განყოფილებები

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის, საბადოთა დამუშავებისა და კომპლექსური მექანიზაციის განყოფილება

აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება


ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილება


ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება


საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი