სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტი

დავით ხომერიკი

სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი, სამეცნიერო პროგრამების მენეჯერი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:(+995 32) 2328191

ელ-ფოსტა:davitkhomeriki@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

22.05.1981 წ.

განათლება:

1998-2002 - ბათუმის რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა: ფინანსები და საბანკო საქმე (ბაკალავრის აკად. ხარისხი);
2002-2004 - ბათუმის რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა: სახელმწიფო ფინანსები (მაგისტრის აკად. ხარისხი)

ტრენინგები:
 • 2004 – „საბუღალტრო აღრიცხვის და ანგარიშგების სრული კურსი“ - ბათუმი საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის აჭარის ფილიალი;
 • 2006-2007 - "ბიზნეს ინგლისურის კურსი" - თბილისი - ინგლისური ენის ცენტრი;
 • 2006-2007 - "ბიზნეს გეგმის შედგენა" - რუსეთის ფედერაცია - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ღია უნივერსიტეტი (დისტანციური კურსი);
 • 2007 - "ტექნოლოგიური მენეჯმენტი: სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში მიღებული შედეგების კომერციალიზაცია" - თბილისი - უკრაინის სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი, უკრაინის ინტელექტუალური საკუთრების ინსტიტუტი, საქპატენტი;
 • 2008 – „მეცნიერების და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა" - თბილისი - კავკასიის ბიზნეს სკოლა, საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი;
 • 2008 - "იდეიდან ბაზრამდე" - თბილისი - ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების და განვითარების ფონდი, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი;
 • 2009 - "გარემოს დაცვის დახასიათება და კარიერებზე რისკების შეფასება" - თბილისი - უკრაინის სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრი,ა.შ.შ.-ს გარემოს დაცვის სააგენტო, დკ&სჯეც - საქართველო;
 • 2010 - "ტექნოლოგიის გადაცემა და ტექნოლოგიის ლიცენზირება" - თბილისი - ა.შ.შ.-ს ვაჭრობის დეპარტამენტი, საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი.
სამეც./აკად.ხარისხი:

მაგისტრი

შრომითი საქმიანობა:

2007 - დღემდე –  სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი:
        2007-2008 - ინჟინერი, ღია სამთო სამუშაოებისა და აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება;
        2008-2010 - ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის მენეჯერი;

        2010-დღემდე - სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი, სამეცნიერო პროგრამების მენეჯერი

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • კალორიმეტრიული დანადგარის შექმნა თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერების თერმოდინამიკური მახასიათებლების ექსპერიმენტალურად დადგენის მიზნით. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმი (WMESS 2018), ჟურნალი: "დედამიწის და გარემოს მეცნიერებები", ჩეხეთი, პრაღა, 2018 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ი.ვარშანიძე, ნ.ჩიხრაძე, გ.ჯავახიშვილი);
 • ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის მეთოდების სრულყოფა. ჟურნალი "ენერგია" N4(88), თბილისი, 2018. გვ:46-51 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, მ.ლოსაბერიძე);
 • მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების მოპოვებისათვის ფეთქებადი მუხტის კონსტრუქციის შერჩევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, გ.შატბერაშვილი).
 • ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის სრულყოფა. "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში" მე–17 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. ბულგარეთი, ალბენა, 25 ივნისი –5 ივლისი (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, ს.ხვედელიძე).
 • ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), გვ: 119–126, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ნ.აბესაძე).
 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას, „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“. საკონფერენციო სერია, 44(2016), IOPscience (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, გ.შატბერაშვილი) http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf 
 • ვადაგასული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება. (Production of industrial explosive substances on the basis of the powders and solid rocket fuel released from the utilization of the expired ammunition). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი. Elsevier, Volume 15, 2015,  Pages 738–741 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ხვადაგიანი) doi:10.1016/j.proeps.2015.08.117 www.sciencedirect.com 
 • სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონაციის სიჩქარის განსაზღვრის მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 57–60 (თანაავტორები: ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.თხელიძე).
 • სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების სეისმურად უსაფრთხო მუხტის მასისა და მანძილების გათვლის კომპიუტერული პროგრამა. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.73–77 (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, ს.ხომერიკი, ა.ხვადაგიანი, დ.სუპატაშვილი).
 • Сейсмобезопасная технология ведения взрывных работ при демонтаже здания в густонаселенных условиях» - «Экология и  природопользование», сборник научных трудов, вып.15, Днепропетровск, 2012. с.50-54 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, გ.თხელიძე).
 • Вовлечение отходов горных предприятий в производство новых материалов – эффективный путь решения экологических проблем» - «Экология и природопользование», Сборник научных трудов, вып.15, Днепропетровск, 2012. с.105-109 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი).
 • The Efficiency Of Application Of Utilized Propellant To Chamber Charges. “Georgian Engineering News 1'11. ISSN 1512-0287 No.1(vol.57), 2011. p.66-69 (co-authors: S.Khomeriki, N.Kukuladze, R.Mikhelson, A.Apriahsvili, Z.Kuchukhidze).
 • აფეთქების სეისმური რხევების პარამეტრების დამოკიდებულება ფეთქებადი ნივთიერებების და ქანების მახასიათებლებზე. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 30–36 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, მ.ჯიბუტი, გ.თხელიძე).
 • გრუნტის სეისმური რხევების ინტენსიობა აგურის და რკინაბეტონის ამორტიზებული შენობა–ნაგებობების აფეთქებით დემონტაჟისას. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 37–42 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი).
 • სეისმური ეფექტი შენობების აფეთქებით ნგრევისას. ”სამთო ჟურნალი”, N1(22), თბილისი, 2009. გვ. 25-28 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი).
 • The computer program of designing drilling and blasting operations in open-cast mine. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI, Tom 24, 2008 (co-authors: R.Mikhelson, S.Khomeriki, K.Dzebisashvili, H.Tudeshki, S.Rossbach).
გამოგონებები (პატენტები):
 • სამრეწველო აფეთქებების სეისმოუსაფრთხო პარამეტრების გათვლის კომპიუტერული პროგრამა - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”, 5093, 2012.

