გამოგონებები

 • აფეთქებისგან დამცავი სისტემა. - ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, თ.კრაუტჰამერი - აშშ-ს საპატენტო ოფისი, US P №10,252,092, 2019 .
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. - ნ.სამხარაძე, თ.რუხაძე, რ.ენაგელი, მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", U2018 1962 Y, 2018.
 • აფეთქებისგან დამცავი სისტემა. - ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, თ.კრაუტჰამერი. - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", P 2017 6632 B, 2017.
 • ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. - მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, ა.შეყილაძე – ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”,    P 2015 6338 B, თბილისი, 2015.
 • სამრეწველო აფეთქებების სეისმოუსაფრთხო პარამეტრების გათვლის კომპიუტერული პროგრამა - რ.მიხელსონი, ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი და სხვა - 5093, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, 2012.
 • სამსხვრევი მოწყობილობა – მ.გამცემლიძე, ნ.სამხარაძე, გ.ჩქარეული – ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P5445, GEP 2012 5445 B, თბილისი, 2012.
 • შლამების შემსქელებელი და წყლის დაწმენდის მოწყობილობა – მ.გამცემლიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, დ.ტალახაძე, მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P5399, თბილისი, 2012.
 • მოწყობილობა ცენტრიდანული ტუმბოს უკუბრუნვის თავიდან აცილებისათვის - მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, ს.სტერიაკოვა - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P5598, 2012.
 • კომპენსატორი მაგისტრალური მილსადენის სისტემისათვის - მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ვ.სილაგაძე, ა.შარიქაძე, ს.სტერიაკოვა - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P 5152, 2011
 • მძიმეგარემოიან ჰიდროციკლონებში მადნების გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი – მ.გამცემლიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, დ.ტალახაძე. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, GEP 2010 5098 B 03 B 13/00; {8} №20, 2010.10.25.
 • მძლავრი პლაზმური ჭავლის მიღების ხერხი - დ.გელენიძე - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, GE P 2010 4948 B, 2010.
 • Method of Reception of Super-Power Plasma Formation. - დ.გელენიძე - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, GE P 2010 4945 B, 2010
 • ხრახნული სეპარატორი. – მ.გამცემლიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, ზ.არაბიძე, ა.აბშილავა, გ.ჩქარეული. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი – U1562, №13, თბილისი, 2009.
 • სტენდი მილსადენის ჰიდროდინამიკური გამოცდისათვის - მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე, რ.ნასყიდაშვილი - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P4669, 2009.
 • კომპენსატორი მაგისტრალური მილსადენი სისტემისათვის - მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე, რ.ნასყიდაშვილი - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P4612, 2009.
 • ვოლფრამ სპილენძის კომპოზიციების მიღების ხერხი -ა.ფეიქრიშვილი და სხვ. - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, U 1443, 10.03.2009.
 • ალუმინით პლაკირებული კომპოზიციების მიღების ქიმიური ხერხი - ა.ფეიქრიშვილი და სხვ. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი
 • საქპატენტი, U 1510, 10.03.2009.
  ასაწევი უკუსარქველი - მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე, რ.ნასყიდაშვილი - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P4459, 2008.
 • ტენზოელექტრული მანომეტრი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემებში წნევის გასაზომად - მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, თ.გოჩიტაშვილი, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P4534, 2008
 • ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა - მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ვ.სილაგაძე, რ.ნასყიდაშვილი, ლ.გავაშელი -ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P4473, 2008 .
 • პლაზმატრონის კათოდის დამზადების ხერხი - მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, გ.გელენიძე, ვ.სილაგაძე, ზ.ბათხაძე, მ.გელენიძე, გ.კენჭოშვილი - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P4440, 2008
 • ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა - მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ვ.სილაგაძე, რ.ნასყიდაშვილი, ლ.გავაშელი - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P4472, 2008
 • Method of Acceleration of Plasma Jet - დ.გელენიძე - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, GE P 2008 435O B, 2008.
  ქვანახშირის სქელი ფენების დამუშავება გრძელი სვეტებით (ბლოკებით) და ჩამოქცევით - მ.ბაისლაძე, ა.მიქელაძე, დ.კუპატაძე - საავტორო გამოგონებაზე, N10003/01, 2008
 • ფხვნილთა პლაკირების ხერხი - ა.ფეიქრიშვილი და სხვ. - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P 4928. 2008.
  ტიტან–ალუმინის სისტემის რენტგენულად ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალის შემცველი ნაკეთობის მიღების ხერხი - ა.ფეიქრიშვილი და სხვ. - იინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P 4969. 2008.
 • ალუმინით პლაკირებული კომპოზიციების მიღების ქიმიური მეთოდი - ა.ფეიქრიშვილი და სხვ. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, U 1510. 2007.
 • მაგნიტური სეპარატორი და მისი მართვის ხერხი – მ.გამცემლიძე, რ.სტურუა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P4036, თბილისი, 2007.
 • ნეიტრონების მშთანთქმელი პოლიმერული კომპოზიციური მასალა - გ.აბაშიძე, გ.პაპავა. -ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი GEU2007 1323Y, 2007.
 • ჭაბურღილის მუხტის დამზადების ხერხი - რ.მიხელსონი, ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი და სხვა - P 4868- ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, 2007.
 • ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადენში ჰიდრონარევის ხარჯის რეგულირების ხერხი - ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, თ.გოჩიტაშვილი, ლ.ალიოხინი - საქპატენტი ბიულეტენი №10, 2007. საქართველოს პატენტი GEP20074118B
 • პულპის სიმკვრივის და მაგნიტური თვისების მქონე მინერალების რაოდენობის საზომი მოწყობილობა. – მ.გამცემლიძე, რ.სტურუა, გ.ბუცხრიკიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, კ.კეკელიძე. ინტელექტ. საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"– P3762, თბილისი, 2006.
 • სადაწნეო მაგისტრალური მილსადენის დასამაგრებელი მოწყობილობა. - ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე. საქპატენტის ბიულეტენი № 3, საქართველოს პატენტი GEP2006 3851B, თბილისი, 2006.
 • ნანომეტრული განზომილების ფხვნილთა მიღების ხერხი - ა.ფეიქრიშვილი და სხვ. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი". P 4876. 2006.
 • ჰიდრონარევის დაუმყარებელი ნაკადის სიმკვრივისა და მასში მყარი ნაწილაკების კონცენტრაციის გაზომვის მეთოდი. - ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე. საქპატენტის ბიულეტენი № 7, საქართველოს პატენტი GEP2006 3901B, თბილისი, 2006.
 • ნევმოჰიდრავლიკური აკუმულიატორი ჰიდრავლიკური დარტყმების ჩახშობისათვის. - ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე. საქპატენტის ბიულეტენი № 7, საქართველოს პატენტი GEP2006 3902B, თბილისი, 2006.
 • Way of amplifier of a plasma jet. - დ.გელენიძე, M.Gelenidze et al. - საქპატენტი, GE P 2006 4010 B, 12. 25.2006.
 • ფოლადის ბაგირების ურღვევი კონტროლის ორფუნქციური მაგნიტური დეფექტოსკოპი - ა.ქართველიშვილი, შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი - საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 4023 ბიულ. #17, 09.11.2006
 • გრძივ ფერომაგნიტურ ნაკეთობათა სტრუქტურული მთლიანობის კონტროლის მოწყობილობა - ა.ქართველიშვილი, შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი, პ. წერეთელი, დ. ხარაძე, ბ. კოჭლამაზაშვილი - საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 3768, ბიულ. #5, 03.10.2006
 • სიჩქარის ღვედური ვარიატორი - ა.ქართველიშვილი, შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი - საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 3765 ბიულ. #5, 03.10.2006
 • შპალერის მავთულებზე განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების სეტყვისაგან დასაცავი მოწყობილობა - ა.ქართველიშვილი, ი. ნადირაძე, ბ. ზარნაძე, შ. ნადირაძე, ა.სიხარულიძე, ნ. წვერიკმაზაშვილი -დადებითი გადაწყვეტილება გამოგონებაზე, განაცხადის საიდენტიფიკაციო #8634/01, 2006
 • ფოლადის ბაგირების ურღვევი სისტემატური კონტროლის მაგნიტური დეფექტოსკოპი -დეტექტორი - ა.ქართველიშვილი, ი. ნადირაძე, შ. ნადირაძე - დადებითი გადაწყვეტილება გამოგონებაზე, განაცხადის საიდენტიფიკაციო #8885/01, 2006
 • შპალერის მავთულებზე განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების სეტყვისაგან დასაცავი მოწყობილობა - ა.ქართველიშვილი, ი. ნადირაძე, შ. ნადირაძე - დადებითი გადაწყვეტილება გამოგონებაზე, განაცხადის საიდენტიფიკაციო #9173/01, 2006
 • ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის სადაწნეო მილსადენის დაცობის ხარისხის განსაზღვრის ხერხი - ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე - საქპატენტი ბიულეტენი №17, 2006. საქართველოს პატენტი GEP2007 4020B.
 • ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა - ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე - საქპატენტი ბიულეტენი №17, 2006. საქართველოს პატენტი GEP2007 4014B, GEP2007 4012B
 • გვირაბებსა და მიწიქვეშა ნაგებობებში აფეთქების დარტყმის ტალღის მადემპფირებელი მოწყობილობა. - ლ.მახარაძე, ე.მატარაძე, ა.აბესაძე, ა.დათუნაშვილი, კ.ხატიაშვილი. საქპატენტის ბიულეტენი № 23, საქართველოს პატენტი GEP2006 3816B, თბილისი, 2005.
