პუბლიკაციები 2008
 • ლ.ღურჭუმელია, გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე
  Development of novel composite fire-extinguishing powders on the basis of mineral raw materials. Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires 2008. First International Conference, University of Castilla – La Mancha, Spain. WIT Transaction on Ecology and the Environment, Vol. 119, 2008, WIT Press. www.witpress.com, ISSN 1743-3541; doi:10.2495/FIVA080071. pp. 61-67.
 • ი.ჟორდანია, ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, გ.გობეჩია, გ.მაღალაშვილი, ო.ლანჩავა
  ტყიბული-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები, ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N1-2, თბილისი, 2008. გვ. 55-70.
 • ა.აბესაძე, თ.ახვლედიანი, ს.დემეტრაშვილი, მ. აბესაძე
  “ჭიათურის მაღაროებში გვირაბების გასამაგრებელი რკინაბეტონის ხიმეების ათვისება”, ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N7-9, თბილისი, 2008. გვ. 59-64.
 • მ.ლოსაბერიძე, თ.იამანიძე
  საზღვარზე შეყურსული ძალის მოძრაობით გამოწვეული ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის შეშფოთების შესახებ, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ.2, N3, 2008.. გვ.43-47.
 • მ.ლოსაბერიძე, დ.გორგოძე, მ.მეწულიშვილი
  შეშფოთების გავრცელება უბან-უბან ერთგვაროვან ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში მის საზღვარზე მოძრავი შეყურსული ძალების მოქმედებით, სტუ-ს შრომები, N2(468), 2008. გვ.17-20;
 • დ.გელენიძე
  Two new ways of formation of a jet of plasma for processing rocks. Energy. N1, Tbilisi, 2008.
 • დ.გელენიძე
  Исследование характера потери тепловой мощности плазмы через стенки водоохлаждаемого цилиндрического анода в плазматроне косвенного действия. ენერგია, N1, თბილისი, 2008.
 • დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, გ.ჯავახიშვილი, თ.ჯავახიშვილი, ე.წოწერია, ა.ქართველიშვილი, რ.მაისურაძე, ბ.შევარდენიძე
  Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем. - Стальные канаты №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов) Одесса, 2008.
 • დ.პატარაია, გ.ნოზაძე
  Об одном подходе к оценке степени безопасности канатной дороги. . - Стальные канаты №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов) Одесса, 2008;
 • დ.პატარაია, გ.ნოზაძე, ა.ქართველიშვილი, გ.ჯავახიშვილი, ბ.შევარდენიძე, რ.მაისურაძე, გ.ფურცელაძ
  Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. - Стальные канаты №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов) Одесса, 2008;
 • დ.პატარაია
  Discrete model and calculation method for rope – rod structures. Problems of mechanics / international federation for the promotion of mechanism and machine science / international scientific journal / ISSN 1512-0740 / N 2(31) / 2008 / pp.15-23;
 • ლ.მახარაძე
  Calculation of Means of Protection of Hydrotransport System from Sharp Increases of Pressure. 14th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. 23-27 June 2008, Saint Petersburg, Russia. pp.371-376;
 • ლ.მახარაძე
  Ways of Increasing Efficiency of Pipeline Hydrotransport for Minerals and Wastes. Proceedings of the 11th International Mineral Processing Symposium. 21-23 October 2008, Belek-Antalya, Turkey. pp.1155-1159;
 • ა.ახალკაცი, ც.გავაშელი, გ.მამნიაშვილი, თ.გეგეჭკორი, ა.ფეიქრიშვილი
  “Enhanced resolution nuclear spin echo method to study the cobalt nanopowders and half metals for spintronics application” in Journal of Nanotechnology perception. A review of ultraprecision engineering and nanotechnology, March, 2008;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, ე.ჩაგელიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე
  Structure and properties of Hot Shock wave consolidated Cu-W composites. In abstract proceeding of International conference “Shock assisted materials synthesis and processing: Science, Innovation and industrial application”, ISBN 978-5-94588-055-9, TOROS PRESS Ltd, 2008, pp 98, Lissie, Holland;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ჩიხრაძე
  Hot Explosive Jacketing and Strengthening of Tungsten Heavy and Hard Alloy Rods. In abstract proceeding of International conference “Shock assisted materials synthesis and processing: Science, Innovation and industrial application”, ISBN 978-5-94588-055-9, TOROS PRESS Ltd, 2008, pp 97, Lissie, Holland;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, ნ.ჩიხრაძე
  “Hot Explosive Consolidation of Tungsten- Metallic Glass matrix Composites”. In abstract proceeding of International conference “Shock assisted materials synthesis and processing: Science, Innovation and industrial application”, ISBN 978-5-94588-055-9, TOROS PRESS Ltd, 2008, pp 44, Lissie, Holland;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, მ.წიკლაური, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე
  “Hot Shock wave consolidation of WC-NiAl Composites: A Structure/Property/ Relationship Investigation”, In abstract proceeding of International conference “Shock assisted materials synthesis and processing: Science, Innovation and industrial application”, ISBN 978-5-94588-055-9, TOROS PRESS Ltd, 2008, pp 45, Lissie, Holland;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ლ.კეშკეში
  “Hot Explosive Consolidation Novel Nanostructured Cu-W Composites”. In proceeding of 2008 International Conference on Tungsten, Refractory and Hard metals VI., Washington, USA, 2008;
 • ლ.ჯაფარიძე
  Problems of Calculation of Underground Construction on Limiting States of Service Ability. Proceedings of ITA-AITES World Tunnel Congress & 34th General Assembly. September 19-25, 2008. Agra, India;
 • ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი, დ.კუხალაშვილი
  Wireless System for the Identification of Unauthorized Explosions and Activation of Protective Device in Underground Structures. 2008, 7-11 September, Krakow. Poland. p. 120-121.;
 • ე.მატარაძე. თ.კრაუთჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ი.ყალიჩავა
  Experimental Study of the Redaction of Blast Overpressures by Different Damping Agents, Proceedings of the 20 the International Symposium on Military Aspects of blast and Shock (MABS), Oslo Norway, 2008 1-6 September.
 • გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.უშკინი
  Advanced Binder obtained by use of oxide and carbide Powders for Particular Polymeric Composites. 2008 World Congress on Powder Metallurgy. June 8-12, Washington.
 • ი.რეხვიაშვილი და სხვ.
  იმერეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. თბილისი, 2008 წ. გვ: 60-75.
პუბლიკაციები - 2007
 • ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ჩიხრაძე
  Issues of Localization of Effects of Accidental and Terrorist Explosions in Underground Structures. Proceedings of the International Symposium of Interaction of the Effects of Munitions with Structures, ISIEMS 12.1, 18-21 September, 2007. Orlando, USA. pp. 76-77.
 • თ.ფხოველიშვილი
  ჰიბრიდული სითბური ძრავა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია” N3,4, 2007.
 • ფ.ჯოხაძე, ბოჩიკაშვილი, ე.მატარაძე, ე.ჩაგელიშვილი, დ.კუხალაშვილი
  Analysis of Electromagnetic Pulses for blast Identification. Proceedings of the International Conference "Information Technologies in Control", ITC`07,October 10-12, Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia. 2007. pp. 414-417.
 • ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ლ.კეშკეში, ჯ.ე.პრითჩეტი ბ.გოდიბაძე, ბრედლი რ. კლოცი
  Explosive consolidation of WC-AlNi composites. Novel Materials, Georgian Engineering News, ISSN 1512-0287, 2006. pp. 98-102.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ე.კარტონი, ბ.გოდიბაძე
  Fabrication of BC-NiAl Composites by Hot Explosive Consolidation: a Structure/Property Relationship Investigation. Conference on the Netherlands US Army Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground MD, USA, 2006.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე
  Fabrication of WC-Ni Al Composites by Hot Explosive consolidation: a structure/Property Relationship Investigation. Conference on Tungsten, Refractory and Hard metals VI Orlando, Florida 7-8 February, 2006.
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ. კეშკეში და სხვ.
  Fabrication of W(WC)-MG Composites by Hot Explosive Consolidation: A Structure/Property Relationship Investigation. In proceeding of International Conference EURO PM2005, Czechia, Prague, October 2-5, 2006, Volume 3. pp.183-189.
 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი, ე.ჩაგელიშვილი, ზ.ხოფერია და სხვა
  Frequency Analysis of Electromagnetic Radiation from small Explosive Charges in Tunnels. Proceeding of the 2nd International Conference "Design and Analysis of Protective Structures 2006", Section 2. Underground Facilities, 13-15, November 2006, Singapore. pp. 195-199.
 • გ.აბაშიძე, ა.ფეიქრიშვილი, ნ.ჩიხრაძე
  Description of Development of Exogenic Fire in Underground Structures. Bull Georg. Nat. Acad. Sci., 173, 3, 2006. pp.537-539.
 • გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, გ.პაპავა, ა.ფეიქრიშვილი
  Новый композит на основе модифицированной фенолформальдегидной смолы и базальтовой ткани. Изв.АН Грузии, Серия химическая, 2006, т.32, №1-2. с. 222-223.
 • ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშვილი, ს.კრილი, ლ.სმოილოვსკაია
  Трубопроводный гидротранспорт твердых сыпучих материалов. ПИО «Мецниереба», Тбилиси, 2006. 350 с. (21,8 п.л.).
 • ი.რეხვიაშვილი, რ.არველაძე, ა.მახვილაძე, ზ.გორდეზიანი
  კიდევ ერთხელ საქართველოს ბაზისური ელექტროსადგურის მშენებლობის აუცილებლობის შესახებ. "ენერგია", თბილისი, 2006, No1(37), 3-13.
 • ი.რეხვიაშვილი
  Необходима единая теория горных ударов и землетрясений, Уголь, Москва, 2006, №2, 45-49.
 • ა.აბესაძე, თ.ახვლედიანი, ო.ჩუდაკოვა
  შავი ზღვის სანაპიროს ეკოსისტემაზე საქართველოს წიაღისეულის მომპოვებელ-გადამმუშავებელი საწარმოების ზემოქმედების შესახებ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", No10-12, თბილისი, 2006. გვ.78-83 .
 • ო.ლანჩავა
  ხანძრის მიერ აღძრული წევის განსაზღვრისათვის გვირაბებში. ჟურნალი «ტრანსპორტი, No1, 2006, თბილისი, სტუ. გვ. 15-17.
 • ვ.ლორთქიფანიძე, თ.ელიზბარაშვილი, თ.ფირცხალავა, დ.ლომიძე და სხვ.
  On Investigation of Real Regimes of Explosive Material Cumulating Charge Detonation. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, v.173, No.2, 2006. pp.310-312.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, მ.დაშნიანი, კ.ანთიძე
  Чувствительность утилизированных пироксилиновых и баллиститных порохов к внешным воздействиям. Металлургическая и горная промышленность ООО НИИ "Укрметаллургинформ" Днепропетровск. 2006, №2(236). с.69-72.
 • ნ.კუკულაძე, ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.შეყრილაძე
  Оценка выбросов ядовитых газов в атмосферу при взрыве конверсионнвх порохов и их смесей с аммиачной селитрой. Ecologyand Nature Managment, Collection of Scientific works. National Academy of Scienses of Ukraine Institute of Problems on Nature Managment and Ecologi. Dnepropetrovsk. 2005. pp. 105-108.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.შეყრილაძე და სხვ.
  Результаты лабораторных исследований детонационных свойств конверсионных взрывчатых материалов и их смесей с аммиачной селитрой. Оценка выбросов ядовитых газов в атмосферу при взрыве конверсионных порохов и их смесей с аммиачной селитрой. Горный Журнал, Тбилиси, 2005. №2(15). с.32-35.
 • ს.ხომერიკი, ჰ.ტუდეშკი, რ.მიხელსონი
  Development of a technology and industrial explosives based on utilized ammunition, World of mining, GDMB, Clausthal-Zellerfeld, Germany, 2005. pp. 264-269.
 • ო.ლანჩავა
  Separation and Evaluation of Simultaneous Heat-Mass Exchange in Binary Systems. მოამბე, ტ. No3 (172), თბილისი, მეცნიერება, 2005. გვ. 400-403.
 • ო.ლანჩავა, ნიკოლაი ილიასი, იოსიფ ანდრასი და სხვ.
  On the necessity to improve the functions and security of the ventilation systems of major importance underground structures. 20th World Mining Congress. Nov. 7-11, 2005, Iran, Scientific Papers, Geological Survey of IRAN-GSI www.gsi.ir.
 • გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე
  Durability of the Composite Based on Copper. Euro PM 2005, Congress a Exhibition Proceedings, vol.2. pp 427-430.
 • გ.აბაშიძე, თ.ჭურაძე
  საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეციალური ზოგადი კურსი. ნაწილი IV “გვირაბები” საქ. სამხედრო-საინჟინრო აკადემია, თბილისი, 2005. გვ. 160-196.
 • ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშილი, მ.კუცია
  Some Aspects of Reliability of Gas Mains. In book: Security of Natural Gas Supply through Transit Countries. NATO Science Series, 2004, Volume 149, Part V, 393-403, DOI: 10.1007/1-4020-2078-3_19.
 • ნ.კუკულაძე, ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, გ.შატბერაშვილი
  Основные направления модернизации техники и технологии добычи марганцевых руд открытым способом на рудниках АО "Чиатурманганум", Горный журнал, №1, Тбилиси, 2004. с. 53-56.
 • ო.ლანჩავა
  Новый критерий подобия в термоаэродинамике подземных сооружений. Горный журнал, №1 (12), Тбилиси, 2004. c.10-16.
 • ე.მატარაძე, გ.ბუცხრიკიძე, ტ.კრაუტჰამერი
  გვირაბში არასაქციონირებული აფეთქების გამოცნობის მეთოდების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", No 1(12), თბილისი, 2004. გვ. 39-43.
 • ე.მატარაძე, ლ.მახარაძე, ა.აბესაძე, ა.დათუნაშვილი
  Development and Investigation of Impact Airwave Damper in Underground Structures. Building Theory and Earthquake Resistance. 4, 2004, Tbilisi. pp.66-73.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ე.მატარაძე, თ.კრაუთჰამერი, გ.ბუცხრიკიძე
  Identification of explosions in Underground structures. International Conference "Measuring Microsystems for Enevironment Monitoring", MMEM, ISTS, Tbilisi. 2004. pp.74-76.
 • ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, რ.მიხელსონი, ა.ესაკია, ზ.კუჭუხიძე
  Влияние сейсмического эффекта промышленных взрывов на устойчивость откосов Маднеульского карьера. Горный Журнал, № 1-2(10-11), Тбилиси, 2003. с. 15-19.
 • ლ.ჯაფარიძე, ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, ა.დგებუაძე
  Explosive consolidation and jacketing tungsten base alloys at elevated temperatures. Proceeding of 2003 conference of powder metallurgy and particulate materials, June 8-12, 2003, Las-Vegas, USA.
 • ლ.ჯაფარიძე, ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, ნ.ჩიხრაძე
  Compaction of Ni-Al powders by explosive technology at elevated temperatures. Proceeding of 2003 conference of powder metallurgy and particulate materials, June 8-12, 2003, Las-Vegas, USA.
 • თ.ფირცხალავა
  О вентиляции подземных помещений для обслуживания транспортных средств."Горный журнал", №1-2, (10-11), Тбилиси, 2003. с. 42-44.
 • მ.ლოსაბერიძე, თ.იამანიძე
  On the Problem of the Action of the Stamp Moving with Constant Velocity along Elastic Semiplane and the Efect of Load Existing begondit. BGAS, 165, N3, 2002
 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ფ.ბეჟანოვი
  გრძივი დეფორმაციის სიჩქარის ცვლილების გავლენა ქანის ნიმუშების სიმტკიცესა და დეფორმაციაზე მათი ერთღერძა კუმშვის დროს. საერთაშორისო სამეცნიერო-საინჟინრო კონფერენციის “უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო”, სამთო გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002. გვ. 74-77.
 • გ.ბალიაშვილი
  Состояние проблемы исследования физических свойств горных пород. Горный журнал, №2(9), Тбилиси, 2002. с. 51-53.
 • ლ. ჯაფარიძე
  საკონტაქტო მხები ძაბვების პრობლემა მიწისქვეშა ნაგებობების გაანგარიშების თეორიაში. საერთაშორისო სამეცნიერ-საინჟინრო კონფერენცია "უახლესი ტექნოლოგიები და საქართველო" სამთო-გეოლოგიური სექციის შრომები, თბილისი, 2002, გვ. 54-58.
 • ლ. ჯაფარიძე
  მიწისქვეშა ნაგებობების ზღვრულ მდგომარეობაზე გაანგარიშების პრობლემები. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი, No 10-12, 2002. გვ. 105-108.
 • ტ.ელიზბარაშვილი, ნ.ხომასურიძე, ზ.სირაძე
  წაგრძელებული მუხტების აფეთქებისას დაძაბულობის ველის პარამეტრების კვლევა. საქ. მეცნ. აკადემიის "მოამბე", ტ.163, No3, თბილისი, 2001. გვ. 232-235.
 • თ.მეჭურჭლიშვილი, ვ.გაფრინდაშვილი, გ.გველესიანი
  მადნეულის პირიტშემცვლელი კუდების კომპლექსური გადამუშავება. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.27, No1-2, 2001. გვ. 290-306.
 • მ.ლოსაბერიძე, თ.იამანიძე
  On Dynamic Effect Caused by the Action of Concentrated Force on Half-Plane. საქ. მეცნ. აკად. “მოამბე’’ ტ.161, No3, 2000. გვ. 20-23.
 • გ.ბალიაშვილი, ვ.ნანიტაშვილი, ნ.სარჯველაძე, დ.ტორიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი
  მყიფე და პლასტიკური ქანების სიმაგრის განსაზღვრა ნაყვის მეთოდით. "სამთო ჟურნალი", No 2(5), თბილისი, 2000. გვ.42-43.
 • რ.სამადაშვილი, თ.უგრეხელიძე, გ.ბუკია
  ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადოზე სამთო სამუშაოების ინტენსივობის გავლენა სეისმურ აქტივობაზე. შრ. კრებული "სამთო გეოფიზიკა", "გეოფონი", თბილისი, 2000. გვ. 37-43
 • თ.მეჭურჭლიშვილი, გ.გველესიანი, ვ.გაფრინდაშვილი, შ.შავგულიძე
  მადნეულის ოქროსა და ვერცხლის შემცველი კვარციტების თიოკარბამიდული პროცესის კვლევა. საქ. მეც. აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.25, No3-4, თბილისი. 1999. გვ. 315-329
 • რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, ა.ესაკია
  მადნეულის კარიერის ბორტების მდგრადი კუთხეების განსაზღვრა. "სამთო ჟურნალი", No2, თბილისი, 1998. გვ. 13-14.
 • ლ.მახარაძე, გ.ყირმელაშვილი
  Гидравлический удар в трубопроводах при транспортировании многофазных гидросмесей. Тбилиси, «Мецниереба», 1997. 232 с.
 • ლ.მახარაძე
  Защита гидротранспортных систем от гидравлического удара. М., Стройиздат; Тбилиси, «Мецниереба», 1996. 150 с.
 • რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, ს.ხომერიკი
  Повышение сейсмоустойчивости откосов карьера при выполнении взрывных работ. Сб. докладов первой международной конференции "Буровзрывные работы в строительстве", Москва, 15-19 сентября, 1992.
 • გ.დმიტრიევი, ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშვილი
  Напорные гидротранспортные системы (справочное пособие). М., «Недра», 1992. 304 с.
 • ა.ბოროხოვიჩი, ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშვილი, მ.კუცია
  Надежность напорных гидротранспортных систем. Изд-во Красноярского университета, Красноярск, 1992. 190 с.
