ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

გრიგოლ შატბერაშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:899 53 00 82; 2321698

ელ-ფოსტა:grigshat@yahoo.com;

დაბადების თარიღი:

08.06.1950 წ.

განათლება:

1971-1976 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეც: სამთო ინჟინერი; 
1978–1982–საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა

ტრენინგები:

SIDA-ს ტრეინინგ-პროგრამა მიწის კადასტრში, შვედეთის სამეფო ტექნიკური უნივერსიტეტში 2002 წელს 

შრომითი საქმიანობა:

1976 - დღემდე – სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;
1988–დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გეოდეზიის დეპარტამენტი

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

1988–დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გეოდეზიის დეპარტამენტში ლექციების კურსი (მოწვეული სპეციალისტი) 

სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა ნაგებობებისა და გვირაბების დაპროექტება;
 • მიწისქვეშა და ღია სამთო სამუშაოების დაპროექტება;
 • სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების დამუშავების ტექნოლოგიები და ეკოლოგიური საკითხები
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების მოპოვებისათვის ფეთქებადი მუხტის კონსტრუქციის შერჩევა. დედამიწის მეცნიერებათა დარგში მსოფლიო მულტიდისციპლინარული სიმპოზიუმის შრომები (WMESS 2017). 11–15 სექტემბერი, 2017. პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი);
 • სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №2(39), გვ: 45–52, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.თხელიძე, ნ.აბესაძე);
 • ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), გვ: 119–126, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ნ.აბესაძე);
 • ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას, „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი“. საკონფერენციო სერია, 44(2016). (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე, მ.ლოსაბერიძე, დ.ხომერიკი) IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1 755-1315/44/5/052005/pdf;   
 • უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე შექმნილი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების თვისებების კვლევა, „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, №2, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭუხიძე, ნ. აბესაძე, ა. აფციაური);
 • თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58 (თანაავტორები: ა. აფრიაშვილი, ზ. კუჭიხიძე, გ. ბახუტაშვილი, გ. თხელიძე, ნ. აბესაძე);
 • დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 59–65 (თანაავტორები: ზ.კუჭიხიძე, ა.აფრიაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.თხელიძე, ი.სამხარაძე);
 • დაძაბულობათა ტალღების პარამეტრების საშუალებით ფეთქებადი ნივთიერების ეფექტურობის დადგენის მეთოდიკა. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 64-56 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი);
 • ჭიათურის მანგანუმის საბადოს მარაგების ანგარიშისას კონდიციების შემადგენლობა და მათი განსაზღვრის პირობები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, №2(29), 2012. გვ.11–15. (თანაავტორები: ა.კიკაბიძე, ი.ერქომაიშვილი);
 • ჭიათურის მანგანუმის მადნის დანაკარგებისა და გაღარიბების აღრიცხვა, მათი ნორმატიული მაჩვენებლების დადგენა. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, №1(28), 2012. გვ.51–54 (თანაავტორები: ა.კიკაბიძე, ი.ერქომაიშვილი);
 • გადახსნილი ქანების სანაყაროების მდგრადობის პირობები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, №1(26), 2011. გვ.47–50. (თანაავტორები: რ.მიხელსონი, ა.კიკაბიძე);
 • მარაგების მინიმალური მოცულობის დადგენა საბადოს დამუშავების ტექნიკურ–ეფექტურობის დასადგენად. სამთო ჟურნალი, თბილისი, №2(25), 2010. გვ.28–30(თანაავტორი: ა.კიკაბიძე);
 • საბადოს მიწისქვეშა დამუშავებისას სამთო საწარმოთა მწარმოებლურობის განსაზღვრა მარაგების რაციონალური გამოყენების თვალსაზრისით, სამთო ჟურნალი, თბილისი, №2(25), 2010, გვ.26–28 (თანაავტორი: ა.კიკაბიძე);
 • საქართველოს სამთო–ქიმიური ნედლეულის საბადოების დამუშავების პრობლემები. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 24–29 (თანაავტორები: გ.კაპანაძე, ე.მატარაძე);
 • Добыча и использование природных строительных материалов. Горный Журнал, №4, Москва, 2004. с. 32-36 (соавторы: Р.Михельсон, Н.Шекриладзе, А.Кикабидзе);
 • Основные направления модернизации техники и технологии добычи марганцевых руд открытым способом на рудниках АО "Чиатурманганум". Горный Журнал, №2, Тбилиси, 2004. с. 53-56  (соавторы: Р.Михельсон, С. Хомерики, Н.Кукуладзе);
 • ღია სამთო სამუშაოების მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები ს.ს "ჭიათურმანგანუმის" კარიერებზე. სამთო ჟურნალი, №1(4), თბილისი, 2000. გვ. 26-27. (თანაავტორები: რ. მიხელსონი, ნ. შეყრილაძე);
 • Прогрессивная технология добычи руды жильных месторождений. Сб,"Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии", Тбилиси, "Мецниереба", 1991 (Соавторы: О.Карбелашвили, Т.Сачкова);
 • Технология разработки жильных крутопадающих месторождений с использованием очистных комплексов. Тезисы докладов науч.тех. конференции технолог. процессов при проектировании и эксплоатац. горных предприятий, Батуми 1990. АН ГССР, Тб. (Соавторы: А.Кикабидзе, Д.Каландадзе);
 • Эффективность применения технологии добычи подэтажного обрушения с торцевым выпуском и с использованием самоходного оборудования на пневмоколесном ходу при разработке жильных месторождений. Сб,"Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии", Тбилиси, "Мецниереба", 1987 (Соавторы: О.Карбелашвили, Д.Каландадзе);
 • Эффективность использования самоходного оборудования на пневмоколесном ходу при системе подэтажного обрушения с торцевым выпуском на жилных месторождениях Грузии. Науч.тех. конференция "Механизация и автоматизация в горнохимической промышленности" в Кутаиси, 18-20 сентября. Тб. 1985 (Соавтор: О.Карбелашвили);
 • К вопросу модернизации системы подэтажного обрушения на жильных месторождений Грузии. 7 Всесоюзная конференция по механике горных пород, 1985 (Соавтор:Т.Сачкова);
 • К вопросу рационального применения самоходного оборудования на пневмоколесном ходу на Квайсинском свинцово-цинковом месторождений. Сб,"Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии", Тбилиси, "Мецниереба", 1985 (Соавторы: О.Карбелашвили, Д.Каландадзе);
 • К вопросу модернизации систем разработки Квайсинского месторождения. Сб,"Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии", Тбилиси, "Мецниереба", 1984 (Соавторы: О.Карбелашвили, Д.Каландадзе);
 • Исследование параметров и показателей нового варианта технологии этажного принудительного обрушения на Квайсинском свинцово-цинковом руднике.Сб,"Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии", Тбилиси, "Мецниереба", 1981 (Соавторы: О.Карбелашвили, Д.Каландадзе);
 • Новый вариант технологии выемки этажного принудительного обрушения на Квайсинском свинцово-цинковом руднике. Рационалные методы добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии, Тб: "Мецниереба" 1980 (Соавторы: О.Карбелашвили, Д.Каландадзе).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. პროექტი FR/171/3-180/14 – "მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების აფეთქებით მოპოვების თეორიული საფუძვლები და ტექნოლოგია" (2015–2017 წ.წ.) – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი, ინჟინერი (დამხმარე);

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში, პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. მოხს: "ქანის მიმართული რღვევა იმპულსური დატვირთვისას".  https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Book.pdf;
 • მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016. მოხს: "ფეთქებადი ნივთიერების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება"; 
 • საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია ,,უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები’’, ქ. ბათუმი, 5-9 სექტემბერი 2016 წ; "ქანში გარდატეხილი ძაბვის ტალღის პარამეტრების განსაზღვრა";
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, 2015 წ., 30 სექტემბერი – 4 ოქტომბერი. თემა: „აფეთქებითი ენერგიის გამოყენებით ქვის ბლოკების მოპოვების თეორიული საფუძვლები“. 
 • სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები – II ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია –თბილისი, 2015 წ., 11 დეკემბერი. თემა: „დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები“. 
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:

        სახელშეკრულებო სამუშაოები (2008-2012 წ.წ.):

 • ჩხარი-აჯამეთის მანგანუმის საბადოს ჩხარის უბნის მიწისქვეშა წესით დამუშავების პროექტი (სამუშაოთა ხელმძღვანელი);
 • სს „მადნეული“-ს კარიერის მთელი პერიმეტრისათვის ზღვრული კუთხეების დადგენა;
 • ჩორდის ბარიტის საბადოს დამუშავების პროექტი.