კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია

გიორგი ნოზაძე

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ტელ.:+(995 32) 2326991

ელ-ფოსტა:g.nozadze@mining.org.ge; g_nozadze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

11.09.1962 წ.

განათლება:

1984 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკოსი

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1985 – დღემდე  –  გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • საბაგირო ტრანსპორტი;
 • მეჩხერი ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირება და გაანგარიშება;
 • ავტომატიკა - ტელემექანიკა;
 • ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ენერგოეფექტურობა და გამოყენების შესაძლებლობები;
 • უწყვეტ გარემოთა მოდელირება;
 • ხანძრების მოდელირება და ანალიზი;
 • მყარი სხეულების მოდელირება სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • Heat and hygroscopic mass exchange modeling for safety management in tunnels of metro. 8th International Multidisciplinary Symposium, Universitaria SIMPRO 2018. (Co-authors: N. Ilias, O.Lanchava, S.Mihai Radu);
 • Piston effect analysis for the metro ventilation. The 10th International Multidisciplinary Symposium "Engineering Computational Technology 2018-ECT 2018" Barcelona, Spain (Co-author:O.Lanchava)                                    
   https://elsevier.conference-services.net/viewsecurePDF.asp?conferenceID=4228&abstractID=1035597
 • Dynamics of spread of fire-related harmful factors in metro tunnels during a forced stoppage of the metro train. 8th international multidisciplinary scientific symposium UNIVERSITARIA SIMPRO 2018, 11-13 october 2018, PETROSANI, ROMANIA. Conference proceedings, pp.33-39;
 • Modeling and analysis of space reflector antenna taking into conisderation extreme remperature of environment and other impacts. Proceedings - 3rd International Conference "Advanced Lightweight Structures and Reflector antennas", 19-21 sept. 2018, Tbilisi, Georgia. pp. 213-220, ISBN978-9941-8-0511-0 (Co-authors: E.Medzmariashvili, D.Pataraia, R.Maisuradze, G.Baliashvili, K.Chkhikvadze, E.Tsotseria, G.Purtseladze);
 • დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბში. „სამთო ჟურნალი“, №2(39), 2017. გვ: 37–45 (თაავტორები: ო.ლანჩავა, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი);
 • Numerical modeling of ventilation flow distribution in subway tunnels with considering of the piston effect. 9th International conference contemporary problems of architecture and construction. (კონფერენციის მასალები), ბათუმი, საქართველო (თანაავტორები: ო.ლანჩავა, ზ.ხოკერაშვილი);
 • სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშებისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 92–96 (თაავტორები: ო.ლანჩავა, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი);
 • საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49 (თანაავტორები: დ. პატარაია, ა. ქართველიშვილი, ე.წოწერია, რ. მაისურაძე);
 • ნატურალური აეროდინამიკური დაკვირვებების შედეგები ჩაქვი–მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბებში. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 61–64 (თაავტორები: ო.ლანჩავა, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.არუდაშვილი);
 • მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრების ანალიზი და პრევენციის ღონისძიებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 85–89 (თაავტორები: ო.ლანჩავა, ნ.არუდაშვილი);
 • მრავალკუთხა ფირფიტების დრეკადობის თეორიის ამოცანის ზღვრული გადასვლის სასაზღვრო პირობების მოდელირება სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით“.  კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ.;
 • საავტომობილო გვირაბში ძლიერი ხანძრის მიერ გამოწვეული საფრთხის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, N 1(32), თბილისი, 2014 წ. გვ. 86 - 89 (თანაავტორები: ო. ლანჩავა, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, ნ. არუდაშვილი);
 • წრფივი დრეკადობის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის ეკვივალენტური წარმოდგენა რამოდენიმე შედარებით მარტივი სასაზღვრო ამოცანის სუპერპოზიციით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია -მოხსენებათა თეზისები. 8-10 ოქტომბერი 2014, თბილისი (თანაავტორები: მ. ლოსაბერიძე, ნ. ხომასურიძე);
 • საავტომობილო გვირაბებში ხანძრის შედეგად წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციის შეფასების კრიტერიუმები. საერთაშორისო კონფერენციის “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია” შრომების კრებული. თბილისი, 2014. (თანაავტორები: ო. ლანჩავა, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, ნ. არუდაშვილი, მ. ჯანგიძე);
 • კოსმოსური პარაბოლური ანტენის ზედაპირის მოდელირება და გათვლა დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე. სამეცნიერო კონფერენციის “მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები” შრომების კრებული. 1-3 ოქტომბერი,  2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ე. მეძმარიაშვილი, დ. პატარაია, გ. ბალიაშვილი, ე. წოწერია);
 • ვანტური საბაგირო სისტემა და მისი გამოყენების შესაძლებლობები საქალაქო და რეგიონულ ტრანსპორტად, აგრეთვე მილსადენით გაზისა და სითხეების ტრანსპორტირებისთვის; საერთაშორის. კონფერენციის „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ შრომების კრებული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2014, გვ. 227-233. (თანაავტორები: დ.პატარაია, ე.წოწერია, თ.ჯავახიშვილი, გ.ჯავახიშვილი, რ.მაისურაძე);
 • ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობებში. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 43-47 (თანაავტორები: ო.ლანჩავა, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჯანგიძე, ნ.არუდაშვილი, ს.დემეტრაშვილი);
 • იზოტროპული არაერთგვაროვანი მართკუთხა პარალელეპიპედის თერმოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანების ანალიზურ ამოხსნათა ერთი კლასის შესახებ - საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე–3 ყოველწლიური კონფერენციიის მასალები – 19–21 დეკემბერი, 2012 წ. თბილისი (თანაავტორი: ნ.ხომასურიძე)
 • Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержнвых структур“ – горный институт, Груз. Политех. Институт, Стальные канаты №10, Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012 (თანაავტორები:დ.პატარაია, გ.ჯავახიშვილი და სხვ.);
 • საბაგირო ტრანსპორტის უსაფრთხოების შეფასების კომპლექსური რიცხვითი მაჩვენებლის შემუშავების საკითხისათვის. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 68–71;
 • Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (соавторы: Патарая Д.И., Джавахишвили Г.В., Джавахишвили Т.Л., Цоцерия Э.Ш., Картвелишвили А.З., Майсурадзе Р.Г., Шеварденидзе Б.Н.);
 • Об одном подходе к оценке степени безопасности канатной дороги. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (соавтор: Патарая Д.И.);
 • Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (соавторы: Патарая Д.И., Картвелишвили А.З., Джавахишвили Г.В., Шеварденидзе Б.Н., Майсурадзе Р.Г., Пурцеладзе Г.З.);
 • რგოლური ბაგირების ბაგირთა სისტემაზე ქარის გავლენის გაანგარიშებისათვის. სამთო ჟურნალი, №1(2), თბილისი, 2004. გვ.32-33;
 • რგოლური ბაგირგზის ბაგირთა სისტემის მიერ საყრდენზე გამოწვეული დატვირთვების კომპიუტერული გაანგარიშებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, 2004;
 • რგოლური ბაგირგზის ბაგირთა სისტემის მიერ საყრდენზე გამოწვეული დატვირთვების კომპიუტერული გაანგარიშებისათვის. სამთო ჟურნალი, # 1-2(10-11), თბილისი, 2003. გვ. 40-41;
 • К уточнению расчета провисающего каната с глухозакрепленными концами и сосредоточенными грузами. Материалы научной конференции "Спецтранс 90", Москва, 1990;
 • Машинный расчет канатных дорог с отцепляемыми вагонами с помощъю ППП ИГМПКД-3. Материалы XIV конференции "Проблемы повышения прочности и надежности стальных канатов", Одесса, 1989 (соавтор: Идоидзе А.В.);
 • Моделирование зависимостей производительности от основных параметров подвесной канатной дороги с помощью ЭЦВМ. Сообщения Академии наук Грузинской ССР, 134, №1, 1989 (соавтор: Патарая Д.И.);
 • Алгоритм и программа расчета проектных параметров грузовых подвесных дорог. Государственный фонд алгоритмов и программ СССР, Инвентарный номер 50870001441, 1988 (соавторы: Патарая Д.И., Идоидзе А.В.). 
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. N216968 – „აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის მეთოდების დამუშავება თბილისის მეტროს ვენტილაცისათვის“, შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
2. NAR/91/5-109/11 -"გამოყენებითი არაკლასიკური თერმოდრეკადობის ამოცანები სხვადასხვა მრავალფენიანი სხეულებისათვის და ტექნიკურ-თეორიული სახელმძღვანელო მასალის შექმნა შესაბამის პროგრამასთან ერთად ამ ტიპის სხეულების სიმტკიცეზე გათვლისათვის”(2013), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 8th international multidisciplinary scientific symposium UNIVERSITARIA SIMPRO 2018, 11-13 october 2018, PETROSANI, ROMANIA.
 • 3rd International Conference: "Advanced Lightweight Structures and Reflector antennas", 19-21 sept. 2018, Tbilisi, Georgia;
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-4 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 8 დეკემბერი, 2017 წ. – მოხს: "ახალი კონსტრუქციის გრუნტის ანკერი";
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VIII ყოვლწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, 27-29 სექტემბერი, 2017, თბილისი. მოხს: "წამახვილებული ფილების ღუნვის დეფორმაციების კვლევა სასრულ ელემენტთა მეთოდით და რედუქციული მეთოდის დამუშავება ანალიზური ფუნქციებით აპროქსიმაციის გამოყენებით"; 
 • მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია „არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, ბათუმი, საქართველო, 2017, 13-18 სექტემბერი. მოხს: "მეტროს გვირაბებში სავენტილაციო ჭავლის განაწილების რიცხვითი მოდელირება დგუშის ეფექტის გათვალისწინებით";
 • The impact of the piston effect on the technological characteristics of ventilation in the subway tunnels - International symposium- occupational health and safety SESAM 2017 -8th edition-Bucharest, Romania;
 • ყოველწლიური კონფერენცია „რუმინეთის ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დღეები“, XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, ქ.ტირგუ-მურეში, რუმინეთი, 6-7 ოქტომბერი, 2016. მოხს: "ხანძრის დამაზიანებელი ფაქტორების უსადენო მონიტორინგის საკონტროლო სისტემის დამუშავება საავტომობილო გვირაბებისათვის";
 • „უნივერსიტარია სიმპრო 2016“ თემა: „მდგრადი განვითარება ხარისხისა და ინოვაციის მეშვეობით ინჟინერიასა და კვლევაში“, ქ. პეტროშანი, რუმინეთი, 14-15 ოქტომბერი, 2016 წ. მოხს: "საავტომობილო გვირაბებში ხანძრის შეფასების ზოგიერთი პრობლემა. (პლენარული სხდომის მთავარი მოხსენება).  http://www.upet.ro/simpro/2016/downloads/Proceedings%20SIMPRO%202016.pdf ;
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016. მოხს: "თვითმავალი საბაგირო გზის ახალი ბუნიკი";
 • საქართველოს მათემატიკოსთა და მექანიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ; მოხს: "საავტომობილო გვირაბებში ხანძრების რიცხვითი მოდელირება და დამაზიანებელი ფაქტორების გავრცელების დინამიკა"; 
 • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; მოხს: "მობილური საბაგირო გზების დახრილი საყრდენების საძირკვლის მოწყობილობა";
 • საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „ფოლადის ბაგირები – პრობლემები და გადაწყვეტები“. ქ.ოდესა, უკრაინა. 29 მაისი–2 ივნისი, 2012. მოხსენებები: 1.„Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержневых структур». 2. Моделирование и расчет параболических антенн, гантельных систем и других космических структур на основе дискретного представления стержня и метода выравнивания усилий“;
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე–3 ყოველწლიური კონფერენცია – 19–21 დეკემბერი, 2012 წ. თბილისი. მოხსენებით: „ვანტური სატრანსპორტო დანადგარის სტატიკური და დინამიკური გათვლის ზოგიერთი საკითხის შესახებ“;
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე–3 ყოველწლიური კონფერენცია – 19–21 დეკემბერი, 2012 წ. თბილისი. მოხსენებით: „იზოტროპული არაერთგვაროვანი მართკუთხა პარალელეპიპედის თერმოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანების ანალიზურ ამოხსნათა ერთი კლასის შესახებ“.
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • შპს ”ჯორჯიან მანგანეზი” - ხელშეკრულება N142/13- 2013 წ.

დამატებითი ინფორმაცია:

     დამუშავებები:

 • ბაგირთა სტრუქტურების გაანგარიშება;
 • შემადგენელი ღეროვანი სტრუქტურების მოდელირება სასრული ელემენტების მეთოდით;
 • უწყვეტ გარემოთა მოდელირება;
 • ხანძრების მოდელირება და ანალიზი;
 • მყარი სხეულების მოდელირება სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით