კონკურსი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური არასამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

  1. იურისტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  3. ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების ფეთქებადი ნივთიერებების სინთეზის, ექსპერტიზის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიის:

        ა) ტექნიკოსის ერთ საშტატო ერთეულზე;

        ბ) ლაბორანტის ორ საშტატო ერთეულზე;

  1. ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების პოლიმერული კომპოზიტების და მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  2. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების ჯგუფის:

        ა) კონსტრუქტორის  არასრულ საშტატო ერთეულზე;

        ბ) არქიტექტორის ერთ  საშტატო ერთეულზე;

        გ) ხარჯთაღმრიცხველის არასრულ საშტატო ერთეულზე;

        დ) სპეციალისტის ერთ საშტატო ერთეულზე.

  1. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სანტექნიკოსის ერთ საშტატო ერთეულზე.


კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2024 წლის 19 ივნისს და მთავრდება 2024 წლის 30 ივნისს.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტ, კონკურსის დებულება და შესავსები განაცხადის ფორმა თანდართულ დოკუმენტში.

19-06-2024