კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია

ლეონ მახარაძე

ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნ. თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:690722

ელ-ფოსტა:lmakharadze@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

03.08.1938 წ.

განათლება:

1956-1961 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სამეც./აკად.ხარისხი:

1968 –  ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი;
1985 – ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
წოდება:
1986  –  პროფესორი;
1996  –  მინერალური რესურსების საერთაშორისო აკადემიის და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი

შრომითი საქმიანობა:

1962 - დღემდე - სამთო ინსტიტუტი

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო ტექნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი;

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სამთო ელექტრომექანიკა;
 • ჰიდროაერომექნიკა;
 • ჰიდროაროდინამიკა;
 • ბუნებრივი ენერგორესურსები;
 • მაგისტრალური ნავთობ- და გაზსადენები, მათი ტექნიკური დიაგნოსტიკა და საიმედოობა;
 • მაგისტრალური და ტექნოლოგიური დანიშნულების მილსადენი ჰიდროტრანსპორტი
შერჩეული პუბლიკაციები:

       200-ზე მეტი ნაშრომი ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ინგლისურ ენებზე, მათ შორის: 8  მონოგრაფია და 13 სახელმძღვანელო უმაღლესი        სკოლისათვის; 100-ზე მეტი გამოგონება

 • სს "მადნეულის" სპილენძ-პირიტის მადნების გადამუშავების მოცულობების გაზრდით განპირობებული გამდიდრების კუდების მიმწოდებელი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის სარეჟიმო და ტექნოლოგიური პარამეტრების დადგენა.  ”სამთო ჟურნალი”, №2(41), თბილისი, 2018. გვ. 38–46 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების სადაწნეო მილსადენი მაგისტრალების სიმტკიცეზე გაანგარიშების შესახებ მათში განვითარებული ჰიდროდინამიკური პროცესების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. №2(508), 2018. გვ:60-64;
 • კუდებსაცავებისა და კაშხლების მონალექი მანაწილებელი მილსადენების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(40), თბილისი, 2018. გვ. 29–34 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • სადაწნეო მაგისტრალური მილსადენი მაგისტრალის შემდგენი მილების შეერთების ადგილების მასში მიმდინარე ჰიდროდინამკურ პროცესებზე გავლენის ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №2(39), თბილისი, 2017. გვ. 36 –37 (თანაავტორი: ს.სტერიაკოვა);
 • Pressure Hydrotransport System Main Pipeline Strength Calculation. Proceedings of the 18th International Conference on Transport & Sedimentation of Solid Particles. 11-15 September 2017, Prague, Czech Republic. ISSN 0867-7964. pp.201-208;
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგისტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობაზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 83 –92 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განთავსებული ობიექტის წყლით მომარაგება მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლებიდან. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 34 –39 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • სამთო მანქანების დეტალების მაგნიტურ–იმპულსური დამუშავება მათი განმტკიცების მიზნით. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 49 –50 (თანაავტორები: ლ.გავაშელი, კ.პეროვი, ს.სტერიაკოვა)
 • ძნელდნობადი მასალების და სამრეწველო ნარჩენების სადნობი ახალი ტიპის თერმული პლაზმური რკალის ღუმლის ელექტრომომარაგების სქემის დამუშავება და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 57-61 (თანაავტორები: დ.გელენიძე, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ზ.თადუმაძე)
 • დროებითი დისლოკაციის ადგილების წყალმომარაგების ძირითადი აპექტები. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 49-57 (თანაავტორები:  ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა)
 • მაგისტრალური ნავთობსადენების და ნავთობპროდუქტსადენების ექსპლუატაციის საიმედოობის ანალიზი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი არსებული სისტემების მაგალითზე. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 41-48 (თანაავტორები:  ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა)
