სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (საკუთარი სახსრებით) - 2019 წლის II კვარტალი (განთავსებულია 29.07.2019)