 • ჭაბურღილის მუხტის დამზადების ხერხი - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”, P 4868, 2007.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 1. AR/62/3-180/14 "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას გამონთავისუფლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება" (2015–2016), ძირითადი შემსრულებელი; დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ). 

 2. FR/171/3-180/14 "მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების თეორიული საფუძვლები და ტექნოლოგია" (2015–2017), მთავარი ინჟინერი (დამხმარე); დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ).

 3. № 445 "სამრეწველო აფეთქებების სეისმოუსაფრთხო პარამეტრების დადგენა და მათი გათვლის კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება" (2009-2012); დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ).

 4. 06/09 "უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება" (2009); დამფინანსებელი: ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი/საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი/საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ფონდი (CRDF/GRDF/SRNSF), მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა (STEP).

 5. SfP 980981 "ტერორისტული აფეთქებებისგან ხალხის და მიწისქვეშა ნაგებობების დამცავი სისტემის შემუშავება" (2005–2009); დამფინანსებელი: NATO-ს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის. 

 6. G-1096  “უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შექმნა და ტექნოლოგიის დამუშავება" (2004-2007),  დამფინანსებელი: საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (ISTC).

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას. მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში,  პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf 

 • ქანში გარდატეხილი ძაბვის ტალღის პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია ,,უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები’’, ქ. ბათუმი, 5-9 სექტემბერი 2016 წ.

 • მსოფლიოს მულტიდისციპლინარული (საბუნებისმეტყველო) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სიმპოზიუმი, ჩეხეთი; პრაღა. 2015 წლის 7–11 სექტემბერი; მოხსენება თემაზე: "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას  გამონთავისუფლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება";

 • “SEISMICALLY SAFE TECHNOLOGY FOR BLASTING OPERATIONS AT BLASTING OF A BUILDING IN DENSELY POPULATED CONDITIONS” -  Problems of Nature Management, Sustainable Development and Technogenous Safety of Regions/International Scientific-Practical Conference. (Dnepropetrovsk - Ukraine), 2011.

 • “INVOLVEMENT OF MINING WASTE AND PRODUCTION OF NEW MATERIALS - AN EFFECTIVE WAY TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS”  - Problems of Nature Management, Sustainable Development and Technogenous Safety of Regions/International Scientific - Practical Conference (Dnepropetrovsk - Ukraine), 2011.

 • “The computer program of designing drilling and blasting operations in open-cast mine”. World Mining Congress (Poland), 2008.

 • “Automated System for Protecting People from Explosions in Underground Structures” The global security challenge competition/semifinal - (The National University of Singapore), 2008.