კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია

ვლადიმერ სილაგაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:599-55-12-97

ელ-ფოსტა:vsilagadze@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

20.12.1933 წ.

განათლება:

1951-1956 – საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ჰიდრომელიორაციის ფაკულტეტი; სპეც: ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი

სამეც./აკად.ხარისხი:

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (1999)

შრომითი საქმიანობა:

1957-1961 - საქართველოს წყალთა მეურნეობის სამინისტროს საპროექტო ინსტიტუტი ”საქწყალპროექტი” - ინჟინერი, უფრ. ინჟინერი, ჯგუფის ხელმძღვანელი;
1961-1964 - საკავშირო ჰიდროტექნიკისა და მელიორაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტი, მოსკოვი, 1964 წ. მარტიდან ნოემბრამდე ამავე ინსტიტუტის უფრ. ინჟინერი;
1964 წ. ნოემბრიდან 1965 წ. აგვისტომდე ”საქწყალპროექტის” ჯგ. ხელმძღვანელი;
1965 - დღემდე – სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში;
1973-1975 - რესპუბლიკა კუბა, ქ. სანტა-კლარა- საბჭოთა სპეციალისტების ჰიდრავლიკების ჯგუფი, ინჟინერი

სამეცნიერო ინტერესები:

    სამეცნიერო საქმიანობა ეხება ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების საიმედოობისა და ეფექტურობის ამამაღლებელი მეთოდებისა და საშუალებების კვლევას და მოიცავს რამოდენიმე მიმართულებას:

 • ნამუშევარი სივრცის ჰიდრავლიკური ამოვსების მასალების და მიწოდების ტექნოლოგიის შესწავლა;
 • აბრაზიული ჰიდრონარევების დამჭირხნი საშუალებებისა და ჩამკეტ-მარეგულირებელი მოწყობილობების დამუშავება და კვლევა;
 • ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მუშაობის რეჟიმების კვლევა და სრულყოფა;
 • განსაკუთრებული აქცენტი გამახვილებულია ფერადი მეტალების მადნების გამდიდრების კუდების ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მუშაობის კვლევაზე;
 • მონაწილეობა საპროექტო სამუშაოებში მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს ზედაპირული და გრუნტის წყლების მოცილების საკითხებზე.
შერჩეული პუბლიკაციები:

       120-ზე მეტი სამეცნ. შრომისა და გამოგონების ავტორი, მათ შორის ერთი მონოგრაფია და 21 გამოგონება:

 • სს "მადნეულის" სპილენძ-პირიტის მადნების გადამუშავების მოცულობების გაზრდით განპირობებული გამდიდრების კუდების მიმწოდებელი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის სარეჟიმო და ტექნოლოგიური პარამეტრების დადგენა.  ”სამთო ჟურნალი”, №2(41), თბილისი, 2018. გვ. 38–46 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • კუდებსაცავებისა და კაშხლების მონალექი მანაწილებელი მილსადენების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(40), თბილისი, 2018. გვ. 29–34 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგისტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობაზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 83 –92 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განთავსებული ობიექტის წყლით მომარაგება მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლებიდან. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 34 –39 (თანაავტორები: ლ. მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • ძნელდნობადი მასალების და სამრეწველო ნარჩენების სადნობი ახალი ტიპის თერმული პლაზმური რკალის ღუმლის ელექტრომომარაგების სქემის დამუშავება და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 57-61 (თანაავტორები: დ.გელენიძე, ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, მ.ჯანგიძე, ზ.თადუმაძე);
 • დროებითი დისლოკაციის ადგილების წყალმომარაგების ძირითადი აპექტები. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 49-57 (თანაავტორები:  ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • სს "მადნეულის" მამდიდრებელი ფაბრიკის სადრენაჟო ზუმპფების მიმდებარე ტერიტორიის მყარი ნალექებისაგან გამწმენდი ჰიდრავლიკური სქემის სრულყოფა. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35), 2015. გვ: 31-36 (თანაავტორები:   მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • სს "მადნეულის" მამდიდრებელი ფაბრიკის ობიექტების ტექნიკური წყლით მომარაგებაში დეფიციტის შვსების ვარიანტის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 50-54 (თანაავტორები:  ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, კ.კეკელიძე);
 • სს “მადნეულის“ ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ობიექტების წყალმომარაგების სისტემის რეკონსტრუქციის ჰიდრავლიკური ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №1(32), თბილისი, 2014 წ. გვ: 63–68(თანაავტორები: ლ.მახარაძე, მ. ჯანგიძე);
 • მდინარეების კალაპოტის გადაკეტვა ჰიდრომექანიზაციის გამოყენებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(32), თბილისი, 2014 წ. თბილისი გვ: 101–106 (თანაავტორები: ვ. სილაგაძე, მ. ჯანგიძე, ს. სტერიაკოვა);
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ეკონომიკური ეფექტურობის გაანგარიშების მეთოდიკა მათი ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან სრულად დაცვის უზრუნველყოფის შემთხვევაში. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(31), 2013. გვ: 56-59 (თანაავტორები:  ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • მიწისქვეშა სათავსოებიდან ნიაღვრული ჩამონადენი წყლის მოცილების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების სპეციფიკურობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“,თბილისი,  №1(30), 2013. გვ: 65–72 (თანაავტორი:  მ.ჯანგიძე);
 • სს "მადნეულის" გამდიდრების კუდების ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარის ტუმბოების ჰიდროშემჭიდროებებში წყლის მიმწოდებელი ახალი სისტემის ჰიდრავლიკური ანალიზი. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.70–70. (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე);
 • ბუნებრივი დაწნევით მომუშავე ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ძირითადი პარამეტრების საანგარიშო დამოკიდებულებები და ტექნიკურ–ეკონომიკური მაჩვენებლები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.74–77. (თანაავტორები: მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • მილსადენების ტემპერატურული დეფორმაციების და დინამიკური პროცესებით გამოწვეული განივი რხევების მაკომპენსირებელი საშუალება. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 56–59.(თანაავტორები: ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • ჰიდრავლიკური ამოვსება ტყიბული–შაორის საბადოს ქვანახშირის შახტებში. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:28–31 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე);
 • სს ”მადნეულის” კარიერის და ნაყარქვეშა მჟავე წყლების ახალი სალექარ-რეზერვუარის ფუნქციონირების ჰიდრავლიკური ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(22), თბილისი, 2009. გვ:54-58 (თანაავტორები: მ.ჯანგიძე, ბ.მენაბდიშვილი, კ.კეკელიძე);
