ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

ოთარ კავთელაშვილი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, I სართული

ტელ.:557 730065; 2 632818

ელ-ფოსტა:Kavteliusi@mail.ru; otarikavtelashvili@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

3.08.1988 წ.

განათლება:

2005-2009  – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატი;

2009-2011 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურა;

2011-2015 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტის დოქტურანტურა: გეოლოგი, დოქტორი.

სამეც./აკად.ხარისხი:

გეოლოგიის დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

2007-2011 - სსიპ კავკასიის ალ. თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტში ინჟინერი;
2011– დღემდე – გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრება, კერძოდ: ოქროს შემცველი კვარციტების ჰიდრომეტალურგიული გადამუშავება -პროცესების თეორია და პრაქტიკა;
 • ოქროს პოლიმეტალური, სპილენძ-კოლჩედანური, ვერცხლ-ბარიტის შემცველი მაგნეტიტისა და ნახშირების გამდიდრების ტექნოლოგია და მისი თეორიული ასპექტები;
 •  ბუნებრივი სორბენტები და პიგმენტური ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია;
 •  საწარმოო ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგია.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ახალი შემკრები რეაგენტის MD 207883-ის გამოცდა ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების ფლოტაციისათვის. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 46–51 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, მ.ბაღნაშვილი, ა.შეყილაძე, ა.ბაბაკიშვილი);
 • დავით გარეჯის ბარიტ–ოქრო–პოლიმეტალური საბადოს ვერცხლ–ბარიტის მადნების კვლევა გამდიდრებადობაზე. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), 2017. გვ: 80–83 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, მ.ბაღნაშვილი, მ.ჭოხონელიძე, დ.ტალახაძე, ნ.ადეიშვილი);
 • ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი", საკონფერენციო სერია, 44(2016).  (თანაავტორები: ა.შეყილაძე, მ.ბაღნაშვილი); IOPscience, http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052009/pdf ;   
 • ვერცხლის არსებობის ფორმები დავით–გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველ ბარიტის მადნებში. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ. 115–118 (თანაავტორები: მ.ბაღნაშვილი, ნ.ადეიშვილი, ნ.მაისურაძე, ა.შეყილაძე, მ.ჩუბუნიძე);
 • საზანოს ველის პეგმატიტებში იშვიათი მეტალების – ტანტალისა და ნიობიუმის არსებობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(34), 2015. გვ: 42–44 (თანაავტორები: ნ.შეყრილაძე, ნ.გეგია);
 • საზანოს პეგმატიტური ველის შესახებ.“სამთო ჟურნალი” №2(31), 2013 წ.
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. "217292“ –“ჰიბრიდული ბოჭკოებით არმირებული პოლიმერული კომპოზიტები ნანო-ულტრა ფხვნილებით გაძლიერებული მატრიცით”(2016–2019), შემსრულებელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);
2. PG/76/9-240/12 – ”კურორტ წაღვერის ნახანძრალი მთის ფერდობებზე მიმდინარე კოროზიული პროცესების შეფასება, კლიმატური, ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე” (2012), დამხმარე პერსონალი, გეოლოგი. დამფინანსებელი: "ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტები"

