პუბლიკაციები 2015
 • ლ. ჯაფარიძე
  ცილინდრული ნიმუშების დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა არაპირდაპირი მეთოდით გაჭიმვაზე გამოცდისას“. ჟურნალი „ქანების მექანიკის და გეოტექნიკური ინჟინერია“, გამომცემლობა „Elsevier“, ტ. 7, N5, ოქტომბერი, 2015. 509-518. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674775515000815 
 • დ.ხომერიკი, ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ხვადაგიანი
  ვადაგასული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება. (Production of industrial explosive substances on the basis of the powders and solid rocket fuel released from the utilization of the expired ammunition, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015). დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი. Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 738–741.
  doi:10.1016/j.proeps.2015.08.117 www.sciencedirect.com 
 • ნ.ბოჭორიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ი.ახვლედიანი და სხვ.
  ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქების ახალი ჩამხშობი სისტემა (New suppression system of methane explosion in coal mines. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015). დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 720–724 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.102 www.sciencedirect.com 
 • ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  Cu-C და Cu-W მასალების მიღება აფეთქებით (Explosive fabrication of Cu-C and Cu-W materials). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 448–453 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.037  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878522015003008 
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი
  ჰიბრიდული ბოჭკოებით და ნანოფხვნილებით გაძლიერებული კომპოზიტები ქარის ტურბინების ფრთებისთვის (Hybrid fiber and nanopowder reinforced composites for wind turbine blades) Journal of Materials Research and Technology, 2015, Brazilian Metallurgical Materials and Mining Association. Published by Elsevier Editora Ltda, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2015.01.002 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785415000058 
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ტ.გეგეჭკორი, მ.ოქროსაშვილი, ე.ქუთელია, ა.შენგელია, დ.ლესუერ და სხვ.
  კობალტის ნანოფხვნილის მიღება ელექტროსხივური ტექნოლოგიით და მათი ნმრ და მაგნეტომეტრული შესწავლა. "მაგნეტიზმის და მაგნიტური მასალები"–ს ჟურნალი, 373(2015), გვ. 177–182, გამომცემლობა „Elsevier“ doi:10.1016/j.jmmm.2014.03.058 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030488531400287X 
 • გ.მამნიაშვილი, დ.დარასელია, დ.ჯაფარიძე, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე
  MgB2 -ის ზეგამტარული კომპოზიტის კონსოლიდაცია დარტყმით თხიერ ფაზაში (Liquid-Phase Shock-Assisted Consolidation of Superconducting MgB2 Composites). ზეგამტარობისა და ახალი მაგნეტიზმის ჟურნალი, N28 (7), 2015 წ. გვ. 1925-1929. Springer. DOI 10.1007/s10948-015-3007-8, ISSN 1557-1939 https://link.springer.com/article/10.1007/s10948-015-3007-8#/page-1 
 • ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კონსოლიდაცია ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით. ევროპის ქიმიური ბიულეტენი, N4(1), 2015. გვ. 37-42 . http://www.eurchembull.com/index.php/ECB/article/view/1588 
 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი
  მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრების ანალიზი და პრევენციის ღონისძიებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 85–89
 • ზ.კუჭიხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ი.სამხარაძე
  დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 59–65
 • ლ.მახარაძე, ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა
  მაგისტრალური ნავთობსადენების და ნავთობპროდუქტსადენების ექსპლუატაციის საიმედოობის ანალიზი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი არსებული სისტემების მაგალითზე. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 41-48
 • ლ.მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი
  მაგისტრალურ მილსადენებში ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებების ტრანსპორტირების გარემოსაგან დამოკიდებულებით ცვალებადობის კვლევა სისტემის ტექნიკურ–ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და ექსპლუატაციის საიმედოობაზე მათი გავლენის მიზნით. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 36-41
 • ა.შეყილაძე, რ.ენაგელი
  სპილენძის ფლოტაციის პროცესის მათემატიკური მოდელის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), თბილისი, 2015. გვ: 25–28
 • თ.ფირცხალავა
  ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშება სრიალის მრგვალცილინდრული ზედაპირის მეთოდით. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), თბილისი, 2015. გვ: 22–25.
