ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

მამუკა ბაღნაშვილი  

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ტელ.:555 020989

ელ-ფოსტა:mamuka89@inbox.ru

დაბადების თარიღი:

02.09.1989 წ. 

განათლება:

2006–2010 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი, სამთო და სამარქშეიდერო საქმის სპეციალობით (ბაკალავრი);
2010 - 2012 - სამთო და გეო ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;
2014 წლიდან – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტი, წიაღისეულის გამდიდრების მიმართულება, დოქტორანტი

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

2011 - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, კერძოდ: ოქროს შემცველი კვარციტების ჰიდრომეტალურგიული გადამუშავება-პროცესების თეორია და პრაქტიკა;
 • ოქროს პოლიმეტალური, სპილენძ-კოლჩედანური, ვერცხლ-ბარიტის შემცველი მაგნეტიტისა და ნახშირების გამდიდრების ტექნოლოგია და მისი თეორიული ასპექტები;
 • ბუნებრივი სორბენტები და პიგმენტური ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია;
 • საწარმოო ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგია
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ახალი შემკრები რეაგენტის MD 207883-ის გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 46–51 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, ა.შეყილაძე, ო.კავთელაშვილი, ა.ბაბაკიშვილი);
 • დავით გარეჯის ბარიტ–ოქრო–პოლიმეტალური საბადოს ვერცხლ–ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 80–83 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, მ.ჭოხონელიძე, დ.ტალახაძე, ნ.ადეიშვილი, ო.კავთელაშვილი);
 • ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, 44(2016), IOPscience (თანაავტორები: ა.შეყილაძე, ო.კავთელაშვილი). http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf 
 • დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციით გამდიდრების კვლევის შდეგები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 28 –31.
 • ვერცხლის არსებობის ფორმები დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115–118 (თანაავტორები: ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე, მ.ჩუბუნიძე).
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, თბილისი. მოხსენება: ახალი შემკრები რეაგენტის MD 20783-ის გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისთვის.
 • მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, 2016 წ., გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, თბილისი. მოხსენება: დავით-გარეჯის ბარიტ-ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. 
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 84–ე სტუდენტთა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2016 წ., თბილისი. მოხსენება: დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციის რეჟიმის დადგენა.
 • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, 2015 წ., გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, თბილისი. მოხსენება: დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნებში ვერცხლის არსებობის ფორმების დადგენა. 
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 83–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2015 წ., თბილისი. მოხსენება: დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლ–ბარიტის მადნის ნივთიერებრივი შემადგენლობის დადგენა. 
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წ., თბილისი. მოხსენება: სპილენძ-კოლჩედანური მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხები.
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2009 წ., თბილისი. მოხსენება: მადნეულის საბადოს სპილენძის მადნების გამდიდრების სრულყოფა.
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, 2008 წ., თბილისი. მოხსენება: ცილინდრული კბილანური გადაცემის მოდულის მნიშვნელობის დადგენა ცვეთა-მედეგობის გათვალისწინებით.
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, 2007 წ., თბილისი. მოხსენება: კბილანური გადაცემის ჩაჭედვის დატვირთვის შეფასება. 

სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • სონაჯილის საბადოს ოქროს შემცველი მადნების მეტალურგიული ტესტირება. „შპს გეოლოგიური კვლევების ცენტრი“,01-08/17 (01.08.2017);
 • ოქროს შემცველი მადნების სინჯების მომზადება ქიმიური ანალიზისთვის და ოქროს განსაზღვრა; მოლიბდენის განსაზღვრა გეოლოგიურ სინჯებში; 7 გეოლოგიური სინჯის ფლოტაციის შედეგები. ხელშეკრულება №18-18/04. „შპს გეოლოგიური კვლევების ცენტრი“;
 • Исследования марганцевых руд месторождения Жаксылык на обогатимость. № 17-18/2910.2017 г.;
 • შპს „ყვირილა 2007“-ის სანედლეულო ბაზის-აგლოკონცენტრატის (ე.წ. კუდების) სანაყაროს და შპს „ჭიათურმანგანუმ-ჯორჯიის“ მანგანუმის მადნის მამდიდრებელი მინი ფაბრიკის დასინჯვა- შპს ”ჭიათურმანგანუმ-ჯორჯია”;
 • „ბოსტანაბადის და სონაჯილის საბადოების მცირე ლაბორატორიული სინჯების პირველადი ტექნოლოგიური ტესტირება“ - შპს ”გეოლოგიური კვლევების ცენტრი”;
 • შპს „ჯორჯიანმანგანეზის“ ქვეკონტრაქორის შპს „ ტრანსერვის-2014“-ისთვის გამოყოფილი კარიერის და შპს „ტრანსერვის-2014“-ის კუთვნილი მანგანუმის მადნის მამდიდრებელი მინიფაბრიკის დასინჯვა;
 • ირანის რესპუბლიკის მივერუდის საბადოს ნოვრუზკალის, ასტარგანის, კახდერეს და მამადამინდერეს უბნების ოქროს შემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსული ბურღვის სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა (ხელშეკრულება 11–18/34 G– 01.09.2011)– დამთავდა 2012 წ;
 • ოქროს შემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდით (ხელშეკრულება 13–18/09 – 5.02.2013 წ.) – დამთავდა 2014 წ;
 • ჯესკესგანის (ყაზახეთი) სპილენძსადნობი წარმოების წიდების ტექნოლოგიური ტესტირება (ხელშეკრულება 14–18/06 – 05.03.2014 წ);
 • ირანის რესპუბლიკის ბირჯანის (ჩახ–ზაგუ) საბადოს სპილენძის მადნების გამოცდა გამდიდრებადობაზე (ხელშეკრულება 15–18/11 – 01.07.2015 წ);
 • მანგანუმის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე შპს „ბეიექსი“  (ხელშეკრულება 15–18/50 – 23.10.15 წ), დამთავრდა 2016 წ.;
 • ბნელი-ხევის ოქრო–პოლიმეტალური მადნების ტექნოლოგიური თვისებების პირველადი შესწავლა (ხელშეკრულება 15–18/05–25.01.2016 წ.).