პუბლიკაციები 2017
 • მ. ჩიხრაძე, ფ. მარკუსი, ნ. ჩიხრაძე

  Synthesis and Mechanical Alloying of Ti-Al-B-C Powders. In Kongoli F, Marquis F, Chikhradze N (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS 2017 Volume 5. Marquis   Intl. Symp. / New and Advanced Materials and Technologies, Montreal, Canada: FLOGEN Star Outreach, 2017. pp. 463-468.

 • ლ. ჯაფარიძე, ნ. ჩიხრაძე, ფ. მარკუსი
  Dynamic Impact Factor During Test of Cylindrical Shape Sample Under Shock Load. In Kongoli F, Marquis F, Chikhradze N (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS 2017 Volume 5. Marquis Intl. Symp. / New and Advanced Materials and Technologies, Montreal, Canada: FLOGEN Star Outreach, 2017. pp. 322-336.  

 • ნ. ჩიხრაძე, გ. აბაშიძე, ფ. მარკუსი
  Fiber Reinforced Composites on the Base of Epoxy-polysulfide Matrix for Wind Energy Systems. In Kongoli F, Marquis F, Chikhradze N (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS 2017 Volume 5. Marquis Intl. Symp. / New and Advanced Materials and Technologies, Montreal, Canada: FLOGEN Star Outreach, 2017. pp. 448-458. 

 • მ. ნადირაშვილი, ნ. ჩიხრაძე, ს. ხომერიკი, ი. ვარშანიძე

  The Synthesis of Phenyl Acetylene Phenols for Development of New Explosives. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 95, IOP Publishing, 2017. pp. 1-5. doi :10.1088/1755-1315/95/4/042030 

 • ს. ხომერიკი, ე. მატარაძე, ნ. ჩიხრაძე, მ. ლოსაბერიძე, გ. შატბერაშვილი, დ. ხომერიკი

  Elaboration of the Charge Constructions of Explosives for the Structure of Facing Stone. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 95, IOP Publishing, 2017. pp. 1-7. doi :10.1088/1755-1315/95/4/042032 

 • ნ. ჩიხრაძე, ე. მატარაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, დ. ტატიშვილი

  Experimental Study of the Effect of Water Mist Location on Blast Overpressure Attenuation in A Shock Tube. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 95, IOP Publishing, pp. 1-6. doi :10.1088/1755-1315/95/4/042031 

 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი
  მეთანის აფეთქების ჩახშობა ქვანახშირის შახტებში წყლის ბარიერის საშუალებით. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი
 • ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, დ.ხომერიკი, ს.ხვედელიძე
  ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის სრულყოფა. "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში" მე–17 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. ბულგარეთი, ალბენა, 25 ივნისი –5 ივლისი
 • ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ატამანოვი, გ.სმაგულოვა
  წყლის ბარიერის გამოყენება დარტყმითი ტალღისა და ხანძრის ზემოქმედების ჩახშობის მიზნით. ჟურნალი "Горение и плазмохимия", ტ.15, #3, 2017. გვ:228–237. ალმა–ატა, ყაზახეთი (ISSN #1683-390)
 • ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი ნ.ბოჭორიშვილი, ზ.მალვენიშვილი
  წყლის ბარიერის გავლენის ექსპერიმენტული შესწავლა ჭარბი წნევის შემცირებაზე დარტყმით მილში. მე–9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები წვისა და პლაზმოქიმიის დარგში. 13–15 სექტემბერი, 2017, ალმა–ატა, ყაზახეთი
 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი
  გვირაბებში დარტყმითი ტალღისა და ხანძრის ჩახშობის ჰიბრიდული სისტემა. მე–6 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები დამცავი სისტემების დაპროექტებისა და ანალიზის დარგში (DAPS 2017), 29 ნოემბ.-1 დეკემბ. 2017. მელბურნი, ავსტრალია
 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი
  მიწისქვეშა ნაგებობებში ტერორისტული და შემთხვევითი აფეთქებების ჩახშობის კონცეფცია და დამცავი სისტემის დაპროექტება. მე–17 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები აფეთქების ნაგებობებზე გავლენის დარგში. 16–20 ოქტომბერი, 2017. ბად–ნოიენარი, გერმანია


 • მ.ნადირაშვილი, ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ხვადაგიანი, გ.ბახუტაშვილი, ი.ვარშანიძე
  ენდოგენური ჟანგბადის როლი ფეთქებად ნივთიერებებში. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 52–58.

 • ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ნ.აბესაძე
  სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 45–52.

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ზ.ხოკერაშვილი, ნ.არუდაშვილი
  დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბში. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 37–45.

 • ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო მაგისტრალური მილსადენი მაგისტრალის შემდგენი მილების შეერთების ადგილების მასში მიმდინარე ჰიდროდინამიკურ პროცესებზე გავლენის ანალიზი. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 36–37.

 • თ.ფირცხალავა
  ლავის სადღეღამისო დატვირთვის გაანგარიშება სქელი ფენის დამუშავებისას ჭერისეული ნახშირის სიზრქის გამოშვებით. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 21–26.

 • მ.ბასილაძე, დ.ჩომახიძე
  ქვანახშირის მრეწველობის მდგომარეობა საქართველოში დღესდღეობით და მისი განვითარების ზოგადი კონცეფცია. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 13–16.

 • ლ.მახარაძე
  Pressure Hydrotransport System Main Pipeline Strength Calculation. Proceedings of the 18th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. 11-15 September 2017, Prague, Czech Republic. ISSN 0867-7964. pp.201-208.

 • თ.გობეჯიშვილი
  პლასტიკური და დრეკადი დეფორმაციების ზონების საზღვრების და საყრდენი წნევის სიდიდის დამოკიდებულება ქანების მასივის მექანიკური და გეომეტრიული მახასიათებლებისაგან. "სამთო ჟურნალი", #1(38), თბილისი, 2017. გვ. 198–207.

 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე, ლ.ტყემალაძე
  კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 164-173

 • ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ნ.აბესაძე
  ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 119–126

 • ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი, ს.ხვედელიძე, ა.აფციაური, გ.თხელიძე
  ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 116–119

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი
  სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშებისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 92–96

 • ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგისტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობაზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 83 –92

 • ნ.შეყრილაძე, მ.ბაღნაშვილი, მ.ჭოხონელიძე, დ.ტალახაძე, ნ.ადეიშვილი, ო.კავთელაშვილი
  დავით გარეჯის ბარიტ–ოქრო–პოლიმეტალური საბადოს ვერცხლ–ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 80–83

 • ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა
  ტყიბული-შაორის საბადოზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ."მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(724), თბილისი, 2017. გვ. 76-85

 • თ.ფირცხალავა, ნ.ბოჭორიშვილი
  გარემოს დაცვის შესახებ ბაკურიანის ანდეზიტის საბადოზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 226 –230

 • თ.ფირცხალავა
  ნახშირის სქელი ფენების დამუშავება ჭერისეული ნახშირის შრის გამოშვებით. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 71 –75.

 • გ.კაპანაძე, ს.დემეტრაშვილი, გ.ჯაფარიძე, ნ.ბოჭორიშვილი
  დარიშხანი – მნიშვნელოვანი მინერალი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 53–57


 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე, თ.რუხაძე, ვ.ჯღამაია
  თბილისის რეგიონის ქვიშაქვების და არგილითების კორელაციური დამოკიდებულება ერთღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, სიმკვრივის და დრეკადობის მოდულის მნიშვნელობებს შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 35–37

 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძებეტონების დარტყმამედეგობაზე გამოცდის მეთოდის კვლევა–გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 38–42

 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ი.ქათამაძე, ვ.ჯღამაია
  მსუბუქი ბეტონის ტექნოლოგიის გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 107–110

 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ი.ქათამაძე, ი.გოგოლაური
  თანამედროვე ბეტონის ნარევის დაპროექტების ძირითადი მოთხოვნები. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 102–106

 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, გ.ჯავახიშვილი, ნ.სამხარაძე, მ.თუთბერიძე
  მადნეულის საბადოს სპილენძ–ოქროს ძნელადგასამდიდრებელი მადნის ფლოტაციის პროცესის შესწავლა ოპტიმალური მართვის მიზნით. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N4(80), 2017. თბილისი

 • ო.ლანჩავა, გ.აბაშიძე, დ.წვერავა
  მიწისქვეშა ნაგებობების ხანძარუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხისათვის. მე–7 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი. ბუქარესტი (ტომი 18, ისს ს1) 2017

 • ო.ლანჩავა, ნ.ბოლაშვილი, კ.წიქარიშვილი
  წყალტუბოს (პრომეთეს) მღვიმური სისტემა–კვლევის ზოგიერთი შედეგები. ლამბერტის გამომცემლობა, (მონოგრაფია), საარბრუკენი, გერმანია, 2017.

 • ო.ლანჩავა, ნ.ილიაში
  მეტროს ჰაერის თერმული გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი. სინჟინრო მეცნიერებათა და ინოვაციების ჟურნალი. ტომი 2, გამოცემა 2, საგამომცემლო სახლი AGIR. ბუქარესტი, რუმინეთი, 2017

 • ლ.ტყემალაძე, ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, მ.ცარკოვი, ო.ჩუდაკოვა
  ახალი ტიპის, ნაკლებად ჰალოგენური, ეკო–უსაფრთხო ცეცხლგამძლე ფხვნილების და ქაფის შერჩევა. ISSN 1314-7234, ტომი 11, საერთაშორისო სამეცნიერო პუბლიკაციები, ეკოლოგია და უსაფრთხოება, ბულგარეთი, 2017

 • ბ.გოდიბაძე, ტ.გეგეჭკორი, ვ.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი
  ზეგამტარი და ჰიბრიდული ენერგიის გადამცემი ხაზების წარმოება, ცხელი დარტყმითი ტალღბით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით. საინჟინრო, ტექნოლოგიური და გამოყენებითი მეცნიერებების კვლევა. ტომი 8, #1, 2017, საბერძნეთი

 • ბ.გოდიბაძე, ტ.გეგეჭკორი, ვ.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი
  ერთ საფეხურად დამზადება ზეგამტარი MgB2 -სა და ჰიბრიდული ელექტროგადამცემი ხაზების, ცხელი დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით. საერთაშორისო ჟურნალი გამოყენებითი მეცნიერებების შესახებ, 0973–4562, ტომი 12 #14, 2017.

 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ა.დგებუაძე, გ.მამნიაშვილი
  ნანოსტრუქტურული W-Cu/W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკური კონსოლიდაცია და შესწავლა. გამოყენებთი ნანოტექნოლოგიის და ნანომეცნიერების საერთაშორისო კონფერენციის (ANNIC - 2017) აბსტრაქტთა წიგნი. რომი, იტალია, 18–20 ოქტომბერი, 2017

 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კესკესი, გ.თავაძე
  დარტყმითი ტალღებით თმს–ით Ta-Al კომპოზიტების თხევადი ფაზის კონსოლიდაცია. მე–14 საერთაშორისო სიმპოზიუმი თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის შესახებ, 2017 წ. Book of abstracts.


 •  პუბლიკაციები 2016
 • მ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი
  ტიტან-ალუმინ-ბორ-ნახშირბადის შემცველი ფხვნილების სინთეზი და კომპაქტირება აფეთქებით. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052014/pdf  
 • ნ.ჩიხრაძე
  აფეთქებით დატვირთვის და ნეიტრონული დასხივების გავლენა ტიტანისა და სპილენძის მექანიკურ თვისებებზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052015/pdf 
 • ე. გვაზავა, ნ. მაისურაძე, ი. სამხარაძე
  ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მეზოფორებიანი ქვანახშირის ფილტრზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052016/pdf 
 • ა. შეყილაძე, ო. კავთელაშვილი, მ. ბაღნაშვილი
  ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience,
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf 
 • ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ე. მატარაძე, ი. ახვლედიანი
  ჯავშანმანქანაზე ნაღმის აფეთქების ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf 
 • ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი. ახვლედიანი, ნ. ბოჭორიშვილი, თ. კრაუტჰამერი
  ახალი კონსტრუქციის დარტყმითი მილი საწვავის ღრუბლის აფეთქების შესასწავლად. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“, საკონფერენციო სერია, 44, 2016. IOPscience
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052013/pdf 
 • ნ.ჩიხრაძე, ე. მატარაძე
  ჯავშანმანქანაზე დარტმითი ტალღის ზემოქმედების ფიზიკური მოდელირება და ანალიზი. დამცავი სტრუქტურების საერთაშორისო ასოციაციის (IAPS4 -2016) კრებული „დამცავი სტრუქტურების პროექტირება და ანალიზი“, 2016, ტიანჯინის უნივერსიტეტი, ჩინეთი.
 • რ.ენაგელი, მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, მ.თუთბერიძე, თ.რუხაძე, დ.თევზაძე
  დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N116, თბილისი, 2016.
 • ს.ხომერიკი, ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი, გ.შატბერაშვილი
  ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“ საკონფერენციო სერია, 44 (2016) IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052005/pdf 
 • ს.ხომერიკი, ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭუხიძე, გ. შატბერაშვილი, ნ. აბესაძე, ა. აფციაური
  უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე შექმნილი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების თვისებების კვლევა. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, №2, თბილისი, 2016.
 • ა. ხვადაგიანი, ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი
  ფეთქებადი ნივთიერება და ქიმიური სინთეზი. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 66-69
 • ლ.ჯაფარიძე
  მხები ძაბვები ქანების და სხვა მყარი მასალების გაჭიმვაზე სიმტკიცის არაპირდაპირი გამოცდისას. „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე“, ტ-10, №3. თბილისი, 2016. (10 გვ.)
 • ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა, თ.გობეჯიშვილი
  წმენდითი ამოღება მოსამზადებელი გვირაბების დამცავი ნახშირის მთელანების დატოვების გარეშე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №2(722), თბილისი, 2016. გვ. 83-89
 • მ.ლოსაბერიძე
  პერიოდული ნორმალური დატვირთვით გამოწვეული დრეკად–პლასტიკური ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 72 –74
 • ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭიხიძე, გ. შატბერაშვილი, გ. ბახუტაშვილი, გ. თხელიძე, ნ. აბესაძე
  თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58
 • ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, კ.პეროვი, ს.სტერიაკოვა
  სამთო მანქანების დეტალების მაგნიტურ–იმპულსური დამუშავება მათი განმტკიცების მიზნით. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 49 –50
 • გ. ნოზაძე, დ. პატარაია, ა. ქართველიშვილი, ე.წოწერია, რ. მაისურაძე
  საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49
 • ვ.სილაგაძე, ლ. მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განთავსებული ობიექტის წყლით მომარაგება მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლებიდან. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 34 –39
 • მ. ბაღნაშვილი
  დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციით გამდიდრების კვლევის შდეგები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 28 –31
 • თ. ფირცხალავა
  ტყიბული–შაორის საბადოს ქვანახშირის სქელი ფენების დამუშავების პერსპექტიული ტექნოლოგიური სქემა. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 23 –28
 • გ.კაპანაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ერქომაიშვილი, მ.ბასილაძე
  ბაკურიანის ციხისჯვრის ანდეზიტის საბადოს სამთო–ტექნიკური და ეკონომიკური ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 118–121
 • მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე, მ.ჩუბუნიძე
  ვერცხლის არსებობის ფორმები დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115–118
 • ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე
  სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ:77.
 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.არუდაშვილი
  ნატურალური აეროდინამიკური დაკვირვებების შედეგები ჩაქვი–მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბებში. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 61–64
 • დ.გელენიძე, ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ზ.თადუმაძე
  ძნელდნობადი მასალების და სამრეწველო ნარჩენების სადნობი ახალი ტიპის თერმული პლაზმური რკალის ღუმლის ელექტრომომარაგების სქემის დამუშავება და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 57-61
 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  დროებითი დისლოკაციის ადგილების წყალმომარაგების ძირითადი აპექტები. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 49-57
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, ნ.ღუღუნიშვილი
  სპილენძ–ოქროს შემცველი მადნების გამდიდრებადობის უნარის შესაფასებელი მოწყობილობა. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 45–49.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე
  დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 41–45.
 • ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა
  ტყიბულის ქვანახშირის შახტების მოსამზადებელ გვირაბებში ანკერული სამაგრის გამოყენების შესაძლებლობების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 41.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, თ. გეგეჭკორი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-CU and Ta-AG composites: fabrication and properties. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations. Coimbra: 2016. Pages: 227-230
 • ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ლ.კეშკეში, ბ.გოდიბაძე, გ.თავაძე
  Shock-assisted SHS and consolidation of Ta-Al and Nb-Al composites. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations. Coimbra: 2016.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ს.აიდინიანი, ჰ.კირაკოსიანი, ბ.გოდიბაძე, დ.ლესუე, მ.გუტიერესი
  Synthesis and fabrication of Cu-W composites combining SHS and HEC technologies. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and innovations. Coimbra: 2016. Pages:16-18
პუბლიკაციები 2015
 • ლ. ჯაფარიძე
  ცილინდრული ნიმუშების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა არაპირდაპირი მეთოდით გაჭიმვაზე გამოცდისას“. ჟურნალი „ქანების მექანიკის და გეოტექნიკური ინჟინერია“, გამომცემლობა „Elsevier“, ტ. 7, N5, ოქტომბერი, 2015. 509-518. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674775515000815 
 • დ.ხომერიკი, ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ხვადაგიანი
  ვადაგასული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება. (Production of industrial explosive substances on the basis of the powders and solid rocket fuel released from the utilization of the expired ammunition, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015). დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი. Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 738–741.
  doi:10.1016/j.proeps.2015.08.117 www.sciencedirect.com 
 • ნ.ბოჭორიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ი.ახვლედიანი და სხვ.
  ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩამხშობი სისტემა (New suppression system of methane explosion in coal mines. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015). დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 720–724 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 www.sciencedirect.com 
 • ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  Cu-C და Cu-W მასალების მიღება აფეთქებით (Explosive fabrication of Cu-C and Cu-W materials). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 448–453 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.037  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878522015003008 
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი
  ჰიბრიდული ბოჭკოებით და ნანოფხვნილებით გაძლიერებული კომპოზიტები ქარის ტურბინების ფრთებისთვის (Hybrid fiber and nanopowder reinforced composites for wind turbine blades) Journal of Materials Research and Technology, 2015, Brazilian Metallurgical Materials and Mining Association. Published by Elsevier Editora Ltda, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2015.01.002 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785415000058 
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ტ.გეგეჭკორი, მ.ოქროსაშვილი, ე.ქუთელია, ა.შენგელია, დ.ლესუერ და სხვ.
  კობალტის ნანოფხვნილის მიღება ელექტროსხივური ტექნოლოგიით და მათი ნმრ და მაგნეტომეტრული შესწავლა. "მაგნეტიზმის და მაგნიტური მასალები"–ს ჟურნალი, 373(2015), გვ. 177–182, გამომცემლობა „Elsevier“ doi:10.1016/j.jmmm.2014.03.058 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030488531400287X 
 • გ.მამნიაშვილი, დ.დარასელია, დ.ჯაფარიძე, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე
  MgB2 -ის ზეგამტარული კომპოზიტის კონსოლიდაცია დარტყმით თხიერ ფაზაში (Liquid-Phase Shock-Assisted Consolidation of Superconducting MgB2 Composites). ზეგამტარობისა და ახალი მაგნეტიზმის ჟურნალი, N28 (7), 2015 წ. გვ. 1925-1929. Springer. DOI 10.1007/s10948-015-3007-8, ISSN 1557-1939 https://link.springer.com/article/10.1007/s10948-015-3007-8#/page-1 
 • ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კონსოლიდაცია ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით. ევროპის ქიმიური ბიულეტენი, N4(1), 2015. გვ. 37-42 . http://www.eurchembull.com/index.php/ECB/article/view/1588 
 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი
  მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრების ანალიზი და პრევენციის ღონისძიებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 85–89
 • ზ.კუჭიხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ი.სამხარაძე
  დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 59–65
 • ლ.მახარაძე, ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა
  მაგისტრალური ნავთობსადენების და ნავთობპროდუქტსადენების ექსპლუატაციის საიმედოობის ანალიზი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი არსებული სისტემების მაგალითზე. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 41-48
 • ლ.მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი
  მაგისტრალურ მილსადენებში ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებების ტრანსპორტირების გარემოსაგან დამოკიდებულებით ცვალებადობის კვლევა სისტემის ტექნიკურ–ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და ექსპლუატაციის საიმედოობაზე მათი გავლენის მიზნით. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 36-41
 • ა.შეყილაძე, რ.ენაგელი
  სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), თბილისი, 2015. გვ: 25–28
 • თ.ფირცხალავა
  ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშება სრიალის მრგვალცილინდრული ზედაპირის მეთოდით. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), თბილისი, 2015. გვ: 22–25.
 • მ.ბასილაძე, დ.ჩომახიძე, ლ.ბიბილაშვილი
  სამთო მრეწველობა – ენერგეტიკის განვითარების საფუძველი. "სამთო ჟურნალი". №2(35), თბილისი, 2015 წ.
  გვ: 19-22
 • ა.ფეიქრიშვილი
  Ti & Ti-Al პრეკურსორების მიღება ცხელი აფეთქებით კომპაქტირებით. სსტც-კორეის ვორკშოფი „ტიტანისა და მისი მიღების ტექნოლოგიებში“, კრებული 2015, გვ. 7-26, ბუსანი, სამხრეთ კორეა.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ. მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე, ტ.გეგეჭკორი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  ზეგამტარული MgB2-ის კომპოზიტის კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურული აფეთქებით“. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“, მოხსენებათა კრებული, 2015. გვ. 214-22 .
 • ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, თ.კრაუტჰამერი
  აფეთქების ეფექტის ჩამხშობი აქტიური სისტემის შემუშავება და გამოცდა. მე-16 საერთაშორისო სიმპოზიუმის კრებული: „საბრძოლო მასალების ზემოქმედება დამცავ სტრუქტურებზე“, დესტინი, ფლორიდა, აშშ, 2015 წ.
 • ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, კ.ტავლალიშვილი, შ.მარჯანიშვილი
  აფეთქების და ხანძრის იდენტიფიკაციის მოწყობილობა. კრებული: 2015 წლის სიმპოზიუმი სიგნალების დამუშავებაში, პოლონეთი, SPSympo 2015
 • მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, დ.თევზაძე
  დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენა“, ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ , N 3(75), 2015. გვ. 70-74. თბილისი, სტუ.
 • მ.გამცემლიძე, დ.ტალახაძე, დ.თევზაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი
  მადნეულის საბადოზე სპილენძის დაბალხარისხოვანი მადნების კვლევა გამდიდრებადობის მიხედვით. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015. გვ: 23–27.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ტ.გეგეჭკორი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  თხევადფაზურ მდგომარეობაში ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციის აფეთქებით მიღება, საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები", თბილისი, 2015. გვ. 225–229.
 • დ.პატარაია, ე.წოწერია, გ.ფურცელაძე, რ.მაისურაძე
  რთული გავრცობილი კონფიგურაციის მყარი დეფორმირებადი ტანის მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე“. კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ.
 • გ.ნოზაძე
  მრავალკუთხა ფირფიტების დრეკადობის თეორიის ამოცანის ზღვრული გადასვლის სასაზღვრო პირობების მოდელირება სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით“. კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ.
 • ლ.მახარაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ყიფიანი
  ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(36) 2015 წ.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, მ.ჩიხრაძე
  მასიური ნანოკომპოზიტების მიღება ფხვნილების ადიაბატური აფეთქებით კომპაქტირებით. „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები", საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, თბილისი, 2015 წ.
 • ნ.ადეიშვილი, ნ.ფოფორაძე
  ოქროს მადანგამოვლენა ასლანურას ხეობის ჰიდროთერმულ წარმონაქმნებში. სამთო ჟურნალი, N1(34), 2015. გვ:25–27.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, გ.შატბერაშვილი
  დაძაბულობათა ტალღების პარამეტრების საშუალებით ფეთქებადი ნივთიერების ეფექტურობის დადგენის მეთოდიკა. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 64-56 .
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ნ.ჯალაბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  ცივად აფეთქებით სპილენძი–გრაფიტის ფხვნილებისაგან ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 60-64
 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, კ.კეკელიძე
  სს "მადნეულის" მამდიდრებელი ფაბრიკის ობიექტების ტექნიკური წყლით მომარაგებაში დეფიციტის შვსების ვარიანტის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 50-54
 • ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა, ვ.გელაშვილი
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო–პნევმატიკური დემპფერების ეფექტურობის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015 წ. გვ: 44–50
 • ნ.შეყრილაძე, ო.კავთელაშვილი, ნ.გეგია
  საზანოს ველის პეგმატიტებში იშვიათი მეტალების – ტანტალისა და ნიობიუმის არსებობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), 2015. გვ: 42–44
 • ნ.შეყრილაძე, ნ.გეგია, დ.ტალახაძე
  საზანოს ველის პეგმატიტების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), 2015. გვ: 38–42
 • თ.ფირცხალავა
  ფერდოს გრუნტის მასივის შემკავებელ სამაგრად ნარანდიანი საყრდენი კედლის გამოყენების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015. გვ: 27 .
 • ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, შ.მარჯანიშვილი
  აფეთქების დეტექტირების მულტიფუნქციური მოწყობილობა, (Multifunctional device for explosion detection)ამფეთქებელ ინჟინერთა ევროპის ფედერაციის მე-8 მსოფლიო კონფერენციის კრებული, ლიონი, საფრანგეთი, 26-28 აპრილი, 2015 წ. გვ. 359-364.
 • მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე
  სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38.