პუბლიკაციები 2022
პუბლიკაციები 2021

მ.ლოსაბერიძე, ზ.ჯანგიძე, ვ.კიკაძე

ქანის მიმართული რღვევა აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" №4(60), თბილისი, 2021. გვ:60-64;

ნ.ჩიხრაძე, გ. აბაშიძე, დ. წვერავა, ს. კვინიკაძე, ლ. კირთაძე

ზოგიერთი სახის ორგანოპლასტიკების ზემოქმედებისა და ბალისტიკური წინააღმდეგობის შეფასება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, ტ. 906, 2021. https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012100.

ნ.ჩიხრაძე, მ. ნადირაშვილი, თ. იაშვილი, ა. გიგინეიშვილი, გ. ბეინაშვილი

პიკრინმჟავას სინთეზის მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, ტ. 906. 2021. doi: 10.1088/1755-1315/906/1/012132; 

ე.მატარაძე,  ნ. ჩიხრაძე, ი. ახვლედიანი, მ. ჩიხრაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, კ. ტავლალაშვილი

წვეთის სიჩქარის გავლენა დარტყმითი ტალღის ჭარბი წნევის შემცირებაზე წყლის ნისლში. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, ტ. 906. 2021. doi:10.1088/1755-1315/906/1/012042; 

ს.კვინიკაძე, ლ.კირთაძე, ა.ვანიშვილი, დ.წვერავა, ს.სტერიაკოვა, გ.აბაშიძე

პოლიმერული მატრიცის მიღება ბიოდეგრადირებადი კომპოზიტების შექმნის მიზნით. "სამთო ჟურნალი" 1(44), თბილისი, 2021. გვ: 90-94;

ლ.ლელუაშვილი, ს.სტერიაკოვა, თ.რიგიშვილი, გ.ლელუაშვილი

მიწისქვეშა ლითონის კომუნიკაციების ელექტროქიმიური კოროზიისაგან კათოდური დაცვის ჟანგვა-აღდგენით რეჟიმში მომუშავე ანოდური დამმიწებლის მქონე სისტემა. ”სამთო ჟურნალი”, №1(44), თბილისი, 2021. გვ. 74–77; 

გ.ნოზაძე, დ.პატარაია, თ.კობიძე, რ.მაისურაძე, ლ.ტავლალაშვილი, გ.ახვლედიანი

საქართველოს თანამედროვე საბაგირო ტრანსპორტის პარკი და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ევროპული გამოცდილების ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 68–74; 

მ.ნადირაშვილი, თ.იაშვილი, გ.თხელიძე, გ.ბეინაშვილი, ნ.აბესაძე

სიახლე პიკრინმჟავას სინთეზის მეთოდიკაში. "სამთო ჟურნალი“, №1(44), გვ: 62–68, თბილისი, 2021; 

ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, თ.ნამიჩეიშვილი, ა.დგებუაძე, ა.თუთბერიძე, მ.თუთბერიძე

სხვადასხვა სისალის მქონე ფოლადის ფურცლების აფეთქებით შდუღება. „სამთო ჟურნალი“, №1(44), თბილისი, 2021. გვ: 56-62;

ე.მატარაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ი.ახვლედიანი, კ.ტავლალაშვილი, დ.ტატიშვილი, ზ.მალვენიშვილი

შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებების ზემოქმედებისაგან დაცვის მეთოდების სრულყოფა. „სამთო ჟურნალი“,  №1(44), თბილისი, 2021. გვ: 49-56; 

ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა, შ.ნასყიდაშვილი

მრავალსაფეხურიანი მაგისტრალის ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის შუალედური სატუმბო სადგურის ტექნოლოგიური სქემა. ”სამთო ჟურნალი”, №1(44), თბილისი, 2021. გვ. 45–49;

მ.გამცემლიძე,  რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, ა.შეყილაძე, ი.სამხარაძე, მ.თუთბერიძე

პოლიმეტალური მადნის დამსხვრევის პროცესის კვლევა ავტომატური მართვის თვალსაზრისით. „სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 40–45;

ა.შეყილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ო.კავთელაშვილი, ი.სამხარაძე, დ.მშვილდაძე, ს.მაღლაკელიძე

ნაგომარის საბადოს ოქრის ტიპის პიგმენტური ნედლეულის კვლევა გამდიდრებადობაზე ფაბრიკატის მიღების მიზნით. სამთო ჟურნალი“, №1(44), 2021. გვ: 36–40;

თ.ფირცხალავა

კარიერის ატმოსფეროში მტვრის ჩახშობა წყლის გაფრქვევით. ”სამთო ჟურნალი”, №1(44), თბილისი, 2021. გვ. 16-21;

ლ.ჯაფარიძე, თ.გობეჯიშვილი, მ.ლოსაბერიძე, ს.დემეტრაშვილი

კონსეკვენტური ტიპის მეწყერსაშიში ბლოკების მდგრადობის კოეფიციენტის დადგენა გრავიტაციული და სეისმური ძალების ერთობლივი ზემოქმედების პირობებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(44), თბილისი, 2021. გვ. 7-16

პუბლიკაციები 2020

N. Chikhradze, G. Abashidze, D.Tsverava, S.kvinikadze, L.Kirtadze.

“Assessment of Impact and Ballistic Resistance of Some Types of Organoplastics”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 609. doi:10.1088/1755-1315/609/1/012100;

E. Mataradze, M.Chikhradze, K. Tavlalashvili, I. Akhvlediani, N. Bochorishvili, D. Tatishvili, Z. Malvenishvili.

“Experimental Study of the Shock Wave Attenuation in the Water Mist with Air Gaps”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 609. doi:10.1088/1755-1315/609/1/012099 IOP Publishing;

N. Bochorishvili, N. Chikhradze

“Study of the explosive properties of a hybrid mixture of methane and coal dust”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 609;

M. Gamtsemlidze, R. Enageli, D.Talakhadze, A. Shekiladze,  M. Tutberidze.

 “The Method for Preliminary Enrichment of Gold-Containing Ore”. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 609. doi:10.1088/1755-1315/609/1/012034;

O. Lanchava, N. Ilias, G. Nozadze.

”Numerical simulation of air flow in short metro ventilation shafts caused by a piston effect”.https://doi.org/10.1051/matecconf/202030500050, MATEC Web of Conferences 305, 00050, # 305, p. 7. (2020);

O. Lanchava, N. Ilias.

”Critical velocity analysis for safety management in case of tunnel fire”. https://doi.org/10.1051/matecconf/202030500023, MATEC Web of Conferences 305, 00023 (2020). #305, p. 7;

O. Lanchava, N. Ilias.

”Calculation of railway tunnels ventilation”. http://jesi.astr.ro/wp-content/uploads/2020/04/8_Omar-Lahchava.pdf, Journal of Engineering Sciences and Innovation, Volume 5, Issue 1 / 2020, pp. 69-86;

მ. გამცემლიძე, დ. ტალახაძე, რ. ენაგელი.

“პოლიმეტალური მადნების წინასწარი გამდიდრების ტექნოლოგიის კვლევა”საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული, N1 (515), 2020;

ო. ლანჩავა, ნ. ილიას, ს.მ. რადუ, გ. ნოზაძე. მ. ჯანგიძე

გვირაბებში წვის მავნე პროდუქტების გავრცელების შესაფერხებელი ტრანსფორმირებადი ზღუდარების სისტემა. ვებ-გვერდი „ასოციაცია მეცნიერებისათვის“;

ო. ლანჩავა

”ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა სატრანსპორტო გვირაბებში”, ჟურნალი „ველური ბუნება“ N9(34), 2020;

ო. ლანჩავა

საავტომობილო გვირაბის მოდელებზე წვის პროდუქტების გავრცელების შესწავლა ხანძრის სხვადასხვა სცენარებისათვის”. ვებ-გვერდი „ასოციაცია მეცნიერებისათვის“. Web-page “Association for Science”;

ო.ლანჩავა, ნ.ილიას, ს.მ.რადუ, ლ.მახარაძე, თ.კუნჭულია, ნ. არდუაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი

საავტომობილო გვირაბში დამოდელებული ხანძრის პარამეტრების ანალიზი. ვებ-გვერდი „ასოციაცია მეცნიერებისათვის“. Web-page “Association for Science”;

ლ. ჯაფარიძე, პ.ნოიმანი, პ.ტრაპაიძე

“თბილისში 2015 წლის წყალდიდობისას წარმოქმნილი დიდი მეწყრის შემდეგ ფერდობის მდგრადობის ანალიზი”, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე,ტ.14, #2, 2020;

ლ.ჯაფარიძე, თ.გობეჯიშვილი, მ.ლოსაბერიძე, ს.დემეტრაშვილი

ბლოკური ტიპის კონსეკვენტური მეწყრული ტანების მდგრადობის გაანგარიშების არსებული მეთოდების შედარებითი ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(43), თბილისი, 2020. გვ. 65-76;

თ.ფირცხალავა

მტვრის ემისიის გაანგარიშება საკარიერო ავტოტრანსპორტის მუშაობისას.  ”სამთო ჟურნალი”, №1(43), თბილისი, 2020. გვ. 61-65; 

დ.წვერავა, ფ.ბეჟანოვი, ს.კვინიკაძე, ა.ვანიშვილი, ლ.კირთაძე, გ.აბაშიძე

პლასტბეტონის ამაღლებულ და მაღალ ტემპერატურებსა და აალებაზე (წვადობაზე) გამოცდის შედეგები. "სამთო ჟურნალი" №1(43), თბილისი, 2020. გვ: 53-58; 

ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე, მ.თუთბერიძე

ძალოვანი ელექტრონიკისათვის სითბოს ამრეკლი ელემენტების დამზადება აფეთქების ტექნოლოგიით. „სამთო ჟურნალი“,  №1(43),  თბილისი, 2020.  გვ: 47-53;

ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.თხელიძე, ნ.აბესაძე

აფეთქებისას გენერირებული გრუნტის სეისმური რხევების შემცირების გზები. „სამთო ჟურნალი“, №1(43), გვ: 41–47, თბილისი, 2020; 

მ.ნადირაშვილი, ი.ვარშანიძე, თ.იაშვილი, გ.ბეინაშვილი

აფეთქების პროცესების მექანიზმი. "სამთო ჟურნალი“, №1(43), გვ: 35–41, თბილისი, 2020;

ს.სტერიაკოვა, მ.ჯანგიძე, ვ.სილაგაძე

შა "მადნეულის" კარიერის და ნაყარქვეშა მჟავე წყლებიდან სპილენძის ამოსაღები საცემენტაციო რეაქტორების თვითდინებით ჰიდრავლიკური კვებისა და რეგულირების ღონისძიებათა დამუშავება. ”სამთო ჟურნალი”, №1(43), თბილისი, 2020. გვ. 26–35;

ს.სტერიაკოვა, ლ.ლელუაშვილი, თ.რიგიშვილი, გ.ლელუაშვილი

მიწისქვეშა ლითონის კონსტრუქციების კათოდური დაცვის კონდენსატორული ანოდური დამმიწებელი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(43), თბილისი, 2020. გვ. 58–61; 

უკან1 2 3 4 5 6 შემდეგ