კონკურსი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ არასამეცნიერო და სამეცნიერო თანამდებობაზე:

 1. ადამიანური რესურსების და საქმისწარმოების სამმართველოს სპეციალისტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 2. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის ჰიბრიდული კომპოზიტების კვლევის ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 3. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბადოთა დამუშავების ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე:
 4. მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობისა და საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიების ცენტრის საბაგირო სისტემების ლაბორატორიის ლაბორანტის ორ საშტატო ერთეულზე;
 5. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მსალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე
 6. აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 7. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ხარჯთაღმრიცხველის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 8. საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის ლაბორანტის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 9. სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი ბიბლიოთეკარის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 10. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ელექტრიკოსის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 11. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ზეინკალის ერთ საშტატო ერთეულზე;
 12. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დარაჯის ერთ საშტატო ერთეულზე.

.

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2022 წლის 04 მაისს და მთავრდება 2022 წლის 09 მაისს.

მოთხოვნილი დოკუმენტების წარმოუდგენლობა ან არაჯეროვანი სახით წარმოდგენა გამოიწვევს კონკურსანტის მოხსნას კონკურსიდან.

კონკურსანტებმა განცხადება და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით. 

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი და შესავსები განაცხადის ფორმა თანდართულ დოკუმენტში.


4-05-2022