მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია

მერაბ ნადირაშვილი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:2 321985

ელ-ფოსტა:merabnadirashvili@gmail.com

დაბადების თარიღი:

11.08.1951

განათლება:

1968-1973 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), ქიმიის ფაკულტეტი;

1973-1977 თსუ, ქიმიის ფაკულტეტის ასპირანტი.

ტრენინგები:

1979 – რადიოაქტიურ ნივთიერებებთან და გამოსხივებასთან მუშაობის კურსები;
1994 – სკოლის დირექტორთა კურსები;
1998 – პროფკავშირულ მუშაკთა კურსები;
2010–2012 – ინგლისური ენის კურსები.

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1973-1977 – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ –ლაბორანტი, უმც. მეც. თანამშრომელი;
1977-1987 –საქ. მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ს/კ ინს-ტის გორის ექსპ. მეურნ-ტექნიკუმი –სამეცნიერო საწარმოო ლაბორატორიის გამგე;
1979-1982 – ნ. ბარათაშვილის სახ. გორის პედაგოგიური ინსტიტუტი –დოცენტი;
1984-1988 – გორის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმი –ჰიდროქიმიის ლექტორი;
1988-1992 – ხილბოსტნეულის შენახვის საკავშირო ინსტიტუტი –უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
1992-1994 – თბილისის №189 სკოლა – დირექტორი;
1994-2009 –საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების პროფკავშირი–გლდანის რაიონული ორგ. თავმჯდომარე;
1994-1996 –ა. კაპანაძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი –ქიმიის პროფესორი (შეთავსებით);
1995-2010 –გორის სუხიშვილის უნივერსიტეტი –ქიმიის პროფესორი (შეთავსებით)
2010-2011 –თბილისის N4 საჯარო სკოლა –ქიმიის მასწავლებელი;
2012-2014 –დავით აღმაშენებლის სახ. საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია –ქიმიის ლაბორატორიის უფროსი;
2014-2015 –თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი –სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი;
18.03.2016 –დან დღემდე –გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 

სამეცნიერო ინტერესები:
 • ფენილაცეტილენური ფენოლების სინთეზი;
 • ვაშლის მცენარეში ქლორქოლინქლორიდის მეტაბოლიზმის შესწავლა რადიოაქტიური 14C-ის შემცველი აღნიშნული რეტარდანტის გამოყენებით;
 • ფენოლური ნაერთების ბაზაზე ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების სინთეზი.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ფენილაცეტილენური ფენოლების სინთეზი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების განვითარებაში. მულტიდისციპლინარული მსოფლიოს სიმპოზიუმი "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებაში" – შრომები. ჩეხეთი, ქ.პრაღა, 2017 წ. 11–15 სექტემბერი (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, ი.ვარშანიძე);
 • ენდოგენური ჟანგბადის როლი ფეთქებად ნივთიერებებში. სამთო ჟურნალი“, №2(39), გვ: 52–58, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, ა.ხვადაგიანი, გ.ბახუტაშვილი, ი.ვარშანიძე);
 • ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები. ,,სამთო ჟურნალი’’, N1 (38), გვ: 116–119, 2017 (თანაავტორები: ნ. ჩიხრაძე, ს. ხომერიკი, ს. ხვედელიძე, ა. აფციაური, გ. თხელიძე);
 • ზოგიერთი მეორეული ამინის მათემატიკური გამოკვლევა.  საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 16(1), 2016, გვ. 41-42 (თანაავტორები: ნ. ნარიმანიძე, მ. გვერდწითელი);
 • ფეთქებადი ნივთიერებები და ქიმიური სინთეზი, „სამთო ჟურნალი“, №2(37), თბილისი, 2016, გვ. 66-69 (თანაავტორები: ა. ხვადაგიანი, ნ. ჩიხრაძე, ს. ხომერიკი);
 • ალფა ამინომჟავების მათემატკურ -ქიმიური გამოკვლევა- საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.12, №1 2012. გვ.35 (თანაავტორები: ქ. გიორგაძე, მ. გვერდწითელი);
 • ეგზოგენური  ფენოლის ბიოდეგრადაცია ვირთაგვას ორგანიზმში -ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა  №4 , 59. 2010 (თანაავტორები: ა. არზიანი, ნ. ლეკიშვილი, კ. ჩიხლაძე);
 • ფენოლური ნაერთების ბიოციდური თვისებები – სუხიშვილის უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო სამეც­ნიერო კონფერენციის მასალები, 2010, 248.
 • ზოგიერთი ორგანო ჰალოგერმანიუმჰიდრიდის მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა -საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, 2010, ტომი 36, №2 , 188 (თანაავტორები: გ. ჩაჩავა, მ. გვერდწითელი);
 • სილიციუმის ზოგიერთი არანაჯერი ფენოლური ნაერთის სინთეზი“- სუხიშვილის უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2009, 181.
 • რამდენიმე მეთოდური მინიშნება ქიმიის სწავლებაში- გორის მრავალპროფილიანი მცირე აკადემიის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, 2006, 97
 • О метаболизме хлорхолинхлорида в листьях яблони, Изв. АН Грузинской ССР, сер. Биологическая, приложение, 279(1988) (Соавторы: А. Качарава, Д. Куридзе, М. Гигаури);
 • Синтез меченого хлорхолинхлорида, Изв. АН Грузинской ССР, серия химическая, 13(1987) , стр. 235 (Соавторы:  А. Качарава, Д. Куридзе, Б. Арзиани, М. Гигаури);
 • Исследование воздействия препарата ТУР на рост и развитие яблони Конференция молодых ученых и специалистов, Материалы докладов, Тбилиси, 1987, 77 (Соавторы: А. Качарава, Д. Куридзе, М. Барбакадзе);
 • Изучение превращения хлорхолинхлорида в яблоне, 1У Республиканская научно-методическая конференция биологов ВУЗов ГССР, Тбилиси, 1985, 202 (Соавторы: А. Качарава, Д. Куридзе, М. Гигаури);
 • Synthesis of silicon –containing alkynylphenols Ninth International Conference on Organometallic Chemistry, Abstracts of Papers, DIJON,FRANCE –September 3-7,1979, A 61;
 • Hydrometallation of unsaturated silanes Ninth Inter­national Conference on Organometallic Chemistry, Abstracts of Papers, DIJON,FRANCE –September 3-7,1979, A 62 (Co-authors: A. Kakhniasvili, D.Ioramashvili);
 • Взаимодействие 3-фенил-2-пропин-1-ола с фенолами. ЖОрХ 13, 804(1978) (Соавторы: Д. Иорамашвили, А. Кахниашвили);
 • Реакции гидросилилирования 1-фенил-3(п-метоксифенил)бутина-1 в присутствии Н Р1С1, Материалы 11 Грузинской республиканской конференции молодых химиков, Тбилиси, 1978, ч. 11, стр. 43 (Соавтор: Д. Иорамашвили);
 • Синтез и биоцидные свойства 1-фенил-3-метил-3(3-метил-4-оксифенил)бутина-1 и его производных, Сообщ. АН ГССР, 92, 78 (1978) (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили, Т. Цакадзе, З. Ломтатидзе, Дж. М. Анели);
 • Взаимодействие фенолов с циклическими (фенилэтинил)карбинолами, Сообщ. АН ГССР, 85, 609 (1977) (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили, Н. Артилаква);
 • Синтез непредельных органических и элементоорганических фенолов, Сообщ. АН ГССР 87, 81, (1977) (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили);
 • Synthesis and transformacions of organogermanium and organosilikon unsaturated phenols -VIIIth International Conference on Organome­tal­lic Chemistry, JAPAN. Kyoto, 1977, Abstr., 5 A12 (Co-authors: A. Kakhniasvili, D.Ioramashvili);
 • Изучение взаимодействия гидроаминосиланов с ацетиленовыми фенолами. Тезисы докладов 1 Всесоюзного симпозиума - Строение и реакционная способность кремнийорганических соединений, Иркутск, 1977, стр. 275.2 (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили);  
 • Взаимодействие фенола, анизола и м-крезола с 1-фенил-3-метилбутин-1-олом-3 в присутствии фосфорной кислоты. Сообщ. АН ГССР, 82, 85 (1976) (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили);
 • Взаимодействие анизола и фенола с некоторыми (фенилетинил) карбинолами в присутствии фосфорной кислоты, Тезисы докладов У11 Республиканской научно-методической конференции химиков ВУЗов ГССР, Тбилиси,1976, стр. 29 (Соавторы: А. Кахниашвили, Д. Иорамашвили, Т. Шатакишвили);
 • Взаимодействие аминосиланов с кислородосодержащими ацетиленовыми соединениями, Сообщ. АН Грузинской ССР, 73, 609 (1974) (Соавторы: И. Гвердцители, Л. Барамидзе, М. Джелия).
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • „The Synthesis of Phenyl Acetylene Phenols to Develop New Explosives”, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium WMESS, 11-15 September, 2017, Prague (Czech Republic);
 • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; მოხს: "ფეთქებად ნივთიერებათა ჟანგბადის ბალანსი"; 
 • სუხიშვილის უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2010, 24; მოხს: „ფენოლური ნაერთების ბიოციდური თვისებები“;
 • სუხიშვილის უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2009, 181. მოხს: "სილიციუმის ზოგიერთი არანაჯერი ფენოლური ნაერთის სინთეზი“;
 • Hydrometallation of unsaturated silanes, Ninth Inter­national Conference on Organometallic Chemistry, Abstracts of Papers, DIJON,FRANCE –September 3-7,1979, A 62;
 • Synthesis of silicon – containing alkynylphenols, Ninth Interna­ti­onal Conference on Organometallic Chemistry, Abstracts of Papers, DIJON, FRANCE – September 3-7,1979, A 61;
 • “Synthesis and transformations of organ germanium and organosilikon unsaturated phenols”-VIIIth Inter­national Conference on Organome­tal­lic Chemistry, JAPAN. Kyoto, 1977, Abstr., 5 A12;
 • Изучение взаимодействия гидроаминосиланов с ацетиленовыми фенолами, Тезисы докладов 1 Всесоюзного симпозиума - Строение и реакционная способность кремнийорганических соединений, Иркутск, РСФСР, 1977, стр. 275;
 • «Взаимодействие диметилацетиленилкарбинола с фенолами» Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по химии ацетилена, Тбилиси, 1975, стр. 111;
 • Взаимодействие аминосиланов с кислородосодержащими ацетиленовыми соединениями, II Общепольская Конференция Студентов «Математика в химии и биологии», Лодзь, Польша, Май 3-5,1973 г.
დამატებითი ინფორმაცია:

1983 წელს, ცნობილი რეტარდანტის - ქლორქოლინქლორიდის (CCC) იზოტოპური, 14C -ის შემცველი სახესხვაობის წარმატებული სინთეზისათვის, ყოფილი სსრკ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა კონკურსში გამარჯვებული და გადაეცა დიპლომი «Лучший агрохимик».