კონკურსი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური არასამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

 1. დირექტორის მრჩეველი - საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდებთან საკონტაქტო პირის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრის ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორიის ტექნიკოსის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 3. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრის ანალიზური ქიმიისა და წიაღისეულის გამდიდრების ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 4. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და სამთო ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 5. ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების ფეთქებადი ნივთიერებების სინთეზის, ექსპერტიზის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ლაბორანტის ორ საშტატო ერთეულზე;
 6. ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების, პოლიმერული კომპოზიტების და მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიის ინჟინერის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 7. ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების, პოლიმერული კომპოზიტების და მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 8. ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზის, აფეთქებისგან დამცავი სტრუქტურების და მაღალტექნოლოგიური კომპოზიტების განყოფილების, ასაფეთქებელი კომპლექსის საინჟინრო - ექსპერიმენტული უზრუნველყოფის ჯგუფის უფროსი სპეციალისტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 9. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების ჯგუფის სპეციალისტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 10. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 11. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორის თანაშემწის ერთ საშტატო ერთეულზე.
 12. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სანტექნიკოსის ერთ საშტატო ერთეულზე.
 13. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მუშის ერთ საშტატო ერთეულზე.

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2023 წლის 11 სექტემბერს და მთავრდება 2023 წლის 20 სექტემბერს.

მოთხოვნილი დოკუმენტების წარმოუდგენლობა ან არაჯეროვანი სახით წარმოდგენა გამოიწვევს კონკურსანტის მოხსნას კონკურსიდან.

კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი და შესავსები განაცხადის ფორმა თანდართულ დოკუმენტში.

12-09-2023