მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრი

.

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრი მოიცავს 5 სტრუქტურულ ერთეულს. ესენია:

ცენტრის დებულება   

პერსონალი

ცენტრის ხელმძღვანელი, ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი