პუბლიკაციები 2014
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ბალიაშვილი, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა
  Explosive Consolidation of Nanocrystalline Si Powders. In Book: 14th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM2014, vol.1. p.85.  
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, გ.ბალიაშვილი, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა
  Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composites for Lightweight Structures. 2nd international conference ”Advanced Lightweight Structures and Reflector Antennas”, Tbilisi, Georgia, 2014. pp. 306-315.
 • გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, ფ.მარკუსი, ა.გიგინეიშვილი, მ.ჩიხრაძე
  Syntheses of bulk nanostructured materials in dynamic conditions. 3rd International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014. pp. 25.
 • ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  Hot explosive consolidation of nanostructured tungsten-silver precursors. 3rd International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014.
 • გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ტ.გეგეჩკორი
  Development novel nanostructured Cu–W composites and investigation their structure/property relationship. 3rd International Conference "Nanotechnologies", October 20-24, 2014.
 • ნ.კუკულაძე, ა.ბეჟანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.გოგრიჭიანი
  უსაფრთხო მანძილები საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოებისა და ფეთქებადი მასალების შენახვისას. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 78.
 • გ.ბალიაშვილი, დ.ჯიბლაძე, თ.რუხაძე
  ბეტონის ცოცვადობისა და შეკლებისადმი მიძღვნილი კვლევების მიმოხილვა, მიღებული შედეგების ანალიზი და განზოგადება. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 68-75.
 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე
  დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 63-68.
 • რ.მიხელსონი
  მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების ტექნოლოგია და აკადემიკოს ა.ძიძიგურის როლი მის გავრცელებაში. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 63.
 • ლ.მახარაძე, ა.ტაველიშვილი
  მრავალსაფეხურიან ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადენ მაგისტრალში მიმდევრობით ჩართული ტუმბოების რაოდენობისა და მაგისტრალის გასწვრივ მათი განთავსების ადგილის განსაზღვრის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 51-63.
 • ო.ლანჩავა, ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ნოზაძე, მ.ჯანგიძე, ნ.არუდაშვილი, ს.დემეტრაშვილი
  ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობებში. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 43-47.
 • ო.ლანჩავა
  საშახტო აეროლოგიის დარგის კვლევათა ფუძემდებელი საქართველოში. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 39-43.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე
  გამდიდრების პროცესებში შემაშფოთებელი სიდიდეების უწყვეტად საზომი მოწყობილობები მართვის ხერხებით. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 26-31.
 • ე.მატარაძე, თ.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ტაბატაძე
  მანგანუმის მადნის ფენების დამუშავების დაპროექტების მეთოდების სრულყოფა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 26-31.
 • ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა
  სეისმური დატვირთვის განსაზღვრა ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშებისას. „სამთო ჟურნალი“,
  №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 22-26.
 • თ.ფირცხალავა
  ქვაბულის ფერდოს გრუნტის დახრილი ანკერებით დამაგრების ტექნოლოგიის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 22.
 • გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, გ.ფხალაძე, დ.წვერავა
  The properties of basalt rocks of Georgian deposits and the fibers obtained from them. Processing of 14th International multidisciplinary scientific geoconference & expo SGEM 2014, Vol. II, pp. 393-400, Bulgaria 17-26 June, 2014.
 • ნ.შეყრილაძე, ზ.შერაზადიშვილი, მ.მჭედლიშვილი
  ოქროს შემცველი მადნის ელემენტარული და ფაზური შედგენილობის გამოკვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”, №1(31), 2014. გვ: 12-16.
 • ნ.შეყრილაძე, ზ.შერაზადიშვილი, მ.მჭედლიშვილი
  ტყვიისა და თუთიის შემცველი ოქროს მადნის ფიზიკური მეთოდებით გამდიდრების პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”, №1(31), 2014. გვ: 7-12.
პუბლიკაციები 2013
 • დ.პატარაია
  წამახვილებული ფორმის ბრტყელი ფიგურების გაანგარიშების შესახებ მყარი დრეკადი სხეულების დისკრეტული სტრუქტურებით წარმოდგენის საშუალებით, ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები. Bullt. TICMI, vol 17, No. 1, თბილისი, 2013.
 • ე.მატარაძე, თ.კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი
  აფეთქების დარტყმითი ტალღის ენერგიის აბსორბერი მიწისქვეშა ნაგებობების დასაცავად. შრომების კრებული: ”International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", ISIEMS-15, პოტსდამი, გერმანია, 2013.
 • ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, შ.მარჯანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი
  გვირაბებში აღძრული ელექტრომაგნიტური სიგნალების კვლევა და დამუშავება. შრომების კრებული: 'Signal Processing Symposium", პოლონეთი, SPS-2013.
 • ნ.ჩიხრაძე, ე.მატარაძე, თ.ახვლედიანი, ნ.ბოჭორიშვილი
  ნახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისაგან ხალხის დამცავი სისტემა. შრომების კრებული ”23rd World Mining Congress", მონრეალი, კანადა, WMC 2013.
 • შ.მარჯანიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჩიხრაძე, ი.ახვლედიანი
  მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებების დეტექტორების უსადენო მოწყობილობა”. შრომათა კრებული: International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures", პოტსდამი, გერმანია, ISIEMS-15, 2013.
 • ნ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ე.მატარაძე, გ.ტაბატაძე
  მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Volume 1, 2013.
 • ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, რ.მიხელსონი, ე.მატარაძე და სხვ.
  Перспективы вовлечения в эксплуатацию техногенных месторождений (на примере Украины и Грузии). "Экология природокористувания". 2013, №16. стр:210-217.
 • ს.ხომერიკი, ნ.ჩიხრაძე, რ.მიხელსონი, დ.სუპატაშვილი, ფ.ხვადაგიანი
  Ecological aspects of using industrial explosives made on the basis of utilized ammunition. 13th international multidisciplinary scientific Geoconference SGEM 2013. Geoconference of energy and clean technologies. 2013, June, 16-22. pp.341-348.
 • რ.მიხელსონი, ს.ხომერიკი
  ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების ძირითადი მაჩვენებლები მესტია-ხაიშის საავტომობილო გვირაბის გაყვანისას. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 51–57.
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი
  Методика расчета сейсмических безопасных параметров промышленных взрывов. "Экология природокористувания". 2013, №16. стр:251-256.
 • ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.თხელიძე, დ.ხომერიკი
  სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონაციის სიჩქარის განსაზღვრის მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 57–60.
 • ნ.ჩიხრაძე, ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი
  Условия образования отходов минерального сыръя в процессе добычи блоков облицовочного камния и пути их снижения. "Экология природокористувания", 2013, #17 Ukraine pp. 135-137.
 • ნ.ჩიხრაძე, ა.გიგინეიშვილი, მ.ჩიხრაძე, ბ.გოდიბაძე
  Consolidation of Nanocrystalline Si by Shock Waves. 2013 Proceeding “The Minerals, Metals & Materials Society p. 171.
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე
  Investigation of Polymer Composites for Wind Turbines Blades. Book: Recent Advances in Composite Materials for Wind Turbine Blades. Chapter 11, Applications (AMSA) Academic Publishing Ltd pp.195-205, 2013. http://www.academicpub.org/amsa/file/AMSA%20Book/Chapter%20-11.pdf 
 • ნ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ფ.მარკუსი, ლ.ქურდაძე
  Development and Performance of New Gadolinium and Boron Containing Radiation-Absorbing Composite Systems. JOM, June 2013, Volume 65, Issue 6, pp. 728-738. https://link.springer.com/article/10.1007/s11837-013-0604-5 
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე
  Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers. TMS 2013 142nd Annual Meeting and Exhibition, Supplemental Proceedings. The Minerals, Metals & Materials Society, Wiley, 2013. pp.pp.541-545. DOI: 10.1002/9781118663547.ch67. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118663547.ch67 
 • ლ.ჯაფარიძე
  არაწრიული კვეთის გვირაბის ირგვლივ ქანების მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასებისათვის ანალიზური და რიცხვითი მეთოდების შედარება”. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ”მოამბე”, ტ.7, №1, 2013 წ. გვ. 42-44. http://www.science.org.ge/moambe/7-1/Japaridze%2038-43.pdf 
 • ლ.ჯაფარიძე
  ღია წესით გაყვანილი გვირაბის სტატიკური გაანგარიშება. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), 2013. გვ:21–25.
 • ლ.ჯაფარიძე, თ.გობეჯიშვილი
  ანალიზური და რიცხვითი მეთოდი გვირაბის ირგვლივ მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასებისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:15–19.
 • ლ.ჯაფარიძე, ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა
  მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისას “კედელი – გრუნტში” ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), 2013.
 • ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე
  ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადოს შახტების საწმენდ სანგრევებზე დღეღამური დატვირთვების გაანგარიშების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:5–14.
 • თ.ფირცხალავა
  ლავის ოპტიმალური სიგრძის განსაზღვრის საკითხისათვის ტყიბული–შაორის საბადოს პირობებში. „სამთო ჟურნალი“, №2(31), თბილისი, 2013. გვ: 15–17.
 • ლ.მახარაძე, ვ.გელაშვილი
  კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება მაგისტრალური მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ექსპლუატაციისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომათა კრებული. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013. გვ: 60-63.
 • მ.ჯანგიძე, ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ეკონომიური ეფექტურობის გაანგარიშების მეთოდიკა მათი ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან სრულად დაცვის უზრუნველყოფის შემთხვევებში. ”სამთო ჟურნალი,” N 2(31),
  თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2013. გვ: 56-59.
 • ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე
  მიწისქვეშა სათავსოებიდან ნიაღვრული ჩამონადენი წყლის მოცილების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების სპეციფიკურობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 65–72.
 • ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა
  სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების გაანგარიშების განზოგადებული ალგორითმი. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 60–63.
 • ბ.გოდიბაძე, ა.ფეიქრიშვილი, ა.გორდეზიანი, მ.ოქროსაშვილი, ა.დგებუაძე
  ცხლად აფეთქებით ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კომპოზიციური ნამზადების დაწნეხა და მათი სტრუქტურის კვლევა. ISSN 1512-0996; უაკ: 620.22:669.01 N2(488), თბილისი, სტუ, 2013.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური, გ.მამნიაშვილი, თ.გეგეჭკორი
  Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites. European powder metallurgy association EPMA 2013. 15 -18 September, Gothenburg, Sweden, 2013.
 • ფ.ბეჟანოვი, ლ.ღურჭუმელია, ი.გუჯაბიძე, ვ.ტყემალაძე, ლ.ტყემალაძე
  ცეცხლსაქრობი ფხვნილებისათვის ხანძრის ჩაქრობის ოპტიმალური პირობების დადგენა. „სამთო ჟურნალი“ №2(31), 2013. გვ:64–68.
 • ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, თ.გეგეჭკორი და სხვ.
  Production of cobalt nanopowders by electron-beam technology and their NMR and magnetometry study. International Conference on Nanoscale Magnetism ICNM, 13. Istanbul, Turkey, September 02-06, 2013.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური
  სამთო მანქანების საჭრისების მაარმირებელი მჭრელი სადგმელების შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 72–73.
 • ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, თ.ფირცხალავა, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე
  ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 47–51.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული
  სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის პრინციპის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 35–39.
 • მ.გამცემლიძე, რ.ენაგელი, ა.შეყილაძე
  ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:32–35.
 • ნ.გეგია, დ.ტალახაძე, ნ.შეყრილაძე, თ.ზულიაშვილი
  საზანოს პეგმატიტების გამდიდრების ზოგიერთი საკითხები. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 27–32.
პუბლიკაციები 2012
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე
  Investigation of the Polymer Composite Materials Reinforced by Hybrid Carbon and Basalt Fibers. TMS 2012 142nd Annual Meeting and Exhibition, Supplemental Proceedings: Materials Properties, Characterization, and Modeling, The Minerals, Metals & Materials Society, Wiley, Volume 2, 2012. pp. 589–594. DOI: 10.1002/9781118357002.ch74 . https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118357002.ch74 
 • ნ.ჩიხრაძე, კ.პოლიტისი, მ.ჩიხრაძე, გ.ონიაშვილი
  Bulk Nanostructured Materials Obtained by Shock Waves Compaction of Ultrafine Titanium and Aluminium. 2nd International Conference on Ultrafine Grained & Nanostructured Materials (UFGNSM), International Journal of Modern Physics: Conference Series, Vol. 5, 2012, pp.391–399, World Scientific Publishing Company, 08.12.13, DOI: 10.1142/S2010194512002279. https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2010194512002279 
 • ე.უკლება, მ.მჭედლიშვილი, ნ.შეყრილაძე, ნ.გეგია
  მივერუდის საბადოს ოქრო-სპილენძის მადნების ნივთიერებრივი შემადგენლობის თავისებურებანი და გადამუშავების ტექნოლოგიის შერჩევის პრინციპები. შრომების კრებული: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი, 2012, გვ: 317.
 • ნ.გეგია, ო.კავთელაშვილი, დ.ტალახაძე, ნ.შეყრილაძე, ე.უკლება
  საზანოს საბადოს პეგმატიტების კვლევა მაღალკალიუმიანი მინდვრის შპატების მიღების მიზნით. შრომების კრებული: საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, ქუთაისი, 2012, გვ: 272.