 • თ. ფხოველიშვილი, ი. კალატოზიშვილი
  მართვადი აფეთქებადამცავი გადამღობი ფარები დრეკად საყრდენებზე. გამომც: "სამთო ჟურნალი", No11, მოსკოვი, 1989.
 • თ.მეჭურჭლიშვილი, ი.რუბინშტეინი
  Пенная сепарация и колонная флотация. М., "Недра", 1989. 304 с.
 • ლ.მახარაძე
  Защита напорных систем от гидравлических ударов. Серия «Водное хозяйство», выпуск 3. Тбилиси, ГрузНИИНТИ, 1988. 64 с.
 • ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე
  კარიერის ფერდობების მდგრადობა მათზე დინამიური დატვირთვისას. კრ. “სამთო ქანების მექანიკის პრობლემები”, “ნედრა”, მოსკოვი, 1987.
 • ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, რ.მიხელსონი
  კარიერზე გადახსნითი საფეხურების სიმაღლის ზრდის ეფექტურობის განსაზღვრა. ბიულეტენი “ფერადი მეტალურგია”, No12, “ცნიიცვეტმეტ”, ეკონომიკა და ინფორმაცია, მოსკოვი, 1987.
 • რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, ს.ხომერიკი, ს.ქუთათელაძე, ე.ბოჭორიშვილი
  Определение эффективности увеличения высоты вскрышных уступов карьера. Бюллетень «Цветная металлургия» ЦНИИцветмет экономики и информации, № 12, 1987.
 • ნ.კუკულაძე, რ.მიხელსონი, ს.ხომერიკი, ა.ადეიშვილი
  Influence of bench height on slope vibrations as affected by seismic waves of explosive origin. Journal of Mining Science, Volume 23, Number 4, 1987. pp.346-348.
 • ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშვილი
  Системы и средства транспортирования гидросмесей по напорным трубопроводам. Серия «Транспорт». Тбилиси, ГрузНИИНТИ, 1987. 53 с.
 • ლ.მახარაძე, გ.ყირმელაშვილი
  Нестационарные процессы в напорных гидротранспортных системах и защита от гидравлических ударов. Тбилиси, «Мецниереба», 1986. 152 с.
 • ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშვილი
  Состояние и перспективы развития напорного трубопроводного транспорта. Информационное обеспечение целевых комплексных научно-технических программ по решению важнейших научно-технических проблем. Выпуск 3. Серия 1. Тбилиси, ГрузНИИНТИ, 1985. 68 с.
 • ს.ხომერიკი
  კარიერის ბორტის მდგრადობის ანგარიშისათვის. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 115, No 3, თბილისი, 1984.
 • ო. ლანჩავა, შ. ონიანი, იუ. ქსოვრელი
  ტენიანი ქანების თერმოგრადიენტული კოეფიციენტის განსაზღვრის საკითხვისათვის (К вопросу определения термоградиентного коэффициента влажных горных работ). საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 105, #3, 1982. გვ. 558-560 (თანაავტორები: შ.ონიანი, იუ. ქსოვრელი).
 • ო. ლანჩავა
  სამთო მასივში მასაგადატანის დიფერენციალური განტოლების კერძო ამონახსნების ანალიზისათვის (К анализу частных решений дифференциального уравнения массопереноса в горном массиве). საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 107, #2, 1982. გვ. 569-572.
 • ლ.მახარაძე
  Руководство по защите напорных гидротранспортных систем от гидравлических ударов ВСН-01-81 Тбилиси, «Мецниереба», 1981. 151 с.
 • ო. ლანჩავა
  გვირაბის კედლის უზომილო ტემპერატურის განსაზღვრისათვის. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 97, #3, 1980. გვ. 661-664.
 • ლ.მახარაძე
  Эффективные средства защиты напорных трубопроводов от гидравлического удара. Строительство и архитектура. Серия 6, Выпуск 1. Санитарная техника, инженерное оборудование объектов строительства. Отечественный и зарубежный опыт. М., 1979. 67 с.
 • ლ.მახარაძე
  Устройство для гашения резких повышений давления в напорных трубопроводах. М., ЦНИИПИ, 1977. 53с.
უკან1 2 3 4 5 6 შემდეგ