 • სს ”მადნეულის” საბრუნი წყლის სატრანსპორტო სისტემის ჰიდრავლიკური ანალიზი და მისი სრულყოფის რეკომენდაციების დამუშავება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები , N10-12, თბილისი, 2008. გვ: 67-73 (თანაავტორები: მ.ჯანგიძე, კ.კეკელიძე);
 • სს ”მადნეულის” კარიერის მჟავე წყლების მართვის საკითხები. სამთო ჟურნალი, N1-2 (18-19), 2007. გვ:43-47 (თანაავტორები: მ.ჯანგიძე, ბ.მენაბდიშვილი, კ.კეკელიძე);
 • სს ”მადნეულის” წყალამოსაღვრელი სისტემის სარეჟიმო პარამეტრების განსაზღვრა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N4-6, თბილისი, 2007. გვ:43-47 (თანაავტორები: მ.ჯანგიძე, მ.გელენიძე);
 • Investigation of regime characteristics of hydrotransport system of the "Madneuli" SC copperpirite ores dressing tails. Transport and sedimentation solid paarticles. Joined with 13th International symposium on Freight pipelines. September 18-21, Tbilisi, Georgia. 2006. (Co-authors: M.Jangidze, B.Menabdishvili, K.Kekelidze);
 • უდაწნეო ჰიდროსატრანსპორტის გაანგარიშების შესახებ. სამთო ჟურნალი, N2(15), თბილისი, 2005. გვ; 67-69;
 • სს ”მადნეულის” ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადნების ცვეთის ხასიათის კვლევა. სამთო ჟურნალი, N2(15), თბილისი, 2005. გვ; 63-66 (თანაავტორი: მ.ჯანგიძე);
 • სააქციო საზიგადოება "მადნეულის" ჰიდროსატრანსპორტო სისტემა. სამთო ჟურნალი, N1(2), თბილისი, 2004. გვ. 53-56 (თანაავტორები: მ.ჯანგიძე, ბ.მენაბდიშვილი, კ.კეკელიძე);
 • Математическая модель системы-плазменная дуга-индивидуально-емкостный преоброзователь источника напряжения и источника тока. Горный журнал, №1(12), Тбилиси, 2004. gv. 18-23 (Соавторы: Л.Махарадзе, М.Геленидзе, М.Джангидзе, М.Геленидзе, С. Стерякова);
 • Design of multicomponent jet torch pipeline laying in the fields conditions. Mining journal, N1(8), Tbilisi, 2002. p.44-47 (Co-authors: M. Gelenidze, L. Makharadze, T. Gochitashvili, M. Jangidze, G. Gelenidze);
 • Plasmatron for pipe cutting, welding and facing by plasma multicomponental stream in fields condition. Mining journal, N1(8), Tbilisi, 2002. p.44-47 (Co-authors: M. Gelenidze, L. Makharadze, T. Gochitashvili, M. Jangidze, G. Gelenidze);
 • პლაზმატრონი მრავალკომპონენტიანი ჭავლით საველე პირობებში მილების ჭრის, შედუღებისა და დადუღებისათვის. "სამთო ჟურნალი", N1(8), თბილისი, 2002 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, მ.გელენიძე, თ.გოჩიტაშვილი, მ.ჯანგიძე და სხვა);
 • Источник питания для установки плазменной резки магистральных трубопроводов при их монтаже и ремонте в полевых условиях. Горный журнал, №2(9), Тбилиси, 2002. с.70-75. (Соавторы: Л.Махарадзе, М.Геленидзе, Т.Гочиташвили, М.Джангидзе, М.Геленидзе).
 • Трубопроводный гидротранспорт и гидроаеродинамика. Горный журнал, №2(9), Тбилиси, 2002. с.55-61 (Соавторы: Л.Махарадзе, М.Геленидзе, Т.Гочиташвили).
 • Анализ работы системы "плазматрон-источник питания". Труды горногеологической секции Международной научно-технической конференции Новейшие технологии и Грузия. Тбилиси, 2002. c. 78-84 (Соавторы: Л.Махарадзе, М.Геленидзе, М.Джангидзе, Д.Геленидзе, С.Стерякова).
 • ჰიდროსატრანსპორტო მილსადენების შიგა ზედაპირის გაწმენდის ტექნოლოგია. სამთო ჟურნალი, N1(6), თბილისი, 2001. გვ. 38-39. 
 • ჰიდრავლიკური დარტყმა ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის ამონაგიან მილსადენებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი, 2001. გვ. 35-36.
 • მყარებადი ამოვსების მიწოდების უსაფრთხოების ღონისძიებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები (შრომის დაცვაში, ეკოლოგიაში, სამთო საქმესა და გეოლოგიაში), თბილისი, 2000. გვ. 43-44.
 • პროფილაქტიკური დალამვის ზოგიერთი საკითხი ტყიბულის შახტებისათვის. სამთო ჟურნალი N2(5), თბილისი, 2000. გვ. 47 (თანაავტორი: მ.ჯანგიძე).
 • ითავაზას კარიერის ქვიშების ჰიდროტრანსპორტირების ტექნიკურ-ეკონომიკური ასპექტები. სამთო ჟურნალი, N1(4), თბილისი, 2000. გვ. 42-44 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, თ.გოჩიტაშვილი, ა.ბეჟანიშვილი).
 • ჭიათურის მანგანუმის შლამების ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მუშაობის რეჟიმის ანალიზი. სამთო ჟურნალი, N1, თბილისი, 1998. გვ.38-39 (თანაავტორი: მ.ჯანგიძე).
 • Выбор опимального режима работы гидротранспортной системы. Сб. Трудов "Горная механика и станционарные установки", Мецниереба, Тбилиси, 1996. с.61-66 (Соавтор: М.Джангидзе).
 • О некоторых аспектах времени остывания гидросмеси в трубах. Сб. Трудов "Горная механика и станционарные установки", Мецниереба, Тбилиси, 1996. с.55-57 (Ш.Шавгулидзе).
 • Исследование возможности гидротранспортирования кальцитовых руд. В сб.: "Горная механика и станционарные установки", Мецниереба, Тбилиси, 1996. с. 55-57 (Соавторы: Т.Гочиташвили, М.Джангидзе, Ш.Шавгулидзе).
 • პოლიმეტალური საბადოების სამთო-მამდიდრებელი კომბინატების ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების საიმედოობის ზოგიერთი საკითხები. ჰიდრომექანიზაციის საკითხებზე მე-8 საერთაშორისო კოლოკვიუმის შრომები, გერმანია, მაგდებურგი, 1993 (თანაავტორები: გ.ტაბატაძე, მ.ჯანგიძე).
 • ჰიდროსატრანსპორტი სისტემების მუშაობის რეჟიმები და მილსადენების ცვეთა. მეექვსე საერთაშორისო კონფერენციის - "ჰიდრომექანიზაციის" - მასალების კრებული, უნგრეთი, მიშკოლცი, 1989 (თანაავტორები: თ.გოჩიტაშვილი, მ.ჯანგიძე და სხვა).
 • ”შახტებისა და მაღაროების სავსებო მეურნეობა” - (მონოგრაფია), .გამომცემლობა "ნედრა", მოსკოვი, 1978 (თანაავტორები: ა.ჯვარშეიშვილი და სხვა).
 • Экспериментальные исследования динамических характеристик движения закладочной гидросмеси в наклонных и горизонтальных трубопроводах. Горные машины и рудочная гидро-аеромеханика Мецниереба, Тбилиси. 1984 (М.Джангидзе, А.Инашвили, Ш.Шавгулидзе, Д.Бакрадзе)
 • Экспериментальные исследования гидроабразивных свойств дробленных известняков. "Наукова думка" Гидромеханика, №25, 1974 (Соавторы: М.Геленидзе, Ш.Шавгулидзе, А.Инашвили, Т.Гочиташвили).
 • Особенности гидротранспорта песков в гидрозакладочных устан. шахт Ткибули. Тезисы 2 научно-техн.конф. Изд. Ленинградского горного Института, 1970 (Соавторы: А.Джваршеишвили, А.Инашвили).
 • Применение песчаной гидрозакладки на угольных шахтах Ткибули. ЦНИТЭугля Сб. "Гидравл. добыча угля", №5, 1966 (Соавторы: А.Джваршеишвили, А.Инашвили).
 • Опыт перекрития русел рек песчано-гравелистыми грунтами. Гидротехн. Строитель. №11, 1963 (Соавторы: Д.Меламут, С.Калижнюк).
 • Перекрытие русла реки посредством расчленения перепада. Гидротехника и мелиорация, №8, 1962 (Соавтор: Д.Меламут).
გამოგონებები (პატენტები):
 • მოწყობილობა ცენტრიდანული ტუმბოს უკუბრუნვის თავიდან ასაცილებლად - საქპატენტი GEP 2012 5598 B, 2012, (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • სტენდი მილსადენის ჰიდროდინამიკური გამოცდისათვის. საქპატენტი, P4669, 2009 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ლ.გავაშელი, მ.ჯანგიძე, რ.ნასყიდაშვილი);
 • კომპენსატორი მაგისტრალური მილსადენი სისტემისათვის. საქპატენტი, P4612, 2009 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ლ.გავაშელი, მ.ჯანგიძე, რ.ნასყიდაშვილი);
 • ასაწევი უკუსარქველი. საქპატენტი, P4459, 2008 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ლ.გავაშელი, მ.ჯანგიძე, რ.ნასყიდაშვილი).
  ტენზოელექტრული მანომეტრი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემებში წნევის გასაზომად. საქპატენტი, P4534, 2008 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, თ.გოჩიტაშვილი, ლ.გავაშელი, მ.ჯანგიძე);
 • ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა. საქპატენტი, P4473, 2008 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, მ.ჯანგიძე, რ.ნასყიდაშვილი, ლ.გავაშელი);
 • პლაზმატრონის კათოდის დამზადების ხერხი. საქპატენტი, P4440, 2008 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, გ.გელენიძე, მ.ჯანგიძე, ზ.ბათხაძე, მ.გელენიძე, გ.კენჭოშვილი);
 • ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა. საქპატენტი, P4472, 2008 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, მ.ჯანგიძე, რ.ნასყიდაშვილი, ლ.გავაშელი);
 • ტუმბო აბრაზიული ჰიდრონარევისათვის. საქართველოს პატენტი, ¹პ 924, 1999 (თანაავტორი: მ.ჯანგიძე);
 • Способ перекрытия русел рек, авт.свидетельство №156483, 1963 г.
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტის გრანტი:
1997 - ”საქრთველოს მანგანუმის მრეწველობის განვითარება” - ნაწილის პასუხისმგებელი შემსრულებელი
2. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები:
1997-1999 - ”მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტის პარამეტრების კვლევა ენერგოეფექტური სისტემების შემუშავების მიზნით”. -შემსრულებელი
2000-2001 - ”მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ძირითადი დებულებების შემუშავება დარგობრივი ნორმატიული დოკუმენტის შექმნის მიზნით” - შემსრულებელი
2002-2003 - ”სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების გარდამავალი რეჟიმებისათვის ჰიდროდინამიკური პარამეტრების გაანგარიშების ძირითადი დებულებების შემუშავება დარგობრივი ნორმატიული დოკუმენტის შექმნის მიზნით” - შემსრულებელი
2004-2005 - ”სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ეფექტურობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფის მეთოდებისა და საშუალებების ძირითადი დებულებების შემუშავება დარგობრივი ნორმატიული დოკუმენტის შექმნის მიზნით” - შემსრულებელი