 • გ.ნოზაძე, ნ.ხომასურიძე
  იზოტროპული არაერთგვაროვანი მართკუთხა პარალელეპიპედის თერმოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანების ანალიზურ ამოხსნათა ერთი კლასის შესახებ“ - საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე–3 ყოველწლიური კონფერენციიის მასალები – 19–21 დეკემბერი, 2012 წ. თბილისი.
 • ო.ლანჩავა, ი.გვენცაძე
  ხანძრის გავლენის შემცირების გზები სატრანსპორტო გვირაბებში ევაკუაციის განსახორციელებლად“ – „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:75–81.
 • ო.ლანჩავა, ი.გვენცაძე
  წყლის მიმწოდებელი გვირაბის ჩიხური სანგრევების ვენტილაცია ნახშირბადის დიოქსიდის სუფლარული გამოყოფის პირობებში“ – „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:70–75.
 • ფ.ბეჟანოვი, ლ.ღურჭუმელია, ვ.ტყემალაძე, ლ.ტყემალაძე
  მინერალური ნედლეულის ბაზაზე დამზადებული ახალი, მაღალეფექტური ცეცხლდამცავი საფარები“ – „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:82–86.
 • ნ.ბოჭორიშვილი
  მანგანუმის მადნის მიწისქვეშა მოპოვების ტექნილოგიური სქემების ანალიზი კომპიუტერული მოდელირების გამოყენებით“. „სამთო ჟურნალი“ №2(29), 2012. გვ:20–24.
 • ლ.ჯაფარიძე, ს.დემეტრაშვილი
  გვირაბმშენებლობის ორი მთავარი მეთოდის ანალიზი“ – სამთო ჟურნალი №2(29), თბილისი, 2012. გვ. 24–28;
 • ა.ფრანგიშვილი, დ.გელენიძე და სხვ.
  New Type of the Plasma Jet Engine-plasma Reactor (PJE-PR)”. The International Scientific Conference Dedicated to the 90 Anniversary of Georgian Technical University. Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21 Century. September 19-21, 2012, Tbilisi, Georgia.
 • დ.პატარაია
  Моделирование и расчет параболических антенн, гантельных систем и других космических структур на основе дискретного представления стержня и метода выравнивания усилий“– Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012;
 • გ.ნოზაძე, დ.პატარაია, გ.ჯავახიშვილი და სხვ.
  Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержнвых структур“ – горный институт, Груз. Политех. Институт, Стальные канаты №10, Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012;
 • ლ.მახარაძე, ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა
  К вопросу определения месторасположения промежуточных насосных станций в многоступенчатых гидротранспортных системах, работающих без разрыва сплошности потока» - Сб. Трудов посвященного 105 –летия со дня рождения А.Горгидзе «Прикладная математика и механика», изд. дом «Технический Университет», Тбилиси, 2012, с.159-165;
 • ლ.მახარაძე
  ბაქო–თბილისი–ერზრუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები“ – სამთო ჟურნალი №2(29), თბილისი, 2012. გვ. 39–45;
 • ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა
  Diagnostics and Technique for the Analysis Pipelines Transportation” – Сборник научных трудов Института «Проблем природокористування та екологii» Национальной Академии Украины, вып.15. Днепропетровск, стр,45-49, 2012;
 • ჯ.ჩიღვინაძე, ს.აშიმოვი, მ.მაჩაიძე, ო.მაღრაძე, გ.დონაძე, გ.დვალი, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე, ვ.ფეიქრიშვილი
  Bi – Pb –Sr –Ca – Cu – O composites by shock consolideited technology”, in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations. Strasbourg, France, 2012;
 • ლ.კეშკეში, ა.ფეიქრიშვილი, მ.ტრექსლერი, ე.ჩაგელიშვილი, ზნ.პანი, ვ.ლინი და ქ.ვეი
  High-strain-rate deformation properties of hot explosive consolidated Ni-Al and Al-Ti composites” - in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations, Strasbourg, France, 2012;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კეშკეში, ე.ჩაგელიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური
  Hot explosive consolideition of nanostructured Ta-Al composites” - in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations, Strasbourg, France, 2012;
 • ა.ფეიქრიშვილი, დ.ლესუერი, ე.ჩაგელიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური
  Hot Shock-wave fabrication of nanostructured Cu-W composites” – in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations. Strasbourg, France, 2012;
 • ჯ.ჩიღვინაძე, ს.აშიმოვი, თ.მაჩაიძე, ო.მაღრაძე, გ.დონაძე, გ.დვალი, ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი
   „Bi – Pb –Sr –Ca – Cu – O კომპოზიტები, დამზადებული დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით“ – საერთაშორისო კონფერენციის კრებული: “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” მასალები, თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 4–6 ივნისი, თბილისი, 2012. გვ: 116–125 ;
 • ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე, ა.მამნიაშვილი, ფ.აკოფოვი და სხვ.
  ახალი ნანოსტრუქტურული Cu-W კომპოზიციების ცხლად აფეთქებით დაწნეხვა“ – აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბად. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” მასალები, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 4–6 ივნისი, 2012. გვ:101–116 .
 • თ.ფირცხალავა, ნ.კუკულაძე
  ამონაღების ფერდოს მდგრადობის გაანგარიშების საკითხისათვის“, სამთო ჟურნალი №2(29), თბილისი, გვ. 9–11, 2012.
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე
  Properties of basalt Plastics and of composites Reinforced by Hybrid Fibers in Operating Conditions" თავი წიგნისა: “Composites and Their Applications” Edited by Ning Hu, In Tech, თავი 10, pp.221-246, 2012.
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე, გ.ფხალაძე
  Composite materials reinforced by Basalt and Carbon Hybrid Fibers”, Int. Conf. “Modern Technologies and Methods of Inor. Mat. Sci.” Proceedings. Tbilisi, pp.323-337, 2012.
 • ნ.ჩიხრაძე, ლ.ჯაფარიძე, გ.აბაშიძე
  Stabilization and Reinforcing of the Polyolefins. Proceedings, 12 Int. Multidisciplinary scientific Geoconference. Albena, Bulgaria; 2012.
 • გ.აბაშიძე, ლ.ღურჭუმელია, გ.ბეზარაშვილი, დ.პეტრიაშვილი
  ”შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის დაპროექტების სრულყოფისათვის“ – ჟ.“მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №1–3, გვ: 93–96, 2012;
 • ე.მატარაძე, ტ.კრაუტჰამერი, ნ.ჩიხრაძე, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი
  გვირაბებში დარტყმითი ტალღის ჩამქრობი წყლის ნისლის გენერატორის შემუშავება“ – მე–4 საერთაშორისო კონფერენციის „დამცავი სტრუქტურების დაპროექტება და ანალიზი“ მასალები. კორეა, 19–22 ივნისი, 2012;
 • ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი
  Вовлечение отходов горных предприятий в производство новых материалов – эффективный путь решения экологических проблем» - «Экология и природопользование», Сборник научных трудов, вып.15, Днепропетровск, 2012;
 • ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, გ.თხელიძე
  Сейсмобезопасная технология ведения взрывных работ при демонтаже здания в густонаселенных условиях» - «Экология и природопользование», сборник научных трудов, вып.15, Днепропетровск, 2012;
 • რ.მიხელსონი, ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ა.ხვადაგიანი, დ.სუპატაშვილი
  სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების სეისმურად უსაფრთხო მუხტის მასისა და მანძილების გათვლის კომპიუტერული პროგრამა. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.73–77.
 • დ.ჩომახიძე, მ.ბასილაძე, ზ.სადუნიშვილი
  ქვანახშირის მრეწველობა საქართველოს სათბობ–ენერგეტიკულ კომპლექსში. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.64–69.
 • ლ.მახარაძე, ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა
  ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის მაგისტრალური ნავთობსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.55–63.
 • ა.კიკაბიძე, გ.შატბერაშვილი, ი.ერქომაიშვილი
  ჭიათურის მანგანუმის მადნის დანაკარგებისა და გაღარიბების აღრიცხვა, მათი ნორმატიული მაჩვენებლების დადგენა. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.51–55.
 • თ.ფირცხალავა
  შახტის საპროექტო სიმძლავრის განსაზღვრის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.46–49.
 • ზ.გორდეზიანი, ნ.კუკულაძე, თ.ფირცხალავა, მ.ბასილაძე
  ტყიბულ–შაორის საბადოს აშლილი ფენების მექანიზებული ტექნოლოგიებით დამუშავების სამთო–ტექნიკური პირობები. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.43–46.
 • ვ.ლორთქიფანიძე, გ.კაპანაძე, გ.თხელიძე
  ფარავნის საბადოს პერლიტის მოპოვებისა და გადამუშავების ინტენსიურობის გაზრდის მიზანშეწონილობის შესახებ. სამთო ჟურნალი #1(28), თბილისი, 2012. გვ.30–34.
 • ა.კიკაბიძე, გ.შატბერაშვილი, ი.ერქომაიშვილი
  ჭიათურის მანგანუმის საბადოს მარაგების ანგარიშისას კონდიციების შემადგენლობა და მათი განსაზღვრის პირობები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(29), 2012. გვ.11–15.