პუბლიკაციები 2020

ლ.ჯაფარიძე, თ.გობეჯიშვილი, მ.ლოსაბერიძე, ს.დემეტრაშვილი

ბლოკური ტიპის კონსეკვენტური მეწყრული ტანების მდგრადობის გაანგარიშების არსებული მეთოდების შედარებითი ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(43), თბილისი, 2020. გვ. 65-76;

თ.ფირცხალავა

მტვრის ემისიის გაანგარიშება საკარიერო ავტოტრანსპორტის მუშაობისას.  ”სამთო ჟურნალი”, №1(43), თბილისი, 2020. გვ. 61-65; 

დ.წვერავა, ფ.ბეჟანოვი, ს.კვინიკაძე, ა.ვანიშვილი, ლ.კირთაძე, გ.აბაშიძე

პლასტბეტონის ამაღლებულ და მაღალ ტემპერატურებსა და აალებაზე (წვადობაზე) გამოცდის შედეგები. "სამთო ჟურნალი" №1(43), თბილისი, 2020. გვ: 53-58; 

ე.ჩაგელიშვილი, ბ.გოდიბაძე, ა.დგებუაძე, მ.თუთბერიძე

ძალოვანი ელექტრონიკისათვის სითბოს ამრეკლი ელემენტების დამზადება აფეთქების ტექნოლოგიით. „სამთო ჟურნალი“,  №1(43),  თბილისი, 2020.  გვ: 47-53;

ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.თხელიძე, ნ.აბესაძე

აფეთქებისას გენერირებული გრუნტის სეისმური რხევების შემცირების გზები. „სამთო ჟურნალი“, №1(43), გვ: 41–47, თბილისი, 2020; 

მ.ნადირაშვილი, ი.ვარშანიძე, თ.იაშვილი, გ.ბეინაშვილი

აფეთქების პროცესების მექანიზმი. "სამთო ჟურნალი“, №1(43), გვ: 35–41, თბილისი, 2020;

ს.სტერიაკოვა, მ.ჯანგიძე, ვ.სილაგაძე

შა "მადნეულის" კარიერის და ნაყარქვეშა მჟავე წყლებიდან სპილენძის ამოსაღები საცემენტაციო რეაქტორების თვითდინებით ჰიდრავლიკური კვებისა და რეგულირების ღონისძიებათა დამუშავება. ”სამთო ჟურნალი”, №1(43), თბილისი, 2020. გვ. 26–35;

ს.სტერიაკოვა, ლ.ლელუაშვილი, თ.რიგიშვილი, გ.ლელუაშვილი

მიწისქვეშა ლითონის კონსტრუქციების კათოდური დაცვის კონდენსატორული ანოდური დამმიწებელი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(43), თბილისი, 2020. გვ. 58–61; 

პუბლიცაციები 2020
 • დ. ხომერიკი, ნ. ჩიხრაძე, ე. მატარაძე, მ. ჩიხრაძე, კ. ტავლალაშვილი, შ. მარჯანიშვილი
  Wireless device for the detection of explosions and activation of a shock wave absorber. MATEC Web of Conferences, Volume 305, 2020 (SESAM 2019). https://doi.org/10.1051/matecconf/202030500092 
პუბლიკაციები 2019
 • ს. ხომერიკი, მ. ნადირაშვილი, ნ. ჩიხრაძე, ა. ხვადაგიანი, თ. იაშვილი, გ. ბეინაშვილი

„ზოგიერთი ფენოლური ნაერთის სინთეზი, ნიტრირება და ფეთქებადი თვისებების კვლევა“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მაცნე“. 2019;

 • დ. ხომერიკი, ნ. ჩიხრაძე, ე. მატარაძე, მ. ჩიხრაძე, კ. ტავლალაშვილი, შ. მარჯანიშვილი
  Wireless device for the detection of explosions and activation of a shock wave absorber. Environmental Engineering and Management Journal, April 2019, Vol. 18, No. 4; (SESAM 2019). https://doi.org/10.1051/matecconf/202030500092 
 • მ.ჩიხრაძე, გ.აბაშიძე, ნ.ჩიხრაძე, ა.გიგინეიშვილი

“Shock-Wave consolidation of boron and carbon containing ultrafine powders and investigation their structure/properties”, IOP Conference Series. Earth and Environmental Sciences 2019, Prague (Czech Republic); 

 • გ.ბაშიძე, ნ.ილიაში, რ.მორარუ, დ.წვერავა

“The possibility of safety improvement through exogenous fire prediction in mine workings and transport tunnels”. CALITATEA, SUPPL. QUALITY-ACCESS TO SUCCESS: ACCES LA SUCCESS; BUCHARESTVOL. 20, ISS. S1, (JAN 2019): 7;

 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, თ.რუხაძე, ლ.ტყემალაძე

კორელაციური დამოკიდებულება  ქანების ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებების მახასიათებელთა მნიშვნელობას შორის. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", (ტ.89),  2019. გვ:67-70;

 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, თ.რუხაძე, ლ.ტყემალაძე

ბეტონის დასველება-შრობის მეთოდის კვლევა-გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", (ტ.89), 2019. გვ:63-66;

 • გ.ბალიაშვილი, ფ.ბეჟანოვი, ნ.სარჯველაძე, თ.რუხაძე, ლ.ტყემალაძე

ბეტონის თვისებებზე დასველება-შრობის ციკლების ზეგავლენის მიმოხილვა და ანალიზი. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი" (ტ.89), 2019. გვ:71-73;

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე

ქანების ფიზიკური თვისებების გაანგარიშება მეტროს ვენტილაციისთვის. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბიულეტენი №3, ტ. 13, 2019. გვ: 24-29; http://science.org.ge/bnas/vol-13-3.html

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე, ნ.ილიაში, ს.რადუ, რ.მორარუ, ზ.ხოკერაშვილი, ნ.არუდაშვილი

მეტროს გვირაბებში დგუშის ეფექტის  FDS მოდელირება. Environmental Engineering and Management Journal. April 2019, Vol. 18, No. 4, pp. 317-325 http://www.eemj.eu  

 • ო.ლანჩავა, გ.ნოზაძე

მეტროს გვირაბებში დგუშის ეფექტით აღძრული ჰაერის ნაკადების რიცხვითი ანალიზი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ბიულეტენი №1, ტ. 13, 2019. გვ: 38-44; http://science.org.ge/bnas/vol-13-1.html 

 • ნ.ბოჭორიშვილი, ლ.ხიმშიაშვილი, ბ.ბასილაძე, ნ.ჭიღლაძე

სამთო სამუშაოებით დარღვეული ტერიტორიების აღდგენის შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 65–71;

 • ი.სამხარაძე

ბნელი-ხევის ოქროს შემცველი საბადოს მადანგამოვლენის ტექნოლოგიური სინჯებიდან ოქროს გამოტუტვის მაჩვენებლების პირველადი შეფასება ("ბოთლის ტესტი"). „სამთო ჟურნალი“, №1(42), 2019. გვ: 71–74; 

 • ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა, შ.ნასყიდაშვილი

სათავო სატუმბო სადგურის ტექნოლოგიური სქემა ჰიდროაერონარევების მომზადებისა და სადაწნეო მილსადენ მაგისტრალში ტრანსპორტირებისათვის. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 74–78;

 • დ.წვერავა, ს.კვინიკაძე, ფ.ბეჟანოვი, გ.ბალიაშვილი, გ.აბაშიძე

არმოპლასტბეტონის მიღება და მისი ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევა. "სამთო ჟურნალი" №1(42), თბილისი, 2019. გვ: 103-111;

 • დ.ჩომახიძე, მ.ბასილაძე

მსოფლიოს განახლებადი ენერგეტიკული რესურსები. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 111–114;

 • დ.ჩომახიძე, მ.ბასილაძე

მსოფლიოს მილევადი ენერგეტიკული რესურსები. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 114–118;

 • ნ.ბოჭორიშვილი, თ.ფირცხალავა

ნახშირის მსოფლიოში მოპოვებისა და შახტებში შრომის დაცვის განვითარების ტენდენციები. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 118–123;

 • ო.ლანჩავა

ჰაერის კრიტიკული სიჩქარის ანალიზი ვენტილაციით კონტროლირებადი ხანძრისათვის გვირაბში. „სამთო ჟურნალი“, №1(42), 2019. გვ: 126–133;

 • თ.ფირცხალავა

საკარიერო ტექნოლოგიური კომპლექსის მანქანების გამონაბოლქვის მავნე ნივთიერებებით ატმოსფეროს ჰაერის დაბინძურების ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(42), თბილისი, 2019. გვ. 143-150;

უკან1 2 3 4 5 შემდეგ