თანამშრომლები

ადმინისტრაცია
დირექტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
დირექტორის მოადგილე, საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის კოორდინატორი
ადამიანური რესურსების და საქმისწარმოების სამმართველო
ადამიანური რესურსების და საქმის წარმოების სამმართველოს უფროსი; საიდუმლო საქმის მწარმოებელი
სპეციალისტი
საქმის მწარმოებელი
აღმრიცხველი-არქივარიუსი
საფინანსო სამსახური
საფინანსო სამსახურის უფროსი – მთავარი ბუღალტერი
ინჟინერ–ეკონომისტი
უფროსი ბუღალტერი
ბუღალტერი
სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტი
სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი, სამეცნიერო პროგრამების მენეჯერი
კონსულტანტი
სამეცნიერო პროექტების კოორდინატორი
სამეცნიერო პროექტების კოორდინატორი
უფროსი ბიბლიოთეკარი
მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია
ცენტრის ხელმძღვანელი, ლაბორატორიის გამგე, მთ. მეცნ. თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
სპეციალისტი
ინჟინერი
ჰიბრიდული კომპოზიტების კვლევის ლაბორატორია
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
ლაბორანტი
საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი სპეციალისტი
სპეციალისტი
ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი სპეციალისტი
უფროსი სპეციალისტი
ინჟინერი
პრეპარატორი
სპეციალისტი (შტატგარეშე)
საბაგირო სისტემების ლაბორატორია
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
ინჟინერი
ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
ინჟინერი
მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია
ლაბორატორიის გამგე,  მთ. მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
ლაბორანტი
აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორია
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
წამყვანი ინჟინერი
უფროსი სპეციალისტი
სპეციალისტი
ლაბორანტი
საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი
საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
მრჩეველი სამხედრო საინჟინრო საკითხებში
პროექტირების ჯგუფი
პროექტების მთავარი ინჟინერი
კონსტრუქტორი
არქიტექტორი
ხარჯთაღმრიცხველი
წამყვანი სპეციალისტი
უფროსი სპეციალისტი
სპეციალისტი
სპეციალისტი
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჯგუფი
წამყვანი სპეციალისტი, ჯგუფის უფროსი
ბურღვის ოსტატი
ბურღვის ოსტატის დამხმარე
ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორია
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სპეციალისტი
სპეციალისტი
სპეციალისტი
ტექნიკოსი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი, მთავარი ინჟინერი
დირექტორის თანაშემწე
წამყვანი სპეციალისტი
სპეციალისტი,/მექანიკური საამქროს უფროსი
კომენდანტი
საწყობის გამგე
კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი
სანტექნიკოსი
ელექტრიკოსი
დარაჯი (შტატგარეშე)
მეეზოვე-დამლაგებელი (შტატგარეშე)
დამლაგებელი (შტატგარეშე)
დამლაგებელი (შტატგარეშე)
სახელმწიფო შესყიდვების ჯგუფი
შესყიდვების კოორდინატორი
ლოჯისტიკოსი