საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია

დგდგფჰ
ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები:

1. საბადოთა დამუშავების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და ბიზნეს გეგმების მომზადება.
2. ფენობრივ და ძარღვეულ საბადოთა გახსნისა და მომზადების დაპროექტების მეთოდების სრულყოფა.
3. რთულ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში ნახშირის სქელი ფენების ღრმა ჰორიზონტების დამუშავების ტექნოლოგიების კვლევა და სრულყოფა.
4. მანგანუმის საბადოების კომპლექსური ათვისების მეთოდების დამუშავება.
5. ჭიათურის მანგანუმის საბადოს ველების განმეორებითი დამუშავების ტექნოლოგიების მომზადება.
6. ღია სამთო სამუშაოების და კარიერების რეკულტივაციის პროექტების დამუშავება.

პერსონალი

უფროსი სპეციალისტი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
სპეციალისტი
ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი