ფონდი ევრაზია

  • პროექტი "საქართველოს მცირე სამთო საწარმოთა ასოციაციის ჩამოყალიბება" (2000)