შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

 • CARYS-19-668 "სამთო მოპოვებითი მრეწველობის ნარჩენების კომპლექსური კვლევა და მათი ათვისების ტექნოლოგიის დამუშავება" - პროექტის ხელმძღვანელი ნ.ბოჭორიშვილი (2020-2021);
 • CARYS-19-099 "უტილიზირებული საბრძოლო მასალებიდან გამონთავისუფლებული კოლოიდური დენთების სამთო მომპოვებელ მრეწველობაში გამოყენება" -  პროექტის ხელმძღვანელი ს.ხომერიკი (2020-2021);
 • CARYS-19-836 "დარტყმამედეგი და ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული კომპოზიტების შექმნა და ტექნოლოგიის ტრანსფერის უზრუნველყოფა" - პროექტის ხელმძღვანელი გ.აბაშიძე (2020-2021);
 • CARYS-19-2329 "ბუნებრივი პიგმენტების მიღების ინოვაციური საწარმოო ტექნოლოგიის შემუშავება ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე და შედეგების კომერციალიზაცია" - პროექტის ხელმძღვანელი ნ.ჩიხრაძე (2020 - 2021);
 • FR-18-3398 "ოქრო-პოლიმეტალური მადნების გამდიდრების გაუმჯობესებული ტექნოლოგიური სქემის დამუშავება, პროცესები, მართვა და კონტროლი" - სამეცნიერო ხელმძღვანელი მ.გამცემლიძე (22.02.2019-21.02.2022)
 • № 217292 "ჰიბრიდული ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერული კომპოზიტები ნანო-ულტრა ფხვნილებით გაძლიერებული მატრიცით” - პროექტის ხელმძღვანელი გ.აბაშიძე (12.12.2016–11.12.2019)
 • № 216968 „აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის მეთოდების დამუშავება თბილისის მეტროს ვენტილაცისათვის“ - პროექტის ხელმძღვანელი ო. ლანჩავა (30.11.2016-29.11.2018)
 • № 217818 "მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებული წყლის გაწმენდის პროცესის კვლევა" - პროექტის ხელმძღვანელი ც.კურცხალია (10.12.2016-10.12.2018)
 • № DI/28/3-195/14 "ახალი ნანოსტრუქტურული Ta-Ag კომპოზიტების შემუშავება და წარმოება ცხლად აფეთქებით დაწნეხვის ტექნოლოგიის მეშვეობით" - თანახელმძღვანელი ა.ფეიქრიშვილი (17.04.2015 –17.04.2018)
 • № YS15_2.2.10_101 "ახალი თაობის ნანოსტრუქტურული W-Cu &W-Y -ის კომპოზიტების დინამიკაში დაწნეხვა და მიღებული ნამზადების სტრუქტურა–თვისებების დამოკიდებულების კვლევა" - ახალგაზრდა მეცნიერი ბ.გოდიბაძე (17.12.2015 – 17.12.2017)
 • № FR/171/3-180/14 "მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების თეორიული საფუძვლები და ტექნოლოგია" - პროექტის ხელმძღვანელი ე.მატარაძე (05.05.2015–05.05.2017)
 • № FR/342/3-180/13 "ძნელად გასამდიდრებელი მანგანუმის მადნების და ნახშირების გამდიდრების პროცესების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით" - სამეცნიერო ხელმძღვანელი გ.ჯავახიშვილი (10.04.2014-10.04.2016)
 • № YS/36/11-811/15 "ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით დარტმითი ტალღებით ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციური ცილინდრული ნამზადების მიღება და სტრუქტურა-თვისებების გამოკვლევა" - ახალგაზრდა მეცნიერი ბ.გოდიბაძე (01.02.2016–01.08.2016)
 • № FR/354/3-180/13 - "სპილენძ–ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით" - სამეცნიერო ხელმძღვანელი მ.გამცემლიძე (10.04.2014–10.04.2017)
 • № AR/62/3-180/14 - "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას გამონთავისუფლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება" (28.04.2015–28.04.2016)
 • № 31/82 ”მასიური ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზი ტიტან-ალუმინ-ნიკელის სისტემაში აფეთქებით კომპაქტირებით” (25.04.2013-25.04.2016)
 • № დ13/02 „გვირაბებში შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქების და/ან ხანძრის დეტექტირების ინტეგრირებული უსადენო სისტემის შემუშავება“ (20.12.2012 -20.12.2015)
 • № 11/23 „გალვანური წარმოების ჩამდინარე წყლების მძიმე ლითონებისაგან გაწმენდისა და კონცენტრირების, აგრეთვე უტილიზაციის მაღალეფექტური ელექტრომემბრანული ტექნოლოგიის დამუშავება. შესაბამისი ექსპერიმენტული დანადგარის შექმნა“ (26.03.2012-26.03.2015)
 • № 41/08 "ბლასტმეიტ-III” - ვიბრაციის (სეისმიკა) და ჭარბი წნევის რეგისტრატორი” (12.12.2013 -12.12.2014)
 • № 31/78 "სპილენძ-გრაფიტის ბაზაზე დამუშავდეს ანტიფრიქციული და ახალი ტიპის ელექტრული მასალების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია” (24.04.2013-24.10.2014)
 • №04/03 ”ცხელი დარტყმითი ტალღების მეშვეობით (ცდტ) მაღალტემპერატურული თვითგავრცელებადი სინთეზით (მთს) Ta-Al -ის ბაზაზე ახალი ინტერმეტალური კომპოზიციური ნამზადების მიღება და მათი თვისებების კვლევა” (1.04.2013-27.06.2013)
 • № YS/35/3-250/12 "ცხელი დარტყმითი ტალღების მეშვეობით (ცდტ) მაღალტემპერატურული თვითგავრცელებადი სინთეზით(მთს) Ta-Al -ის ბაზაზე ახალი ინტერმეტალური კომპოზიციური ნამზადების მიღება და მათი თვისებების კვლევა" (2012 – 2013)
 • №12/21 „დარტყმითი ტალღების მეშვეობით ნანოკრისტალური ვოლფრამისა და ვერცხლის ფხვნილებისაგან კომპოზიციური მასალების მიღება“ (12.11.2012-12.11.2013)