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა. - ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე. საქპატენტის ბიულეტენი № 21, საქართველოს პატენტი GEP2006 37718B, თბილისი, 2005.
 • აფეთქების იდენტიფიკაციის ხერხი - ე.ჩაგელიშვილი, ე.მატარაძე, რ.მიხელსონი, გ.ბუცხრიკიძე, ზ.ხოფერია, ტ.კარუთჰანმერი -”საქპატენტი”, ოფიციალური ბიულეტენი 12, №23, 2005.
 • მოწყობილობა ექსტრემელურ სიტუაციაში დიდი სიმაღლეებიდან ადამიანთა ოპერატიული დაშვებისათვის - ა.ქართველიშვილი, გ. ნოზაძე, დ. პატარაია, ბ. შევარდენიძე - საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, 3539, ბიულ. #15, 08.10.2005
 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. - მ.გამცემლიძე, გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე. გამოგონება საქ. პატენტი P3358, № GEP 20043358 B, 2004.
 • მექანიკური სისტემების არამრღვევი კონტროლის ხერხი მათში დეფექტების აღმოჩენისა და დარჩენილი რესერსის პროგნოზირებისათვის. - ლ.გავაშელი. პატენტი გამოგონებაზე, 10582 AP-2004 008507, 11.22.2004
 • პულპის სიმკვრივის საზომი მოწყობილობა. – მ.გამცემლიძე, გ.ბუცხრიკიძე. ინტელექტ. საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი",P2934, თბილისი, 2003.
 • ანკერული სამაგრი. - ე. მატარაძე, ა. ქოიავა, გ. მანველიშვილი, ა. კვერნაძე. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 8, პატენტი № 2960, თბილისი, 2003.
 • ნეიტრონების შთანთქმელი კომპოზიციური მასალა და მისი მიღების ხერხი. - ლ. ჯაფარიძე, თ. აბზიანიძე, ა. ფეიქრიშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 7(60), პატენტი, № 2175, თბილისი, 2000.
 • რადიოაქტიული მასალის გადასაზიდი და შესანახი კონტეინერი და მისი დამზადების ხერხი. - ლ. ჯაფარიძე, თ. აბზიანიძე, ა. ფეიქრიშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი, № 2177 А, თბილისი, 2000.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-11. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 7, პატენტი № 2183 В, თბილისი, 2000.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-12. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 7, პატენტი № 2182 В, თბილისი, 2000.
 • ჩქაროსნული ბაგირგზა "მეოტეორი" - კ. ხატიაშვილი. "მეტეორი". საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 8, პატენტი № 2337 В, თბილისი, 2000.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-13. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 21, პატენტი № 2303 B, თბილისი, 2000.
 • ტუმბო აბრაზიული ჰიდრონარევებისათვის. - ვ. სილაგაძე, მ. ჯანგიძე. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 11, პატენტი № 1924, თბილისი, 1999.
 • ზესალი მასალების მიღებისა და დამუშავების ხერხი და დანადგარი მის განსახორციელებლად. - ე. ჩაგელიშვილი, თ. მეჭურჭლიშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი, პატენტი № 1596, თბილისი, 1999.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-10. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 8, პატენტი № 1786 В, თბილისი, 1999.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-9 - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 6, პატენტი № 1351 В, თბილისი, 1998.
 • პულპის სიმკვრივის გამზომი მოწყობილობა. – მ.გამცემლიძე, ლ.ხეცურიანი, ა.სტეპანოვი, ს.კურცხალია. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე, № 1552, თბილისი, 1998.
 • სიჩქარის ღვედური ვარიატორი - ა.ქართველიშვილი, შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი - საპატენტო სიგელი #182, 01.09.1998
 • გადაცემათა კოლოფი - ა.ქართველიშვილი, შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი - საპატენტო სიგელი #725, 01.03.1998
 • ფაზის დაკარგვის კონტროლის მოწყობილობა - ა.ქართველიშვილი, შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი - საპატენტო სიგელი #297, 15.07.1998
 • ფხვიერი მყარი მასალის მილსადენით ტრანსპორტირების ხერხი. - ლ. მახარაძე, თ. გოჩიტაშვილი, გ. აბულაშვილი, მ. ადამია. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 1, პატენტი № 569, თბილისი, 1997.
 • პერისტალტიკური ტუმბო. - თ. გოჩიტაშვილი, გ. აბულაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 1, პატენტი № 569, თბილისი, 1997.
 • გადამწოდი მილსადენის ცვეთის კონტროლისათვის. - თ. გოჩიტაშვილი, ა. ინაშვილი, კ. ხატიაშვილი, ბ. გუჩუა, თ. ცისკარიძე. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 5, პატენტი № 875, თბილისი, 1997.