 • მ.ბასილაძე, დ.ჩომახიძე, ლ.ბიბილაშვილი
  სამთო მრეწველობა – ენერგეტიკის განვითარების საფუძველი. "სამთო ჟურნალი". №2(35), თბილისი, 2015 წ.
  გვ: 19-22
 • ა.ფეიქრიშვილი
  Ti & Ti-Al პრეკურსორების მიღება ცხელი აფეთქებით კომპაქტირებით. სსტც-კორეის ვორკშოფი „ტიტანისა და მისი მიღების ტექნოლოგიებში“, კრებული 2015, გვ. 7-26, ბუსანი, სამხრეთ კორეა.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ. მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე, ტ.გეგეჭკორი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  ზეგამტარული MgB2-ის კომპოზიტის კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურული აფეთქებით“. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“, მოხსენებათა კრებული, 2015. გვ. 214-22 .
 • ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, თ.კრაუტჰამერი
  აფეთქების ეფექტის ჩამხშობი აქტიური სისტემის შემუშავება და გამოცდა. მე-16 საერთაშორისო სიმპოზიუმის კრებული: „საბრძოლო მასალების ზემოქმედება დამცავ სტრუქტურებზე“, დესტინი, ფლორიდა, აშშ, 2015 წ.
 • ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, კ.ტავლალიშვილი, შ.მარჯანიშვილი
  აფეთქების და ხანძრის იდენტიფიკაციის მოწყობილობა. კრებული: 2015 წლის სიმპოზიუმი სიგნალების დამუშავებაში, პოლონეთი, SPSympo 2015
 • მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, დ.თევზაძე
  დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენა“, ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ , N 3(75), 2015. გვ. 70-74. თბილისი, სტუ.
 • მ.გამცემლიძე, დ.ტალახაძე, დ.თევზაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი
  მადნეულის საბადოზე სპილენძის დაბალხარისხოვანი მადნების კვლევა გამდიდრებადობის მიხედვით. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015. გვ: 23–27.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ტ.გეგეჭკორი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  თხევადფაზურ მდგომარეობაში ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციის აფეთქებით მიღება, საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები", თბილისი, 2015. გვ. 225–229.
 • დ.პატარაია, ე.წოწერია, გ.ფურცელაძე, რ.მაისურაძე
  რთული გავრცობილი კონფიგურაციის მყარი დეფორმირებადი ტანის მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე“. კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ.
 • გ.ნოზაძე
  მრავალკუთხა ფირფიტების დრეკადობის თეორიის ამოცანის ზღვრული გადასვლის სასაზღვრო პირობების მოდელირება სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით“. კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ.
 • ლ.მახარაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ყიფიანი
  ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(36) 2015 წ.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, მ.ჩიხრაძე
  მასიური ნანოკომპოზიტების მიღება ფხვნილების ადიაბატური აფეთქებით კომპაქტირებით. „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები", საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, თბილისი, 2015 წ.
 • ნ.ადეიშვილი, ნ.ფოფორაძე
  ოქროს მადანგამოვლენა ასლანურას ხეობის ჰიდროთერმულ წარმონაქმნებში. სამთო ჟურნალი, N1(34), 2015. გვ:25–27.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, გ.შატბერაშვილი
  დაძაბულობათა ტალღების პარამეტრების საშუალებით ფეთქებადი ნივთიერების ეფექტურობის დადგენის მეთოდიკა. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 64-56 .