 • მაგისტრალურ მილსადენებში ტრანსპორტირებული ნედლი ნავთობის ფიზიკურ–მექანიკური თვისებების ტრანსპორტირების გარემოსაგან დამოკიდებულებით ცვალებადობის კვლევა სისტემის ტექნიკურ–ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და ექსპლუატაციის საიმედოობაზე მათი გავლენის მიზნით. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35) 2015. გვ: 36-41 (თანაავტორები:  ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი)
 • ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N1(36) 2015 წ. გვ: 66–71(თანაავტორები: მ. ლოსაბერიძე, დ. ყიფიანი)
 • სს "მადნეულის" მამდიდრებელი ფაბრიკის ობიექტების ტექნიკური წყლით მომარაგებაში დეფიციტის შვსების ვარიანტის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 50-54 (თანაავტორები:  ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, კ.კეკელიძე)
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო–პნევმატიკური დემპფერების ეფექტურობის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), თბილისი, 2015 წ. გვ: 44–50 (თანაავტორები: ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა, ვ.გელაშვილი)
 • სს “მადნეულის“ ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ობიექტების წყალმომარაგების სისტემის რეკონსტრუქციის ჰიდრავლიკური ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №1(32), თბილისი, 2014 წ. გვ: 63–68(თანაავტორები: ვ. სილაგაძე, მ. ჯანგიძე)
 • მრავალსაფეხურიან მაგისტრალურ  ნავთბსადენებში  არასტაციონარული პროცესების დროს წნევების ნაზარდზე მადემპფირებელი მოწყობილობების გავლენის ანალიზისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(32),  თბილისი, 2014 წ. გვ: 60–63 (თანაავტორები: ნ. ხუნდაძე, ვ. გელაშვილი, თ. სოხაძე)
 • მრავალსაფეხურიან ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადენ მაგისტრალში მიმდევრობით ჩართული ტუმბოების რაოდენობისა და მაგისტრალის გასწვრივ მათი განთავსების ადგილის განსაზღვრის ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 51-63 (თანაავტორი: ა.ტაველიშვილი)
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ეკონომიური ეფექტურობის გაანგარიშების მეთოდიკა მათი ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან სრულად დაცვის უზრუნველყოფის შემთხვევებში. ”სამთო ჟურნალი,” N 2(31), თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2013. გვ: 56-59 (თანაავტორები:  ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა);
 • კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება მაგისტრალური მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ექსპლუატაციისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომათა კრებული. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013. გვ: 60-63 (თანაავტორი: ვ.გელაშვილი);
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების გაანგარიშების განზოგადებული ალგორითმი. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 60–63 (თანაავტორები:  ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა);
 • Diagnostics and Technique for the Analysis Pipelines Transportation” – Сборник научных трудов Института «Проблем природокористування та екологii» Национальной Академии Украины, вып.15. Днепропетровск, стр:45-49, 2012 (თანაავტორები: ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა)
 • К вопросу определения месторасположения промежуточных насосных станций в многоступенчатых гидротранспортных системах, работающих без разрыва сплошности потока» - Сб. Трудов посвященного 105 –летия со дня рождения А.Горгидзе «Прикладная математика и механика», изд. дом «Технический Университет», Тбилиси, 2012, с.159-165 (თანაავტორები:ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა)
 • „ბაქო–თბილისი–ერზრუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები“ – ”სამთო ჟურნალი ” №2(29), თბილისი, 2012. გვ. 39–45;
 • ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის მაგისტრალური ნავთობსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები. ”სამთო ჟურნალი” #1(28), თბილისი, 2012. გვ:55–63 (თანაავტორები: ნ.ხუნდაძე, ვ.გელაშვილი, ს.სტერიაკოვა)
 • დიაგნოსტიკა და ტექნიკა მილსადენი ტრანსპორტის მდგრადობის ანალიზისათვის. მილსადენი ტრანსპორტის საზოგადოების მე–14 საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. 28 ივნ.–1 ივლ., 2011. მადრიდი, ესპანეთი. გვ.131–136 (თანაავტორი: ლ.გავაშელი).
 • ტყიბულ–შაორის საბადოს ქვანახშირის წყალ–ნახშირის სუსპენზიის გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა თბოენერგეტიკაში გამოყენებისათვის. მე–15 საერთაშორისო კონფერენციის – "ტრანსპორტი და მყარი ნაწილაკების დალექვა" – მასალები. 6–9 სექტემბერი, 2011. ვროცლავი, პოლონეთი. გვ.233–240 (თანაატორი: თ.გოჩიტაშვილი).