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; მოხს: “ბნელი-ხევის ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს ოქროს შემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა";
 • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში, პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 მოხს: „ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნების გამდიდრების ტექნოლოგიის დამუშავება“;  https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016_Bo ok.pdf;  
 • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; მოხს: "დავით გარეჯის საბადოს ვერცხლის შემცველი ბარიტის მადნებში ვერცხლის არსებობის ფორმების დადგენა"; 
 • სსიპ გრ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 26 დეკემბერი 2014 წ.თბილისი; მოხს: "საზანოს ველის პეგმატიტებში იშვიათი მეტალების-ტანტალისა და ნიობიუმის არსებობის შესახებ";
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 15-20 სექტემბერი 2014 წ. თბილისი; მოხს: "საზანოს ველის გრანიტული პეგმატიტების მინერალოგია და პეტროგრაფია";
 • International scientific-practical conference "Innovative Technologies and environment Protection" "Investigation of Sazano's deposit pegmatite's for detaining of the flight potassium feldspars", Kutaisi, 2012.;
 • First International Conference for students and Young Scientists of Materials Processing Science - "Pegmatite's of the Sazano deposit -as the source for obtaining of high-potassium feldspar concentrates" - Tbilisi, Georgian Technical University, 10-13, October, 2010.
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • „სონაჯილის საბადოს ოქროს შემცველი მადნების მეტალურგიული ტესტირება“ შპს „გეოლოგიური კვლევის ცენტრი“№01-08/17 (01.08.2017);
 • შპს გეოლოგიური კვლევის ცენტრის ხელშეკრულება №18-18/04 2018;
 • „ბნელი-ხევის ოქრო-პოლიმეტალური მადან გამოვლინების ოქროს შემცველი მადნების ტექნოლოგიური თვისებების (გამდიდრებადობის) პირველადი შესწავლა“- შპს ”კავკასიის სამთო ჯგუფი”;
 • “მანგანუმის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე”. თურქულ-გერმანული ფირმა „ბეიქსი“;
 • შპს „ყვირილა 2007“-ის სანედლეულო ბაზის-აგლოკონცენტრატის (ე.წ. კუდების) სანაყაროს და შპს „ჭიათურმანგანუმ-ჯორჯიის“ მანგანუმის მადნის მამდიდრებელი მინი ფაბრიკის დასინჯვა- შპს ”ჭიათურმანგანუმ-ჯორჯია”;
 • „ბოსტანაბადის და სონაჯილის საბადოების მცირე ლაბორატორიული სინჯების პირველადი ტექნოლოგიური ტესტირება“ - შპს ”გეოლოგიური კვლევების ცენტრი”;
 • შპს „ჯორჯიანმანგანეზის“ ქვეკონტრაქორის შპს „ ტრანსერვის-2014“-ისთვის გამოყოფილი კარიერის და შპს „ტრანსერვის-2014“-ის კუთვნილი მანგანუმის მადნის მამდიდრებელი მინი ფაბრიკის დასინჯვა;
 • პატარა დურნუკის (მარნეულის მუნიციპალიტეტი) კარიერიდან აღებული 3 ცალი ნიმუშის პეტროგრაფიული ანალიზი. შპს „აიდისი“.
 • ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო მამათის ბაზალტის კარიერიდან აღებული 2 ცალი სინჯის პეტროგრაფიული ანალიზი;
 • ირანის რესპუბლიკის მივერუდის საბადოს ნოვრუზკალის, ასტარგანის, კახდერეს და მამადამინდერეს უბნების ოქროს შემცველი მადნების ზედაპირული და რევერსული ბურღვის სინჯების ტექნოლოგიური გამოცდა (ხელშეკრულება 11–18/34 G– 01.09.2011)– დამთავდა 2012 წ;
 • ოქროს შემცველი მადნების ტექნოლოგიური გამოცდა ციანიდური გამოტუტვის მეთოდით (ხელშეკრულება 13–18/09 – 5.02.2013 წ.) – დამთავდა 2014 წ;
 • ჯესკესგანის (ყაზახეთი) სპილენძ სადნობი წარმოების წიდების ტექნოლოგიური ტესტირება (ხელშეკრულება 14–18/06 – 05.03.2014 წ);
 • ირანის რესპუბლიკის ბირჯანის (ჩახ–ზაგუ) საბადოს სპილენძის მადნების გამოცდა გამდიდრებადობაზე (ხელშეკრულება 15-18/11 – 01.07.2015);
 • მანგანუმის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე (ხელშეკრულება 15–18/50 – 23.10.15 წ), დამთავრდა 2016 წ.
 • ბნელი-ხევის ოქრო–პოლიმეტალური მადნების ტექნოლოგიური თვისებების პირველადი შესწავლა (ხელშეკრულება 15–18/05–25.01.2016 წ.);
 • ასპინძის მუნიციპალიტეტის „ხიზაბავრა“ კარიერიდან წამოღებული 3 ც ქანის ნიმუშის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. ფ/პ ვ.რაზმაძე შპს“აიდისი“(ხელშეკრულება 15-18/57) - პეტროგრაფი;
 • ორი ცალი ქანის ნიმუშის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. (ხელშეკრულება 15-18/68) - პეტროგრაფი.
 • ქანის ნიმუშის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. კ/პ ლ. სვანაძე(ხელშეკრულება 15-18/69).