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ნ.ჯალაბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  ცივად აფეთქებით სპილენძი–გრაფიტის ფხვნილებისაგან ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 60-64
 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, კ.კეკელიძე
  სს "მადნეულის" მამდიდრებელი ფაბრიკის ობიექტების ტექნიკური წყლით მომარაგებაში დეფიციტის შვსების ვარიანტის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 50-54
 • ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა, ვ.გელაშვილი
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო–პნევმატიკური დემპფერების ეფექტურობის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015 წ. გვ: 44–50
 • ნ.შეყრილაძე, ო.კავთელაშვილი, ნ.გეგია
  საზანოს ველის პეგმატიტებში იშვიათი მეტალების – ტანტალისა და ნიობიუმის არსებობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), 2015. გვ: 42–44
 • ნ.შეყრილაძე, ნ.გეგია, დ.ტალახაძე
  საზანოს ველის პეგმატიტების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), 2015. გვ: 38–42
 • თ.ფირცხალავა
  ფერდოს გრუნტის მასივის შემკავებელ სამაგრად ნარანდიანი საყრდენი კედლის გამოყენების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015. გვ: 27 .
 • ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, შ.მარჯანიშვილი
  აფეთქების დეტექტირების მულტიფუნქციური მოწყობილობა, (Multifunctional device for explosion detection)ამფეთქებელ ინჟინერთა ევროპის ფედერაციის მე-8 მსოფლიო კონფერენციის კრებული, ლიონი, საფრანგეთი, 26-28 აპრილი, 2015 წ. გვ. 359-364.
 • მ.გამცემლიძე, გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე
  სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38.
პუბლიკაციები 2014
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ბალიაშვილი, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა
  Explosive Consolidation of Nanocrystalline Si Powders. In Book: 14th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM2014, vol.1. p.85.  
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ბალიაშვილი, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა
  Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures. 2nd international conference ”Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas”, Tbilisi, Georgia, 2014. pp. 306-315.
 • გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი, ა.გიგინეიშვილი, მ.ჩიხრაძე
  Syntheses of bulk nanostructured materials in dynamic conditions. 3rd International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014. pp. 25.
 • ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  Hot explosive consolidation of nanostructured tungsten-silver precursors. 3rd International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014.
 • გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ტ.გეგეჩკორი
  Development novel nanostructured Cu–W composites and investigation their structure/property relationship. 3rd International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014.
 • ნ.კუკულაძე, ა.ბეჟანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.გოგრიჭიანი
  უსაფრთხო მანძილები საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოებისა და ფეთქებადი მასალების შენახვისას. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 78.
 • გ.ბალიაშვილი, დ.ჯიბლაძე, თ.რუხაძე
  ბეტონის ცოცვადობისა და შეკლებისადმი მიძღვნილი კვლევების მიმოხილვა, მიღებული შედეგების ანალიზი და განზოგადება. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 68-75.
 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 63-68.
 • რ.მიხელსონი
  მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების ტექნოლოგია და აკადემიკოს ა.ძიძიგურის როლი მის გავრცელებაში. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 63.
 • ლ.მახარაძე, ა.ტაველიშვილი
  მრავალსაფეხურიან ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადენ მაგისტრალში მიმდევრობით ჩართული ტუმბოების რაოდენობისა და მაგისტრალის გასწვრივ მათი განთავსების ადგილის განსაზღვრის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 51-63.
 • ო.ლანჩავა, ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ნოზაძე, მ.ჯანგიძე, ნ.არუდაშვილი, ს.დემეტრაშვილი
  ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობებში. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 43-47.
 • ო.ლანჩავა
  საშახტო აეროლოგიის დარგის კვლევათა ფუძემდებელი საქართველოში. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 39-43.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე
  გამდიდრების პროცესებში შემაშფოთებელი სიდიდეების უწყვეტად საზომი მოწყობილობები მართვის ხერხებით. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 26-31.
 • ე.მატარაძე, თ.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ტაბატაძე
  მანგანუმის მადნის ფენების დამუშავების დაპროექტების მეთოდების სრულყოფა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 26-31.
 • ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა
  სეისმური დატვირთვის განსაზღვრა ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშებისას. „სამთო ჟურნალი“,
  №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 22-26.
 • თ.ფირცხალავა
  ქვაბულის ფერდოს გრუნტის დახრილი ანკერებით დამაგრების ტექნოლოგიის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 22.
 • გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა
  The properties of basalt rocks of Georgian deposits and the fibers obtained from them. Processing of 14th International multidisciplinary scientific geoconference & expo SGEM 2014, Vol. II, pp. 393-400, Bulgaria 17-26 June, 2014.
 • ნ.შეყრილაძე, ზ.შერაზადიშვილი, მ.მჭედლიშვილი
  ოქროს შემცველი მადნის ელემენტარული და ფაზური შედგენილობის გამოკვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”, №1(31), 2014. გვ: 12-16.
 • ნ.შეყრილაძე, ზ.შერაზადიშვილი, მ.მჭედლიშვილი
  ტყვიისა და თუთიის შემცველი ოქროს მადნის ფიზიკური მეთოდებით გამდიდრების პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”, №1(31), 2014. გვ: 7-12.
პუბლიკაციები 2013
 • დ.პატარაია
  წამახვილებული ფორმის ბრტყელი ფიგურების გაანგარიშების შესახებ მყარი დრეკადი სხეულების დისკრეტული სტრუქტურებით წარმოდგენის საშუალებით, ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. Bullt. TICMI, vol 17, No. 1, თბილისი, 2013.
 • ე.მატარაძე, თ.კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი
  აფეთქების დარტყმითი ტალღის ენერგიის აბსორბერი მიწისქვეშა ნაგებობების დასაცავად. შრომების კრებული: ”International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", ISIEMS-15, პოტსდამი, გერმანია, 2013.
 • ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, შ.მარჯანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი
  გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება. შრომების კრებული: 'Signal Processing Symposium", პოლონეთი, SPS-2013.
 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, თ.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი
  ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა. შრომების კრებული ”23rd World Mining Congress", მონრეალი, კანადა, WMC 2013.
 • შ.მარჯანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი
  მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტორების უსადენო მოწყობილობა”. შრომათა კრებული: International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", პოტსდამი, გერმანია, ISIEMS-15, 2013.
 • ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ე.მატარაძე, გ.ტაბატაძე
  მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Volume 1, 2013.
 • ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, რ.მიხელსონი, ე.მატარაძე და სხვ.
  Перспективы вовлечения в эксплуатацию техногенных месторождений (на примере Украины и Грузии). "Экология природокористувания". 2013, №16. стр:210-217.
 • ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, რ.მიხელსონი, დ.სუპატაშვილი, ფ.ხვადაგიანი
  Ecological aspects of using industrial explosives made on the basis of utilized ammunition. 13th international multidisciplinary scientific Geoconference SGEM 2013. Geoconference of energy and clean technologies. 2013, June, 16-22. pp.341-348.
 • რ.მიხელსონი, ს.ხომერიკი
  ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების ძირითადი მაჩვენებლები მესტია-ხაიშის საავტომობილო გვირაბის გაყვანისას. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 51–57.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი
  Методика расчета сейсмических безопасных параметров промышленных взрывов. "Экология природокористувания". 2013, №16. стр:251-256.
 • ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.თხელიძე, დ.ხომერიკი
  სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონაციის სიჩქარის განსაზღვრის მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 57–60.
 • ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი
  Условия образования отходов минерального сыръя в процессе добычи блоков облицовочного камния и пути их снижения. "Экология природокористувания", 2013, #17 Ukraine pp. 135-137.
