ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2019 წლის II კვარტალში გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (განთავსებულია 29.07.2019)