კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია

დავით პატარაია

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ტელ.:+(995 32) 2326991

ელ-ფოსტა:david.pataraia@gmail,com

დაბადების თარიღი:

18.09.1940 წ.

განათლება:

1957-1962 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ინჟინერი-ელექტრიკოსი

სამეც./აკად.ხარისხი:

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (1993)

წოდება: პროფესორი

შრომითი საქმიანობა:

1962-1973 – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
1974-1978 – საქ. მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი;
1974 – დღემდე – გრიგოლ წულუკიძის სსიპ სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • საბაგირო ტრანსპორტი;
 • მეჩხერი ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების კომპიუტერული მოდელირება და გაანგარიშება;
 • ავტომატიკა - ტელემექანიკა;
 • ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, ენერგოეფექტურობა და გამოყენების შესაძლებლობები.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • Modeling and analysis of space reflector antenna taking into conisderation extreme remperature of environment and other impacts. Proceedings - 3rd International Conference "Advanced Lightweight Structures and Reflector antennas", 19-21 sept. 2018, Tbilisi, Georgia. pp. 213-220, ISBN978-9941-8-0511-0 (Co-authors: E.Medzmariashvili, G.Nozadze, R.Maisuradze, G.Baliashvili, K.Chkhikvadze, E.Tsotseria, G.Purtseladze)
 • საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, ა. ქართველიშვილი, ე.წოწერია, რ. მაისურაძე);
 • რთული გავრცობილი კონფიგურაციის მყარი დეფორმირებადი ტანის მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე“. კონფერენციის მასალათა კრებული, თსუ, 2015 წ. (თანაავტორები: ე. წოწერია, გ. ფურცელაძე, რ. მაისურაძე);
 • კოსმოსური პარაბოლური ანტენის ზედაპირის მოდელირება და გათვლა დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე. სამეცნიერო კონფერენციის “მოწინავე მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები” შრომების კრებული. 1-3 ოქტომბერი,  2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ე. მეძმარიაშვილი, გ. ბალიაშვილი, ე. წოწერია, გ. ნოზაძე);
 • ბაგირ- ღეროვანი სტრუქტურების მოდელირებისა და გაანგარიშების ზოგი საკითხი. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-5 ყოველწლიური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 8-10 ოქტომბერი, 2014, თბილისი (თანაავტორები: ე.წოწერია, ა.ქართველიშვილი,  რ.მაისურაძე);
 • “თბილისის ფუნიკულიორი”. ენციკლოპედია, ტომი III, თბილისი (თანაავტორი: მ. ჩორგოლაშვილი);
 • ვანტური საბაგირო სისტემა და მისი გამოყენების შესაძლებლობები საქალაქო და რეგიონულ ტრანსპორტად, აგრეთვე მილსადენით გაზისა და სითხეების ტრანსპორტირებისთვის. საერთაშორის. კონფერენციის „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“ შრომების კრებული. თბილისი. 2014, გვ. 227-233 (თანაავტორები: ე.წოწერია თ.ჯავახიშვილი გ.ნოზაძე გ.ჯავახიშვილი რ.მაისურაძე);
 • წამახვილებული ფორმის ბრტყელი ფიგურების გაანგარიშების შესახებ მყარი დრეკადი სხეულების დისკრეტული სტრუქტურებით წარმოდგენის საშუალებით, Bullt. TICMI, vol 17, No. 1, 2013. თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები;
 • Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержнвых структур“ – горный институт, Груз. Политех. Институт, Стальные канаты №10, Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012 (თანაავტორები:გ.ნოზაძე, გ.ჯავახიშვილი და სხვ.);
 • Моделирование и расчет параболических антенн, гантельных систем и других космических структур на основе дискретного представления стержня и метода выравнивания усилий“– Сборник научных трудов, Одесса, Экология, 2012;
 • ბაგირის დისკრეტული მოდელის გამოყენება მეჩხერი ბაგირ–ღეროვანი სტრუქტურების გასაანგარიშებლად ორბიტული გვარლიანი სისტემების მაგალითზე. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 67;
 • Discrete model and calculation method for rope-rod structures. Problems of Mechanics, International federation for the promotion of mechanism and machine science, International scientific journal. ISSN 1512-0740, N 2(31), Tbilisi, 2008. pp.15-23;
 • Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (соавторы: Г.Джавахишвили, Г.Нозадзе, Т.Джавахишвили, Э.Цоцерия, А.Картвелишвили, Р.Майсурадзе, Б.Шеварденидзе);
 • Об одном подходе к оценке степени безопасности канатной дороги. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК – международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (соавтор: Г.Нозадзе);
 • Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (соавторы: Г.Нозадзе,  А.Картвелишвили, Г.Джавахишвили, Б.Шеварденидзе, Р.Майсурадзе, Г.Пурцеладзе);
 • О предельной точности дискретной модели каната в динамических расчетах канатных систем подвесных дорог. Доклады 3-ей Межд. Конференции АРНи ОСК. Одесса. 2003. с.9;
 • Seilbahnen in Osteuropa und GUS. Weltseilbahngeschichte II.Erlangen. Grinmannv.-g. 2000. pp. 108-129 (Co-authors: Gric Roman, Schmol Hans-Diter);
 • Ueberblik ueber die Seilbahntechnik und Technologie in den GUS Laender. Internationale Seilbahnrundschau, Bohmanverlag, Wien, Heft 6, 1998. pp.16-20;
 • Ein Beitrag zur Berechnung der dynamischen Vogaengen der Seile nach dem Stuetzenuebergang. Technische Universitaet Wien, No 2(42), 1997. pp. 11-16 (co-author E.Engel);
 • О некоторых новых конструкционных решениях канатной системы вантовой канатной дороги. Сб. трудов: Горная механика и стационарные установки. "Мецниереба", 1996. с. 11-16 (соавторы: К.Хатиашвили, Б.Шеварденидзе);
 • Berechnung der Materialiselkraene mittels der Realxationsmethode. Steinverlag Zuerich. Hebe u. Foerderanlagen , No 3, 1996. p. 4 (co-author M.Roth);
 • Ein Beitrag zur diskreten Darstellung des Seiles. Wissenschaftliche Arbeiten des Instituts fuer Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen der TU Wien. Vienna, 1993, N2(32), pp. 32-38. (in German);
 • ავარიული დამუხრუჭების პროცესის კომპიუტერული მოდელირება. ბაგირგზების მე-6 საერთაშორისო კონგრესის შრომები. ბარსელონა, 1993;
 • ბაგირის დისკრეტული წარმოდგენის საკითხისათვის. ვენის ტექნიკური უნივერსიტეტის სარკინიგზო ტრანსპორტისა და ბაგირგზების ინსტიტუტის შრომები. 1993;
 • ბაგირთა სისტემების გაანგარიშება და პროექტირება. გამომც: “მეცნიერება”, თბილისი, 1992;
 • Расчет и проектирование канатных систем на примере канатных дорог. Тбилиси, Мецниереба, 1991. 102 с;
 • Ориентированный метод расчета провисающего каната с произвольной нагрузкой. Сб: Труды Инст. Горной Мех. АН РГ, Горная электромеханика и транспорт, Тбилиси, Мецниереба, 1990, 6 с;
 • Расчет основных параметров вантовой канатной дороги с самоходным вагоном. В тезис. докл. Всесоюзной научн.- практ. конференции 23-26, октября, 1990, Научн-техн. прогресс и персп. развития новых спец. видов транспорта. Часть 1. Москва, НИЦ ВНИИПК - 1990. 3 с.
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. პროექტი: ”პრაქტიკაში გავრცელებული რთული გეომეტრიის მქონე კონსტრუქციების მოდელირება და გაანგარიშება” (2013), შემსრულებელი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამცენიერო ფონდი, ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტთან ერთად;

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 3rd International Conference - "Advanced Lightweight Structures and Reflector antennas", 19-21 sept. 2018, Tbilisi, Georgia;
 • საბაგირო ტრანსპორტის XI საერთაშორისო კონგრესი (OITAF). 2017, 6-9 ივნისი, ბოლცანო, იტალია, მოხს: "ბაგირგზების ბაგირღეროვანი სტრუქტურების დინამიკის მოდელირება და ანალიზი მყარი ტანის დისკრეტული წარმოდგენისა და მიმდევრობითი დამუშავების ალგორითმის გამოყენებით". http://oitaf2017.com/en/;
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VIII ყოვლწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, 27-29 სექტემბერი, 2017, თბილისი; მოხს: "რთული ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების და სხვა მსგავსი სამშენებლო კონსტრუქციების მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენისა და სპეციალური ალგორითმის საფუძველზე";
 • მეცხრე საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე პრობლემებზე არქიტექტურასა და მშენებლობაში, 13-18 სექტემბერი, 2017. ბათუმი; მოხს: "ექსტრემალური პარამეტრების მქონე საბაგირო ავარიული სასიგნალო სისტემის გაანგარიშება დისკრეტული მოდელის საფუძველზე";
 • საქართველოს მათემატიკოსთა და მექანიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. მოხს: "გავრცობილი სხეულების სტატიკური და დინამიკური გაანგარიშების შესაძლებლობის შესახებ მყარი დეფორმირებადი ტანის დისკრეტული მოდელის და მიმდევრობითი მიახლოებების ალგორითმის გამოყენებით"; 
 • მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2016. მოხს: "თვითმავალი საბაგირო გზის ახალი ბუნიკი";
 • ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები, სემინარის XXX გაფართოებული სხდომები, 2016 წლის 20-22 აპრილი. თბილისი. მოხს: "ზოგიერთი არასტანდარტული კონსტრუქციის მყარი დეფორმირებადი ტანის დისკრეტული მოდელითა და მიმდევრობითი მიახლოებების ალგორითმით გაანგარიშების შესახებ";
 • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხს: "მყარი დეფორმირებადი ტანის მოდელირება და გაანგარიშება დისკრეტული წარმოდგენის საფუძველზე";
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის კონფერენცია, ქუთაისი, 8-9 ნოემბერი, 2013 წ, მოხსენებით: ”წამახვილებული ფორმის ბრტყელი ფიგურების გაანგარიშების შესახებ მყარი დრეკადი სხეულების დისკრეტული სტრუქტურებით წარმოდგენის საშუალებით” ;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „ფოლადის ბაგირები – პრობლემები და გადაწყვეტები“. ქ.ოდესა, უკრაინა. 29 მაისი–2 ივნისი, 2012. მოხსენებები: 1.„Примеры моделирования и расчета сложных канатно-стержневых структур». 2. Моделирование и расчет параболических антенн, гантельных систем и других космических структур на основе дискретного представления стержня и метода выравнивания усилий“;
 • საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე–3 ყოველწლიური კონფერენცია – 19–21 დეკემბერი, 2012 წ. თბილისი. მოხსენებით: „ვანტური სატრანსპორტო დანადგარის სტატიკური და დინამიკური გათვლის ზოგიერთი საკითხის შესახებ“.
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:

სახელშეკრულებო სამუშაო N034/12 - 2013 წ.

დამატებითი ინფორმაცია:

დამუშავებები:
ბაგირთა სტრუქტურების გაანგარიშება