მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია

ლევან ჯაფარიძე

განყოფილების უფროსი, ლაბორატორიის გამგე, მთ. მეცნ. თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ტელ.:(+995 32) 2325831; 599 584070

ელ-ფოსტა:LevanJaparidze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

14.11.1936 წ.

განათლება:

1955-1960 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (ამჟამად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, სპეც: მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების მშენებლობა; სტატუსი: სამთო ინჟინერ-მშენებელი;
1960-1961 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი, სპეც: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა; სტატუსი: ინჟინერ-მშენებელი;
1965-1968 - სამთო გეომექანიკის და მარკშეიდერიის ინსტიტუტი, ლენინგრადი, სპეც: მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების მშენებლობა; ასპირანტი;
1968 - მოსკოვის სამთო ინსტიტუტი; სპეც: მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების მშენებლობა; ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;
1978 - მოსკოვის სამთო ინსტიტუტი; სპეც: მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების მშენებლობა; ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
1983 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი; სპეც: მიწისქვეშა ნაგებობების და შახტების მშენებლობა; პროფესორი;

სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

წოდება:
1983 _ პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; 1990 _ ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი; 1990 _ საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი; 1994 _ რუსეთის საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი; 1995 _ რუსეთის სამთო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი; 1997 _ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
შრომითი საქმიანობა:

1962-1965 წ.წ. - ”საშახტაპროექტი” სამრეწველო განყოფილება-ინჟინერი;
1968-2004 წ.წ.- გ.წულუკიძის სამთო მექანიკის ინსტიტუტი -მეცნ.თანამშრომელი, სწავლული მდივანი, ლაბ.ხელმძღვანელი, დირექტორი;
1970-1990 წ.წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-პროფესორი;
1993-2004 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტი/დეპარტამენტი - თავმჯდომარე;
2004-დან დღემდე სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მყარი ტანის სიმტკიცის, დეფორმაციის და რღვევის პრობლემები სტატიკური, რეოლოგიური და დინამიკური ზემოქმედებებისას;
 • სამთო, სატრანსპორტო, ჰიდროტექნიკურ და სხვა დანიშნულების ნაგებობათა თეორია და გაანგარიშება;
 • მყარი წიაღისეულის მოპოვების და გადამუშავების ფიზიკურ–ტექნოლოგიური პრობლემები.
შერჩეული პუბლიკაციები:

       130 მეტი პუბლიკაციის ავტორი, მათ შორის:

 • სეისმური P და S ტალღებით და გეოსტატიკური ძალებით გამოწვეული შიგა ძალვების გაანგარიშება წრიული კვეთის გვირაბის კონსტრუქციაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე  ტ.12, №1, გვ: 33, 2018;  
 • დინამიკურობის ფაქტორი დარტყმითი დატვირთვისას ცილინდრული ფორმის ნიმუშების გამოცდის პროცესში. მდგრადი ინდუსტრიული განვითარების 2017 წ. სამიტის კრებული, ახალი და თანამედროვე მასალები, ენერგეტიკის, გარემოს და მდგრადი განვითარების სიმპოზიუმი, 22-26 ოქტომბერი, კანკუნი, მექსიკა, 2017 წ. (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ფ. მარკუსი);
 • ტყიბული-შაორის საბადოზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ."მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(724), თბილისი, 2017. გვ. 76-85 (თანაავტორი: თ.ფირცხალავა);
 • მხები ძაბვები ქანების და სხვა მყარი მასალების გაჭიმვაზე სიმტკიცის არაპირდაპირი გამოცდისას. „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე“, ტ-10, №3. თბილისი, 2016. (10 გვ.);
 • წმენდითი ამოღება მოსამზადებელი გვირაბების დამცავი ნახშირის მთელანების დატოვების გარეშე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №2(722), თბილისი, 2016. გვ. 83-89 (თანაავტორები: თ.ფირცხალავა, თ.გობეჯიშვილი);
 • ტყიბულის ქვანახშირის შახტების მოსამზადებელ გვირაბებში ანკერული სამაგრის გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 36-41 (თანაავტორი: თ.ფირცხალავა);
 • ცილინდრული ნიმუშების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა არაპირდაპირი მეთოდით გაჭიმვაზე გამოცდისას“.  ჟურნალი „ქანების მექანიკის და გეოტექნიკური ინჟინერია“,  ტ. 7, N5, ოქტომბერი, 2015 წ. გამომცემლობა „Elsevier“ doi:10.1016/j.jrmge.2015.06.006;
 • ღია წესით გაყვანილი ორმალიანი გვირაბის სტატიკური გაანგარიშება. ”სამთო ჟურნალი”, №1(32), თბილისი, 2014. გვ. 45–47;
 • საქართველოს სამეცნიერო სისტემის განვითარების პრობლემები. გაზეთი: ”საქართველოს რესპუბლიკა”, №70, თბილისი, 2014;
 • Static Analysis of a Double-Chamber Tunnel built Using Cut and Cover Construction. Bulletin of Georgia National Academy of Sciences. Vol.8, №1, 2014, Tbilisi;
 • ღია წესით გაყვანილი გვირაბის სტატიკური გაანგარიშება. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), 2013. გვ: 21–25;
 • მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისას “კედელი – გრუნტში” ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), 2013 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა);
 • Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers. TMS2013 Supplemental Proceedings. Published Online: 25 FEB 2013, DOI: 10.1002/9781118663547.ch67 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე);
 • ანალიზური და რიცხვითი მეთოდი გვირაბის ირგვლივ მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასებისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:15–19 (თანაავტორი: თ.გობეჯიშვილი);
 • არაწრიული კვეთის გვირაბის ირგვლივ ქანების მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასებისათვის ანალიზური და რიცხვითი მეთოდების შედარება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ”მოამბე”, ტ.7, №1, 2013 წ. გვ. 42-44;
 • გვირაბმშენებლობის ორი მთავარი მეთოდის ანალიზი“ – სამთო ჟურნალი №2(29), თბილისი, 2012. გვ. 24–28 (თანაავტორი: ს.დემეტრაშვილი);
 • Properties of basalt Plastics and of composites Reinforced by Hybrid Fibers in Operating Conditions". In Book: “Composites and Their Applications”, Edited by Ning Hu, In Tech, Chapter 10, pp.221-246, 2012 (თანაავტორები:ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე) http://dx.doi.org/10.5772/48289 ;
 • Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers”, Int. Conf. “Modern Technologies and Methods of Inor. Mat. Sci.” Proceedings. Tbilisi, pp.323-337, 2012 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე);
 • Stabilization and Reinforcing of the Polyolefins. Proceedings of 12 Int. Multidisciplinary scientific Geoconference. Albena, Bulgaria; 2012 (თანაავტორები: ნ. ჩიხრაძე, გ. აბაშიძე);
 • მასალების   გაჭიმვაზე სიმტკიცის განსაზღვრისას გამოყენებული ჰერცის ამოცანის განზოგადება. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ.16;
 • ყუმისთავის კარსტული მღვიმის კომპლექსის მდგრადობის ანალიზი. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 8–13.(თანაავტორი: გ.ფხალაძე);
 • Fabrication of WC-NiAl composites by hot explosive consolidation: a structure/property relationship investigation. Mining Journal, №1(24), 2010. pp. 68-82 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ლ.კეჩკესი);
