აფეთქებისგან დაცვის ტექნოლოგიების ლაბორატორია

სოფიო ყვავაძე

უფროსი სპეციალისტი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ტელ.:598 23 45 10

ელ-ფოსტა:sophio.kvavadze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

07.10.1984  წ.

განათლება:

2002-2006 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის სპეციალობა, ბაკალავრი;
2007-2009 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია და კარტოგრაფია-გეოინფორატიკის სპეციალობა, მაგისტრატურა

სამეც./აკად.ხარისხი:

გეოგრაფიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

შრომითი საქმიანობა:

2012 წლიდან დღემდე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
  • «Туристическая и рекреационная оценка Казбекского района», конференция кафедры географии, 25-26 апреля 2013 года, Гомель, Республика Беларусь (Соавтор: Н. Ограпишвили);
  • „მღვიმეების ათვისების პრობლემები და პერსპექტივები“, „კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი“, თბილისი, N12, 2013 წ., (თანაავტორი: გ.დვალაშვილი);
  • ზემო იმერეთის რელიეფის ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია, „კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი“, თბილისი, N10, 2009 წ;(თანაავტორი: გ.დვალაშვილი);
  • „მდინარე ყვირილას აუზის გეომორფოლოგია“, თსუ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის მიმართულების I კურსის მაგისტრანტი (სტუდენტთა 67-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებულ სტუდენთა სამეცნიერო შრომები), თსუ, 2007 წ, გვ: 234 (თანაავტორი: გ.დვალაშვილი)

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
  • 18.12.2008 წ.-„ზემო იმერეთის რელიეფის ტრანსფორმაცია სარეწველო საქმიანობის შედეგად“ - ხელმძღვანელი ასისტენტ პროფესორი გ. დვალაშვილი, (სტუდენტთა 68-ე საუნივერსიტეტო სამეციერო კონფერენცია), თსუ;
  • 30.04.2007 წ; - „მდინარე ყვირილას აუზის გეომორფოლოგია“ - ხელმძღვანელი გეოგრაფიის აკად. დოქტორი გ.დვალაშვილი, (სტუდენტთა 67-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია), თსუ, I ადგილი;
  • 20.04.2006 წ; -„ჭიათურის რელიეფის გეოეკოლოგიური შეფასება“ - ხელმძღვანელი გეოგრაფიის აკად. დოქტორი გ. დვალაშვილი, (სტუდენტთა 66-ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია), თსუ.
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
  • ვარკეთილის სამხედრო ქალაქის შიდა გზის მოწყობის პროექტის შედგენა, „მშენებელი 2011“, 2012 w.;
  • ჩორდის ბარიტის საბადოს დამუშავების პროექტი (N8 და N9 ბარიტის ძარღვი), ხელშეკრულება N12-12/33, 05.07.2012 წ.
  • ჭიათურის სამთო-მადნოკომბინატის ეკოლოგიური აუდიტი. ხელშეკრულება N53/08, 1.05.08 წ.