საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია

.

ლაბორატორიის გამგე - აკადემიური დოქტორი ნიკა ბოჭორიშვილი

საბადოთა დამუშავების ლაბორატორია სტრუქტურულად შედის მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრში.

ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებები:
 • საბადოთა დამუშავების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და ბიზნეს გეგმების მომზადება.
 • ფენობრივ და ძარღვეულ საბადოთა გახსნისა და მომზადების დაპროექტების მეთოდების სრულყოფა.
 • რთულ სამთო-გეოლოგიურ პირობებში ნახშირის სქელი ფენების ღრმა ჰორიზონტების დამუშავების ტექნოლოგიების კვლევა და სრულყოფა.
 • მანგანუმის საბადოების კომპლექსური ათვისების მეთოდების დამუშავება.
 • ჭიათურის მანგანუმის საბადოს ველების განმეორებითი დამუშავების ტექნოლოგიების მომზადება.
 • ღია სამთო სამუშაოების და კარიერების რეკულტივაციის პროექტების დამუშავება.
 • მიწისქვეშა ნაგებობების თბოფიზიკური გაანგარიშება.
 • ბუნებრივი და ხელოვნური მიწისქვეშა სივრცეების აეროლოგია.
 • სატრანსპორტო გვირაბების სითბური რეჟიმისა და ვენტილაციის დაპროექტება.
 • კარსტული მღვიმეების აეროდინამიკისა და ერთდროულად მღვიმეში დასაშვები პერსონალის დადგენა ანთროპოლოგიური გავლენის მინიმიზაციის მხედველობაში მიღებით.
 • საგანგებო სიტუაციების მართვა და რისკების შეფასება მიწისქვეშა ნაგებობებში.
 • ნამუშევარი სივრცის ჰიდრავლიკური ამოვსების მასალებისა და მისი ტრანსპორტირების ტექნოლოგიის შესწავლა.
 • აბრაზიული ჰიდრონარევების დამჭირხნი საშუალებების დამუშავება და კვლევა.
 • ტექნოლოგიური ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების სარეჟიმო მახასიათებლების კვლევა და სრულყოფა.
 • შავი და ფერადი მადნების გამდიდრების ნარჩენების მრავალსაფეხურიანი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მუშობის რეჟიმების კვლევა.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

საზომი ხელსაწყოები და მოწყობილობები:

 • ასმანის ფსიქრომეტრი;
 • პიტოს მილი და დიფმანომეტრი;
 • ფრთებიანი და ჯამებიანი ანემომეტრები;
 • ციფრული აირანალიზატორი;
 • თერმოვიზორი;
 • ჰაერის პარამეტრებზე დაკვირვების ონლაინ–სისტემა.


                                  

                 თერმოვიზორი                             ასმანის ფსიქრომეტრი                            პიტოს მილი და დიფმანომეტრი                 ჰაერის პარამეტრებზე

                                                                                                                                                                          დაკვირვების ონლაინ–სისტემა

  

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები:
 1. №216968 „აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის მეთოდების დამუშავება თბილისის მეტროს ვენტილაცისათვის“ (30.11.2016-29.11.2018) - პროექტის ხელმძღვანელი ო. ლანჩავა, დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

პერსონალი

ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
მეცნიერი თანამშრომელი
უფროსი სპეციალისტი
სპეციალისტი