ინსტიტუტს 2018 წელს გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 28.03.2019)