ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორია

მამუკა ბაღნაშვილი  

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მთავარი ტექნოლოგი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ტელ.:555 020989

ელ-ფოსტა:mamuka_bagnashvili@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

02.09.1989 წ. 

განათლება:

2006–2010 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი, სამთო და სამარქშეიდერო საქმის სპეციალობით (ბაკალავრი);
2010-2012 - სამთო და გეო ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;
2014-2017 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი, წიაღისეულის გამდიდრების მიმართულება, დოქტორი

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

2011 - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, კერძოდ: ოქროს შემცველი კვარციტების ჰიდრომეტალურგიული გადამუშავება-პროცესების თეორია და პრაქტიკა;
 • ოქროს პოლიმეტალური, სპილენძ-კოლჩედანური, ვერცხლ-ბარიტის შემცველი მაგნეტიტისა და ნახშირების გამდიდრების ტექნოლოგია და მისი თეორიული ასპექტები;
 • ბუნებრივი სორბენტები და პიგმენტური ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია;
 • საწარმოო ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგია
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ღვერკის საბადოს გლაუკონიტიანი ქვიშების კვლევა გამდიდრებადობაზე. სამთო ჟურნალი“, №1(46), 2023. გვ: 30–34 (თანაავტორები: ა.შეყილაძე,  ო.კავთელაშვილი, ი.სამხარაძე, თ.შუბითიძე, გ.ჩქარეული);
 • გუმბრის საბადოს გლაუკონიტიანი ქვიშების კვლევა გამდიდრებადობაზე კონცენტრატის მიღების მიზნით. სამთო ჟურნალი“, №1(45), 2022. გვ: 26–32 (თანაავტორები: ა.შყილაძე, ო.კავთელაშვილი, ი.სამხარაძე, ს.მაღლაკელიძე);
 • ნაგომარის საბადოს ოქრის ტიპის პიგმენტური ნედლეულის კვლევა გამდიდრებადობაზე ფაბრიკატის მიღების მიზნით. სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 36–40 (თანაავტორები: ა.შეყილაძე, ო.კავთელაშვილი, ი.სამხარაძე, დ.მშვილდაძე, ს.მაღლაკელიძე);
 • ახალი შემკრები რეაგენტის MD 207883-ის გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 46–51 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, ა.შეყილაძე, ო.კავთელაშვილი, ა.ბაბაკიშვილი);
 • დავით გარეჯის ბარიტ–ოქრო–პოლიმეტალური საბადოს ვერცხლ–ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 80–83 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, მ.ჭოხონელიძე, დ.ტალახაძე, ნ.ადეიშვილი, ო.კავთელაშვილი);
 • ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, 44(2016), IOPscience (თანაავტორები: ა.შეყილაძე, ო.კავთელაშვილი). http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf 
 • დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციით გამდიდრების კვლევის შდეგები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 28 –31.
 • ვერცხლის არსებობის ფორმები დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115–118 (თანაავტორები: ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე, მ.ჩუბუნიძე).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. YS-22-221 "ძვირფასი ლითონების მაღალხარისხიანი კონცენტრატის მიღება გამდიდრების ფლოტაციური მეთოდით" (2023-2025). დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) - ახალგაზრდა მეცნიერი;

2. CARYS-19-2329 „ბუნებრივი პიგმენტების მიღების ინოვაციური საწარმოო ტექნოლოგიის შემუშავება ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე და შედეგების კომერციალიზაცია“(31.07.2020-31.07.2021). დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ) - ძირითადი შემსრულებელი

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა”. თბილისი, 28-29 ოქტომბერი, 2021. "ნაგომარი საბადოს ოქრის ტიპის პიგმენტური ნედლეულის კვლევა გამდიდრებადობაზე ფაბრიკატის მიღების მიზნით" (სასტენდო მოხსენება);
 • მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა“, 24 სექტემბერი 2020. „საქართველოს ბუნებრივი პიგმენტების რესურსული ბაზის შესწავლილობის თანამედროვე მდგომარეობა“; 

 • საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "სამთო-საქმის და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა", 2019 წ., 30 მაისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. მოხსენება: "სპილენძის პირიტული მადნების ფლოტაციის დასაწყობებული კუდების გადამუშავების პროცესში ბიორეაგენტის გამოყენების შესაძლებობების კვლევა";
 • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, თბილისი. მოხსენება: ახალი შემკრები რეაგენტის MD 20783-ის გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისთვის.
 • მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, 2016 წ., გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, თბილისი. მოხსენება: დავით-გარეჯის ბარიტ-ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. 
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 84–ე სტუდენტთა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2016 წ., თბილისი. მოხსენება: დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციის რეჟიმის დადგენა.
 • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, 2015 წ., გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, თბილისი. მოხსენება: დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნებში ვერცხლის არსებობის ფორმების დადგენა. 
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 83–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2015 წ., თბილისი. მოხსენება: დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლ–ბარიტის მადნის ნივთიერებრივი შემადგენლობის დადგენა. 
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წ., თბილისი. მოხსენება: სპილენძ-კოლჩედანური მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხები.
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2009 წ., თბილისი. მოხსენება: მადნეულის საბადოს სპილენძის მადნების გამდიდრების სრულყოფა.
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, 2008 წ., თბილისი. მოხსენება: ცილინდრული კბილანური გადაცემის მოდულის მნიშვნელობის დადგენა ცვეთა-მედეგობის გათვალისწინებით.
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, 2007 წ., თბილისი. მოხსენება: კბილანური გადაცემის ჩაჭედვის დატვირთვის შეფასება. 

სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • სონაჯილის საბადოს ოქროს შემცველი მადნების მეტალურგიული ტესტირება. „შპს გეოლოგიური კვლევების ცენტრი“,01-08/17 (01.08.2017);
 • ოქროს შემცველი მადნების სინჯების მომზადება ქიმიური ანალიზისთვის და ოქროს განსაზღვრა; მოლიბდენის განსაზღვრა გეოლოგიურ სინჯებში; 7 გეოლოგიური სინჯის ფლოტაციის შედეგები. ხელშეკრულება №18-18/04. „შპს გეოლოგიური კვლევების ცენტრი“;
 • Исследования марганцевых руд месторождения Жаксылык на обогатимость. № 17-18/2910.2017 г.;
 • შპს „ყვირილა 2007“-ის სანედლეულო ბაზის-აგლოკონცენტრატის (ე.წ. კუდების) სანაყაროს და შპს „ჭიათურმანგანუმ-ჯორჯიის“ მანგანუმის მადნის მამდიდრებელი მინი ფაბრიკის დასინჯვა- შპს ”ჭიათურმანგანუმ-ჯორჯია”;
 • „ბოსტანაბადის და სონაჯილის საბადოების მცირე ლაბორატორიული სინჯების პირველადი ტექნოლოგიური ტესტირება“ - შპს ”გეოლოგიური კვლევების ცენტრი”;
 • შპს „ჯორჯიანმანგანეზის“ ქვეკონტრაქორის შპს „ ტრანსერვის-2014“-ისთვის გამოყოფილი კარიერის და შპს „ტრანსერვის-2014“-ის კუთვნილი მანგანუმის მადნის მამდიდრებელი მინიფაბრიკის დასინჯვა;
 • ირანის რესპუბლიკის მივერუდის საბადოს ნოვრუზკალის, ასტარგანის, კახდერეს და მამადამინდერეს უბნების ოქროს შემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსული ბურღვის სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა (ხელშეკრულება 11–18/34 G– 01.09.2011)– დამთავდა 2012 წ;
 • ოქროს შემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდით (ხელშეკრულება 13–18/09 – 5.02.2013 წ.) – დამთავდა 2014 წ;
 • ჯესკესგანის (ყაზახეთი) სპილენძსადნობი წარმოების წიდების ტექნოლოგიური ტესტირება (ხელშეკრულება 14–18/06 – 05.03.2014 წ);
 • ირანის რესპუბლიკის ბირჯანის (ჩახ–ზაგუ) საბადოს სპილენძის მადნების გამოცდა გამდიდრებადობაზე (ხელშეკრულება 15–18/11 – 01.07.2015 წ);
 • მანგანუმის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე შპს „ბეიექსი“  (ხელშეკრულება 15–18/50 – 23.10.15 წ), დამთავრდა 2016 წ.;
 • ბნელი-ხევის ოქრო–პოლიმეტალური მადნების ტექნოლოგიური თვისებების პირველადი შესწავლა (ხელშეკრულება 15–18/05–25.01.2016 წ.).