სამეცნიერო მიმართულებები

 • სამთო, სატრანსპორტო, ჰიდროტექნიკური, კომუნალური, სპეციალური და სხვა დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის და რეკონსტრუქციის სრულყოფა, მიწისქვეშა გვირაბების საიმედო და ეკონომიური გაყვანის ტექნოლოგიების და სამაგრი კონსტრუქციების შექმნა;

 • გვირაბების და მიწისქვეშა ნაგებობების ირგვლივ ქანების მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შესწავლა და შეფასების მეთოდების სრულყოფა;

 • გვირაბების და მიწისქვეშა ნაგებობების სტატიკურ, რეოლოგიურ და დინამიკურ დატვირთვებზე ზღვრულ მდგომარეობებზე გაანგარიშების მეთოდების, მათი კომპიუტერული პროგრამების და ტექნიკური სახელმძღვანელოების შექმნა, მათი გამოყენება კონკრეტულ პროექტებში;

 • ფენობრივ და ძარღვეულ საბადოთა გახსნისა და მომზადების დაპროექტების მეთოდების სრულყოფა;

 • რთულ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში ნახშირის სქელი ფენების ღრმა ჰორიზონტების დამუშავების ტექნოლოგიების კვლევა – სრულყოფა;

 • მანგანუმის საბადოების კომპლექსური ათვისების მეთოდების დამუშავება;

 • მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების (პულპსადენი, ნავთობ და გაზსადენი) უსაფრთხო და საიმედო ექსპლუატაციის ღონისძიებების შემუშავება;

 • მილსადენების და მოწყობილობების მდგომარეობის ტექნიკური დიაგნოსტიკა;

 • მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მუშაობის რეჟიმების შესწავლა და ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან დამცავი ეფექტური საშუალებების დამუშავება;

 • მილსადენებისა და მოწყობილობების ჰიდროაბრაზიული ცვეთის შესწავლა და მის შესამცირებლად ეფექტური ხერხებისა და საშუალებების დამუშავება;

 • საბაგირო სატრანსპორტო საშუალებები, ამწევი სატრანსპორტო მოწყობილობები და მექანიზმები;

 • მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო (პულპსადენი, ნავთობ და გაზსადენი) სისტემების გათვლის, დაპროექტების, ექსპლუატაციის, ექსპერტიზის და მონიტორინგის პრობლემები;

 • ბაგირ–ღეროვანი სტრუქტურების მოდელირება და გაანგარიშება;

 • ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შექმნა;

 • მასიური აფეთქებით გამოწვეული სეისმური ეფექტის კვლევა და საინჟინრო ნაგებობებზე მისი ზემოქმედების შემცირების ხერხების შემუშავება;

 • მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში აფეთქებითი სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიების სრულყოფა, ბუნებრივ და ისტორიულ ძეგლებზე მათი მავნე ზემოქმედებიდან დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით;

 • ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების კომპიუტერული პროგრამების შემუშავება ოპტიმალური პარამეტრების დადგენის მიზნით;

 • აფეთქებით წნეხვის, განმტკიცების, შედუღების და სინთეზის ტექნოლოგიების შემუშავება;

 • აფეთქების დარტყმითი ტალღებისა და საწყისი მაღალი ტემპერატურის გამოყენებით ზესალი მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება;

 • ნანოსტრუქტურული კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება;

 • აფეთქებით გამოწვეული დინამიკური დატვირთვების გათვლის მეთოდების ანალიზი და შემუშავება;

 • ხალხის და სამთო ობიექტების აფეთქების ზემოქმედებისაგან დაცვის სისტემების შემუშავება;

 • შახტებში მტვრის, მეთანის და ნახშირის აფეთქებისაგან დამცავი სისტემები;

 • ქანების და საშენი მასალების თვისებების მახასითებელთა დადგენა და ხარისხის კონტროლი;

 • ახალი ბგერაჩამხშობი და დაბალი თბოგამტარობის მქონე ხელოვნური სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიების შემუშავება;

 • მიწისქვეშა ნაგებობებისა და გვირაბების კონსტრუქციების გაანგარიშება და დაპროექტება;

 • მადანთა და მათი გამდიდრების პროდუქტების ქიმიური ანალიზი;

 • წყლისა და ნიადაგის ანალიზი (მიკრობიოლოგიურის გარდა);

 • მეტალური და არამეტალური სასარგებლო წიაღისეულის ტექნოლოგიური ტესტირება გამდიდრების მექანიკური (გრავიტაცია, მაგნიტური და ელექტროსტატიკური სეპარაცია, ფლოტაცია) და ქიმიური (ჰიდრომეტალურგია) მეთოდებით, საბადოს ეკონომიკური პოტენციალის შეფასების მიზნით;

 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების არსებული ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფა;

 • საბადოთა დამუშავებასთან დაკავშირებული გარემოს დაცვითი პრობლემები.