პუბლიკაციები 2010
 • გ.შატბერაშვილი, ა.კიკაბიძე
  საბადოს მიწისქვეშა დამუშავებისას სამთო საწარმოთა მწარმოებლურობის განსაზღვრა მარაგების რაციონალური გამოყენების თვალსაზრისით, "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(25), 2010, გვ.26–28.
 • გ.შატბერაშვილი, ა.კიკაბიძე
  მარაგების მინიმალური მოცულობის დადგენა საბადოს დამუშავების ტექნიკურ–ეფექტურობის დასადგენად. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(25), 2010. გვ.28–30.
 • მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, რ.ენაგელი, გ.ჯავახიშვილი
  მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ: 30–35.
 • მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, ა.შეყილაძე, თ.რუხაძე
  მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების პროცესის კვლევა და კონტროლი. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ: 35–39.
 • ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი
  ვანტური საბაგირო ტრანსპორტის გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ. 39–44.
 • დ.გელენიძე
  პლაზმური ტექნოლოგიების სამთო საქმეში გამოყენების შესაძლებლობების ანალიზი. "სამთო ჟურნალი', №2(25), 2010. გვ:44–51.
 • ო.ლანჩავა
  მარაბდა–ახალქალაქის ხაზის სარკინიგზო გვირაბების აეროდინამიკური გაანგარიშება. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ:55–59.
 • ო.ლანჩავა
  მარაბდა–ახალქალაქის ხაზის სარკინიგზო გვირაბების ვენტილაციის თბოფიზიკური გაანგარიშება. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ:59–69.
 • რ.მიხელსონი
  სადეტონაციო ზონრის აფეთქებით დამზადებულ მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკებში მასივის ბუნებრივი სტრუქტურის შენარჩუნების პირობები. "სამთო ჟურნალი", #2(25), 2010. გვ:69.
 • ვ.ლორთქიფანიძე, ლ.ხადური, გ.თხელიძე
  ჭიათურის სამთო–მამდიდრებელი კომბინატის მიწისქვეშა გვირაბებში ელექტრული მცირედ დაყოვნებული აფეთქების გამოცდის შედეგები. "სამთო ჟურნალი", N2(25), თბილისი, 2010. გვ: 69–74.
 • მ.ლოსაბერიძე
  მასივში ქანის მექანიკური რღვევის პროცესის აღწერა საზღვარზე დინამიკური დატვირთვების ზემოქმედებისას. შრომათა კრებული: "გამოყენებითი მექანიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010. გვ. 49–53.
 • მ.ლოსაბერიძე, თ.იამანიძე
  საზღვარზე შეყურსული ძალის მოძრაობით გამოწვეული ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის შეშფოთების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ.4, #3, 2010. გვ. 39–43.
 • ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა
  Комплексный показатель эффективности и надежности многоступенчатой гидротранспортной системы. შრომათა კრებული:"გამოყენებითი მექანიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010. გვ. 160–166.
 • ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი
  Results of Bench Testing of a New Automatic System for Protection People and Underground Facilities from Internal Explosions. Materials of the Third International Conference on Design and Analysis of Protective Structures, 10-12 May, 2010, Singapore. pp.263-270.
 • ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი
  Influence of Liquid Phase Concentration on Shock Wave Attenuation in Tunnels. Proceedings of the 21th International Symposium on Military Aspects of Blast and Shock, October 3-8, 2010, Jerusalem, Israel.
 • მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი, ე.მატარაძე
  Analysis of EMP Generated by Explosion in tunnels. Photonics Applications in Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, 2010, Vol. 7745.
 • ი.ლომიძე, ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი
  A Shock Wave Absorber: The Device and Mathematical Model. Proceedings of the 10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, June 20-26, 2010, pp.349-356.
 • ე.მატარაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ტ.კრაუტჰამერი
  მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 23.
 • დ.პატარაია
  ბაგირის დისკრეტული მოდელის გამოყენება მეჩხერი ბაგირ–ღეროვანი სტრუქტურების გასაანგარიშებლად ორბიტული გვარლიანი სისტემების მაგალითზე. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 67.
 • დ.პატარაია, ა.ქართველიშვილი
  საბაგირო ტრანსპორტის დარგში სამთო ინსტიტუტში შესრულებული კვლევები და დამუშავებები. 2010.
 • ლ.ჯაფარიძე
  ბუნებრივი და ტექნოგენური მიწისქვეშა ნაგებობების რაციონალური დაპროექტების პრობლემები. სამთო ჟურნალი, #1(24), თბილისი, 2010. გვ. 31–34.
 • ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, დ.ფეტვიაშვილი, ლ.ტყემალაძე, ნ.ბექაური
  ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალეფექტური ცეცხლსაქრობი ფხვნილების მიღება ცეოლიტების, პერლიტებისა და თიხაფიქლების საფუძველზე. "სამთო ჟურნალი", №1(24), თბილისი, 2010. გვ. 90–94
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე, ს.სამხარაძე
  Принципы реструктуризации угольной промышленности Грузии, М., "Уголь", №12, 2010. стр.74-76.
 • ი.რეხვიაშვილი, რ.არველაძე, ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე და სხვ.
  საქართველოს ენერგეტიკის პრობლემები და მათი ოპტიმალურად გადაწყვეტის შესაძლებლობა. "სამთო ჟურნალი", #2(25), თბილისი, 2010. გვ. 74–81.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა
  ტყიბულის ნახშირის მოპოვების ტექნოლოგიური განვითარების კონცეფცია. ჟურნ: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #(10–12), თბილისი, 2010. გვ. 84–90.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე
  საქართველოს ნახშირის მრეწველობის მომგებიან დარგად გარდაქმნის სტრატეგიული მნიშვნელობა. "ენერგია", თბილისი, #(56), 2010. გვ. 8–14.
 • ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე, ს.სამხარაძე
  ტყიბული–შაორის საბადოს ექსპლუატაციის რენტაბელობის უზრუნველმყოფი პირობები. სამთო ჟურნალი, #2(25), თბილისი, 2010. გვ. 12–19.
 • მ.გამცემლიძე, ი.სამხარაძე, ნ.სამხარაძე
  ჰაერის ნაკადით და ჭრის პრინციპით მომუშავე სამსხვრევი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10–12, თბილისი, 2010. გვ. 94–98.
 • მ.გამცემლიძე, მ.თუთბერიძე, გ.ჯავახიშვილი, ი.სამხარაძე
  მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდის გათვალისწინებით.. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10–12, თბილისი, 2010. გვ. 89–94.
 • გ.ნოზაძე
  საბაგირო ტრანსპორტის უსაფრთხოების შეფასების კომპლექსური რიცხვითი მაჩვენებლის შემუშავების საკითხისათვის. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 68–71.
 • მ.ლოსაბერიძე, დ.გორგოძე
  კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკის ამოცანა. სამეცნ. ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" #2(17), 2010. საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის "სამშენებლო მექანიკის პრობლემების" შრომების კრებული.
 • ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე
  ჰიდრავლიკური ამოვსება ტყიბული–შაორის საბადოს ქვანახშირის შახტებში. "სამთო ჟურნალი", №1(24), თბილისი, 2010. გვ. 28–31.
 • ლ.მახარაძე, ა.შარიქაძე
  პნევმოჰიდრავლიკური აკუმულატორის გაანგარიშება, რომლის კორპუსის ზედა ნაწილთან მიერთებულია ჰაერით შევსებული დამატებითი დრეკადი მოცულობები–სილფინები. "სამთო ჟურნალი", №1(24), თბილისი, 2010. გვ. 74–84.
 • ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  მილსადენების ტემპერატურული დეფორმაციების და დინამიკური პროცესებით გამოწვეული განივი რხევების მაკომპენსირებელი საშუალება. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 56–59.
 • ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე
  ქანის ნიმუშებში ბზარწარმოქმნის პროცესის კვლევა სეისმოაკუსტიკური მეთოდის გამოყენებით. "სამთო ჟურნალი", №1(24), თბილისი, 2010. გვ. 54–58.
 • ო.ლანჩავა
  საავტომობილო გვირაბების სავენტილაციო სისტემების ხანძარუსაფრთხოების ანალიზი. "სამთო ჟურნალი", #1(24), თბილისი, 2010. გვ. 100.
 • გ.ბალიაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემელაძე
  მინერალური ნედლეულის შერჩევა ეკოლოგიურად სუფთა, კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების მისაღებად. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 51–55.
 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, რ.სამადაშვილი, ლ.ღურჭუმელია, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე
  მაგარი ქანების ერთღერძა კუმშვისას სიმტკიცის ზღვრის დადგენის მეთოდების სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 46–49.
 • გ.ბალიაშვილი, რ.სამადაშვილი, ზ.ღაღანიძე, თ.რუხაძე, ნ.სარჯველაძე, მ.ელოშვილი, ი.გოგოლაური
  ბეტონის კლასი, მარკა, კონსტრუქციის სიმტკიცის დადგენის ამერიკული და რუსული სტანდარტების შედარება. "სამთო ჟურნალი", №1(24), თბილისი, 2010. გვ. 49–54.
 • ა.აბესაძე, მ.აბესაძე, ს.დემეტრაშვილი
  წყალტუბოს მღვიმის ხელოვნურად გაყვანილი გვირაბის უსაფრთხო ექსპლოატაციის უზრუნველყოფის კონსტრუქციები. "სამთო ჟურნალი", No1(24), თბილისი, 2010. გვ. 34–43.
 • ე.მატარაძე, გ.შატბერაშვილი, გ.კაპანაძე
  საქართველოს სამთო–ქიმიური ნედლეულის საბადოების დამუშავების პრობლემები. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 24–29.
 • ლ.ჯაფარიძე
  მასალების გაჭიმვაზე სიმტკიცის განსაზღვრისას გამოყენებული ჰერცის ამოცანის განზოგადება. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 16.
 • ლ.ჯაფარიძე, გ.ფხალაძე
  ყუმისთავის კარსტული მღვიმის კომპლექსის მდგრადობის ანალიზი. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 8–13.
 • ლ.ჯაფარიძე, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ლ.კესკესი
  Fabrication of WC-NiAl composites by hot explosive consolidation: a structure/property relationship investigation. "Mining Journal", №1(24), 2010. pp. 68-82.
 • ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი
  გრუნტის სეისმური რხევების ინტენსიობა აგურის და რკინაბეტონის ამორტიზებული შენობა–ნაგებობების აფეთქებით დემონტაჟისას. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 37–42.
 • ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, მ.ჯიბუტი, გ.თხელიძე
  აფეთქების სეისმური რხევების პარამეტრების დამოკიდებულება ფეთქებადი ნივთიერებების და ქანების მახასიათებლებზე. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 30–36.
 • ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, ლ.ხადური, გ.ბახუტაშვილი, მ.ჯიბუტი, გ.თხელიძე
  ემულსიური მატრიცა „Geo trex“–ის ექსპერტიზა. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 43–45.
 • ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ლ.ხადური, გ.თხელიძე
  მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების დემონტაჟი აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ. 65–73.
 • ე.მატარაძე, ა.გურჯიძე, თ.ახვლედიანი
  საქართველოს სამთო საწარმოთა თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები. "სამთო ჟურნალი", #1(24), 2010. გვ. 13–17.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე
  ფოლადის ზედაპირის ცხლად აფეთქებით დაფარვა ალმასის შემცველი შენადნობებით. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 72–76.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე
  თერმულად გააქტიურებული სარეაქციო მასის ბრტყელი დარტყმითი ტალღებით დატვირთვის დროს ფაზური გადასვლის შესწავლა. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ. 60–65.
პუბლიკაციები 2009
 • მ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი, დ.კუხალაშვილი, ი.ყალიჩავა, ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი
  Wireless system for explosion detection in underground structures. Photonics Applications in Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments, Vol. 7502, 2009.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ლ.კეშკეში
  Hot Explosive consolidation of Nanostructural Cu-W Composites Structure/Property Relationship. Euro PM Congress, Copenhagen, Denmark, Vol. 3, 2009, pp: 33-40. 12-14 October, 2009.
 • ე.მატარაძე, ე.ჩაგელიშვილი, თ.კრაუთჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ი.ყალიჩავა
  Choice of Design parameters of an underground shock wave absorber. Proc. 13th International symposium on the Interaction of the Effects of Munitions with Structures (ISIEMS 13), Bruehl, Germany, 11-15 May 2009.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, მ.ჩიხრაძე
  Compaction of Tungsten Containing Ultra-Disperse Powder in Dynamic Conditions. Book: 9th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2009 Proceedings, Volume II. pp. 151-159.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, მ.ჩიხრაძე
  Investigation of Intermetallides, Obtained in Ti-Al System, Under Shock Wave Loadings. General Paper selections, TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), Supplementary Proceedings: Volume 3, 2009. pp. 637-643.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, მ.ჩიხრაძე, ა.გიგინეიშვილი
  Investigation of Intermetallides, Obtained in Ti-Al-B System in Dynamic Conditions. EURO PM2009 Proceedings, V.3., Copenhagen, 12-14th October 2009.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა
  Перспективы развития угольной промышленности Грузии. Москва, Уголь №9, 2009. с.39-41.
 • მ.ბასილაძე, ა.მიქელაძე, დ.კუპატაძე
  ტყიბულ-შაორის საბადოზე გადიდებული სისქის ფენების დამუშავება მთელ სისქეზე ჩამოქცევით და დალამვით. ”სამთო ჟურნალი”, N1(22), თბილისი, 2009. გვ.10-13.
 • ა.აბესაძე, მ.აბესაძე, ს.დემეტრაშვილი
  წყალტუბოს მღვიმის საშიში მონაკვეთების უსაფრთხო ექსპლოატაციის უზრუნველყოფის კონსტრუქციები. "სამთო ჟურნალი", N2(23), 2009. გვ. 30–38.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე
  ტყიბულის შახტებში თანამედროვე მექანიზებული კომპლექსების გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ. "სამთო ჟურნალი", №2(23), 2009. გვ. 21–28.
 • ვ.ლორთქიფანიძე
  კონკრეტული სამთო-გეოლოგიური პირობებისათვის ფეთქებადი ნივთიერების ტიპის შერჩევის შესახებ. "სამთო ჟურნალი", N1(22), თბილისი, 2009. გვ. 61-64.
 • გ.ბალიაშვილი
  ბეტონის სიმტკიცის კვლევის მეთოდების შესახებ. სამეცნ. ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", N3(14), 2009.
პუბლიკაციები 2008
 • ლ.ღურჭუმელია, გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე
  Development of novel composite fire-extinguishing powders on the basis of mineral raw materials. Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires 2008. First International Conference, University of Castilla – La Mancha, Spain. WIT Transaction on Ecology and the Environment, Vol. 119, 2008, WIT Press. www.witpress.com, ISSN 1743-3541; doi:10.2495/FIVA080071. pp. 61-67.
 • ი.ჟორდანია, ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, გ.გობეჩია, გ.მაღალაშვილი, ო.ლანჩავა
  ტყიბული-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები, ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N1-2, თბილისი, 2008. გვ. 55-70.
 • ა.აბესაძე, თ.ახვლედიანი, ს.დემეტრაშვილი, მ. აბესაძე
  “ჭიათურის მაღაროებში გვირაბების გასამაგრებელი რკინაბეტონის ხიმეების ათვისება”, ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N7-9, თბილისი, 2008. გვ. 59-64.
 • მ.ლოსაბერიძე, თ.იამანიძე
  საზღვარზე შეყურსული ძალის მოძრაობით გამოწვეული ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის შეშფოთების შესახებ, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ.2, N3, 2008.. გვ.43-47.
 • მ.ლოსაბერიძე, დ.გორგოძე, მ.მეწულიშვილი
  შეშფოთების გავრცელება უბან-უბან ერთგვაროვან ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში მის საზღვარზე მოძრავი შეყურსული ძალების მოქმედებით, სტუ-ს შრომები, N2(468), 2008. გვ.17-20;
 • დ.გელენიძე
  Two new ways of formation of a jet of plasma for processing rocks. Energy. N1, Tbilisi, 2008.
 • დ.გელენიძე
  Исследование характера потери тепловой мощности плазмы через стенки водоохлаждаемого цилиндрического анода в плазматроне косвенного действия. ენერგია, N1, თბილისი, 2008.
 • დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, გ.ჯავახიშვილი, თ.ჯავახიშვილი, ე.წოწერია, ა.ქართველიშვილი, რ.მაისურაძე, ბ.შევარდენიძე
  Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем. - Стальные канаты №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов) Одесса, 2008.
 • დ.პატარაია, გ.ნოზაძე
  Об одном подходе к оценке степени безопасности канатной дороги. . - Стальные канаты №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов) Одесса, 2008;
 • დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, ა.ქართველიშვილი, გ.ჯავახიშვილი, ბ.შევარდენიძე, რ.მაისურაძე, გ.ფურცელაძ
  Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. - Стальные канаты №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов) Одесса, 2008;
 • დ.პატარაია
  Discrete model and calculation method for rope – rod structures. Problems of mechanics / international federation for the promotion of mechanism and machine science / international scientific journal / ISSN 1512-0740 / N 2(31) / 2008 / pp.15-23;
 • ლ.მახარაძე
  Calculation of Means of Protection of Hydrotransport System from Sharp Increases of Pressure. 14th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. 23-27 June 2008, Saint Petersburg, Russia. pp.371-376;
 • ლ.მახარაძე
  Ways of Increasing Efficiency of Pipeline Hydrotransport for Minerals and Wastes. Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium. 21-23 October 2008, Belek-Antalya, Turkey. pp.1155-1159;
 • ა.ახალკაცი, ც.გავაშელი, გ.მამნიაშვილი, თ.გეგეჭკორი, ა.ფეიქრიშვილი
  “Enhanced resolution nuclear spin echo method to study the cobalt nanopowders and half metals for spintronics application” in Journal of Nanotechnology perception. A review of ultraprecision engineering and nanotechnology, March, 2008;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, ე.ჩაგელიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე
  Structure and properties of Hot Shock wave consolidated Cu-W composites. In abstract proceeding of International conference “Shock assisted materials synthesis and processing: Science, Innovation and industrial application”, ISBN 978-5-94588-055-9, TOROS PRESS Ltd, 2008, pp 98, Lissie, Holland;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ჩიხრაძე
  Hot Explosive Jacketing and Strengthening of Tungsten Heavy and Hard Alloy Rods. In abstract proceeding of International conference “Shock assisted materials synthesis and processing: Science, Innovation and industrial application”, ISBN 978-5-94588-055-9, TOROS PRESS Ltd, 2008, pp 97, Lissie, Holland;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, ნ.ჩიხრაძე
  “Hot Explosive Consolidation of Tungsten- Metallic Glass matrix Composites”. In abstract proceeding of International conference “Shock assisted materials synthesis and processing: Science, Innovation and industrial application”, ISBN 978-5-94588-055-9, TOROS PRESS Ltd, 2008, pp 44, Lissie, Holland;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, მ.წიკლაური, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე
  “Hot Shock wave consolidation of WC-NiAl Composites: A Structure/Property/ Relationship Investigation”, In abstract proceeding of International conference “Shock assisted materials synthesis and processing: Science, Innovation and industrial application”, ISBN 978-5-94588-055-9, TOROS PRESS Ltd, 2008, pp 45, Lissie, Holland;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ლ.კეშკეში
  “Hot Explosive Consolidation Novel Nanostructured Cu-W Composites”. In proceeding of 2008 International Conference on Tungsten, Refractory and Hard metals VI., Washington, USA, 2008;
 • ლ.ჯაფარიძე
  Problems of Calculation of Underground Construction on Limiting States of Service Ability. Proceedings of ITA-AITES World Tunnel Congress & 34th General Assembly. September 19-25, 2008. Agra, India;
 • ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი, დ.კუხალაშვილი
  Wireless System for the Identification of Unauthorized Explosions and Activation of Protective Device in Underground Structures. 2008, 7-11 September, Krakow. Poland. p. 120-121.;
 • ე.მატარაძე. თ.კრაუთჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ი.ყალიჩავა
  Experimental Study of the Redaction of Blast Overpressures by Different Damping Agents, Proceedings of the 20 the International Symposium on Military Aspects of blast and Shock (MABS), Oslo Norway, 2008 1-6 September.
 • გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.უშკინი
  Advanced Binder obtained by use of oxide and carbide Powders for Particular Polymeric Composites. 2008 World Congress on Powder Metallurgy. June 8-12, Washington.
 • ი.რეხვიაშვილი და სხვ.
  იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. თბილისი, 2008 წ. გვ: 60-75.