პუბლიკაციები 2019
 • ს. ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი, ნ. ჩიხრაძე, ა. ხვადაგიანი, თ. იაშვილი, გ. ბეინაშვილი

„ზოგიერთი ფენოლური ნაერთის სინთეზი, ნიტრირება და ფეთქებადი თვისებების კვლევა“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მაცნე“. 2019;

 • დ. ხომერიკი, ნ. ჩიხრაძე, ე. მატარაძე, მ. ჩიხრაძე, კ. ტავლალაშვილი, შ. მარჯანიშვილი
  Wireless device for the detection of explosions and activation of a shock wave absorber. Environmental Engineering and Management Journal, April 2019, Vol. 18, No. 4; (SESAM 2019). https://doi.org/10.1051/matecconf/202030500092 
 • მ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, ა.გიგინეიშვილი

“Shock-Wave consolidation of boron and carbon containing ultrafine powders and investigation their structure/properties”, IOP Conference Series. Earth and Environmental Sciences 2019, Prague (Czech Republic); 

 • გ.ბაშიძე, ნ.ილიაში, რ.მორარუ, დ.წვერავა

“The possibility of safety improvement through exogenous fire prediction in mine workings and transport tunnels”. CALITATEA, SUPPL. QUALITY-ACCESS TO SUCCESS: ACCES LA SUCCESS; BUCHARESTVOL. 20, ISS. S1, (JAN 2019): 7;

 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, თ.რუხაძე, ლ.ტყემალაძე

კორელაციური დამოკიდებულება  ქანების ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებების მახასიათებელთა მნიშვნელობას შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", (ტ.89),  2019. გვ:67-70;

 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, თ.რუხაძე, ლ.ტყემალაძე

ბეტონის დასველება-შრობის მეთოდის კვლევა-გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", (ტ.89), 2019. გვ:63-66;

 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, თ.რუხაძე, ლ.ტყემალაძე

ბეტონის თვისებებზე დასველება-შრობის ციკლების ზეგავლენის მიმოხილვა და ანალიზი. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი" (ტ.89), 2019. გვ:71-73;

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე

ქანების ფიზიკური თვისებების გაანგარიშება მეტროს ვენტილაციისთვის. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბიულეტენი №3, ტ. 13, 2019. გვ: 24-29; http://science.org.ge/bnas/vol-13-3.html

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ნ.ილიაში, ს.რადუ, რ.მორარუ, ზ.ხოკერაშვილი, ნ.არუდაშვილი

მეტროს გვირაბებში დგუშის ეფექტის  FDS მოდელირება. Environmental Engineering and Management Journal. April 2019, Vol. 18, No. 4, pp. 317-325 http://www.eemj.eu  

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე

მეტროს გვირაბებში დგუშის ეფექტით აღძრული ჰაერის ნაკადების რიცხვითი ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბიულეტენი №1, ტ. 13, 2019. გვ: 38-44; http://science.org.ge/bnas/vol-13-1.html 

 • ნ.ბოჭორიშვილი, ლ.ხიმშიაშვილი, ბ.ბასილაძე, ნ.ჭიღლაძე

სამთო სამუშაოებით დარღვეული ტერიტორიების აღდგენის შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 65–71;

 • ი.სამხარაძე

ბნელი-ხევის ოქროს შემცველი საბადოს მადანგამოვლენის ტექნოლოგიური სინჯებიდან ოქროს გამოტუტვის მაჩვენებლების პირველადი შეფასება ("ბოთლის ტესტი"). „სამთო ჟურნალი“, №1(42), 2019. გვ: 71–74; 

 • ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა, შ.ნასყიდაშვილი

სათავო სატუმბო სადგურის ტექნოლოგიური სქემა ჰიდროაერონარევების მომზადებისა და სადაწნეო მილსადენ მაგისტრალში ტრანსპორტირებისათვის. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 74–78;

 • დ.წვერავა, ს.კვინიკაძე, ფ.ბეჟანოვი, გ.ბალიაშვილი, გ.აბაშიძე

არმოპლასტბეტონის მიღება და მისი ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა. "სამთო ჟურნალი" №1(42), თბილისი, 2019. გვ: 103-111;

 • დ.ჩომახიძე, მ.ბასილაძე

მსოფლიოს განახლებადი ენერგეტიკული რესურსები. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 111–114;

 • დ.ჩომახიძე, მ.ბასილაძე

მსოფლიოს მილევადი ენერგეტიკული რესურსები. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 114–118;

 • ნ.ბოჭორიშვილი, თ.ფირცხალავა

ნახშირის მსოფლიოში მოპოვებისა და შახტებში შრომის დაცვის განვითარების ტენდენციები. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 118–123;

 • ო.ლანჩავა

ჰაერის კრიტიკული სიჩქარის ანალიზი ვენტილაციით კონტროლირებადი ხანძრისათვის გვირაბში. „სამთო ჟურნალი“, №1(42), 2019. გვ: 126–133;

 • თ.ფირცხალავა

საკარიერო ტექნოლოგიური კომპლექსის მანქანების გამონაბოლქვის მავნე ნივთიერებებით ატმოსფეროს ჰაერის დაბინძურების ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 143-150;

პუბლიკაციები 2018

ს.ხომერიკი, ი.ვარშანიძე, ნ.ჩიხრაძე, გ.ჯავახიშვილი, დ.ხომერიკი

კალორიმეტრიული დანადგარის შექმნა თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერების თერმოდინამიკური მახასიათებლების ექსპერიმენტალურად დადგენის მიზნით. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმი (WMESS 2018), ჟურნალი: "დედამიწის და გარემოს მეცნიერებები", ჩეხეთი, პრაღა, 2018;

ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე

Piston effect analysis for the metro ventilation. The 10th International Multidisciplinary Symposium "Engineering Computational Technology 2018-ECT 2018", Barcelona, Spain                                                                       
https://elsevier.conference-services.net/viewsecurePDF.asp?conferenceID=4228&abstractID=1035597

ო.ლანჩავა, ნ.ბოლაშვილი, ა.ნასყიდაშვილი, კ.წიქარიშვილი და სხვ.

Determination of the Simultaneously Allowed Optimal Number of Tourists for the Tskaltubo (Prometheus) Cave. Open Journal Geology (OJG), Vol 8,  N4, 2018. pp. 437-445; 

ო.ლანჩავა, ნ.ილიაში, გ.ნოზაძე და სხვ.

Heat and hygroscopic mass exchange modeling for safety management in tunnels of metro. 8th International Multidisciplinary Symposium, Universitaria SIMPRO 2018; 

ო.ლანჩავა, ნ.ილიაში

Complex calculation method of temperature, mass transfer potential and relative humidity for ventilation flow in subway. Journal of Engineering Sciences and Innovation. Volume 3 Isuue 1/2018, pp.69-84; 

ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, გ.თავაძე, ე.ჩაგელიშვილი, გ.ონიაშვილი

Shock Wave consolidation of nanostructured tungsten based composites. 3rd International Conference  - Inorganic materials science (IMS 2018) Modern Technologies and Methods, pp.87-91; 

ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, გ.თავაძე, გ.გოდიბაძე

Liquid-Phase dynamic consolidation of reacting blends of powders. 3rd International Conference  - Inorganic materials science (IMS 2018) Modern Technologies and Methods, pp.85-87;

ბ.გოდიბაძე, თ.გეგეჭკორი, გ.მამნიაშვილი, ა.შენგელაია, ა.ფეიქრიშვილი

One stage production of superconducting MgB2 and Hybrid power transmission lines by the hot shock wave consolidation technology. 3rd International Conference  - Inorganic materials science (IMS 2018) Modern Technologies and Methods, pp.37-41; 

ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძემ ე.ჩაგელიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი

Dynamic Consolidation and Investigation of Nanostructural W-Cu/W-Y Cylindrical Billets. IOP Conf.Series: Journal of Physics: Conf. Series 987(2018) 012027; 

ბ.გოდიბაძე, ტ.გეგეჭკორი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ვ.ფეიქრიშვილი

Using Fast Hot Shock Wave Consolidation Technology to Produce Superconducting MgB2. Engineering, Technology & Applied Research, Vol.8 N1, 2018. pp.2374-2378;

ბ.გოდიბაძე, ჯ.ჩიღვინაძე, ა.აშიმოვი, გ.მამნიაშვილი, გ.დონაძე, ა.ფეიქრიშვილი

On the Nature of Superconducting Precursors in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O Compositions Fabricated by Hot Shock Wave Consolidation Technology. ICSM2018, Engineering, Technology & Applied Research, Vol.8 N3, 2018. pp.3032-3037 

ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, კ.ტავლალაშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი

The ipmact of water mist thickness on shock wave attenuation. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), 03-07 September, 2018. Prague, Czech Republic; 

