პუბლიკაციები 2013
 • დ.პატარაია
  წამახვილებული ფორმის ბრტყელი ფიგურების გაანგარიშების შესახებ მყარი დრეკადი სხეულების დისკრეტული სტრუქტურებით წარმოდგენის საშუალებით, ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. Bullt. TICMI, vol 17, No. 1, თბილისი, 2013.
 • ე.მატარაძე, თ.კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი
  აფეთქების დარტყმითი ტალღის ენერგიის აბსორბერი მიწისქვეშა ნაგებობების დასაცავად. შრომების კრებული: ”International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", ISIEMS-15, პოტსდამი, გერმანია, 2013.
 • ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, შ.მარჯანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი
  გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება. შრომების კრებული: 'Signal Processing Symposium", პოლონეთი, SPS-2013.
 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, თ.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი
  ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა. შრომების კრებული ”23rd World Mining Congress", მონრეალი, კანადა, WMC 2013.
 • შ.მარჯანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი
  მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტორების უსადენო მოწყობილობა”. შრომათა კრებული: International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", პოტსდამი, გერმანია, ISIEMS-15, 2013.
 • ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ე.მატარაძე, გ.ტაბატაძე
  მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Volume 1, 2013.
 • ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, რ.მიხელსონი, ე.მატარაძე და სხვ.
  Перспективы вовлечения в эксплуатацию техногенных месторождений (на примере Украины и Грузии). "Экология природокористувания". 2013, №16. стр:210-217.
 • ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, რ.მიხელსონი, დ.სუპატაშვილი, ფ.ხვადაგიანი
  Ecological aspects of using industrial explosives made on the basis of utilized ammunition. 13th international multidisciplinary scientific Geoconference SGEM 2013. Geoconference of energy and clean technologies. 2013, June, 16-22. pp.341-348.
 • რ.მიხელსონი, ს.ხომერიკი
  ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების ძირითადი მაჩვენებლები მესტია-ხაიშის საავტომობილო გვირაბის გაყვანისას. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 51–57.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი
  Методика расчета сейсмических безопасных параметров промышленных взрывов. "Экология природокористувания". 2013, №16. стр:251-256.
 • ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.თხელიძე, დ.ხომერიკი
  სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონაციის სიჩქარის განსაზღვრის მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 57–60.
 • ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი
  Условия образования отходов минерального сыръя в процессе добычи блоков облицовочного камния и пути их снижения. "Экология природокористувания", 2013, #17 Ukraine pp. 135-137.
 • ნ.ჩიხრაძე, ა.გიგინეიშვილი, მ.ჩიხრაძე, ბ.გოდიბაძე
  Consolidation of Nanocrystalline Si by Shock Waves. 2013 Proceeding “The Minerals, Metals & Materials Society p. 171.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე
  Investigation of Polymer Composites for Wind Turbines Blades. Book: Recent Advances in Composite Materials for Wind Turbine Blades. Chapter 11, Applications (AMSA) Academic Publishing Ltd pp.195-205, 2013. http://www.academicpub.org/amsa/file/AMSA%20Book/Chapter%20-11.pdf 
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი, ლ.ქურდაძე
  Development and Performance of New Gadolinium and Boron Containing Radiation-Absorbing Composite Systems. JOM, June 2013, Volume 65, Issue 6, pp. 728-738. https://link.springer.com/article/10.1007/s11837-013-0604-5 
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე
  Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers. TMS 2013 142nd Annual Meeting and Exhibition, Supplemental Proceedings. The Minerals, Metals & Materials Society, Wiley, 2013. pp.pp.541-545. DOI: 10.1002/9781118663547.ch67. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118663547.ch67 
 • ლ.ჯაფარიძე
  არაწრიული კვეთის გვირაბის ირგვლივ ქანების მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასებისათვის ანალიზური და რიცხვითი მეთოდების შედარება”. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ”მოამბე”, ტ.7, №1, 2013 წ. გვ. 42-44. http://www.science.org.ge/moambe/7-1/Japaridze%2038-43.pdf 
 • ლ.ჯაფარიძე
  ღია წესით გაყვანილი გვირაბის სტატიკური გაანგარიშება. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), 2013. გვ:21–25.
 • ლ.ჯაფარიძე, თ.გობეჯიშვილი
  ანალიზური და რიცხვითი მეთოდი გვირაბის ირგვლივ მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასებისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:15–19.
 • ლ.ჯაფარიძე, ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა
  მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისას “კედელი – გრუნტში” ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), 2013.
 • ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე
  ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადოს შახტების საწმენდ სანგრევებზე დღეღამური დატვირთვების გაანგარიშების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:5–14.
 • თ.ფირცხალავა
  ლავის ოპტიმალური სიგრძის განსაზღვრის საკითხისათვის ტყიბული–შაორის საბადოს პირობებში. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), თბილისი, 2013. გვ: 15–17.
 • ლ.მახარაძე, ვ.გელაშვილი
  კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება მაგისტრალური მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ექსპლუატაციისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომათა კრებული. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013. გვ: 60-63.
 • მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ეკონომიური ეფექტურობის გაანგარიშების მეთოდიკა მათი ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან სრულად დაცვის უზრუნველყოფის შემთხვევებში. ”სამთო ჟურნალი,” N 2(31),
  თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2013. გვ: 56-59.
 • ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე
  მიწისქვეშა სათავსოებიდან ნიაღვრული ჩამონადენი წყლის მოცილების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების სპეციფიკურობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 65–72.
 • ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების გაანგარიშების განზოგადებული ალგორითმი. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 60–63.
 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ა.გორდეზიანი, მ.ოქროსაშვილი, ა.დგებუაძე
  ცხლად აფეთქებით ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კომპოზიციური ნამზადების დაწნეხა და მათი სტრუქტურის კვლევა. ISSN 1512-0996; უაკ: 620.22:669.01 N2(488), თბილისი, სტუ, 2013.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური, გ.მამნიაშვილი, თ.გეგეჭკორი
  Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites. European powder metallurgy association EPMA 2013. 15 -18 September, Gothenburg, Sweden, 2013.
 • ფ.ბეჟანოვი, ლ.ღურჭუმელია, ი.გუჯაბიძე, ვ.ტყემალაძე, ლ.ტყემალაძე
  ცეცხლსაქრობი ფხვნილებისათვის ხანძრის ჩაქრობის ოპტიმალური პირობების დადგენა. „სამთო ჟურნალი“ №2(31), 2013. გვ:64–68.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, თ.გეგეჭკორი და სხვ.
  Production of cobalt nanopowders by electron-beam technology and their NMR and magnetometry study. International Conference on Nanoscale Magnetism ICNM, 13. Istanbul, Turkey, September 02-06, 2013.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური
  სამთო მანქანების საჭრისების მაარმირებელი მჭრელი სადგმელების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 72–73.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, თ.ფირცხალავა, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე
  ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 47–51.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული
  სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის პრინციპის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 35–39.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, ა.შეყილაძე
  ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:32–35.
 • ნ.გეგია, დ.ტალახაძე, ნ.შეყრილაძე, თ.ზულიაშვილი
  საზანოს პეგმატიტების გამდიდრების ზოგიერთი საკითხები. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 27–32.
პუბლიკაციები 2012
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე
  Investigation of the Polymer Composite Materials Reinforced by Hybrid Carbon and Basalt Fibers. TMS 2012 142nd Annual Meeting and Exhibition, Supplemental Proceedings: Materials Properties, Characterization, and Modeling, The Minerals, Metals & Materials Society, Wiley, Volume 2, 2012. pp. 589–594. DOI: 10.1002/9781118357002.ch74 . https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118357002.ch74 
 • ნ.ჩიხრაძე, კ.პოლიტისი, მ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი
  Bulk Nanostructured Materials Obtained by Shock Waves Compaction of Ultrafine Titanium and Aluminium. 2nd International Conference on Ultrafine Grained & Nanostructured Materials (UFGNSM), International Journal of Modern Physics: Conference Series, Vol. 5, 2012, pp.391–399, World Scientific Publishing Company, 08.12.13, DOI: 10.1142/S2010194512002279. https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2010194512002279 
 • ე.უკლება, მ.მჭედლიშვილი, ნ.შეყრილაძე, ნ.გეგია
  მივერუდის საბადოს ოქრო-სპილენძის მადნების ნივთიერებრივი შემადგენლობის თავისებურებანი და გადამუშავების ტექნოლოგიის შერჩევის პრინციპები. შრომების კრებული: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი, 2012, გვ: 317.
 • ნ.გეგია, ო.კავთელაშვილი, დ.ტალახაძე, ნ.შეყრილაძე, ე.უკლება
  საზანოს საბადოს პეგმატიტების კვლევა მაღალკალიუმიანი მინდვრის შპატების მიღების მიზნით. შრომების კრებული: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი, 2012, გვ: 272.
 • გ.ნოზაძე, ნ.ხომასურიძე
  იზოტროპული არაერთგვაროვანი მართკუთხა პარალელეპიპედის თერმოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანების ანალიზურ ამოხსნათა ერთი კლასის შესახებ“ - საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე–3 ყოველწლიური კონფერენციიის მასალები – 19–21 დეკემბერი, 2012 წ. თბილისი.
 • ო.ლანჩავა, ი.გვენცაძე
  ხანძრის გავლენის შემცირების გზები სატრანსპორტო გვირაბებში ევაკუაციის განსახორციელებლად“ – „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:75–81.
 • ო.ლანჩავა, ი.გვენცაძე
  წყლის მიმწოდებელი გვირაბის ჩიხური სანგრევების ვენტილაცია ნახშირბადის დიოქსიდის სუფლარული გამოყოფის პირობებში“ – „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:70–75.
 • ფ.ბეჟანოვი, ლ.ღურჭუმელია, ვ.ტყემალაძე, ლ.ტყემალაძე
  მინერალური ნედლეულის ბაზაზე დამზადებული ახალი, მაღალეფექტური ცეცხლდამცავი საფარები“ – „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:82–86.
 • ნ.ბოჭორიშვილი
  მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნილოგიური სქემების ანალიზი კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებით“. „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:20–24.
 • ლ.ჯაფარიძე, ს.დემეტრაშვილი
  გვირაბმშენებლობის ორი მთავარი მეთოდის ანალიზი“ – სამთო ჟურნალი №2(29), თბილისი, 2012. გვ. 24–28;
 • ა.ფრანგიშვილი, დ.გელენიძე და სხვ.
  New Type of the Plasma Jet Engine-plasma Reactor (PJE-PR)”. The International Scientific Conference Dedicated to the 90 Anniversary of Georgian Technical University. Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21 Century. September 19-21, 2012, Tbilisi, Georgia.
 • დ.პატარაია
  Моделирование и расчет параболических антенн, гантельных систем и других космических структур на основе дискретного представления стержня и метода выравнивания усилий“– Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012;
 • გ.ნოზაძე, დ.პატარაია, გ.ჯავახიშვილი და სხვ.
  Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержнвых структур“ – горный институт, Груз. Политех. Институт, Стальные канаты №10, Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012;
 • ლ.მახარაძე, ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა
  К вопросу определения месторасположения промежуточных насосных станций в многоступенчатых гидротранспортных системах, работающих без разрыва сплошности потока» - Сб. Трудов посвященного 105 –летия со дня рождения А.Горгидзе «Прикладная математика и механика», изд. дом «Технический Университет», Тбилиси, 2012, с.159-165;
 • ლ.მახარაძე
  ბაქო–თბილისი–ერზრუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები“ – სამთო ჟურნალი №2(29), თბილისი, 2012. გვ. 39–45;
 • ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა
  Diagnostics and Technique for the Analysis Pipelines Transportation” – Сборник научных трудов Института «Проблем природокористування та екологii» Национальной Академии Украины, вып.15. Днепропетровск, стр,45-49, 2012;
 • ჯ.ჩიღვინაძე, ს.აშიმოვი, მ.მაჩაიძე, ო.მაღრაძე, გ.დონაძე, გ.დვალი, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე, ვ.ფეიქრიშვილი
  Bi – Pb –Sr –Ca – Cu – O composites by shock consolideited technology”, in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations. Strasbourg, France, 2012;
 • ლ.კეშკეში, ა.ფეიქრიშვილი, მ.ტრექსლერი, ე.ჩაგელიშვილი, ზნ.პანი, ვ.ლინი და ქ.ვეი
  High-strain-rate deformation properties of hot explosive consolidated Ni-Al and Al-Ti composites” - in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations, Strasbourg, France, 2012;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, ე.ჩაგელიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური
  Hot explosive consolideition of nanostructured Ta-Al composites” - in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations, Strasbourg, France, 2012;
 • ა.ფეიქრიშვილი, დ.ლესუერი, ე.ჩაგელიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური
  Hot Shock-wave fabrication of nanostructured Cu-W composites” – in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations. Strasbourg, France, 2012;
 • ჯ.ჩიღვინაძე, ს.აშიმოვი, თ.მაჩაიძე, ო.მაღრაძე, გ.დონაძე, გ.დვალი, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი
   „Bi – Pb –Sr –Ca – Cu – O კომპოზიტები, დამზადებული დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით“ – საერთაშორისო კონფერენციის კრებული: “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” მასალები, თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 4–6 ივნისი, თბილისი, 2012. გვ: 116–125 ;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე, ა.მამნიაშვილი, ფ.აკოფოვი და სხვ.
  ახალი ნანოსტრუქტურული Cu-W კომპოზიციების ცხლად აფეთქებით დაწნეხვა“ – აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბად. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” მასალები, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 4–6 ივნისი, 2012. გვ:101–116 .
 • თ.ფირცხალავა, ნ.კუკულაძე
  ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშების საკითხისათვის“, სამთო ჟურნალი №2(29), თბილისი, გვ. 9–11, 2012.
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე
  Properties of basalt Plastics and of composites Reinforced by Hybrid Fibers in Operating Conditions" თავი წიგნისა: “Composites and Their Applications” Edited by Ning Hu, In Tech, თავი 10, pp.221-246, 2012.
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე
  Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers”, Int. Conf. “Modern Technologies and Methods of Inor. Mat. Sci.” Proceedings. Tbilisi, pp.323-337, 2012.
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე
  Stabilization and Reinforcing of the Polyolefins. Proceedings, 12 Int. Multidisciplinary scientific Geoconference. Albena, Bulgaria; 2012.
 • გ.აბაშიძე, ლ.ღურჭუმელია, გ.ბეზარაშვილი, დ.პეტრიაშვილი
  ”შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის დაპროექტების სრულყოფისათვის“ – ჟ.“მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1–3, გვ: 93–96, 2012;
 • ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი
  გვირაბებში დარტყმითი ტალღის ჩამქრობი წყლის ნისლის გენერატორის შემუშავება“ – მე–4 საერთაშორისო კონფერენციის „დამცავი სტრუქტურების დაპროექტება და ანალიზი“ მასალები. კორეა, 19–22 ივნისი, 2012;
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი
  Вовлечение отходов горных предприятий в производство новых материалов – эффективный путь решения экологических проблем» - «Экология и природопользование», Сборник научных трудов, вып.15, Днепропетровск, 2012;
 • ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, გ.თხელიძე
  Сейсмобезопасная технология ведения взрывных работ при демонтаже здания в густонаселенных условиях» - «Экология и природопользование», сборник научных трудов, вып.15, Днепропетровск, 2012;
 • რ.მიხელსონი, ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ა.ხვადაგიანი, დ.სუპატაშვილი
  სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების სეისმურად უსაფრთხო მუხტის მასისა და მანძილების გათვლის კომპიუტერული პროგრამა. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.73–77.
 • დ.ჩომახიძე, მ.ბასილაძე, ზ.სადუნიშვილი
  ქვანახშირის მრეწველობა საქართველოს სათბობ–ენერგეტიკულ კომპლექსში. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.64–69.
 • ლ.მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა
  ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის მაგისტრალური ნავთობსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.55–63.
 • ა.კიკაბიძე, გ.შატბერაშვილი, ი.ერქომაიშვილი
  ჭიათურის მანგანუმის მადნის დანაკარგებისა და გაღარიბების აღრიცხვა, მათი ნორმატიული მაჩვენებლების დადგენა. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.51–55.
 • თ.ფირცხალავა
  შახტის საპროექტო სიმძლავრის განსაზღვრის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.46–49.
 • ზ.გორდეზიანი, ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე
  ტყიბულ–შაორის საბადოს აშლილი ფენების მექანიზებული ტექნოლოგიებით დამუშავების სამთო–ტექნიკური პირობები. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.43–46.
 • ვ.ლორთქიფანიძე, გ.კაპანაძე, გ.თხელიძე
  ფარავნის საბადოს პერლიტის მოპოვებისა და გადამუშავების ინტენსიურობის გაზრდის მიზანშეწონილობის შესახებ. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.30–34.
 • ა.კიკაბიძე, გ.შატბერაშვილი, ი.ერქომაიშვილი
  ჭიათურის მანგანუმის საბადოს მარაგების ანგარიშისას კონდიციების შემადგენლობა და მათი განსაზღვრის პირობები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(29), 2012. გვ.11–15.
პუბლიკაციები 2011
 • ნ.კუკულაძე, ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, გ.თხელიძე
  მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების აფეთქებით დემონტაჟის სეისმოუსაფრთხო ტექნოლოგია. მე–6 საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, დნეპროპეტროვსკი, 2011.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ვ.ლორთქიფანიძე, ა.ხვადაგიანი, დ.სუპატაშვილი
  თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების ეფექტურობის განსაზღვრის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. სამთო ჟურნალი #2(27), თბილისი, 2011. გვ.78–88.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, ა.აფრიაშვილი, ზ.კუჭუხიძე
  უტილიზირებული სარაკეტო საწვავების კამერული მუხტების გამოყენების ეფექტურობა. Georgian Engineering News, #1, 2011.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, დ. სუპატაშვილი
  ტოქსიკური გაზების კონცენტრაცია უტილიზირებული საბრძოლო მასალების აფეთქებისას. Georgian Engineering News, #1, 2011.
 • რ.მიხელსონი
  წრფივი მუხტების აფეთქებით ქანის ზუსტი ხარისხოვანი შემოფარგვლის პირობები. სამთო ჟურნალი #2(27), თბილისი, 2011. გვ.88.
 • ე.მატარაძე, ი.ახვლედიანი, მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი
  Wireless device for activation of on underground shock wave absorber. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-energy Physics Experiments, Vol.8008, 2011.
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ქურდაძე, გ.აბაშიძე
  MC Calculation of Optimal Gd and B Containing Composition For Effective Protection From Gamma and Neutron Irradiation, Supplemental Proceedings: Volume3: General Paper Selections TMS (The Minerals, Metals & Material Society), San Diego, 2011.
 • ნ.ჩიხრაძე, ვ.კაბულაშვილი
  Explosive Generation of High Pressure and Temperatures and Areas Their Application, Supplemental Proceedings: Volume3; general paper Selections TMS (The Minerals, Metals & Material Society), 2011, 891-897, San Diego, 2011.
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ქურდაძე, გ.აბაშიძე
  Optimization of Gd and B containing Composition for Application in Extreme Condition, 11th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM 2011, v.1, pp.149-158.
 • ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, ა.გიგინეიშვილი
  Explosive Fabrication of Intermetallics In TiAl System from Nano Al and Coarse Ti Powders. Published by the American Institute of Physics . http://dx.doi.org/10.1063/1.3663163
 • ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი
  დიაგნოსტიკა და ტექნიკა მილსადენი ტრანსპორტის მდგრადობის ანალიზისათვის. მილსადენი ტრანსპორტის საზოგადოების მე–14 საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. 28 ივნ.–1 ივლ., 2011. მადრიდი, ესპანეთი. გვ.131–136.
 • ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშვილი
  ტყიბულ–შაორის საბადოს ქვანახშირის წყალ–ნახშირის სუსპენზიის გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა თბოენერგეტიკაში გამოყენებისათვის. მე–15 საერთაშორისო კონფერენციის – "ტრანსპორტი და მყარი ნაწილაკების დალექვა" – მასალები. 6–9 სექტემბერი, 2011. ვროცლავი, პოლონეთი. გვ.233–240.
 • ა.ფრანგიშვილი, ზ.გასიტაშვილი, მ.გელენიძე, გ.გოგია, დ.გელენიძე
  პლაზმური ღუმელების ახალი ტიპი. ჟურნალი "ენერგია", #2(58), თბილისი, 2011. გვ.12–17.
 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, თ.წამალაშვილი
  კუდებსაცავების და კაშხლების მოსალექი მანაწილებელი მილსადენის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების სპეციფიკა. სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(27), 2011. გვ.53–55.
 • ზ.გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე, გ.სოლოღაშვილი, ს.მახარაძე
  ტყიბულ–შაორის საბადოს ინტენსიურ მოდელზე გადაყვანის ტექნოლოგიური პარამეტრები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(27), 2011. გვ.26–32.
 • ზ.გორდეზიანი, თ.ჯიშკარიანი, თ.ფირცხალავა
  გლობალური ენერგეტიკა და ტყიბულ–შაორის საბადოს ნახშირის გამოყენების პერსპექტივები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(27), 2011. გვ.74–78.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა
  საქართველოს ნახშირის მრეწველობის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების ეკონომიკური მნიშვნელობა. "საქართველოს ეკონომიკა", #1–2(157–8), თბილისი, 2011. გვ.70–81.
 • ი.რეხვიაშვილი, ზ. გორდეზიანი, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე, ს.მახარაძე
  ტყიბულ–შაორის საბადოს ნახშირშემცველ მოედანზე თანამედროვე 3,5 მლნ ტ ნახშირის წლიური მწარმოებლურობის შახტზე მოპოვებული 1 ტ ნახშირის თვითღირებულება. "საქართველოს ეკონომიკა", #1–2(157–8), თბილისი, 2011. გვ.68–69.
 • მ.ლოსაბერიძე
  ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეზე მუდმივი სიჩქარით მოძრავი შტამპების დაწნევის ამოცანა.. Mechanics of the Conti-nouns Environment issues: Dedicated to the 120 th Birth anniversary of academician Nikoloz Muckhelishvili, 2011.
 • ლ.კეშკეში, ბ.ბუტლერი, გ.ონიაშვილი, ზ.ასლამაზიშვილი, გ.ზახაროვი, ა.ფეიქრიშვილი
  Effect of Titanium-Aluminum Ratio on Thermal Explosion Processing of Ti-Al-TiB0,6 Layered Composites. "Materials and manufacturing Processes", 26. Taylor&Francis Group, LLC, 2011. pp. 1157-1163.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე
  გელათისა და მოწამეთას სამონასტრო კომპლექსებზე სამრეწველო აფეთქებების სეისმური ზემოქმედების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.93–96.
 • ზ.ბათხაძე, დ.გელენიძე, ლ.ბათხაძე, ც.სიჭინავა, ს.მენთეშაშვილი
  საშენ მასალების ზედაპირის დასამუშავებელი ლამინალურ ნაკადიანი პლაზმატრონის დამუშავება და ტექნოლოგიური პარამეტრების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.83–88.
 • ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა
  ბუნებრივი დაწნევით მომუშავე ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ძირითადი პარამეტრების საანგარიშო დამოკიდებულებები და ტექნიკურ–ეკონომიკური მაჩვენებლები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.74–77.
 • ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე
  სს "მადნეულის" გამდიდრების კუდების ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარის ტუმბოების ჰიდროშემჭიდროებებში წყლის მიმწოდებელი ახალი სისტემის ჰიდრავლიკური ანალიზი. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.70–73.
 • ლ.მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ბ.ქოქაშვილი
  ბაქო–თბილისი–ერზრუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის სიმტკიცეზე გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.62–65.
 • თ.შარაშენიძე, ვ.ლორთქიფანიძე, უ.კავთიაშვილი, ა.გოჩალეიშვილი
  უმარტივესი ტიპის წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერებების ემულსიის პარამეტრების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.96–99.
 • თ.შარაშენიძე, ვ.ლორთქიფანიძე, უ.კავთიაშვილი, ა.გოჩალეიშვილი
  ახალი ტიპის სამკომპონენტიანი ფეთქებადი ნივთიერების პარამეტრების კვლევა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.99–101.
 • რ.მიხელსონი, ა.კიკაბიძე, გ.შატბერაშვილი
  გადახსნილი ქანების სანაყაროების მდგრადობის პირობები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.47–50.
 • ი.რეხვიაშვილი, თ.ფირცხალავა
  ბრაქისინკლინური ფორმის ნახშირის ფენთა დამუშავების ოპტიმალური ტექნოლოგიური პარამეტრები ტყიბული–შაორის საბადოს მაგალითზე. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ. 39–43.
 • ვ.ლორთქიფანიძე, გ.კაპანაძე
  საქართველოს ცეოლითების საბადოთა დამუშავების მიზანშეწონილობის შესახებ. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.7–13.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, დ.აბზიანიძე, გ.ჩქარეული
  სალექ მანქანაში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი, #1–3, 2011. გვ:56–62.