 • კუდებსაცავების და კაშხლების მოსალექი მანაწილებელი მილსადენის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების სპეციფიკა. ”სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(27), 2011. გვ.53–55(თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, თ.წამალაშვილი).
 • ბაქო–თბილისი–ერზრუმის მაგისტრალური გაზსადენის საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მონაკვეთის სიმტკიცეზე გაანგარიშების ექსპერტიზის შედეგები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.62–65 (თანაავტორები: ნ.ხუნდაძე, ბ.ქოქაშვილი).
 • სს "მადნეულის" გამდიდრების კუდების ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარის ტუმბოების ჰიდროშემჭიდროებებში წყლის მიმწოდებელი ახალი სისტემის ჰიდრავლიკური ანალიზი. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.70–73 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე).
 • Unsteady process in pressure pipeline during transportation of multiphase hydroairmixture. Scientific-technical Journal "Building" #2(17), 2010. pp.67-76 (Co-author: G.Kirmelashvili).
 • ვანტური საბაგირო ტრანსპორტის გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. ”სამთო ჟურნალი”,   #2(25), 2010. გვ. 39–44 (თანაავტორი: კ.ხატიაშვილი).
 • Комплексный показатель эффективности и надежности многоступенчатой гидротранспортной системы. შრომათა კრებული:"გამოყენებითი მექანიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010. გვ. 160–166. (თანაავტორი: ს.სტერიაკოვა).
 • მილსადენების ტემპერატურული დეფორმაციების და დინამიკური პროცესებით გამოწვეული განივი რხევების მაკომპენსირებელი საშუალება. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 56–59.(თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, ს.სტერიაკოვა).
 • პნევმოჰიდრავლიკური აკუმულატორის გაანგარიშება, რომლის კორპუსის ზედა ნაწილთან მიერთებულია ჰაერით შევსებული დამატებითი დრეკადი მოცულობები–სილფინები. ”სამთო ჟურნალი”, №1(24), 2010. გვ. 74–84 (თანაავტორი: ა.შარიქაძე).
 • ჰიდრავლიკური ამოვსება ტყიბული–შაორის საბადოს ქვანახშირის შახტებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(24), 2010. გვ. 28–31 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე).
 • სადაწნეო სისტემების ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან დამცავი საიმედო საშუალებების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების გაანგარიშების კომპიუტერული პროგრამა და მათი ეფექტურობის კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”,   #2(23), 2009. გვ. 62–68.(თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე).
 • სადაწნეო მილსადენის ჩამკეტი  ორგანოდან სითხის ნაკადის მოწყვეტის შედეგად წარმოქმნილი ჰიდრავლიკური დარტყმის შესწავლის ექსპერიმენტული და თეორიული კვლევების შედეგების ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”,  #2(23), 2009. გვ. 48–62.(თანაავტორი:ა.შარიქაძე).
 • ნავთობტერმინალების ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შესანახი რეზერვუარების ფსკერის მდგომარეობის დიაგნოსტიკის ტექნოლოგია და ანალიზის მეთოდიკა. ”სამთო ჟურნალი”, #1(22), თბილისი, 2009. გვ: 50-51 (თანაავტორები: ლ.გავაშელი, თ.მეძველია)
 • მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენების სექციონირების შესახებ წნევის მკვეთრი რხევების წარმოშობის თავიდან აცილების მიზნით. ”სამთო ჟურნალი”, #1(22), თბილისი, 2009. გვ: 42-43 (თანაავტორები: ა.შარიქაძე, ს.სტერიაკოვა)
 • პლაზმური დანადგარების დამუშავება სამთო სამუშაოების წარმოებისათვის. ”სამთო ჟურნალი” #1-2(20-21), თბილისი, 2008. გვ. 30-34  (თანაავტორები: დ.გელენიძე, გ.გოგია, ც.სიჭინავა).
 • ჩამკეტი ორგანოდან სითხის ნაკადის მოწყვეტის შედეგად წარმოქმნილი ჰიდრავლიკური დარტყმის კვლევა, როდესაც სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის საჭირხნი მილსადენი შეიცავს აღმავალ უბანს. ”სამთო ჟურნალი”   №1-2 (20-21), თბილისი, 2008. გვ.18-29 (თანაავტორი: ა.შარიქაძე).
 • Ways of Increasing Efficiency of Pipeline Hydrotransport for Minerals and Wastes. Proceedings of the 11th «International Mineral Processing Symposium». 21-23 October 2008. Belek-Antalya, Turkey. pp.1155-1159 (co-authors: A.Sharikadze, S.Steryakova).
 • Calculation of Means of Protection of Hydrotransport System from Sharp Increases of Pressure. 14th International Conference on “Transport and Sedimentation of Solid Particles”. 23-27 June 2008. Saint Petersburg, Russia. pp.371-376. (co-authors: K.Khatiashvili, A.Sharikadze).
 • Рекомендации по выбору и применению средств стабилизации давлений при нестационарных процессах в напорных гидротранспор-тных системах в зависимости от причин и условий их возникновения. «Горный журнал»,  №1-2 (18-19), Тбилиси, 2007. с.24-27 (соавторы: А.Т.Шарикадзе,С.И.Стерякова, Г.Д.Кенчошвили).
 • Основные факторы и пара-метры предопределяющие формирование режимов работы напорных трубопро-водных гидротранспортных систем, анализ их влияния на эффективность и надежность. «Горный журнал»,  №1-2 (18-19), Тбилиси, 2007. с.17-23.
 • Гидравлический удар в напорных трубопроводах при соударении встречных потоков. Труды Международной конференции «Проблемы механики сплошных тел», Тбилиси, 2007. с.186-191(соавтор: С.И.Стерякова).
 • Причины и условия возникновения резких колебаний давления в напорных гидротранспортных системах, рекомендации для их устранения.«Нефть и газ Грузии», №20, Тбилиси, 2007. с.49-60.
 • The generalized algorithm and computer realization of computing techniques of the antishok means. 13th International Conference of “Transport and sedimentation of solid particles”. September 18-20, 2006, Tbilisi, Georgia. pp.187-194 (co-authors: K.Khatiashvili,D.Sulaberidze).
 • Algorithm for Calculation of Hydraulic shock Bumpers with Elastic Working Organs Made of Elastomers Filled with Air. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. Volume 174, number 2, September-October, Tbilisi, 2006. pp.243-245 (co-author:T.Iamanidze).
 • Классификация и анализ средств защиты от резких повышений давления напорных гидротранспорт-ных систем. «Горный журнал», №1-2(16-17), Тбилиси, 2006. с.39-47.
 • Гидромеханизация горных работ, книга третья, четвертая – Технологические схемы гидротранспортных систем, режимы их работ. Учебник для ВТУЗ-ов (на грузинском языке)Издательство «Технический университет», Тбилиси, 2006.
 • Трубопроводный гидротранспорт твердых сыпучих материалов. ПИО «Мецниереба», Тбилиси, 2006. 350 с. (21,8 п.л.) (соавторы: Т.Ш.Гочиташвили, С.И.Криль, Л.А.Смойловская).
 • Гидромеханизация горных работ, книга третья – Средства гидротранспортирования твердых сыпучих материалов. Учебник для ВТУЗ-ов (на грузинском языке), Издательство «Технический университет», Тбилиси, 2006. 300 с. (18,75 п.л.).
 • Гидродинамические аспекты обеспечения надежности эксплуатации перевальных магистральных нефтепроводов . «Нефть и газ Грузии», №16, Тбилиси, 2005. с.37-44.
 • На службе решения проблем транспорти-рования полезных ископаемых и горных пород посредством энергии жидкой несущей среды. «Горный журнал», №2 (15), Тбилиси, 2005. с.94-98.
 • Трубопроводы и трубопроводная арматура для систем гидротранс-портирования твердых сыпучих материалов. «Горный журнал», №2 (15), Тбилиси, 2005. с.36-42. (соавторы: Г.И.Нинидзе, С.И.Стерякова).
 • Analysis of Reasons and Conditions of Development of Non-Stationary Processes in Hydrotransport Pressure Systems. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences.Volume 172, September-October. Tbilisi, 2005. pp.209-211 (co-author: T.Iamanidze).
 • Classification and Analysis of Pipelines and Pipeline Fittings of Hydrotransport Pressure System. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences.Volume 172, Number 1, July-August, Tbilisi, 2005. pp.39-41 (co-author: T.Iamanidze).
 • Атмосферный воздух – эффективное средство регулирования режима работы центробежных насосов и гашения резких колебаний давления в напорных трубопроводах. «Горный журнал», №1 (14), Тбилиси, 2005. с.38-43. (соавторы: А.Т.Шарикадзе, С.И.Стерякова).
 • საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების მდგომარეობისა და მათ რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ტექნიკურ-ეკონომიკური პრობლემების ანალიზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი, #10, თბილისი, 2004.  გვ.39-44 (თანაავტორები: თ.გოჩიტაშვილი, გ.აბულაშვილი);
 • Analysis and assessment of the ifluence of the diameter and wall thickness along the length of the pipeline on the wave travel velocity at hydraulic shock. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Volum 169, Number 3, May-June, 2004. p.p. 471-473 (co-author: T.Iamanidze).
 • Математическая модель системы плазменная дуга-индивидуальноемкостный преоброзователь источника напряжения и источника тока. Горный журнал, №1 (12), Тбилиси, 2004. с.18-23 (соавторы: М.Геленидзе, В.Силагадзе, М.Джангидзе, Г.Геленидзе, С.И.Стерякова).
 • Some aspects of reliability of gas mains. Security of Natural Gas Supply through Transit Countries. Clawer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 2004. pp. 393-403. (co-author: T.Gochitashvili, M.Kutsia).
 • Анализ состояния магистральных газопроводов Грузии и технико-экономических проблем, связанных с их реабилитацией (на грузинском языке). "Нефть и газ Грузии", №10, Тбилиси, 2004. с. 39-44 (соавторы: Т.Ш.Гочиташвили, Г.Р.Абулашвили).
 • Плазменное оплавление поверхностей природных камней и искусственных строительных материалов (на грузинском языке). «Горный журнал», №1 (12), Тбилиси, 2004. с.18-20 (соавторы: З.Г.Батхадзе, З.А.Чанкветадзе, Г.М.Геленидзе, А.З.Чанкветадзе).
 • Развитие горной науки в Грузии. «Горный журнал», №4, М., 2004. с. 87-88 (соавторы: Л.А.Джапаридзе, Н.Д.Кукуладзе). 
 • Estimation of wear of slurry pumps details restored by means of plasma processing method. 12th international Conference on “Transport and sedimentation of solig particles”. Joined with 12th International Symposium on “Freght pipelines”. Prague, Czech Republic. September, 20-24. 2004. pp.339-344 (co-authors: T.Gochitashvili, M.Gelenidze, M.Dadiani, G.Gelenidze).
 • Chiatura and its manganese deposit. “Mining journal”, N2(13), Tbilisi, 2004. pp.5-21 (co-author: T.Javakhishvili, I.Tsintsadze).
 • Разработка и исследование устройства для демпфирования ударной воздушной волны в подземных сооружениях. Сб.трудов «Теория сооружений и сейсмоустойчивость», №4, Тбилиси, 2004. с.66-72 (соавторы: Э.Д.Матарадзе, А.М.Абесадзе, А.С.Датунашвили).
 • Анализ работы системы " плазматрон-источник питания". Труды горно-геологической секции международной научно-инженерной конференции "Новейшие технологии и Грузия". Тбилиси, 2002 (Соавторы: М.Н.Геленидзе, В.А.Силагадзе, М.В.Джангидзе, Г.М.Геленидзе, С.И.Стерякова).
 • ბაქო-სუფსის ნავთობსადენის პროექტის სახელმწიფო ტექნიკური ექსპერტიზის ძირითადი შედეგები. საქ. ნავთობი და გაზი. #2, თბილისი, 2000. გვ. 206-216.
 • ღრმა შახტების მთავარი წყალამოსაღვრელი დანადგარების ვერტიკალური დამჭირხნი მილსადენის ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დაცვა. სამთო ჟურნალი #2(5), თბილისი, 2000. გვ. 43-45.
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის უსაფრთხო ექსპლოატაციის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "შრომის დაცვაში, ეკოლოგიაში, სამთო საქმესა და გეოლოგიაში" შრომები, თბილისი, 2000. გვ. 56-60.
 • ფხვიერი მყარი მასალების მილსადენით ჰიდროტრანსპორტირების პრობლემები და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სამთო ჟურნალი, #1, თბილისი, 1998. გვ. 33-34.
 • ჰიდრავლიკური სისტემები მილსადენებში მრავალფაზიანი ჰიდრონარევების ტრასნსპორტირებისას. "მეცნიერება", თბილისი, 232 გვ. (რუსულ ენაზე), 1997 (თანაავტორი: გ.ყირმელაშვილი).
 • ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დაცვა. მოსკოვი, "სტროიიზდატი", თბილისი, “მეცნიერება”, 150 გვ. (რუსულ ენაზე), 1996.
 • К расчету прочности трубопроводов гидротранспортных систем. Сообщения АН Грузии, Т.151, № 3, Тбилиси, 1995, с. 471-477 (соавтор: Т.Ш.Гочиташвили).
 •  ჰიდროაბრაზიული ცეთის პრობლემა. “მეცნიერება და ტექნიკა”, # 9-10, თბილისი, 1995. გვ. 17-21 (თანაავტორი თ.გოჩიტაშვილი).
 • Определение усилий на проводники ствола при опирании на них подъемных сосудов через воздушную подушку в зависимости от типа уплотнения. Сообщения АН Грузии, Т.152, № 1, Тбилиси, 1995. с. 109-112 (соавторы: А. И. Борохович, Б. А. Борохович).
  სახელმძღვანელოები:
 • ჰიდროაერომექანიკის ჰიდრო და პნევმო-მანქანების საფუძვლები. თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2014 წელი, 436 გვერდი.
 • უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები ნავთობისა და აირის მოპოვებისა და ექსპლუატაციისას, I ნაწილი. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2013 წ. 660 გვერდი (თანაავტორები: ნ.ბოჭორიშვილი, ა.აბშილავა, ნ.ხუნდაძე).
 • უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები ნავთობისა და აირის მოპოვებისა და ექსპლუატაციისას, II ნაწილი. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 2013 წ. 617 გვერდი (თანაავტორები: ნ.ბოჭორიშვილი, ა.აბშილავა, ნ.ხუნდაძე).
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების საიმედოობა.   კრასნოიარსკის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის გამომცემლობა, (რუსულ ენაზე), 190 გვ., კრასნოიარსკი, 1992 (თანაავტორები: ა.ბოროხოვიჩი, თ.გოჩიტაშვილი, მ.კუცია).
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემები (საცნობარო სახელმძღვანელო). 304 გვ., მოსკოვი, "ნედრა", (რუსულ ენაზე), 1991 (თანაავტორები: გ.დმიტრიევი, თ.გოჩიტაშვილი).
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების საიმედოობა და ხანგამძლეობა. მოსკოვი, "ნედრა", 119 გვ. (რუსულ ენაზე), 1984 (თანაავტორები: თ.გოჩიტაშვილი, დ.სულაბერიძე, ლ.ალიოხინი).  
გამოგონებები (პატენტები):
 • კომპენსატორი მაგისტრალური მილსადენი სისტემისათვის. საქპატენტის ბიულეტენი №3, 2009. საქართველოს პატენტი, GEP20094612B (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ვ.სილაგაძე, ლ.გავაშელი, მ.ჯანგიძე, რ.ნასყიდაშვილი);
 • სტენდი მილსადენის ჰიდროდინამიკური გამოცდისათვის. საქპატენტის ბიულეტენი №7, 2009. საქართველოს პატენტი GEP20094669B  (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ვ.სილაგაძე, ლ.გავაშელი, მ.ჯანგიძე, რ.ნასყიდაშვილი);
 • ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა. საქპატენტის ბიულეტენი №16, 2008. საქართველოს პატენტი GEP20084473, GEP20084472 (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ვ.სილაგაძე, ლ.გავაშელი, მ.ჯანგიძე, რ.ნასყიდაშვილი);
 • ტენზომეტრული მანომეტრი სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის წნევის გასაზომად. საქპატენტის ბიულეტენი №21, 2008. საქართველოს პატენტი GEP20084534B. (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, თ.გოჩიტაშვილი, ვ.სილაგაძე, ლ.გავაშელი, მ.ჯანგიძე);
 • ასაწევი უკუსარქველი. საქპატენტის ბიულეტენი №15, 2008. საქართველოს პატენტი GEP20084459B (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ვ.სილაგაძე, ლ.გავაშელი, მ.ჯანგიძე, რ.ნასყიდაშვილი);
 • პლაზმატრონის კათოდის დამზადების ხერხი. საქპატენტის ბიულეტენი №5, 2008. საქართველოს პატენტი GEP20084440B (თანაავტორები: ვ.გელენიძე, მ.გელენიძე, ვ.სილაგაძე, მ.ჯანგიძე, გ.კენჭოშვილი);
 • სადაწნეო მილსადენში ჰიდრავლიკური დარტყმის დროს სითხის ნაკადის მოწყვეტის ზონის მოცულობის გაზომვის ხერხი. საქპატენტის ბიულეტენი №15, 2008. საქართველოს პატენტი GEP20084450B (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე);
 • სითხის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველი. საქპატენტის ბიულეტენი №15, 2008. საქართველოს პატენტი GEP20084449B (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე);
 •  ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადენში ჰიდრონარევის ხარჯის რეგულირების ხერხი. საქპატენტი ბიულეტენი №10, 2007. საქართველოს პატენტი GEP20074118B (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, თ.გოჩიტაშვილი, ლ.ალიოხინი);
 • ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის სადაწნეო მილსადენის დაცობის ხარისხის განსაზღვრის ხერხი. საქპატენტი ბიულეტენი №17, 2006. საქართველოს პატენტი GEP2007 4020B. (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე);
 • ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა. საქპატენტი ბიულეტენი №17, 2006. საქართველოს პატენტი GEP2007 4014B, GEP2007 4012B (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე);
 • პნევმოჰიდრავლიკური აკუმულიატორი ჰიდრავლიკური დარტყმების ჩახშოbiსათვის. საქპატენტი ბიულეტენი №7, 2006. საქართველოს პატენტი GEP2006 3902B (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე)
 •  ჰიდრონარევის დაუმყარებელი ნაკადის სიმკვრივისა და მასში მყარი ნაწილაკების კონცენტრაციის გაზომვის მეთოდი. საქპატენტი ბიულეტენი №7, 2006. საქართველოს პატენტი GEP2006 3901B (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე);
 • სადაწნეო მაგისტრალური მილსადენის დასამაგრებელი მოწყობილობა. საქპატენტი ბიულეტენი №3; 2006. საქართველოს პატენტი GEP2006 3851B. (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე);
 • გვირაბებსა და მიწიქვეშა ნაგებობებში აფეთქების დარტყმის ტალღის მადემპფირებელი მოწყობილობა. საქპატენტი ბიულეტენი №23; 2005. საქართველოს პატენტი GEP2006 3816B. (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ა.აბაშიძე, ა.დათუნაშვილი, კ.ხატიაშვილი);
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა. საქპატენტი ბიულეტენი №21; 2005. საქართველოს პატენტი GEP2006 37718. (თანაავტორები: კ.ხატიაშვილი, ა.შარიქაძე).
