ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2019 წლის I კვარტალში გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (განთავსებულია 30.04.2019)