საჯარო ინფორმაცია

.

1. ზოგადი ინფორმაცია ინსტიტუტის შესახებ

1.1 ინსტიტუტის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა
1.2 ინსტიტუტის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

1.3 ინსტიტუტის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

ქვეყნდება ყოველწლიურად

1.4 ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

1.5 ინსტიტუტის ხელმძღვანელის და მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია
1.6 ინსტიტუტის საკონტაქტო ინფორმაცია


2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2.3 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
2.4 ინსტიტუტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

ქვეყნდება ყოველწლიურად

2.5 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

ქვეყნდება კვარტალურად


3. ინფორმაცია ინსტიტუტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

3.1 ინსტიტუტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

3.2 ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ინსტიტუტში კონკურსის ჩატარების წესებს
3.3 ინსტიტუტში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში

ქვეყნდება კვარტალურად


4. ინფორმაცია ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ქვეყნდება კვარტალურად

4.2 ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია

ქვეყნდება კვარტალურად

4.3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ
 • 2023 წლის IV კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 31.01.2024)
 • 2023 წლის III კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 30.10.2023)
 • 2023 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 31.07.2023)
 • 2023 წლის I კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 21.04.2023)
 • 2022 წლის IV კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 27.01.2023)
 • 2022 წლის III კვარტალში ინსტიტუტის კუთვნილი უძრავი ქონება - ე. მინდელის ქ. N7-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა N1-ის IV და V სართ. 3192,40 კვ.მ გადაეცა სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრს (განთავსებულია 31.10.2022)
 • 2022 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 29.07.2022)
 • 2022 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 29.07.2022)
 • 2022 წლის I კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 28.04.2022)
 • 2021 წლის IV კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 26.01.2022)
 • 2021 წლის III კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 26.10.2021)
 • 2021 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 30.07.2021)
 • 2021 წლის I კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 28.04.2021)
 • 2020 წლის IV კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 01.02.2021)
 • 2020 წლის III კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 31.10.2020)
 • 2020 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 31.07.2020)
 • 2020 წლის I კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 23.04.2020)
 • 2019 წლის IV კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 30.01.2020)
 • 2019 წლის III კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 08.10.2019)
 • 2019 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 29.07.2019)
 • 2018 წლის I კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 30.04.2019)
 • 2018 წლის IV კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 31.01.2019)
 • 2018 წლის III კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 22.10.2018)
 • 2018 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 18.07.2018)
 • 2018 წლის I კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 20.04.2018)
 • 2017 წლის IV კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 30.01.2018)
 • 2017 წლის III კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 25.10.2017)
 • 2017 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 24.07.2017)
 • 2017 წლის I კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 28.04.2017)
 • 2016 წლის IV კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 31.01.2017)
 • 2016 წლის III კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 26.10.2016)
 • 2016 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 26.07.2016)
 • 2016 წლის I კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 28.04.2016)
 • 2015 წლის IV კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 27.01.2016)
 • 2015 წლის III კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 23.10.2015)
 • 2015 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 23.07.2015)
 • 2015 წლის I კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 15.04.2015)
 • ინფორმაცია 2014 წლის IV კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (განთავსებულია 29.01.2015)
 • 2014 წლის III კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 02.10.2014)
 • 2014 წლის II კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 21.07.2014)
 • 2014 წლის I კვარტალში ინსტიტუტის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა (განთავსებულია 08.04.2014)
 • ინფორმაცია 2013 წელს სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ (განთავსებულია 22.01.2014)