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • II საერთაშორისო სამეცნიერო და ტექნიკური ინტერნეტ-კონფერენცია "სამთო მრეწველობის ინოვაციური განვითარება", 14 დეკემბერი, 2017, კრივოი როგი, უკრაინა; მოხს: "წნევის ჰიდროტრანსპორტის სისტემის მთავარი მილსადენის სიძლიერის გაანგარიშების მეთოდოლოგია";
 • მყარი ნაწილაკების ტრანსპორტისა და ნალექების მე -18 საერთაშორისო კონფერენცია, 2017 წლის 11-15 სექტემბერი, პრაღა, ჩეხეთი; მოხს: "სადაწნეო მაგისტრალური ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენი მაგისტრალის სიმტკიცეზე გაანგარიშების შესახებ";
 • საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინჟინრო კონფერენცია „სამთო მოპოვებითი დარგის ინოვაციური განვითარება“, კრივოი როგი, 14 დეკემბერი, 2016 წ. მოხს: "სადაწნეო მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ეფექტურობის, საიმედოობისა და ხანგამძლეობის უზრუნველყოფის ასპექტები". 
 • „უნივერსიტარია სიმპრო 2016“ თემა: „მდგრადი განვითარება ხარისხისა და ინოვაციის მეშვეობით ინჟინერიასა და კვლევაში“, ქ. პეტროშანი, რუმინეთი, 14-15 ოქტომბერი 2016 წ. მოხს: "მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ხანგამძლეობის გაზრდის, ექსპლუატაციის საიმედობისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფის ძირითადი  ასპექტები" .http://www.upet.ro/simpro/2016/downloads/Proceedings%20SIMPRO%202016.pdf 
 • ყოველწლიური კონფერენცია „რუმინეთის ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დღეები“, XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, ქ.ტირგუ-მურეში, რუმინეთი, 6-7 ოქტომბერი, 2016 წ. მოხს: "ქალაქის წყალმომარაგების სისტემების ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან დაცვის უზრუნველყოფა"; 
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VII ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ნიკო მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი“ ბათუმი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. მოხს: "ჰიდროდინამიკური და მექანიკური პროცესების გავლენის ანალიზი სადაწნეო მილსადენების ხანგამძლეობაზე და ექსპლუატაციის საიმედოობაზე მათში ჰიდროაერონარევების მოძრაობისას აბრაზიული მყარი ფხვიერი მასალების მინარევებით"; 
 • სატრანსპორტო მილსადენების მე-15 საერთაშორისო სიმპოზიუმი; 24-26 ივნისი, 2014 წ. პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა. მოხს: "სწორკუთხა ფორმის განივკვეთის მილსადენის მონაკვეთების გავლენის ანალიზი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მაგისტრალურ მილსადენებში განვითარებულ ჰიდროდინამიკურ პროცესებზე"; 
 • პოლონეთი-საქართველოს სამეცნიერო და ტექნიკური კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“; 22-24 ოქტომბერი, 2014 წ. თბილისი, მოხს: "სადაწნეო მრავალსაფეხურიანი მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების გაანგარიშებისა და დაპროექტების სრულყოფილი მეთოდოლოგია";
 • აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია; 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი. მოხს: "ჭიათურის მანგანუმის გამდიდრების ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და დასაწყობების სქემების ანალიზი"; 
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია, 8-10 ოქტომბერი, თბილისი, 2014 წ.; "ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის;
 • "Hydrotransport System Main Pipeline Fastening Equipment" - 16th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, 18-20 September 2013, Rostock, Germany;
 • "Locations of Intermediate Pump Stations in Multi-Stage Hydrotransport Systems Operating Without Flow Break” - მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: «Проблемы природопользования, устойчивого развития и техногенной безопасности регионов» - დნეპროპეტროვსკი, უკრაინა,  8-11 ოქტომბერი, 2013 წ;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი, 2013. "კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება მაგისტრალური მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ექსპლუატაციისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით".
დამატებითი ინფორმაცია:
 • სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი;
 • სამეცნიერო, საინჟინრო, საინფორმაციო, ანალიზური, რეფერირებადი ”სამთო ჟურნალის” მთავარი რედაქტორი;
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო ტექნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი;
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი; ამავე ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს და მისი საექსპერტო კომისიის წევრი;
  2013 წელს ლ.მახარძეს მიენიჭა ელიზბარ მინდელის სახელობის პრემია სამთო ტექნოლოგიების დარგში.