 • გადაცემათა კოლოფი. - შ. ნადირაძე, ა. ქართველიშვილი, თ. გოგიჩაიშვილი, კ. სტეფანიდი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 3, პატენტი № 725, თბილისი, 1997.
 • ფაზის დაკარგვის კონტროლის მოწყობილობა. - შ. ნადირაძე, ა. ქართველიშვილი, თ. გოგიჩაიშვილი, კ. სტეფანიდი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 11, პატენტი № 297, თბილისი, 1997.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-1. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 1, პატენტი № 563, თბილისი, 1997.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-2. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 1, პატენტი№ 562, თბილისი, 1997.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-3. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 1, პატენტი № 564, თბილისი, 1997.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-4. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 1, პატენტი № 561, თბილისი, 1997.
 • ვანტური ბაგირგზის მრუდხაზოვანი უბანი ც-5. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 3, პატენტი № 726, თბილისი, 1997.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-6. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 3, პატენტი № 727, თბილისი, 1997.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-7. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 3, პატენტი № 728, თბილისი, 1997.
 • ვანტური ბაგირგზა ც-8. - კ. ხატიაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 3, პატენტი № 729, თბილისი, 1997.
 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. - მ.გამცემლიძე, ა. სტეპანოვი, გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე, №550, თბილისი, 1997.
 • პერისტალტიკური ტუმბო ელექტრო-მაგნიტური ამძრავით. - ლ. მახარაძე, თ. გოჩიტაშვილი, გ. აბულაშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი № 3, პატენტი № 393, თბილისი, 1996.
 • ხელოვნური ალმასის მიღების ხერხი. - ე. ჩაგელიშვილი, ა. ნოზაძე, ი. ჩხარტიშვილი, თ. მარდალეიშვილი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი, № 3, პატენტი № 369, თბილისი, 1996.
 • Обратный клапан. - Л. И. Махарадзе, Г. Л. Махарадзе, К. К. Гвелесиани. Бюллетень изобретений № 7, Патент Российской Федерации № 2030670, 1995.
 • Обратный клапан. - Л. И. Махарадзе, Г. И. Кармелашвили, Г. Л. Махарадзе, М. И. Шалашвили. Бюллетень изобретений № 20, Патент Российской Федерации № 2022192, 1994.
 • Подъемный обратный клапан. - Л. И. Махарадзе, Г. Л. Махарадзе, С. И. Стерякова, К. К. Гвелесиани. Бюллетень изобретений № 22, Патент Российской Федерации № 2023926, 1994.
 • Стенд для экспериментального определения коэффициента гидравлических сопротивлений трубопроводов и местных сопротивлений гидротранспортных систем. - Л. И. Махарадзе, Г. Л. Махарадзе, С. И. Стерякова. Бюллетень изобретений № 22, Патент Российской Федерации № 203937, 1994.
 • სინთეტიკური მასალების მიღების ხერხი - ე.ჩაგელიშვილი, გ.ნოზაძე - საქ. პატენტი №369, 1993
 • Method for Hard Alloys Hardening by Explosion. - ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, გ.გოცირიძე - Patent SU1770085 from October 23, 1992
 • Method of Production of Material from Refractory Powders. - ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, ა.ფეიქრიშვილი, გ.გოცაძე - Patent SU1731438, January 8, 1992
 • The Method of Explosive Coating of Insert Surfaces of Cylindrical Samples by Refractory and Ceramic Materials. - ნ.ჩიხრაძე - Patent of USSR No 1732573, from January 8, 1992.
 • დეფექტოსკოპი გრძივ ფერომაგნიტურ ნაკეთობათა ურღვევი კონტროლისათვის - ა.ქართველიშვილი, ვ.კალანდაძე, შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი - საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე, #1732251, 1992.
 • Способ упрочнения твердых сплавов взрывом - А.Пейкришвилил и др. - Авторское свидетельство №1770085. 01.12.1989.
 • Способ взрывного плакирования внутренней поверхности цилиндрических изделий. - А.Пейкришвилил и др. - Авторское свидетельство №1732573. 01.12.1989.
 • Способ получения материала из тугоплавких порошков - А.Пейкришвилил и др.- Авторское свидетельство №1731498. 01.12.1989.
 • მილსადენი ტრანსპორტის პნევმო კონტეინერული დანადგარი - მ.ჯანგიძე, შ.შავგულიძე, ვ.სილაგაძე - საავტორო მოწმობა №975542 გამოგონების ბიულეტენი №34 23|1182, 1983.
 • სინთეტიკური მასალების მიღების ხერხი. - ე.ჩაგელიშვილი, ე.მინდელი, შ.თურმანიძე -საქ. პატენტი №726803, 1980.