ქვეყნდება კვარტალურად

4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2023 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 31.01.2024)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2023 წლის III კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 30.10.2023)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2023 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 31.07.2023)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2023 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 21.04.2023)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2022 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 27.01.2023)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2022 წლის III კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 31.10.2022)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2022 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 29.07.2022)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2022 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 28.04.2022)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2021 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 26.01.2022)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2021 წლის III კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 26.10.2021)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2021 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 30.07.2021)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2021 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 28.04.2021)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2020 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 01.02.2021)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2020 წლის III კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 31.10.2020)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2020 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 31.07.2020)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2020 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 23.04.2020)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 30.01.2020)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის III კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 08.10.2019)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 29.07.2019)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2019 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია(განთავსებულია 30.04.2019)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2018 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 31.01.2019)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2018 წლის III კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 22.10.2018)
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2018 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 18.07.2018).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2018 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 20.04.2018).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2017 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 30.01.2018).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2017 წლის III კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 25.10.2017).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2017 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 24.07.2017).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2017 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 28.04.2017).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2016 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 31.01.2017).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2016 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 26.07.2016).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2016 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 28.04.2016).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 27.01.2016).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის III კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 23.10.2015).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 23.07.2015).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 15.04.2015).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2014 წლის IV კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 29.01.2015).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2014 წლის III კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 02.10.2014).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2014 წლის II კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 21.07.2014).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2014 წლის I კვარტალში ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 08.04.2014).
 • ინსტიტუტს რეკლამის განთავსებაზე 2013 წელს ხარჯები არ გაუწევია (განთავსებულია 22.01.2014).

ქვეყნდება კვარტალურად


5. ინფორმაცია ინსტიტუტის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

5.1 ინსტიტუტის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

ქვეყნდება კვარტალურად

5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)
 • სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ზოგიერთი ნორმატიული აქტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 22 აპრილის #305 დადგენილების შესაბამისად, ინსტიტუტის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად

5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ
 • ინფორმაცია 2023 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 31.01.2024)
 • ინფორმაცია 2023 წლის III კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 30.10.2023)
 • ინფორმაცია 2023 წლის II კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 31.07.2023)
 • ინფორმაცია 2023 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 21.04.2023)
 • ინფორმაცია 2022 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 27.01.2023)
 • ინფორმაცია 2022 წლის III კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 31.10.2022)
 • ინფორმაცია 2022 წლის II კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 29.07.2022)
 • ინფორმაცია 2022 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 28.04.2022)
 • ინფორმაცია 2021 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 26.01.2022)
 • ინფორმაცია 2021 წლის III კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 26.10.2021)
 • ინფორმაცია 2021 წლის II კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 30.07.2021)
 • ინფორმაცია 2021 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 28.04.2021)
 • ინფორმაცია 2020 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 01.02.2021)
 • ინფორმაცია 2020 წლის III კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 31.10.2020)
 • ინფორმაცია 2020 წლის II კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 31.07.2020)
 • ინფორმაცია 2020 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 23.04.2020)
 • ინფორმაცია 2019 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 30.01.2020)
 • ინფორმაცია 2019 წლის III კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 08.10.2019)
 • ინფორმაცია 2019 წლის II კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 29.07.2019)
 • ინფორმაცია 2019 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 30.04.2019)
 • ინფორმაცია 2018 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 31.01.2019)
 • ინფორმაცია 2018 წლის III კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 22.10.2018)
 • ინფორმაცია 2018 წლის II კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 18.07.2018)
 • ინფორმაცია 2018 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ(განთავსებულია 20.04.2018)
 • ინფორმაცია 2017 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 30.01.2018)
 • ინფორმაცია 2017 წლის III კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 25.10.2017)
 • ინფორმაცია 2017 წლის II კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 24.07.2017)
 • ინფორმაცია 2017 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 28.04.2017)
 • ინფორმაცია 2016 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 31.01.2017)
 • ინფორმაცია 2016 წლის III კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 26.10.2016)
 • ინფორმაცია 2016 წლის II კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 26.07.2016)
 • ინფორმაცია 2016 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 28.04.2016)
 • ინფორმაცია 2015 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 27.01.2016)
 • ინფორმაცია 2015 წლის III კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 23.10.2015)
 • ინფორმაცია 2015 წლის II კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 23.07.2015)
 • ინფორმაცია 2015 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 24.04.2015)
 • ინფორმაცია 2014 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 29.01.2015)
 • ინფორმაცია 2014 წლის III კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 29.10.2014)
 • ინფორმაცია 2014 წლის II კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 21.07.2014)
 • ინფორმაცია 2014 წლის I კვარტალში გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 08.04.2014)
 • ინფორმაცია 2013 წელს გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (განთავსებულია 22.01.2014)
 • ქვეყნდება კვარტალურად

  5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

  ქვეყნდება კვარტალურად

  5.5 ინსტიტუტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით

  ქვეყნდება ყოველწლიურად

  5.6 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ

  ქვეყნდება ყოველწლიურად

  5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

  ქვეყნდება ყოველწლიურად

  5.8 ინსტიტუტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

  ქვეყნდება ყოველწლიურად

  5.9 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

  ქვეყნდება ყოველწლიურად

  5.10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ინსტიტუტისათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია
  • 2022 წელს უცხო სახელწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები კრედიტები) ინსტიტუტს არ მიუღია (განთავსებულია 27.03.2023)
  • ინფორმაცია 2021 წელს განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად (განთავსებულია 31.03.2022)
  • 2020 წელს უცხო სახელწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები კრედიტები) ინსტიტუტს არ მიუღია (განთავსებულია 26.03.2021)
  • 2019 წელს უცხო სახელწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები კრედიტები) ინსტიტუტს არ მიუღია (განთავსებულია 31.01.2020)
  • 2018 წელს უცხო სახელწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები კრედიტები) ინსტიტუტს არ მიუღია (განთავსებულია 28.03.2019)
  • 2017 წელს უცხო სახელწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები კრედიტები) ინსტიტუტს არ მიუღია (განთავსებულია 06.03.2018)
  • 2016 წელს უცხო სახელწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები კრედიტები) ინსტიტუტს არ მიუღია (განთავსებულია 21.03.2017)
  • 2015 წელს უცხო სახელწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები კრედიტები) ინსტიტუტს არ მიუღია (განთავსებულია 30.03.2016).
  • 2014 წელს უცხო სახელწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები კრედიტები) ინსტიტუტს არ მიუღია (განთავსებულია 10.03.2015).
  • 2013 წელს უცხო სახელწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები კრედიტები) ინსტიტუტს არ მიუღია (განთავსებულია 12.02.2014).

  ქვეყნდება ყოველწლიურად

  5.11 ინფორმაცია ინსტიტუტის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ
  • ინსტიტუტს 2022 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 27.03.2023)
  • ინსტიტუტს 2021 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 31.03.2022)
  • ინსტიტუტს 2020 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 26.03.2021)
  • ინსტიტუტს 2019 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 31.01.2020)
  • ინსტიტუტს 2018 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 28.03.2019)
  • ინსტიტუტს 2017 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 06.03.2018).
  • ინსტიტუტს 2016 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 21.03.2017).
  • ინსტიტუტს 2015 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 30.03.2016).
  • ინსტიტუტს 2014 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 10.03.2015).
  • ინსტიტუტს 2013 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 12.02.2014).

  ქვეყნდება ყოველწლიურად

  5.12 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ინსტიტუტისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2023 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.01.2024)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2023 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 30.10.2023)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2023 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.07.2023)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2023 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 21.04.2023)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 27.01.2023)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 27.01.2023)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.10.2022)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 29.07.2022)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 28.04.2022)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 26.01.2022)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 26.10.2021)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 30.07.2021)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 28.04.2021)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 01.02.2021)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.10.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.07.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 23.04.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 30.01.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 08.10.2019)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 29.07.2019)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია(განთავსებულია 30.04.2019)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2018 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.01.2019)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2018 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 22.10.2018)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2018 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 18.07.2018).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2018 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 20.04.2018).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2017 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 30.01.2018).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2017 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 25.10.2017).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2017 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 24.07.2017)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2017 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 28.04.2017)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.01.2017)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 26.10.2016)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 26.07.2016)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 28.04.2016)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 27.01.2016)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 23.10.2015)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 23.07.2015)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 15.04.2015).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 29.01.2015).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 02.10.2014).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014 წლის  II კვარტალში  თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 21.07.2014).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014 წლის  I კვარტალში  თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 08.04.2014).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2013 წელს თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 22.01.2014).

  ქვეყნდება კვარტალურად

  5.13 სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ინსტიტუტისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2023 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.01.2024)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2023 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 30.10.2023)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2023 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.07.2023)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2023 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.07.2023)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2023 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 21.04.2023)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 27.01.2023)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.10.2022)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 29.07.2022)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2022 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 28.04.2022)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 26.01.2022)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 26.10.2021)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 30.07.2021)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2021 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 283.04.2021)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 01.02.2021)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.10.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.07.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2020 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 23.04.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 30.01.2020)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 08.10.2019)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 29.07.2019)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 30.04.2019)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2018 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.01.2019)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2018 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 22.10.2018)
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2018 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 18.07.2018).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2018 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 20.04.2018).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2017 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 30.01.2018).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2017 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 25.10.2017).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2017 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 24.07.2017).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2017 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 28.04.2017).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 31.01.2017).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 26.10.2016).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 26.07.2016).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 28.04.2016).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 27.01.2016).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 23.10.2015).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 23.07.2015).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 15.04.2015).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014 წლის IV კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 29.01.2015).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014 წლის III კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 02.10.2014).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014 წლის  II კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 21.07.2014).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014 წლის  I კვარტალში თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 08.04.2014).
  • ინსტიტუტს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2013 წელს თანხები არ მიუღია (განთავსებულია 22.01.2014).

  ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიდან 10 დღეში


  6. სამართლებრივი აქტები

  6.1 ინსტიტუტის საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები
  6.2 საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები


  7. სხვა საჯარო ინფორმაცია

  7.1 ინსტიტუტის სერვისების შესახებ ინფორმაცია
  • სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის და რეკონსტრუქციის სრულყოფა, მიწისქვეშა გვირაბების საიმედო და ეკონომიური გაყვანის ტექნოლოგიების და სამაგრი კონსტრუქციების შექმნა;
  • მარგი წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების მაღალმწარმოებლური, უსაფრთხო ტექნოლოგიების დამუშავება; კარიერის ფერდების მდგრადობის კვლევა;
  • ჰიდრომექანიზირებული კომპლექსები და მილსადენი ჰიდროტრანსპორტი;
  • საბაგირო სატრანსპორტო საშუალებები, ამწევი სატრანსპორტო მოწყობილობები და მექანიზმები;
  • ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შექმნა და საამფეთქებლო სამუშაოების ტექნოლოგიების სრულყოფა;
  • მასიური აფეთქებით გამოწვეული სეისმური ეფექტის კვლევა და საინჟინრო ნაგებობებზე მისი ზემოქმედების შემცირების ხერხების შემუშავება;
  • ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოების კომპიუტერული პროგრამების შემუშავება ოპტიმალური პარამეტრების დადგენის მიზნით;
  • აფეთქებით ლითონების დამუშავება; ნანოსტრუქტურული კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიები;
  • ხალხის და სამთო ობიექტების აფეთქების ზემოქმედებისაგან დაცვის სისტემების შემუშავება;
  • ქანების და საშენი მასალების თვისებების  მახასითებელთა დადგენა და ხარისხის კონტროლი;
  • ახალი ბგერაჩამხშობი და დაბალი თბოგამტარობის მქონე ხელოვნური სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიების შემუშავება;
  • მიწისქვეშა ნაგებობებისა და გვირაბების კონსტრუქციების გაანგარიშება და დაპროექტება;
  • მადანთა და მათი გამდიდრების პროდუქტების ქიმიური ანალიზი;
  • წყლისა და ნიადაგის ანალიზი (მიკრობიოლოგიურის გარდა);
  • მეტალური და არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის ტექნოლოგიური ტესტირება გამდიდრების მექანიკური (გრავიტაცია, მაგნიტური და ელექტროსტატიკური სეპარაცია, ფლოტაცია) და ქიმიური (ჰიდრომეტალურგია) მეთოდებით, საბადოს ეკონომიკური პოტენციალის შეფასების მიზნით;
  • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების არსებული ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფა;
  • სამთო მრეწველობის ეკოლოგიური პრობლემები.

  განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

  7.2 ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ინსტიტუტის მიერ
  • ინსტიტუტის მიერ გაწეულის მომსახურების საფასურების დადგენა ხდება სამეცნიერო საბჭოს მიერ სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე (განთავსებულია 28.04.2017)

  განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში