კონკურსი

ინსტიტუტის საშტატო განრიგით განსაზღვრული ვაკანტური სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის და სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი:

  1. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის უფროსი საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების ჯგუფის უფროსი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე;
  2. ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების ფეთქებადი ნივთიერებების სინთეზის, ექსპერტიზის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიის მეცნიერი თანამშრომელის ერთ საშტატო ერთეულზე.

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2024 წლის 24 ივნისს და მთავრდება 2024 წლის 04 ივლისს.


იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი და შესავსები განაცხადის ფორმა 1; განაცხადის ფორმა 2 თანდართულ დოკუმენტში.

24-05-2024