 • ნ.ჩიხრაძე, ა.გიგინეიშვილი, მ.ჩიხრაძე, ბ.გოდიბაძე
  Consolidation of Nanocrystalline Si by Shock Waves. 2013 Proceeding “The Minerals, Metals & Materials Society p. 171.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე
  Investigation of Polymer Composites for Wind Turbines Blades. Book: Recent Advances in Composite Materials for Wind Turbine Blades. Chapter 11, Applications (AMSA) Academic Publishing Ltd pp.195-205, 2013. http://www.academicpub.org/amsa/file/AMSA%20Book/Chapter%20-11.pdf 
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი, ლ.ქურდაძე
  Development and Performance of New Gadolinium and Boron Containing Radiation-Absorbing Composite Systems. JOM, June 2013, Volume 65, Issue 6, pp. 728-738. https://link.springer.com/article/10.1007/s11837-013-0604-5 
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე
  Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers. TMS 2013 142nd Annual Meeting and Exhibition, Supplemental Proceedings. The Minerals, Metals & Materials Society, Wiley, 2013. pp.pp.541-545. DOI: 10.1002/9781118663547.ch67. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118663547.ch67 
 • ლ.ჯაფარიძე
  არაწრიული კვეთის გვირაბის ირგვლივ ქანების მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასებისათვის ანალიზური და რიცხვითი მეთოდების შედარება”. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ”მოამბე”, ტ.7, №1, 2013 წ. გვ. 42-44. http://www.science.org.ge/moambe/7-1/Japaridze%2038-43.pdf 
 • ლ.ჯაფარიძე
  ღია წესით გაყვანილი გვირაბის სტატიკური გაანგარიშება. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), 2013. გვ:21–25.
 • ლ.ჯაფარიძე, თ.გობეჯიშვილი
  ანალიზური და რიცხვითი მეთოდი გვირაბის ირგვლივ მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასებისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:15–19.
 • ლ.ჯაფარიძე, ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა
  მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისას “კედელი – გრუნტში” ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), 2013.
 • ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე
  ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადოს შახტების საწმენდ სანგრევებზე დღეღამური დატვირთვების გაანგარიშების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:5–14.
 • თ.ფირცხალავა
  ლავის ოპტიმალური სიგრძის განსაზღვრის საკითხისათვის ტყიბული–შაორის საბადოს პირობებში. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), თბილისი, 2013. გვ: 15–17.
 • ლ.მახარაძე, ვ.გელაშვილი
  კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება მაგისტრალური მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ექსპლუატაციისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომათა კრებული. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013. გვ: 60-63.
 • მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ეკონომიური ეფექტურობის გაანგარიშების მეთოდიკა მათი ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან სრულად დაცვის უზრუნველყოფის შემთხვევებში. ”სამთო ჟურნალი,” N 2(31),
  თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2013. გვ: 56-59.
 • ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე
  მიწისქვეშა სათავსოებიდან ნიაღვრული ჩამონადენი წყლის მოცილების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების სპეციფიკურობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 65–72.
 • ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების გაანგარიშების განზოგადებული ალგორითმი. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 60–63.
 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ა.გორდეზიანი, მ.ოქროსაშვილი, ა.დგებუაძე
  ცხლად აფეთქებით ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კომპოზიციური ნამზადების დაწნეხა და მათი სტრუქტურის კვლევა. ISSN 1512-0996; უაკ: 620.22:669.01 N2(488), თბილისი, სტუ, 2013.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური, გ.მამნიაშვილი, თ.გეგეჭკორი
  Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites. European powder metallurgy association EPMA 2013. 15 -18 September, Gothenburg, Sweden, 2013.
 • ფ.ბეჟანოვი, ლ.ღურჭუმელია, ი.გუჯაბიძე, ვ.ტყემალაძე, ლ.ტყემალაძე
  ცეცხლსაქრობი ფხვნილებისათვის ხანძრის ჩაქრობის ოპტიმალური პირობების დადგენა. „სამთო ჟურნალი“ №2(31), 2013. გვ:64–68.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, თ.გეგეჭკორი და სხვ.
  Production of cobalt nanopowders by electron-beam technology and their NMR and magnetometry study. International Conference on Nanoscale Magnetism ICNM, 13. Istanbul, Turkey, September 02-06, 2013.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური
  სამთო მანქანების საჭრისების მაარმირებელი მჭრელი სადგმელების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 72–73.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, თ.ფირცხალავა, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე
  ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 47–51.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული
  სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის პრინციპის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 35–39.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, ა.შეყილაძე
  ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:32–35.
 • ნ.გეგია, დ.ტალახაძე, ნ.შეყრილაძე, თ.ზულიაშვილი
  საზანოს პეგმატიტების გამდიდრების ზოგიერთი საკითხები. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 27–32.