სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (გრანტებიდან) - 2019 წლის I კვარტალი (განთავსებულია 30.04.2019)