ე.მატარაძე,  ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი, ნ.ჩიხრაძე

Study of impact mine Blast on armord vehicle occupants by physical modeling. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), 03-07 September, 2018. Prague, Czech Republic; 

ე.მატარაძე,  ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი

Perormace Test Results of the New System for mitigating the Effect of Accidental explosions. 5th International Conference Protective Structures (ICPS5 2018), Poznanm Poland, August 20-24, 2018; 

გ.აბაშიძე, ნ.ილიაში, რ.მორარუ, დ.წვერავა

The possibility of safety improvement through exogenous fire prediction in mine workings and transport tunnels. 8th International    multidisciplinary scientific symposium (SIMPRO 2018), Petrosani, Romania. Conference Proceedings. pp.21-26; 

გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, დ.წვერავა

Production of polymer concrete compositions effective in underground aggressive medium. 18th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018. Conference proceedings, Volume 18. p.409-416;

გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი, დ.წვერავა

Development of hybrid reinforced corrosion resistant polymeric concretes. 2018 sustainable industrial processing summit and exhibition. 4-7 Nov.2018, Rio De Janeiro, Brazil; 

ო.ლანჩავა

იმერეთის კეთილმოწყობილ მღვიმეებში ერთდროულად დასაშვები ტურისტების სავარაუდო ოდენობის დადგენა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები" შრომები. ISSN 1512-1976, ტ.6. ქუთაისი, საქართველო, 2018;   

გ.ნოზაძე                                                                                                                                                            Dynamics of spread of fire-related harmful factors in metro tunnels during a forced stoppage of the metro train. Conference proceedings: 8th International Multidisciplinary scientific symposium UNIVERSITARIA SIMPRO 2018, Romania. pp:33-38;

ე.მეძმარიაშვილი, დ.პატარაია, ე.წოწერია, გ.ნოზაძე, რ.მაისურაძე, გ.ბალიაშვილი, კ.ჩხიკვაძე, გ.ფურცელაძე                                            Modeling and analysis of a space reflector antenna taking into conisderation extreme temperature of environment and other impacts. Proceedings: 3th International Conference Advanced Lightweight structures and reflector antennas. Tbilisi, Georgia. pp:213-219;

 გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ე.შაფაქიძე 

 ყინვამედეგი ბეტონის დამზადების მეთოდების მიმოხილვა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, №22018;

 გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, თ.რუხაძე, ლ.ტყემალაძე                                                                                                     

ბეტონის ქიმიური დანამატების დახასიათება. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, №2, 2018;

 ლ.მახარაძე                                                                                                                                          ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის სადაწნეო მილსადენი მაგისტრალების სიმტკიცეზე გაანგარიშების შესახებ მათში განვითარებული ჰიდროდინამიკური  პროცესების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. №2(508), 2018;

ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა                                                                                                                     სს "მადნეულის" სპილენძ-პირიტის მადნების გადამუშავების მოცულობების გაზრდით განპირობებული გამდიდრების კუდების მიმწოდებელი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის სარეჟიმო და ტექნოლოგიური პარამეტრების დადგენა. „სამთო ჟურნალი“, №2(41), 2018. გვ: 38–46;

ნ.ბოჭორიშვილი, გ.კაპანაძე, ს.დემეტრაშვილი, გ.ჯაფარიძე, კ.ასაბაშვილი                                                                              საქართველოს ბენტონიტური თიხები და მათი გამოყენების სფერო. „სამთო ჟურნალი“, №2(41), 2018. გვ: 86–90;

ლ.ხიმშიაშვილი, მ.ბასილაძე, ნ.ჭიღლაძე                                                                                                                        ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადოზე აეროდინამიკური გამოვლინების პროგნოზის მეთოდიკის შემუშავება. „სამთო ჟურნალი“, №2(41), 2018. გვ: 32–37;

თ.ფირცხალავა                                                                                                                                                    საბაზისო სარკინიგზო გვირაბების მშენებლობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №2(41), 2018. გვ: 73–77;

თ.ფირცხალავა                                                                                                                                                     ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშება გრუნტის წყლების ფილტრაციული ნაკადის ჰიდროსტატიკური წნევის ზემოქმედების გათვალისწინებით. „სამთო     ჟურნალი“, №2(41), 2018. გვ: 28–31;

ს.ხომერიკი, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი                                                                                                                      ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის მეთოდების სრულყოფა. სამეცნიერო-ტექნიკური რეფერირებადი ჟურნალი "ენერგია" 4(88)/2018, თბილისი. გვ:46-51;

ნ.შეყრილაძე, ი.სამხარაძე, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, გ.ჩქარეული
ბნელი ხევის დაჟანგული მადნების გამოტუტვის ტექნოლოგიური შფასება ("სვეტის" ტესტი). „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 51–54;

ნ.შეყრილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ა.შეყილაძე, ო.კავთელაშვილი, ა.ბაბაკიშვილი
ახალი შემკრები რეაგენტის MD 207883-ის გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 46–51;

მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე
გაუმჯობესებული კონსტრუქციის სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის ხერხით. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 43–46;

ო.ლანჩავა, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი
სითბოსა და ჰიგროსკოპული მასის არასტაციონარული გადაცემა მეტროს სავენტილაციო ჭავლსა და გარშემომცველ სამთო მასივს შორის. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 34–43;

ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
კუდებსაცავებისა და კაშხლების მონალექი მანაწილებელი მილსადენების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(40), თბილისი, 2018. გვ. 29–34;

ლ.ჯაფარიძე
სეისმური P და S ტალღებით და გეოსტატიკური ძალებით გამოწვეული შიგა ძალვების გაანგარიშება წრიული კვეთის გვირაბის კონსტრუქციაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე ტ.12, №1, 2018

პუბლიკაციები 2017
 • მ. ჩიხრაძე, ფ. მარკუსი, ნ. ჩიხრაძე

  Synthesis and Mechanical Alloying of Ti-Al-B-C Powders. In Kongoli F, Marquis F, Chikhradze N (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS 2017 Volume 5. Marquis   Intl. Symp. / New and Advanced Materials and Technologies, Montreal, Canada: FLOGEN Star Outreach, 2017. pp. 463-468.

 • ლ. ჯაფარიძე, ნ. ჩიხრაძე, ფ. მარკუსი
  Dynamic Impact Factor During Test of Cylindrical Shape Sample Under Shock Load. In Kongoli F, Marquis F, Chikhradze N (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS 2017 Volume 5. Marquis Intl. Symp. / New and Advanced Materials and Technologies, Montreal, Canada: FLOGEN Star Outreach, 2017. pp. 322-336.  

 • ნ. ჩიხრაძე, გ. აბაშიძე, ფ. მარკუსი
  Fiber Reinforced Composites on the Base of Epoxy-polysulfide Matrix for Wind Energy Systems. In Kongoli F, Marquis F, Chikhradze N (Eds.), Sustainable Industrial Processing Summit SIPS 2017 Volume 5. Marquis Intl. Symp. / New and Advanced Materials and Technologies, Montreal, Canada: FLOGEN Star Outreach, 2017. pp. 448-458. 

 • მ. ნადირაშვილი, ნ. ჩიხრაძე, ს. ხომერიკი, ი. ვარშანიძე

  The Synthesis of Phenyl Acetylene Phenols for Development of New Explosives. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 95, IOP Publishing, 2017. pp. 1-5. doi :10.1088/1755-1315/95/4/042030 

 • ს. ხომერიკი, ე. მატარაძე, ნ. ჩიხრაძე, მ. ლოსაბერიძე, გ. შატბერაშვილი, დ. ხომერიკი

  Elaboration of the Charge Constructions of Explosives for the Structure of Facing Stone. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 95, IOP Publishing, 2017. pp. 1-7. doi :10.1088/1755-1315/95/4/042032 

 • ნ. ჩიხრაძე, ე. მატარაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, დ. ტატიშვილი

  Experimental Study of the Effect of Water Mist Location on Blast Overpressure Attenuation in A Shock Tube. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 95, IOP Publishing, pp. 1-6. doi :10.1088/1755-1315/95/4/042031 

 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი
  მეთანის აფეთქების ჩახშობა ქვანახშირის შახტებში წყლის ბარიერის საშუალებით. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი
 • ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, დ.ხომერიკი, ს.ხვედელიძე
  ფეთქებადი ნივთიერების მუშაუნარიანობის დადგენის სრულყოფა. "დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში" მე–17 საერთაშორისო მულტიდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. ბულგარეთი, ალბენა, 25 ივნისი –5 ივლისი
 • ზ.მანსუროვი, ე.ალიევი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ატამანოვი, გ.სმაგულოვა
  წყლის ბარიერის გამოყენება დარტყმითი ტალღისა და ხანძრის ზემოქმედების ჩახშობის მიზნით. ჟურნალი "Горение и плазмохимия", ტ.15, #3, 2017. გვ:228–237. ალმა–ატა, ყაზახეთი (ISSN #1683-390)
 • ე. მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი ნ.ბოჭორიშვილი, ზ.მალვენიშვილი
  წყლის ბარიერის გავლენის ექსპერიმენტული შესწავლა ჭარბი წნევის შემცირებაზე დარტყმით მილში. მე–9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები წვისა და პლაზმოქიმიის დარგში. 13–15 სექტემბერი, 2017, ალმა–ატა, ყაზახეთი
 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი
  გვირაბებში დარტყმითი ტალღისა და ხანძრის ჩახშობის ჰიბრიდული სისტემა. მე–6 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები დამცავი სისტემების დაპროექტებისა და ანალიზის დარგში (DAPS 2017), 29 ნოემბ.-1 დეკემბ. 2017. მელბურნი, ავსტრალია
 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ტ.კრაუტჰამერი
  მიწისქვეშა ნაგებობებში ტერორისტული და შემთხვევითი აფეთქებების ჩახშობის კონცეფცია და დამცავი სისტემის დაპროექტება. მე–17 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები აფეთქების ნაგებობებზე გავლენის დარგში. 16–20 ოქტომბერი, 2017. ბად–ნოიენარი, გერმანია


 • მ.ნადირაშვილი, ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ხვადაგიანი, გ.ბახუტაშვილი, ი.ვარშანიძე
  ენდოგენური ჟანგბადის როლი ფეთქებად ნივთიერებებში. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 52–58.

 • ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ნ.აბესაძე
  სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 45–52.

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ზ.ხოკერაშვილი, ნ.არუდაშვილი
  დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბში. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 37–45.

 • ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო მაგისტრალური მილსადენი მაგისტრალის შემდგენი მილების შეერთების ადგილების მასში მიმდინარე ჰიდროდინამიკურ პროცესებზე გავლენის ანალიზი. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 36–37.

 • თ.ფირცხალავა
  ლავის სადღეღამისო დატვირთვის გაანგარიშება სქელი ფენის დამუშავებისას ჭერისეული ნახშირის სიზრქის გამოშვებით. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 21–26.

 • მ.ბასილაძე, დ.ჩომახიძე
  ქვანახშირის მრეწველობის მდგომარეობა საქართველოში დღესდღეობით და მისი განვითარების ზოგადი კონცეფცია. "სამთო ჟურნალი", #2(39), თბილისი, 2017. გვ. 13–16.

 • ლ.მახარაძე
  Pressure Hydrotransport System Main Pipeline Strength Calculation. Proceedings of the 18th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. 11-15 September 2017, Prague, Czech Republic. ISSN 0867-7964. pp.201-208.

 • თ.გობეჯიშვილი
  პლასტიკური და დრეკადი დეფორმაციების ზონების საზღვრების და საყრდენი წნევის სიდიდის დამოკიდებულება ქანების მასივის მექანიკური და გეომეტრიული მახასიათებლებისაგან. "სამთო ჟურნალი", #1(38), თბილისი, 2017. გვ. 198–207.

 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძე, ლ.ტყემალაძე
  კორელაციური დამოკიდებულება ქანების ფიზიკურ–მექანიკურ თვისებათა მნიშვნელობებს შორის. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 164-173

 • ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ნ.აბესაძე
  ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 119–126

 • ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი, ს.ხვედელიძე, ა.აფციაური, გ.თხელიძე
  ფენოლური ფეთქებადი ნივთიერებები. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), თბილისი, 2017. გვ: 116–119

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი
  სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშებისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 92–96

 • ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგისტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობაზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 83 –92

 • ნ.შეყრილაძე, მ.ბაღნაშვილი, მ.ჭოხონელიძე, დ.ტალახაძე, ნ.ადეიშვილი, ო.კავთელაშვილი
  დავით გარეჯის ბარიტ–ოქრო–პოლიმეტალური საბადოს ვერცხლ–ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 80–83

 • ლ.ჯაფარიძე, თ.ფირცხალავა
  ტყიბული-შაორის საბადოზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ."მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(724), თბილისი, 2017. გვ. 76-85

 • თ.ფირცხალავა, ნ.ბოჭორიშვილი
  გარემოს დაცვის შესახებ ბაკურიანის ანდეზიტის საბადოზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 226 –230

 • თ.ფირცხალავა
  ნახშირის სქელი ფენების დამუშავება ჭერისეული ნახშირის შრის გამოშვებით. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 71 –75.

