მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია

მარინე ლოსაბერიძე

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2326182

ელ-ფოსტა:mlosaberidze@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

27.10.1960 წ.

განათლება:

1976–1981 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა–მათემატიკის ფაკულტეტი, სპეც: მექანიკოსი, მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი;
2006 – ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1983 - დღემდე – გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

ლექციების კურსი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში

სამეცნიერო ინტერესები:
 • დეფორმად სხეულთა მექანიკა;
 • მყარი ტანის მექანიკა;
 • რღვევის მექანიკა.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის მეთოდების სრულყოფა. ჟურნალი "ენერგია" N4(88), თბილისი, 2018. გვ:46-51 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი);
 • მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების მოპოვებისათვის ფეთქებადი მუხტის კონსტრუქციის შერჩევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, გ.შატბერაშვილი, დ.ხომერიკი);
 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას, „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“. საკონფერენციო სერია, 44(2016). (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, დ.ხომერიკი, გ.შატბერაშვილი); IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf  
 • პერიოდული ნორმალური დატვირთვით გამოწვეული დრეკად–პლასტიკური ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 72 –74;
 • ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(36) 2015 წ. (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, დ.ყიფიანი);
 • ბზარის წარმოქმნის და გავრცელების მიმართულების დადგენა კლდოვანი ქანის დინამიკური დატვირთვისას. ჟურნალი: „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, თბილისი,  სტუ. 2014 წ. (თანაავტორები: თ. იამანიძე,  მ. თუთბერიძე);
 • წრფივი დრეკადობის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის ეკვივალენტური წარმოდგენა რამოდენიმე შედარებით მარტივი სასაზღვრო ამოცანის სუპერპოზიციით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეხუთე ყოველწლიური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 8-10 ოქტომბერი 2014, თბილისი. (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ. ხომასურიძე);
 • The Problem of Pressing an Orthotropic Half-Plane by Constant-Velocity Rigid Stamp. In: Mechanics of the Continouns Environment Issues: Dedicated to the 120 th Birth Anniversary of Academician Nikoloz Muskhelishvili, Editor: Ivane Gorgidze, Nova Science Publishers, Inc., 2012. pp.65-73.;
 • On Dynamic Effect Caused by Moving Punches on Elastic Half-Plane with the Account of Friction Force. Georgian National Academy of Sciences. Bulletin. vol.4, no.3, 2010. pp.39-43.(თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • საზღვარზე შეყურსული ძალის მოძრაობით გამოწვეული ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის შეშფოთების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ.4, N3, 2010. გვ. 39–43 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • მასივში ქანის მექანიკური რღვევის პროცესის აღწერა საზღვარზე დინამიკური დატვირთვების ზემოქმედებისას. შრომათა კრებული: "გამოყენებითი მექანიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010. გვ. 49–53;
 • კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკური ამოცანა. სამეცნ.ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" N2(17), 2010. საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის "სამშენებლო მექანიკის პრობლემების" შრომების კრებული (თანაავტორი: დ.გორგიძე);
 • მრავალშრიანი სხეულის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შესწავლა დაწნევისას ხისტი შტამპის საზღვარზე. ”სამთო ჟურნალი” N1(22), 2009. გვ. 14-16 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • შეშფოთების გავრცელება უბან-უბან ერთგვაროვან ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში მის საზღვარზე მოძრავი შეყურსული ძალების მოქმედებით. სტუ-ს შრომები, N2(468), 2008. გვ.17-20 (თანავტორები: დ. გორგოძე, მ. მეწულიშვილი);
 • საზღვარზე შეყურსული ძალის მოძრაობით გამოწვეული ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის შეშფოთების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ.2, N3, 2008. გვ. 43-47 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • Impact of Two Moving Stamps on the Stressed State of an Elastic Half-Plane. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ.175, N4, 2007. გვ: 55-57.  (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • К вопросу расчета скорости детонации заряда взрывчатого вещества, как одного из основных параметров, определяющих характер взрывного разрушения горных пород. Международная конференция "Проблемы механики сплошных сред". Труды, Тбилиси, 2007. 27-28 октября, с.168-172. (Соавторы:Т.Элизбарашвили, В.Лорткипанидзе);
 • К вопросу возможности краткосрочного прогнозирования естественных и искусственных землетрясений. Международная конференция "Проблемы механики сплошных сред" Труды. Тбилиси, 2007. 27-28 октября, с.146-149. (Соавторы: Ю.Рехвиашвили, В.Лорткипанидзе);
 • Единая природа искусственных (горных ударов) и естественных (тектонических) землетрясений. Международная конференция "Проблемы механики и сплошных сред" Труды. Тбилиси, 2007. 27-28 октября, с.140-145. (Соавторы: Ю.Рехвиашвили, В.Лорткипанидзе);
 • მოძრავი შტამპის გარეთ მოქმედი დატვირთვის გავლენა ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია "უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები" შრომები. თბილისი, 2007, 27-28 ოქტომბერი, გვ.59-64. (თანავტორები: თ.ბაციკაძე, თ.კობიძე);
 • Эффект движущегося штампа на ортотропной полуплоскости при наличий силы трения. Международная конференция "Проблемы механики сплошных сред". Труды. Тбилиси, 2007, 27-28 ოქტომბერი, გვ.42-4 6 (თანაავტორი: დ.გორგიძე);
 • ორი მოძრავი შტამპის გავლენა დრეკად ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. ISS N0130-7061 მეცნიერება და ტექნოლოგიები, #4-6, 2007. გვ.40. (თანაავტორი: თ.იამანაიძე);
 • Schemes Numerical Realization of Problems of interaction between a System of Two Rigid Stamps and Elastic Semi-Plane. BGAS, 168, N1, 2003 (თანაავტორები: თ.იამანიძე, კ.ნინიძე, გ.სილაგაძე);
 • On the Problem of the Action of the Stamp Moving with Constant Velocity along Elastic Semiplane and the Effect of Load Existing begondit. BGAS, 165, N3, 2002 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • On the Stressed State of the Elastic Half-Plane Caused by the Stamps Moving at a Constant Speed. BGAS, 164, N1, 2001 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • On dynamic effect caused by stamps moving on the boundary of the elastic body. საქ.მეცნ. აკადემიის ”მოამბე” 164 N2, თბილისი, 2001. გვ.17-18  (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • On dynamic Effect Caused by Stamps Moving on the Boundary of the elastic body. BGAS, 164, N2, 2001 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • On Dynamic Effect Caused by the Action of Consentrated Force on Half-Plane. საქ.მეცნ. აკადემიის ”მოამბე” ტ.161, N3, 2000. გვ. 20-23 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • On the problem of elastic Half-plane Excitation caused by the Motion of lumped Forces. საქ.მეცნ. აკადემიის ”მოამბე” ტ.160, N1, 1999. გვ.17-20 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • Investigation of the Dynamics of Rockbreaking Tool as the System with Nonlinear Elastic characteristics. საქ.მეცნ. აკადემიის ”მოამბე” ტ.159, N2, 1999. გვ. 6-9 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • Об оптимизации процессов скачкообразного разрушения горных пород под действием ударных нагрузок. Сообщения АН ГССР, т.128, № 3, 1998 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • Study of Halfplane Streess position Caused by Instrument.  საქ.მეცნ. აკადემიის ”მოამბე”, 164, N3, თბილისი, 1997. გვ. 14-16 (თანაავტორი: თ.იამანიძე);
 • К вопросу определения вероятного направления трещин при взаимодействии разрушающего инструмента с полупространством. Сообщения АН ГССР, т.173, №1, 1990 (თანაავტორი: თ.იამანიძე).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. პროექტი FR/171/3 - 180/14 –  "მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების თეორიული საფუძვლები და ტექნოლოგია" (2015–2017 წ.წ.), ძირითადი შემსრულებელი – დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხს: "ცილინდრის დაძაბული მდგომარეობა სფეროსთან დარტყმითი ურთიერთქმედებისას";
 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში, პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. მოხს: "ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას". https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf 
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია ,,უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები’’, ქ. ბათუმი, 5-9 სექტემბერი 2016 წ. მოხს: "ქანში გარდატეხილი ძაბვის ტალღის პარამეტრების განსაზღვრა;
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია, 2014 წ. 8–10 ოქტომბერი. მოხსენება: "ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპო-რტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის".