პუბლიკაციები 2011
 • ნ.კუკულაძე, ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, გ.თხელიძე
  მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების აფეთქებით დემონტაჟის სეისმოუსაფრთხო ტექნოლოგია. მე–6 საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, დნეპროპეტროვსკი, 2011.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ვ.ლორთქიფანიძე, ა.ხვადაგიანი, დ.სუპატაშვილი
  თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების ეფექტურობის განსაზღვრის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. სამთო ჟურნალი #2(27), თბილისი, 2011. გვ.78–88.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, ა.აფრიაშვილი, ზ.კუჭუხიძე
  უტილიზირებული სარაკეტო საწვავების კამერული მუხტების გამოყენების ეფექტურობა. Georgian Engineering News, #1, 2011.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, დ. სუპატაშვილი
  ტოქსიკური გაზების კონცენტრაცია უტილიზირებული საბრძოლო მასალების აფეთქებისას. Georgian Engineering News, #1, 2011.
 • რ.მიხელსონი
  წრფივი მუხტების აფეთქებით ქანის ზუსტი ხარისხოვანი შემოფარგვლის პირობები. სამთო ჟურნალი #2(27), თბილისი, 2011. გვ.88.
 • ე.მატარაძე, ი.ახვლედიანი, მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი
  Wireless device for activation of on underground shock wave absorber. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-energy Physics Experiments, Vol.8008, 2011.
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ქურდაძე, გ.აბაშიძე
  MC Calculation of Optimal Gd and B Containing Composition For Effective Protection From Gamma and Neutron Irradiation, Supplemental Proceedings: Volume3: General Paper Selections TMS (The Minerals, Metals & Material Society), San Diego, 2011.
 • ნ.ჩიხრაძე, ვ.კაბულაშვილი
  Explosive Generation of High Pressure and Temperatures and Areas Their Application, Supplemental Proceedings: Volume3; general paper Selections TMS (The Minerals, Metals & Material Society), 2011, 891-897, San Diego, 2011.
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ქურდაძე, გ.აბაშიძე
  Optimization of Gd and B containing Composition for Application in Extreme Condition, 11th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM 2011, v.1, pp.149-158.
 • ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, ა.გიგინეიშვილი
  Explosive Fabrication of Intermetallics In TiAl System from Nano Al and Coarse Ti Powders. Published by the American Institute of Physics . http://dx.doi.org/10.1063/1.3663163
 • ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი
  დიაგნოსტიკა და ტექნიკა მილსადენი ტრანსპორტის მდგრადობის ანალიზისათვის. მილსადენი ტრანსპორტის საზოგადოების მე–14 საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. 28 ივნ.–1 ივლ., 2011. მადრიდი, ესპანეთი. გვ.131–136.
 • ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშვილი
  ტყიბულ–შაორის საბადოს ქვანახშირის წყალ–ნახშირის სუსპენზიის გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა თბოენერგეტიკაში გამოყენებისათვის. მე–15 საერთაშორისო კონფერენციის – "ტრანსპორტი და მყარი ნაწილაკების დალექვა" – მასალები. 6–9 სექტემბერი, 2011. ვროცლავი, პოლონეთი. გვ.233–240.
 • ა.ფრანგიშვილი, ზ.გასიტაშვილი, მ.გელენიძე, გ.გოგია, დ.გელენიძე
  პლაზმური ღუმელების ახალი ტიპი. ჟურნალი "ენერგია", #2(58), თბილისი, 2011. გვ.12–17.
 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, თ.წამალაშვილი
  კუდებსაცავების და კაშხლების მოსალექი მანაწილებელი მილსადენის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების სპეციფიკა. სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(27), 2011. გვ.53–55.
 • ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე, გ.სოლოღაშვილი, ს.მახარაძე
  ტყიბულ–შაორის საბადოს ინტენსიურ მოდელზე გადაყვანის ტექნოლოგიური პარამეტრები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(27), 2011. გვ.26–32.
 • ზ.გორდეზიანი, თ.ჯიშკარიანი, თ.ფირცხალავა
  გლობალური ენერგეტიკა და ტყიბულ–შაორის საბადოს ნახშირის გამოყენების პერსპექტივები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(27), 2011. გვ.74–78.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა
  საქართველოს ნახშირის მრეწველობის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების ეკონომიკური მნიშვნელობა. "საქართველოს ეკონომიკა", #1–2(157–8), თბილისი, 2011. გვ.70–81.
 • ი.რეხვიაშვილი, ზ. გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე, ს.მახარაძე
  ტყიბულ–შაორის საბადოს ნახშირშემცველ მოედანზე თანამედროვე 3,5 მლნ ტ ნახშირის წლიური მწარმოებლურობის შახტზე მოპოვებული 1 ტ ნახშირის თვითღირებულება. "საქართველოს ეკონომიკა", #1–2(157–8), თბილისი, 2011. გვ.68–69.
 • მ.ლოსაბერიძე
  ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეზე მუდმივი სიჩქარით მოძრავი შტამპების დაწნევის ამოცანა.. Mechanics of the Conti-nouns Environment issues: Dedicated to the 120 th Birth anniversary of academician Nikoloz Muckhelishvili, 2011.
 • ლ.კეშკეში, ბ.ბუტლერი, გ.ონიაშვილი, ზ.ასლამაზიშვილი, გ.ზახაროვი, ა.ფეიქრიშვილი
  Effect of Titanium-Aluminum Ratio on Thermal Explosion Processing of Ti-Al-TiB0,6 Layered Composites. "Materials and manufacturing Processes", 26. Taylor&Francis Group, LLC, 2011. pp. 1157-1163.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე
  გელათისა და მოწამეთას სამონასტრო კომპლექსებზე სამრეწველო აფეთქებების სეისმური ზემოქმედების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.93–96.
 • ზ.ბათხაძე, დ.გელენიძე, ლ.ბათხაძე, ც.სიჭინავა, ს.მენთეშაშვილი
  საშენ მასალების ზედაპირის დასამუშავებელი ლამინალურ ნაკადიანი პლაზმატრონის დამუშავება და ტექნოლოგიური პარამეტრების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.83–88.
 • ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  ბუნებრივი დაწნევით მომუშავე ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ძირითადი პარამეტრების საანგარიშო დამოკიდებულებები და ტექნიკურ–ეკონომიკური მაჩვენებლები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.74–77.
 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე
  სს "მადნეულის" გამდიდრების კუდების ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარის ტუმბოების ჰიდროშემჭიდროებებში წყლის მიმწოდებელი ახალი სისტემის ჰიდრავლიკური ანალიზი. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.70–73.
 • ლ.მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ბ.ქოქაშვილი
  ბაქო–თბილისი–ერზრუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის სიმტკიცეზე გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.62–65.
 • თ.შარაშენიძე, ვ.ლორთქიფანიძე, უ.კავთიაშვილი, ა.გოჩალეიშვილი
  უმარტივესი ტიპის წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერებების ემულსიის პარამეტრების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.96–99.
 • თ.შარაშენიძე, ვ.ლორთქიფანიძე, უ.კავთიაშვილი, ა.გოჩალეიშვილი
  ახალი ტიპის სამკომპონენტიანი ფეთქებადი ნივთიერების პარამეტრების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.99–101.
 • რ.მიხელსონი, ა.კიკაბიძე, გ.შატბერაშვილი
  გადახსნილი ქანების სანაყაროების მდგრადობის პირობები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.47–50.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა
  ბრაქისინკლინური ფორმის ნახშირის ფენთა დამუშავების ოპტიმალური ტექნოლოგიური პარამეტრები ტყიბული–შაორის საბადოს მაგალითზე. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ. 39–43.
 • ვ.ლორთქიფანიძე, გ.კაპანაძე
  საქართველოს ცეოლითების საბადოთა დამუშავების მიზანშეწონილობის შესახებ. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.7–13.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.აბზიანიძე, გ.ჩქარეული
  სალექ მანქანაში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი, #1–3, 2011. გვ:56–62.
პუბლიკაციები 2010
 • გ.შატბერაშვილი, ა.კიკაბიძე
  საბადოს მიწისქვეშა დამუშავებისას სამთო საწარმოთა მწარმოებლურობის განსაზღვრა მარაგების რაციონალური გამოყენების თვალსაზრისით, "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(25), 2010, გვ.26–28.
 • გ.შატბერაშვილი, ა.კიკაბიძე
  მარაგების მინიმალური მოცულობის დადგენა საბადოს დამუშავების ტექნიკურ–ეფექტურობის დასადგენად. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(25), 2010. გვ.28–30.
 • მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, რ.ენაგელი, გ.ჯავახიშვილი
  მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ: 30–35.
 • მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, ა.შეყილაძე, თ.რუხაძე
  მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების პროცესის კვლევა და კონტროლი. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ: 35–39.
 • ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი
  ვანტური საბაგირო ტრანსპორტის გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ. 39–44.
 • დ.გელენიძე
  პლაზმური ტექნოლოგიების სამთო საქმეში გამოყენების შესაძლებლობების ანალიზი. "სამთო ჟურნალი', №2(25), 2010. გვ:44–51.
 • ო.ლანჩავა
  მარაბდა–ახალქალაქის ხაზის სარკინიგზო გვირაბების აეროდინამიკური გაანგარიშება. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ:55–59.
 • ო.ლანჩავა
  მარაბდა–ახალქალაქის ხაზის სარკინიგზო გვირაბების ვენტილაციის თბოფიზიკური გაანგარიშება. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ:59–69.
 • რ.მიხელსონი
  სადეტონაციო ზონრის აფეთქებით დამზადებულ მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკებში მასივის ბუნებრივი სტრუქტურის შენარჩუნების პირობები. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ:69.
 • ვ.ლორთქიფანიძე, ლ.ხადური, გ.თხელიძე
  ჭიათურის სამთო–მამდიდრებელი კომბინატის მიწისქვეშა გვირაბებში ელექტრული მცირედ დაყოვნებული აფეთქების გამოცდის შედეგები. "სამთო ჟურნალი", N2(25), თბილისი, 2010. გვ: 69–74.
 • მ.ლოსაბერიძე
  მასივში ქანის მექანიკური რღვევის პროცესის აღწერა საზღვარზე დინამიკური დატვირთვების ზემოქმედებისას. შრომათა კრებული: "გამოყენებითი მექანიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010. გვ. 49–53.
 • მ.ლოსაბერიძე, თ.იამანიძე
  საზღვარზე შეყურსული ძალის მოძრაობით გამოწვეული ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის შეშფოთების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ.4, #3, 2010. გვ. 39–43.
 • ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა
  Комплексный показатель эффективности и надежности многоступенчатой гидротранспортной системы. შრომათა კრებული:"გამოყენებითი მექანიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010. გვ. 160–166.
 • ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი
  Results of Bench Testing of a New Automatic System for Protection People and Underground Facilities from Internal Explosions. Materials of the Third International Conference on Design and Analysis of Protective Structures, 10-12 May, 2010, Singapore. pp.263-270.
 • ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი
  Influence of Liquid Phase Concentration on Shock Wave Attenuation in Tunnels. Proceedings of the 21th International Symposium on Military Aspects of Blast and Shock, October 3-8, 2010, Jerusalem, Israel.
 • მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი, ე.მატარაძე
  Analysis of EMP Generated by Explosion in tunnels. Photonics Applications in Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, 2010, Vol. 7745.
 • ი.ლომიძე, ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი
  A Shock Wave Absorber: The Device and Mathematical Model. Proceedings of the 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, June 20-26, 2010, pp.349-356.
 • ე.მატარაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ტ.კრაუტჰამერი
  მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 23.
 • დ.პატარაია
  ბაგირის დისკრეტული მოდელის გამოყენება მეჩხერი ბაგირ–ღეროვანი სტრუქტურების გასაანგარიშებლად ორბიტული გვარლიანი სისტემების მაგალითზე. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 67.
 • დ.პატარაია, ა.ქართველიშვილი
  საბაგირო ტრანსპორტის დარგში სამთო ინსტიტუტში შესრულებული კვლევები და დამუშავებები. 2010.
 • ლ.ჯაფარიძე
  ბუნებრივი და ტექნოგენური მიწისქვეშა ნაგებობების რაციონალური დაპროექტების პრობლემები. სამთო ჟურნალი, #1(24), თბილისი, 2010. გვ. 31–34.
 • ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, დ.ფეტვიაშვილი, ლ.ტყემალაძე, ნ.ბექაური
  ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალეფექტური ცეცხლსაქრობი ფხვნილების მიღება ცეოლიტების, პერლიტებისა და თიხაფიქლების საფუძველზე. "სამთო ჟურნალი", №1(24), თბილისი, 2010. გვ. 90–94
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე, ს.სამხარაძე
  Принципы реструктуризации угольной промышленности Грузии, М., "Уголь", №12, 2010. стр.74-76.
 • ი.რეხვიაშვილი, რ.არველაძე, ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე და სხვ.
  საქართველოს ენერგეტიკის პრობლემები და მათი ოპტიმალურად გადაწყვეტის შესაძლებლობა. "სამთო ჟურნალი", #2(25), თბილისი, 2010. გვ. 74–81.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა
  ტყიბულის ნახშირის მოპოვების ტექნოლოგიური განვითარების კონცეფცია. ჟურნ: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #(10–12), თბილისი, 2010. გვ. 84–90.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე
  საქართველოს ნახშირის მრეწველობის მომგებიან დარგად გარდაქმნის სტრატეგიული მნიშვნელობა. "ენერგია", თბილისი, #(56), 2010. გვ. 8–14.
 • ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე, ს.სამხარაძე
  ტყიბული–შაორის საბადოს ექსპლუატაციის რენტაბელობის უზრუნველმყოფი პირობები. სამთო ჟურნალი, #2(25), თბილისი, 2010. გვ. 12–19.
 • მ.გამცემლიძე, ი.სამხარაძე, ნ.სამხარაძე
  ჰაერის ნაკადით და ჭრის პრინციპით მომუშავე სამსხვრევი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10–12, თბილისი, 2010. გვ. 94–98.
 • მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, გ.ჯავახიშვილი, ი.სამხარაძე
  მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდის გათვალისწინებით.. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10–12, თბილისი, 2010. გვ. 89–94.
 • გ.ნოზაძე
  საბაგირო ტრანსპორტის უსაფრთხოების შეფასების კომპლექსური რიცხვითი მაჩვენებლის შემუშავების საკითხისათვის. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 68–71.
 • მ.ლოსაბერიძე, დ.გორგოძე
  კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკის ამოცანა. სამეცნ. ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" #2(17), 2010. საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის "სამშენებლო მექანიკის პრობლემების" შრომების კრებული.
 • ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე
  ჰიდრავლიკური ამოვსება ტყიბული–შაორის საბადოს ქვანახშირის შახტებში. "სამთო ჟურნალი", №1(24), თბილისი, 2010. გვ. 28–31.
 • ლ.მახარაძე, ა.შარიქაძე
  პნევმოჰიდრავლიკური აკუმულატორის გაანგარიშება, რომლის კორპუსის ზედა ნაწილთან მიერთებულია ჰაერით შევსებული დამატებითი დრეკადი მოცულობები–სილფინები. "სამთო ჟურნალი", №1(24), თბილისი, 2010. გვ. 74–84.
 • ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  მილსადენების ტემპერატურული დეფორმაციების და დინამიკური პროცესებით გამოწვეული განივი რხევების მაკომპენსირებელი საშუალება. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 56–59.
 • ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე
  ქანის ნიმუშებში ბზარწარმოქმნის პროცესის კვლევა სეისმოაკუსტიკური მეთოდის გამოყენებით. "სამთო ჟურნალი", №1(24), თბილისი, 2010. გვ. 54–58.
 • ო.ლანჩავა
  საავტომობილო გვირაბების სავენტილაციო სისტემების ხანძარუსაფრთხოების ანალიზი. "სამთო ჟურნალი", #1(24), თბილისი, 2010. გვ. 100.
 • გ.ბალიაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემელაძე
  მინერალური ნედლეულის შერჩევა ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების მისაღებად. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 51–55.
 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე
  მაგარი ქანების ერთღერძა კუმშვისას სიმტკიცის ზღვრის დადგენის მეთოდების სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 46–49.
 • გ.ბალიაშვილი, რ.სამადაშვილი, ზ.ღაღანიძე, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე, მ.ელოშვილი, ი.გოგოლაური
  ბეტონის კლასი, მარკა, კონსტრუქციის სიმტკიცის დადგენის ამერიკული და რუსული სტანდარტების შედარება. "სამთო ჟურნალი", №1(24), თბილისი, 2010. გვ. 49–54.
 • ა.აბესაძე, მ.აბესაძე, ს.დემეტრაშვილი
  წყალტუბოს მღვიმის ხელოვნურად გაყვანილი გვირაბის უსაფრთხო ექსპლოატაციის უზრუნველყოფის კონსტრუქციები. "სამთო ჟურნალი", No1(24), თბილისი, 2010. გვ. 34–43.
 • ე.მატარაძე, გ.შატბერაშვილი, გ.კაპანაძე
  საქართველოს სამთო–ქიმიური ნედლეულის საბადოების დამუშავების პრობლემები. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 24–29.
 • ლ.ჯაფარიძე
  მასალების გაჭიმვაზე სიმტკიცის განსაზღვრისას გამოყენებული ჰერცის ამოცანის განზოგადება. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 16.
 • ლ.ჯაფარიძე, გ.ფხალაძე
  ყუმისთავის კარსტული მღვიმის კომპლექსის მდგრადობის ანალიზი. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 8–13.
 • ლ.ჯაფარიძე, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ლ.კესკესი
  Fabrication of WC-NiAl composites by hot explosive consolidation: a structure/property relationship investigation. "Mining Journal", №1(24), 2010. pp. 68-82.
 • ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი
  გრუნტის სეისმური რხევების ინტენსიობა აგურის და რკინაბეტონის ამორტიზებული შენობა–ნაგებობების აფეთქებით დემონტაჟისას. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 37–42.
 • ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, მ.ჯიბუტი, გ.თხელიძე
  აფეთქების სეისმური რხევების პარამეტრების დამოკიდებულება ფეთქებადი ნივთიერებების და ქანების მახასიათებლებზე. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 30–36.
 • ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, ლ.ხადური, გ.ბახუტაშვილი, მ.ჯიბუტი, გ.თხელიძე
  ემულსიური მატრიცა „Geo trex“–ის ექსპერტიზა. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 43–45.
 • ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ლ.ხადური, გ.თხელიძე
  მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების დემონტაჟი აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ. 65–73.
 • ე.მატარაძე, ა.გურჯიძე, თ.ახვლედიანი
  საქართველოს სამთო საწარმოთა თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები. "სამთო ჟურნალი", #1(24), 2010. გვ. 13–17.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე
  ფოლადის ზედაპირის ცხლად აფეთქებით დაფარვა ალმასის შემცველი შენადნობებით. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 72–76.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე
  თერმულად გააქტიურებული სარეაქციო მასის ბრტყელი დარტყმითი ტალღებით დატვირთვის დროს ფაზური გადასვლის შესწავლა. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ. 60–65.
პუბლიკაციები 2009
 • მ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი, დ.კუხალაშვილი, ი.ყალიჩავა, ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი
  Wireless system for explosion detection in underground structures. Photonics Applications in Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Vol. 7502, 2009.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ლ.კეშკეში
  Hot Explosive consolidation of Nanostructural Cu-W Composites Structure/Property Relationship. Euro PM Congress, Copenhagen, Denmark, Vol. 3, 2009, pp: 33-40. 12-14 October, 2009.
 • ე.მატარაძე, ე.ჩაგელიშვილი, თ.კრაუთჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ი.ყალიჩავა
  Choice of Design parameters of an underground shock wave absorber. Proc. 13th International symposium on the Interaction of the Effects of Munitions with Structures (ISIEMS 13), Bruehl, Germany, 11-15 May 2009.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, მ.ჩიხრაძე
  Compaction of Tungsten Containing Ultra-Disperse Powder in Dynamic Conditions. Book: 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2009 Proceedings, Volume II. pp. 151-159.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, მ.ჩიხრაძე
  Investigation of Intermetallides, Obtained in Ti-Al System, Under Shock Wave Loadings. General Paper selections, TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), Supplementary Proceedings: Volume 3, 2009. pp. 637-643.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, მ.ჩიხრაძე, ა.გიგინეიშვილი
  Investigation of Intermetallides, Obtained in Ti-Al-B System in Dynamic Conditions. EURO PM2009 Proceedings, V.3., Copenhagen, 12-14th October 2009.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა
  Перспективы развития угольной промышленности Грузии. Москва, Уголь №9, 2009. с.39-41.
 • მ.ბასილაძე, ა.მიქელაძე, დ.კუპატაძე
  ტყიბულ-შაორის საბადოზე გადიდებული სისქის ფენების დამუშავება მთელ სისქეზე ჩამოქცევით და დალამვით. ”სამთო ჟურნალი”, N1(22), თბილისი, 2009. გვ.10-13.
 • ა.აბესაძე, მ.აბესაძე, ს.დემეტრაშვილი
  წყალტუბოს მღვიმის საშიში მონაკვეთების უსაფრთხო ექსპლოატაციის უზრუნველყოფის კონსტრუქციები. "სამთო ჟურნალი", N2(23), 2009. გვ. 30–38.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე
  ტყიბულის შახტებში თანამედროვე მექანიზებული კომპლექსების გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ. "სამთო ჟურნალი", №2(23), 2009. გვ. 21–28.
 • ვ.ლორთქიფანიძე
  კონკრეტული სამთო-გეოლოგიური პირობებისათვის ფეთქებადი ნივთიერების ტიპის შერჩევის შესახებ. "სამთო ჟურნალი", N1(22), თბილისი, 2009. გვ. 61-64.
 • გ.ბალიაშვილი
  ბეტონის სიმტკიცის კვლევის მეთოდების შესახებ. სამეცნ. ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", N3(14), 2009.