აშშ-ის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

tttttttt

  • CRDF, სესფ & სსგფ BPG#03/09 "აფეთქებით შედუღების მეთოდით ანოდური დამმიწებლებისათვის ბიმეტალური ელექტროკონტაქტების დამზადება" (2009).
  • CRDF, სესფ & სსგფ BPG#06/09 "უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება" (2009).