მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ლაბორატორია

სვეტლანა დემეტრაშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2963857; 574 11 30 43

ელ-ფოსტა:s-demetrashvili@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

25.11.1941 წ.

განათლება:

1960–1965 – თბილისის ა.პუშკინის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ფიზიკა–მათემატიკური ფაკულტეტი; სპეციალობით: მათემატიკა და ფიზიკა

სამეც./აკად.ხარისხი:

მაგისტრთან გათანაბრებული

შრომითი საქმიანობა:

1969 - დღემდე – სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:

 სამთო, სატრანსპორტო, ჰიდროტექნიკური და სხვა დანიშნულების ნაგებობათა თეორია და გაანგარიშება

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • საქართველოს ბენტონიტური თიხები და მათი გამოყენების სფერო. ”სამთო ჟურნალი”, №2(41), თბილისი, 2018. გვ. 86–90 (თანაავტორები: ნ.ბოჭორიშვილი, გ.კაპანაძე, გ.ჯაფარიძე, კ.ასაბაშვილი);
 • დარიშხანი – მნიშვნელოვანი მინერალი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 53–57 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, გ.ჯაფარიძე, ნ.ბოჭორიშვილი);
 • ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობებში. „სამთო ჟურნალი“, №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 43-47 (თანაავტორები: ო.ლანჩავა, ნ.ბოჭორიშვილი, მ.ჯანგიძე, ნ.არუდაშვილი, გ.ნოზაძე);
 • გვირაბმშენებლობის ორი მთავარი მეთოდის ანალიზი – სამთო ჟურნალი №2(29), თბილისი, 2012. გვ. 24–28 (თანაავტორი: ლ.ჯაფარიძე);
 • წყალტუბოს მღვიმის ხელოვნურად გაყვანილი გვირაბის უსაფრთხო ექსპლოატაციის უზრუნველყოფის კონსტრუქციები. სამთო ჟურნალი, No1(24), 2010. გვ. 34–43 (თანაავტორები: ა.აბესაძე, მ.აბესაძე);
 • წყალტუბოს მღვიმის საშიში მონაკვეთების უსაფრთხო ექსპლოატაციის უზრუნველყოფის კონსტრუქციები. სამთო ჟურნალი, N2(23), 2009. გვ: 30–38 (თანაავტორები: ა.აბესაძე, მ.აბესაძე);
 • ჭიათურის მაღაროებში გვირაბების გასამაგრებლად რკინაბეტონის ხიმეების ათვისება. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” N7-9, თბილისი, 2008. გვ: 59-65 (თანაავტორები: ა.აბესაძე, თ.ახვლედიანი, მ.აბესაძე);
 • საქართველოს სამთო საწარმოების ეკოლოგიური პრობლემები. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” N7-9, თბილისი, 2007. გვ: 63-67 (თანაავტორები: ა.აბესაძე, თ.ახვლედიანი, მ.აბესაძე);
 • სავენტილაციო სისტემების ელემენტების გაანგარიშების სრულყოფისათვის. "სამთო ჟურნალი", N5, თბილისი, 2002 (თანაავტორი: თ.ფირცხალავა);
 • ავტოსაგზაო გვირაბების ვენტილაციისათვის საჭირო ჰაერის რაოდენობის განსაზღვრა. სამეც. ჟურნ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", N10-12, თბილისი, 2001. გვ: 35-39 (თანაავტორი: თ.ფირცხალავა);
 • К совершенствованию расчета элементов вентиляционных систем. სამთო ჟურნალი, №2(7), თბილისი, 2001. გვ: 48-49.(თანაავტორი: თ.ფირცხალავა);
 • ავტოსაგზაო გვირაბების სავენტილაციო არხების კონსტრუქციული პარამეტრების განსაზღვრა. "სამთო ჟურნალი", 1(6), თბილისი, 2001. გვ: 52-53 (თანაავტორები: თ.ფირცხალავა, ე.ჯოხაძე);
 • სატრანსპორტო გვირაბის სავენტილაციო არხის ჰაერის განაწილების გამოთვლა. კრებული "სამთო მექანიკა და სტაციონარული დანადგარები", "მეცნიერება", თბილისი, 1996 (თანაავტორი: ს.მაჭარაშვილი);
 • Расчет потока распределения воздуха в вентиляционном канале транспортного тоннеля. Сборник "Горная механика и стационарные установки", изд. "Мецниереба", Тбилиси, 1996. стр: 81-86. (Соавтор: С.Мачарашвили);
 • Условия возникновения рециркуляции загрязненного воздуха в автодорожных тоннелях и способы ее предотвращения. Сборник "Горная электромеханика и транспорт", изд. "Мецниереба", Тбилиси, стр.10-16, 1990. (Соавтор: С.Мачарашвили);
 • გრძელი ყრუ სანგრევების გაყვანისას სავენტილაციო სისტემების ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევის საკითხები. "მიმოხილვითი ინფორმაცია", გამოშ: I, 1989 (თანაავტორი: ს.მაჭარაშვილი).
გამოგონებები (პატენტები):
 • პარალელურად დაყენებული ვენტილატორების ჩართვის წესი. საავტ. მოწმობა N1245759, 23.07.86, ბიულ. N27, რეგისტრ. 1986 (თანაავტორი: ს.მაჭარაშვილი);
 • ”დრეკად-მადემპფირებელი მასალა”, საავტორო მოწმობა N579475, გამოქვეყნებული ინფორმ. ბიულეტენში N41, 1977 წ. (თანაავტორები: გ.დილანოვი და სხვ.)
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-3 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველი, თბილისი, 9 დეკემბერი, 2016 წ. მოხსენება: "ფიბრობეტონების მიღება და ზოგიერთი თვისების შესწავლა";
 • 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია - მოხსენება თემაზე: "მიწისქვეშა ნაგებობების ვენტილაციის ზოგიერთი პრობლემების შესახებ";
 • პირველი საკავშირო კონფერენცია ”დინამიკური პროცესები სამთო მანქანებსა და სტაციონარულ დანადგარებში”, თბილისი, 1989 წ;
 • სამეცნიერო-ტექნიკური სემინარი ”წარმოებაში შრომის პირობების გაუმჯობესება და გარემოს დაცვა”, ბათუმი, 1987 წ;
 • მესამე საკავშირო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ჰაერთმიმოცვლის მართვის ფიზიკო-ტექნოლოგიური პრობლემები დიდი მოცულობის სამთო გვირაბებში”, ესტონეთი, ქ.კოხტლა-იარვე, 1983 წ.;
 • მეორე რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების პრობლემები”, თბილისი, 1980 წ.