ინსტიტუტის 2019 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი (განთავსებულია 29.07.2019)