საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

  • სესფ № 1–7/57 "რადიაციის მშთანთქმელი კომპოზიციური მასალების მიღება დარტყმითი ტალღებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით" (2010-2012)
  • სესფ № 1–7/60 "მრავალფუნქციური ვანტური ხიდი – ბაგირგზის დამუშავება და კვლევა" (2010-2013)
  • სესფ №1–7/61 "ტყიბულ-შაორის საბადოს ათვისების ინტენსიური მოდელის დამუშავება და მის საფუძველზე საქართველოს ენერგოსუაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ტყიბულის ნახშირის მარაგზე თანამედროვე ”შახტი-თბოელექტროსადგური” კომპლექსის ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა და კომპლექსის ეკონომიკური ეფექტურობის დასაბუთება" (2010-2012)
  • სესფ № 445 "სამრეწველო აფეთქებების სეისმოუსაფრთხო პარამეტრების დადგენა და მათი გათვლის კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება" (2009–2012)
  • სესფ № 491 "ქვანახშირის შახტებში მეთანის აფეთქებისას ხალხის დამცავი ავტომატური სისტემა" (2009–2012)
  • სესფ № 392/17 "მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი" (2009–2010)
  • სესფ № 747/07 "ბაგირგზებისა და სხვა ანალოგიური მეჩხერი ბაგირულ - ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირებისა და გაანგარიშების მათემატიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება და გამოცდა" (2009)
  • GNSF/ST 07/7.184 "უჰალოგენო, არატოქსიკური, მინერალური კომპოზიციური ცეცხლმაქრი ფხვნილების შემუშავება" (2008-2009)
  • GNSF/ST 07/7.243 "ბაგირული საევაკუაციო სისტემის საცდელი ნიმუშის შექმნა და ექსპერიმენტული კვლევა" (2008)