ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია

გელა ჩქარეული

პრეპარატორი

ე.მინდელის ქ. 7, I სართული

ტელ.:593 566917

ელ-ფოსტა:gela-chqareuli@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

17.01.1958 წ.

განათლება:

არასრული უმაღლესი

შრომითი საქმიანობა:

1979 - დღემდე – სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი:

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, მათ შორის ჰიდრომეტალურგიული ხერხით;
 • გარემოს დაცვის პრობლემები, მათ შორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდა;
 • ტექნოლოგიური პროცესის კონტროლის მეთოდები.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ღვერკის საბადოს გლაუკონიტიანი ქვიშების კვლევა გამდიდრებადობაზე. სამთო ჟურნალი“, №1(46), 2023. გვ: 30–34 (თანაავტორები: ა.შეყილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ი.სამხარაძე, თ.შუბითიძე);
 • ბნელი ხევის დაჟანგული მადნების გამოტუტვის ტექნოლოგიური შფასება ("სვეტის" ტესტი). „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 51–54 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, ი.სამხარაძე, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე);
 • სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის პრინციპის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 35–39 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე);
 • სალექ მანქანაში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი, №1–3, 2011. გვ:56–62 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.აბზიანიძე);
 • მანგანუმის ჟანგეული და დაჟანგული მინერალების შემცველი შლამების გამდიდრება ხრახნულ სეპარატორზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №7–9, 201 (თანაავტორები: ი.სამხარაძე);
 • ხრახნული სეპარატორის მოწყობილობა და მართვის ხერხი.  სამთო ჟურნალი, №2(23), 2009. გვ: 38–41(თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ნ.სამხარაძე);
 • მძიმე გარემოში მომუშავე ჰიდროციკლონებში გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(22), თბილისი, 2009. გვ: 31-34. (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, ი.სამხარაძე);
 • შლამების შემსქელებლის და საბრუნი წყლის დაწმენდის მოწყობილობა და პროცესის მართვა. ”სამთო ჟურნალი”,  №1-2(18-19), თბილისი, 2007 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი)
გამოგონებები (პატენტები):
 • სამსხვრევი მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P5445, GEP 2012 5445 B, თბილისი, 2012 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, ნ.სამხარაძე);
 • შლამების შემსქელებელი და წყლის დაწმენდის მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P5399, თბილისი, 2012 (თანაავტორები: მ.გამცემლიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, დ.ტალახაძე, მ.თუთბერიძე);
 • ხრახნული სეპარატორი. ”საქპატენტი” U1562, N13, 07.10.09 წ.
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. NGNSF/ST 08/5 -441– "მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი” (23.03.09-28.02.2011), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ.
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • ოქროსშემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდის გამოყენებით -N13-18/01 -04.01.2013;
 • ბექთაქარის, დარბაზის, იმედის, ბნელიხევის, ქვ.ბოლნისის, წითელხევის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - N11-18/34 C -04.10.2012 წ.
 • ნოვრუმკალის და ასტარგანის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ზედაპირული და რივერსიული ბურღვის ჭების სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა - 11-18/34G - 01.09.2011;
 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის ლაბორატორიული და ნახევრადსაწარმოო გამოცდა -N11-18/09 G  - 28.03.2011;
 • მივერუდის საბადოს ოქროსშემცველი მადნების ციანიდური გამოტუტვის ტექნოლოგიის მსხვილმასშტაბიანი ლაბორატორიული გამოცდა - ხელშ. 07-01/18 - 07.04.2010;
 • სსიპ რ. აგლაძის არაორგანული და ელ. ქიმიის ინსტიტუტის vGNSF/ST 09 1049.7-19 საგრანტო პროექტის ხელშეკრულება N07-08/21.25
დამატებითი ინფორმაცია:
 • საქართველოს სსრ მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის მიერ პირველი პრემიით დაჯილდოება  ნამუშევრისათვის: ”თბილისის ცხიმკომბინატის ჩამდინარე სამრეწველო წყლების გაწმენდის ფიზიკო-ქიმიური მეთოდების კვლევა და დანერგვა” - დადგენილება N445 P - 19.04.1985 წ.