 • ბუნებრივი და ტექნოგენური მიწისქვეშა ნაგებობების რაციონალური დაპროექტების პრობლემები. სამთო ჟურნალი, #1(24), 2010. გვ. 31–34;
 • Problems of Calculation of Underground Construction on Limiting States of Service  Ability. Proceedings of ITA-AITES World Tunnel Congress & 34th General Assembly,  სექტემბერი, 19-25, 2008, აგრა, ინდოეთი http://www.biblio.com/books/256424914.html;
 • Problems of Calculation of Underground Construction. Proceedings of ACUUS conference: “Underground Space: Expanding the Frontiers”, სექტემბერი,  10-13, 2007. ათენი, საბერძნეთი;
 • Hot Explosive Consolidation of WC-AlNi Composites. Advances in Science and Technology. Vol. 45, 11th International Ceramics Congress, 2006. pp. 905-916 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეჩკესი, ბ.კლოცი, ჯ.პრიტჩეტი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე); 
 • Problems of Calculation of Underground Construction on Extreme States. Bulletin of   the GAS, V 172, #2, 2005, (თანაავტორი: თ.გობეჯიშვილი);
 • Hot Explosive Consolidation of Clad W-Cu Composition Powders. Proceedings of World Congress & Exhibition of Powder Metallurgy, October 17-21, 2004. Vienna, Austria (თანაავტორები: ლ.კეჩკესი, ნ.ჩიხრაძე, მ.წიკლაური, ნ.დალაქიშვილი);
 • Explosive consolidation and jacketing tungsten base alloys at elevated temperatures. Proceeding of 2003 conference of powder metallurgy and particulate materials, June 8-12, 2003, Las Vegas, USA (თანაავტორები: ლ.კეჩკესი, ა.ფეიქრიშვილი, ა.დგებუაძე);
 • Compaction of Ni-Al powders by explosive technology at elevated temperatures. Proceeding of 2003 conference of powder metallurgy and particulate materials, June 8-12, 2003, ლას-ვეგასი, აშშ (თანაავტორები: ლ.კეჩკესი, ა.ფეიქრიშვილი, ნ.ჩიხრაძე);
 • Theoretical calculations of the stress-deformed state of powder materials. In the book: "Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials", 2002 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ი.ლომიძე);
 • საკონტაქტო მხები ძაბვების პრობლემა მიწისქვეშა ნაგებობების გაანგარიშების თეორიაში. საერთაშორისო სამეცნიერ-საინჟინრო კონფერენცია "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო" სამთო-გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ. 54-58;
 • მიწისქვეშა ნაგებობების ზღვრულ მდგომარეობაზე გაანგარიშების პრობლემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, #10-12, 2002. გვ. 105-108;
 • Explosive fabrication of Ni-C composites and coatings; Processing/Microstructure/Properties Relationship. In the book: "Powder Materials: Current research and industrial practice", edited by F. D. S. Marquis, N. N. Thadhani, E. V. Barrera, TMS, 2001. pp. 233-243 (თანაავტორები: ლ.კეჩკესი, ა.ფეიქრიშვილი, ფ.მარკუსი);
 • Calculation of the stress tensor under symmetric cylindrical shock wave loading. In the book: "Powder Materials: Current research and industrial practice", edited by F. D. S. Marquis, N. N. Thadhani, E. V. Barrera, TMS, 2001. pp. 243-256 (თანაავტორები: ი.ლომიძე, კ.შტაუდჰამერი, ა.ფეიქრიშვილი);
 • Explosive Compaction of Clad Graphite Powders and Obtaining of Coatings on their Base. Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena, K.P.Staudhammer, LE.Murr and M.A.Meyers, eds., Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2001. pp. 249-258 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, კ.შტაუდჰამერი, ფ. მარკუსი, ნ. ჩიხრაძე, თ. გობეჯიშვილი, ე. ბანცური). 709 K;
 • Hot explosive fabrication of boron, B4C and B4C-Al composites: microstructure/properties relationship. Proceedings of 2nd Symposium: "Powder materials: current research and industrial practices", Edited by F.D.S. Marquis, N.N. Thadhani, E. V. Barrera, TMS. p. 161-172. 2001 (თანაავტორები: რ.აფციაური, ფ.მარკუსი, ა.ფეიქრიშვილი, გ.კალანდაძე, ა.ერისთავი, ნ.ჩიხრაძე, ს.შალამბერიძე, ზ.ჩიკვილაძე);  
 • Hot Consolidation of Boron Base Powders and Investigation of their structure/property relationship. Proceeding of "2000 Int. Conference on Powder metallurgy & Particulate Materials". New York, 2000. p. 661-672 (თანაავტორი: ა.ფეიქრიშვილი);
 • საქართველოს ნახშირის სტრატეგიული მნიშვნელობა. ენერგია # 3, თბილისი, 2000. გვ. 35-39 (თანაავტორი ი. რეხვიაშვილი); 
 • Novel Materials Fabrication By Hot Exlotive Complaction. Proceeding of 1999 Int. Conference on Power Metallurgy & Particulate Materials, Vancouver, Canada, 1999 (თანაავტორები: ლ. კეჩკესი, ა.ფეიქრიშვილი, ზ.ჩიკვილაძე);
 • Competing boron lased powders using different type of consolidation method. Proceeding of 13th International Symposium on boron, Borides and Related Compounds. Dinard (France), 1999 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ა. ერისთავი, გ. პაპავა);
 • New Experimental Method for consolidation Some Refractoring and Nonmetallic Powders. Proceeding of 5th International Conference on Mechanical and physical behavior of Materials under Dynamic Loading. Toledo (Spain), 1997 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი);
 • Limited concentration stability of water-coal suspension. Transport and sedimentation of solid particles. Wroclaw, Poland, 1997. p. 701-708 (თანაავტორები: თ. გოჩიტაშვილი, ე. ჩაგელიშვილი);
 • New Experimental Method for Consolidation some Refractory and Nonmetallic Powders. J. PHYSIY, France 7, 1997. p. 67-72 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ზ. ჩიკვილაძე);
 • WC-Co hard alloy coating obtained by hot shock wave treatment. In the book : "Advances in Powder Metallurgy 1996 Particulate Materials", complied by M. Cadle, K. S. Narishman, v. 1, p. 5, 1996. pp. 63-71 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი);
 • Hot shock wave compacting heavy and hard alloy powders. In the book: "Advances in Powder Metallurgy 1996 Particulate Materials", complied by M. Cadle, K. S. Narishman, v. 1, p. 1, 1996. pp. 53-62 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე. ჩაგელიშვილი);
 • Principle of water coal suspension production and selection of rational parameters of the process. Bulletin of Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, 1995. p. 6 (თანაავტორები: თ. გოჩიტაშვილი, ვ. გამყრელიძე);
 • Possibilities of obtaining Combined samples from Tungsten Alloys by High Temperature Shock-Wave Treatment. EL-Paso, Texas USA, 1995 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ნ. ჩიხრაძე, ე. ჩაგელიშვილი);
 • The influence of preheating temperature on shock wave consolidation of diamond containing powders. In the book: "Metallurgical and Materials Application of shock Wave High-Strain-Rate Phenomena", edited by L. E. Murr, K. P. Staudhammer, M. A. Meyers. ELSEVIER, 1995. pp. 125-132 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ზ. ჩიკვილაძე);
 • Possibility of obtaining Combined samples from Tungsten base Alloys by High temperature shock wave treatment. In the book: "Metallurgical and Materials Application of shock Wave High-Strain-Rate Phenomena", edited by L. E. Murr, K. P. Staudhammer, M. A. Meyers. ELSEVIER, 1995. pp. 105-108 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ზ. ჩიკვილაძე);
 • Peculiarities of explosive joining of w-containing materials at elevated. Proceeding of Eight Cimtec-World Ceramic Congress and Forum on New Materials, Florence, 1994. pp. 115-118 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი);
 • Shock wave covering steel surface by hard materials. Proceeding of Eight Cimtec-World Ceramic Congress and Forum on New Materials, Florence, 1994. pp. 121-123 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ნ. ჩიხრაძე);
 • Технические аспекты изготовления и транспортировки водоугольной суспензии в Грузии. Материалы международного коллоквиума по гидромеханизации, Магдебург (ФРГ), 1993 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშვილი);
 • საქართველოს შახტებისა და მაღაროების კაპიტალური და მოსამზადებელი გვირაბების სამაგრის გაანგარიშება. ”მეცნიერება”, თბილისი, 1992 (თანაავტორები: თ. გობეჯიშვილი, ნ. ჩიკვაიძე);
 • Расчет крепи протяженных горных выработок по предельным состояниям. Изд. "Недра", Москва, 1991;
 • საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ქვანახშირის საბადოების გამოყენების პერსპექტივები. ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში ეკოლოგიის გათვალისწინებით, “მეცნიერება”, თბილისი, 1991;
 • Расчет подземных сооружений на статические и сейсмические воздействия. Изд."Мецниереба", Тбилиси, 1990;
 • Давление расширяющихся смесей на стенки скважины. Материалы 9-ой конференции по механике горных пород. Бишкек, 1990 (თანაავტორი: თ. ახვლედიანი);
 • Shock-Wave Deformation of Tungsten-Nickel-Iron Alloy with Rise of Temperature. Materials of International Conference on High Pressures in Materials, San Diego (USA), 1990 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი);
