სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

   

    დაფინანსების წყარო
  დამტკიცებული გეგმა სახ. ბიუჯეტი საერთაშო-რისო გრანტი ეროვნული ფონდის გრანტი სახელშეკრუ-ლებო სამუშაოები  სულ
2021 წლის საწყისი ნაშთი     2980.0 92492.0 19520.00  
შემოსავალები   1578497.0 0.0 238319.0 218095.00 2034911.0
ხარჯები + არაფინანსური აქტივები  1627600.0 1578497.0 0.0 253210.0 165336.0 1994670.0
ხარჯები 1577600.0 1531890.0 0.0 178763.0 146383.0 1854663.0
შრომის ანაზღაურება (მ.შ. პრემია 49239 ლარი) 1287600 1234889   0 77000 1311889.0
საქონელი და მომსახურება 290000.00 287180.00 0.00 80724.00 28649.00 394180.00
მ. შ. შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 57000 64539.0   22447.0 1870.0 88856.0
მ.შ. მივლინება ქვეყნის შიგნით 4000 3998.0   120 2130.00 6248.0
მ.შ. მივლინება ქვეყნის გარეთ 14000 0.0 0.00 4130 0.00 4130.0
მ.შ. ოფისის ხარჯი 157000.0 137111.0 0.0 32229.0 19231.0 189639.0
საკანცელარიო ხარჯები 5000 4103.0   865.00 140.0 5108.0
კომპიუტერული პროგრამის შეძენა და გაახლება   0.0     0.0 0.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის შეძენა (ელ. კოდექსი) 5000 5275.0     95.0 5370.0
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე
რემონტის ხარჯი
58000 27625.0     0.0 27625.0
საოფ.ინვენტარის შეძენა და
დამონტაჟების ხარჯი
10000 13305.0 0.0 3962.0 393.0 17660.0
მცირეფას. საოფ. ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი (მ.შ. კომპიუტერული ტექნიკა) 5500 4847.0   4957.0 404.0 10208.0
ოფისისათვის საჭირო საგნების
და  მასალების შეძენა
8000 34167.0 0.0 30.0 2123.0 36320.0
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 8000 4358.0   97.0   4455.0
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის მოვლა-შენახვის და რემონტის  4000 4149.0 0.00 7251.0 0.0 11400.0
კავშირგაბმულობის ხარჯები
(ტელეფონი, ინტერნეტი, საფოსტო)
5500 6261.0     303.0 6564.0
კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, წყალი, ბუნებრივი აირი, დასუფთავება) 45600 33021.0   15067.0 13400.0 61488.0
ტერიტორიის დასუფთავება 2400       2373.0 2373.0
წარმომადგენლობითი ხარჯი 2000 0.0       0.0
სამედიცინო ხარჯები 1000 3441.0       3441.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 2500 0.0 0.0 1235.0 1845.0 3080.0
ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი, სათადარიგო
ნაწილები, შეკეთება)
18000 24161.0     1114.0 25275.0
სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება 34500 53930.0 0.0 20563.0 2459.0 76952.0
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი    24000.0       24000.0
ქიმრეაქტივები, ლაბორ. ჭურჭელი,   29930.0   20563.0 2409.0 52902.0
კვალიფიკაციის ამაღლება     0.0     0.0
აუდიტორული, საკონსულტაციო   0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
სოციალური გადასახადი  ბიულეტინი   9821.0     728.0 10549.0
არაფინანსური აქტივები 50000 46607.0 0.0 74447.0 18953.0 140007.0
არასაცხოვრებელი შენობები   3351.0     0 3351.0
მანქანა–დანადგ. და ინვენტარი   43256.0   70029.0 16381.0 129666.0
კომპიუტერული ტექნიკა   0.0       0.0
მობილური ტელეფ. კომპიუტერი   0.0   4418 2572.0 6990.0
სხვა ხარჯები (საბიუჯეტო გადასახადები)       98039.0 40006.0 138045.0
დღგ         34744.0 34744.0
სასაჩუქრე წიგნები         2065.0 2065.0
ქონების გადასახადი. გადარიცხული იყო ავანსი    803ლარი         0.0 0.0
დასუფთავების მოსაკრებელი       439.0 2840.0 3279.0
გრანტის ძირითადი პერსონ. ანაზღაურება       97600.0   97600.0
ტრანსპორტის დაზღვევა         357.0 357.0
გრანტის თანხის უკან დაბრუნება       0    
             
ნაშთი   0.0 2980.00 77601.00 72279.00  
             
2021წ გაიცა პრემია  49239ლ            

                       

9-02-2022