ინსტიტუტის 2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი (განთავსებულია 30.04.2019)