 • Influence of Preliminary Heating on the Dynamic Consolidation of Some Materials. Materials of International Conference on High Pressures in Materials, San Diego (USA), 1990 (თანაავტორი ა.ფეიქრიშვილი). 
გამოგონებები (პატენტები):
 • ნეიტრონების მშთანთქმელი კომპოზიციური მასალა და მისი მიღების ხერხი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი, #7(60), პატენტი # P 2000 2197 B, თბილისი, 2000 (თანაავტორები: თ. აბზიანიძე, ა. ფეიქრიშვილი, ნ. ჩიხრაძე და სხვ.).
 • რადიოაქტიური მასალის გადასაზიდი და შესანახი კონტეინერი და მისი დამზადების ხერხი. საქართველოს საპატენტო უწყების ბიულეტენი, პატენტი # 2177 А, თბილისი, 2000 (თანაავტორები: თ. აბზიანიძე, ა. ფეიქრიშვილი , ნ. ჩიხრაძე და სხვ.).
 • Способ взрывного плакирования внутренней поверхности цилиндрических изделий тугоплавкими и керамическими материалами. Авт. свидетельство №1732573, 08.01.92 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი და სხვ.).
 • Способ получения материала из тугоплавких порошков. Авторское свидетельство SU 1731438, 08.01.92 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, გ. გოცირიძე, ნ. ჩიხრაძე).
 • Способ упрочнения твердых сплавов взрывом. Авторское свидетельство SU 1770085, 22.06.92 (თანაავტორები: ე. ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, გ. გოცირიძე, ნ. ჩიხრაძე).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. STCU/DOE P506 (BNL-T2-0392-GE) ”ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერის შემუშავება ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის” (2013-2015) შემსრულებელი - დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ)/ აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტი;
2. ISTC G-136 “კარბონატული კომპოზიციური მასალების დარტყმითი ტალღით დაწნეხის ტექნოლოგიის შემუშავება და მათ საფუძველზე ხისტი დანაფარების მიღება”(1999-2000) მენეჯერი – დამფინანსებელი: საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი;
3. STCU #3631 "ამაღლებული ეფექტურობის მცირე ქარის ტურბინა ადაპტური, მაღალი მოდულის მქონე კომპოზიტებიდან დამზადებული აეროდრეკადი ფრთებით" (2006-2008) შემსრულებელი– დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2017. მოხსენება: "წყნეთი-სამადლოს საავტომობილო გზის დამეწყრილი ფერდოს დარჩენილი უბნების დაცურების მიმართ საშიშროების შეფასება და მდგრადობის უზრუნველყოფის გაანგარიშება";
 • საქართველოს მათემატიკოსთა და მექანიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 5-9 სექტემბერი, 2016 – მოხსენება: "ძაბვების ველი ქანების და სხვა მყარი მასალების ცილინდრულ ნიმუშში მისი გაჭიმვაზე სიმტკიცის არაპირდაპირი გამოცდისას";
 • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მოხსენება: "ბუნებრივი მიწისძვრის ზემოქმედება ერთობლივი დეფორმაციის რეჟიმში მომუშავე „სამაგრი-ქანის“ სისტემაზე";
 • Proceedings of 12 International Multidisciplinary scientific Geoconference, Albena, Bulgaria; 2012 - "Stabilization and Reinforcing of the Poliefins";
 • Proceedings of international conference "Modern Technologies and Methods Inorganic Materials Science 4-6 June, 2012 - "Composite Materials Reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers";
 • Material Science forum. Vols. 654-656 (2012), pp.2612-2615 Trans Tech. Publications, Switzerland; "Polymer Based Composite and Hybrid Materials for Wind Power Generation"; 
 • Proceedings of TSM Annual Meeting and Exhibitic, February 14-18, 2010. Seattle, Washington, USA; 2010 - "Fatigue of Hybrid Polymeric Composites on Twisting";
 • ITA-AITES World Tunnel Congress and 34 th General Assembly, September 19-25, 2008, Agra, India; 2008 - "Problems of Calculation if Underground Construction on Limiting States of Service Ability";
 • Proceedings of ACUUS conference: "Underground Space: Expanding the Frontiers", September 10-13, 2007. Athens, Greece; "Problems of calculation Underground Consolidation";
 • 11th International ceramics Congress 4th forum on New Materials, Acireale (Catania) Sicily, Italy; 2006 - "Hot explosive consolidation of WC-Ni-Al composites"; 
 • World Congress and Exhibition of Powder Metallurgy, Vienna, Austria; 2004 -"Hot explosive consolidation of Clad W-Cu Composition powders"; 
 • International conference of powder metallurgy and particulate materials, Las-Vegas, USA; 2003 - "Compaction of Ni-Al powders by explosive technology at elevated temperatures";
 • International conference "Advances in powder Metallurgy and Particulate materials", El Paso, USA. 2002 - "Theoretical calculations of the stress-deformed state of materials".
დამატებითი ინფორმაცია:

პროფესიული გაერთიანებების წევრობა:

 • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი 1998; 
 • საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის:
 • წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების ქვეკომისიის თავმჯდომარე;
 • საქართველოს მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლის კომისიის წევრი;
 • სტიქიური მოვლენების შემსწავლელი კომისიის წევრი;
 • საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი;
 • რუსეთის სამთო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი;
 • რუსეთის საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი;
 • ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის წევრი;
 • ამერიკის საბუნებისმეტყველო აკადემიის წევრი.

სხვადასხვა სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა და სხვა:

 1. 1987-1990 წლებში საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომიტეტის ტექნიკის სექციის წევრი; 
 2. 1995-2003 წლებში მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი;
 3. 1995-2002 წლებში - შავი ზღვის ქვეყნების ენერგეტიკული ცენტრის (BSREC) მართველთა საბჭოს წევრი და მისი 14 სხდომის მონაწილე (სოფია - 1995,96,97,2000; ბრიუსელი - 1996,97,98; ვარნა 1998; სტამბული - 1998,2001; ათენი - 1999; ბუქარესტი - 1999,2000; კიევი - 2001);
 4. საქართველოს ენერგეტიკული განვითარების პოლიტიკის TASIS-ის სახელმწიფო პროგრამის კოორდინატორი (1995-1998);
 5. შავი ზღვის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის (BSEC) სამეცნიერო- ტექნოლოგიური განვითარების კომისიის სამუშაო სხდომების მონაწილე (ბუქარესტი - 1995; ათენი - 1996; სტამბული - 1997; სინაია-რუმინეთი - 1998).
 6. სამეცნიერო კავშირების საერთაშორისო საბჭოს (ICSU)-ს სხდომების წევრი (პოტსდამი -1994; პარიზი -1996).
 7. მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის (WIPO) აკადემიის ტრეინინგის წევრი, ჟენევა, 10-21 თებერვალი, 1997.
 8. საქართველოს სამეცნიერო სისტემის რეორგანიზაციის TASIS-ის სახელმწიფო პროგრამის კოორდინატორი (1997-2000);
 9. საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის (სსგფ) დამფუძვნებელი (2001) და პრეზიდენტი.
 10. 1998 წელს - ღირსების ორდენი.