 • გ.კაპანაძე, ს.დემეტრაშვილი, გ.ჯაფარიძე, ნ.ბოჭორიშვილი
  დარიშხანი – მნიშვნელოვანი მინერალი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 53–57


 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ლ.ტყემალაძე, თ.რუხაძე, ვ.ჯღამაია
  თბილისის რეგიონის ქვიშაქვების და არგილითების კორელაციური დამოკიდებულება ერთღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის ზღვრის, სიმკვრივის და დრეკადობის მოდულის მნიშვნელობებს შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 35–37

 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, ბ.გოცაძებეტონების დარტყმამედეგობაზე გამოცდის მეთოდის კვლევა–გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №1(ტ.81), 2017. თბილისი, გვ: 38–42

 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ი.ქათამაძე, ვ.ჯღამაია
  მსუბუქი ბეტონის ტექნოლოგიის გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 107–110

 • გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ი.ქათამაძე, ი.გოგოლაური
  თანამედროვე ბეტონის ნარევის დაპროექტების ძირითადი მოთხოვნები. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 102–106

 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, გ.ჯავახიშვილი, ნ.სამხარაძე, მ.თუთბერიძე
  მადნეულის საბადოს სპილენძ–ოქროს ძნელადგასამდიდრებელი მადნის ფლოტაციის პროცესის შესწავლა ოპტიმალური მართვის მიზნით. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N4(80), 2017. თბილისი

 • ო.ლანჩავა, გ.აბაშიძე, დ.წვერავა
  მიწისქვეშა ნაგებობების ხანძარუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხისათვის. მე–7 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი. ბუქარესტი (ტომი 18, ისს ს1) 2017

 • ო.ლანჩავა, ნ.ბოლაშვილი, კ.წიქარიშვილი
  წყალტუბოს (პრომეთეს) მღვიმური სისტემა–კვლევის ზოგიერთი შედეგები. ლამბერტის გამომცემლობა, (მონოგრაფია), საარბრუკენი, გერმანია, 2017.

 • ო.ლანჩავა, ნ.ილიაში
  მეტროს ჰაერის თერმული გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი. სინჟინრო მეცნიერებათა და ინოვაციების ჟურნალი. ტომი 2, გამოცემა 2, საგამომცემლო სახლი AGIR. ბუქარესტი, რუმინეთი, 2017

 • ლ.ტყემალაძე, ლ.ღურჭუმელია, ფ.ბეჟანოვი, მ.ცარკოვი, ო.ჩუდაკოვა
  ახალი ტიპის, ნაკლებად ჰალოგენური, ეკო–უსაფრთხო ცეცხლგამძლე ფხვნილების და ქაფის შერჩევა. ISSN 1314-7234, ტომი 11, საერთაშორისო სამეცნიერო პუბლიკაციები, ეკოლოგია და უსაფრთხოება, ბულგარეთი, 2017

 • ბ.გოდიბაძე, ტ.გეგეჭკორი, ვ.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი
  ზეგამტარი და ჰიბრიდული ენერგიის გადამცემი ხაზების წარმოება, ცხელი დარტყმითი ტალღბით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით. საინჟინრო, ტექნოლოგიური და გამოყენებითი მეცნიერებების კვლევა. ტომი 8, #1, 2017, საბერძნეთი

 • ბ.გოდიბაძე, ტ.გეგეჭკორი, ვ.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი
  ერთ საფეხურად დამზადება ზეგამტარი MgB2 -სა და ჰიბრიდული ელექტროგადამცემი ხაზების, ცხელი დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით. საერთაშორისო ჟურნალი გამოყენებითი მეცნიერებების შესახებ, 0973–4562, ტომი 12 #14, 2017.

 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ა.დგებუაძე, გ.მამნიაშვილი
  ნანოსტრუქტურული W-Cu/W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკური კონსოლიდაცია და შესწავლა. გამოყენებთი ნანოტექნოლოგიის და ნანომეცნიერების საერთაშორისო კონფერენციის (ANNIC - 2017) აბსტრაქტთა წიგნი. რომი, იტალია, 18–20 ოქტომბერი, 2017

 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კესკესი, გ.თავაძე
  დარტყმითი ტალღებით თმს–ით Ta-Al კომპოზიტების თხევადი ფაზის კონსოლიდაცია. მე–14 საერთაშორისო სიმპოზიუმი თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის შესახებ, 2017 წ. Book of abstracts.


 •