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

     ვ.სილაგაძე მონაწილეობდა 20-ზე მეტ რესპუბლიკურ, საკავშირო და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში. მათ შორის:

 • სს "მადნეულის" სპილენძ–პირიტის მადნების გამდიდრების კუდების მეორადი გადამუშავების ნარჩენების ჰიდროსატრანსპორტო და წყალმომარაგების სისტემების ტექნიკურ–ეკონომიკური შეფასება –მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;
 • "13th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles" - თბილისი, 2006 წ.;
 • "Новейшие технологии и Грузия"- Тбилиси, 2002 г.;
 • "Вопросы гидромеханизации"- Магдебург, Германия, 1993 г.
 • "Гидромеханизация - 6" - Венгрия, Мишкольц, 1989 г.
 • "Гидромеханизация и проблемы окружающей среды" - Москва, 1981 г.
 • "Надежность и долговечность оборудования и трубопроводов гидротранспортных систем"- Тбилиси, 1981 г.
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:

50-ზე მეტი სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაო; აქედან: 30 სამუშაოში თემის ხელმძღვანელი,  25 სამუშაო შესრულებულია სახელშეკრულებო საწყისებზე სხვადასხვა უწყებების და ორგანიზაციების დაკვეთით.

დამატებითი ინფორმაცია:
 • ვ.სილაგაძის მონაწილეობით დამუშავებული მილსადენი პნევმოკონტეინერული ტრანსპორტის დანადგარის მოქმედი მოდელი ექსპონირებული იყო ინდოეთში დელის საერთაშორისო გამოფენაზე 1985 წელს;
 • დამუშავებულია ”ამოსავსები და დალამვის მასალების დროებითი სახელმძღვანელო ტყიბული-შაორის საბადოსათვის” - დამტკიცებული ”საქგიპროშახტის” მიერ 29.03.1976 წ. #1335; ”ამოსავსები მასალების ხარჯის ნორმები და ინსტრუქცია” 1974 წ.; ცნობარი - ”საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება და გამდიდრება” #2, 11, თბილისი, ”მეცნიერება”, 1989 წ.
 • გამოგონების -” способ перекрытия русел рек, авт.свидетельство №156483” - დანერგვით სამშენებლო სამმართველომ ”ასტრახანჰიდრომჰენმა’ მიიღო 1,098 მილიონი დოლარის რეალური ეკონომია.
 • ვ.სილაგაძე მონაწილეობდა ყოფილ საბჭოთა კავშირში საკავშირო-მიზნობრივი და მეცნიერების და ტექნიკის კომიტეტის პროგრამებით გათვალისწინებული თემების შესრულებაში;
 • ვ.სილაგაძის ხელმძღვანელობით მომზადებული და დაცულია სამი საკანდიდატო დისერტაცია (ა.ინაშვილი, შ.შავგულიძე, მ.ჯანგიძე);
 • ვ.სილაგაძე იყო სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.