სამეცნიერო საბჭო

მისამართი: ე.მინდელის ქ. 7, I სართული, ოთახი 216

ელ–ფოსტა: sabcho@mining.org.ge

თავმჯდომარე
ლევან ჯაფარიძე
ცენტრის ხელმძღვანელი, ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მყარი ტანის სიმტკიცის, დეფორმაციის და რღვევის პრობლემები სტატიკური, რეოლოგიური და დინამიკური ზემოქმედებებისას;
 • სამთო, სატრანსპორტო, ჰიდროტექნიკურ და სხვა დანიშნულების ნაგებობათა თეორია და გაანგარიშება;
 • მყარი წიაღისეულის მოპოვების და გადამუშავების ფიზიკურ–ტექნოლოგიური პრობლემები.
თავმჯდომარის მოადგილე
წევრები
გიორგი ბალიაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • ქანების, საშენი მასალების (ბეტონის) თვისებების კვლევა, ხარისხის კონტროლი და გარანტია
ელგუჯა მეძმარიაშვილი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო ინტერესები:
 • კოსმოსური ტექნიკა და მექანიკა;
 • სამხედრო-საინჟინრო მეცნიერებანი;
 • სამხედრო-ტექნიკური მეცნიერებანი
ნიკა ბოჭორიშვილი
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

ედგარ მატარაძე
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • აფეთქების ეფექტი და მისი მავნე ზემოქმედების შემცირება;
 • აფეთქებისას ნაგებობებზე განვითარებული დინამიკური დატვირთვების გაანგარიშების მეთოდები;
 • გვირაბების დამცავი სისტემები შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების ზემოქმედებისაგან;
 • მადნეულ საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების მეთოდების სრულყოფა;
 • მექანიზებული სამაგრებისა და კომპლექსების გამოყენება მადნის აფეთქებით მონგრევისას;
 • ახალი საბადოების ათვისებისა და მოქმედი სამთო საწარმოების რეკონსტრუქციის საინვესტიციო პროგრამების შემუშავება
ნინო შეყრილაძე  
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

ელგუჯა ჩაგელიშვილი
ლაბორატორიის გამგე,  მთ. მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • დარტყმითი ტალღებით ცხელ მდგომარეობაში ნივთიერებების დამუშავება: კომპაქტირება, განმტკიცება,  სინთეზი, შედუღება
გიორგი ჯავახიშვილი
საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი (DO №000046)

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა ნაგებობებისა და გვირაბების დაპროექტება;
 • მიწისქვეშა და ღია სამთო სამუშაოების დაპროექტება;
 • საბაგირო ტრანსპორტი;
 • მეჩხერი ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირება და გაანგარიშება;
  ავტომატიკა - ტელემექანიკა;
 • ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ენერგოეფექტურობა და გამოყენების შესაძლებლობები.
   
ლეონ მახარაძე
კონსულტანტი
სამეც./აკად.ხარისხი:

1968 –  ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი;
1985 – ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
წოდება:
1986  –  პროფესორი;
1996  –  მინერალური რესურსების საერთაშორისო აკადემიის და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სამთო ელექტრომექანიკა;
 • ჰიდროაერომექნიკა;
 • ჰიდროაროდინამიკა;
 • ბუნებრივი ენერგორესურსები;
 • მაგისტრალური ნავთობ- და გაზსადენები, მათი ტექნიკური დიაგნოსტიკა და საიმედოობა;
 • მაგისტრალური და ტექნოლოგიური დანიშნულების მილსადენი ჰიდროტრანსპორტი
მდივანი
ასმათ შეყილაძე
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, მათ შორის ჰიდრომეტალურგიული ხერხით;
 • გარემოს დაცვის პრობლემები, მათ შორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;
 • ტექნოლოგიური პროცესის კონტროლის მეთოდები;
 • ქიმიური ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები;
 • მამდიდრებელი ფაბრიკების ავტომატიზაცია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით