კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია

ალექსანდრე ქართველიშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2324388

ელ-ფოსტა:a.kartveli@yahoo.com  

დაბადების თარიღი:

26.10.1939 წ.

განათლება:

1965 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
1968-1971 - დასწრებული ასპირანტურა

ტრენინგები:

2017 – "საქართველოს საბაგირო გზების სპეციალისტების ტრეინინგი" – ევროკომისიის პროგრამა "TAIEX" –ის ფარგლებში. სერთიფიკატი გაცემული სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ 31/01/2017.

შრომითი საქმიანობა:

1962-1988 – გ.წულუკიძის სახ.  სამთო მექანიკის ინსტიტუტი;
1980-1988 – საპატენტო სალიცენზიო განყოფილების უფროსი;
1988-2002– დირექტორის მოადგილე საერთო საკითხებში;
1991– წლიდან სამეცნიერო თემატური ჯგუფის უფროსი;
2002 – სექტორის გამგე;

1988 - დღემდე - სსიპ  გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • საბაგირო გზების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული ევრონორმები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 39 –49 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, დ. პატარაია, ე.წოწერია, რ. მაისურაძე);
 • ბაგირ-ღეროვანი სტრუქტურების მოდელირებისა და გაანგარიშების ზოგი საკითხი - საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მე-5 ყოველწლიური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 8-10 ოქტომბერი 2014, თბილისი. (თანაავტორები: დ.პატარაია ე.წოწერია,  რ.მაისურაძე);
 • საბაგირო ტრანსპორტის ფოლადის ბაგირებში დაზიანების აღმოჩენის ახალი მეთოდი და მისი უწყვეტად გამოყენების აუცილებლობა რეალურ დროში, სამთო ჟურნალი, №1-2 (20-21), 2008. თბილისი, გვ. 35-37 (თანაავტორები: შ.ნადირაძე, ი.ნადირაძე, გ.ქართველიშვილი);
 • Дискретная модель разреженных канатно-стержневых систем. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (соавторы: Патарая Д.И., Нозадзе Г.Ч., Джавахишвили Г.В., Джавахишвили Т.Л., Цоцерия Э.Ш., Майсурадзе Р.Г., Шеварденидзе Б.Н.);
 • Разработка и исследование индивидуальной канатной эвакуационной системы. Стальные канаты, №6, Сборник научных трудов (МАИСК –международная ассоциация исследователей стальных канатов), Одесса, 2008 (соавторы: Патарая Д.И., Нозадзе Г.Ч., Джавахишвили Г.В., Шеварденидзе Б.Н., Майсурадзе Р.Г., Пурцеладзе Г.З.);
 • საბაგირო გზის დამატებითი ამძრავის სიჩქარის მდოვრედ რეგულირებადი მექანიკური მოწყობილობა-ვარიატორი. სამთო ჟურნალი, №1(12), თბილისი, 2004. გვ. 29-30 (თანაავტორები: შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი);
 • ინდივიდუალური ბაგირული სამაშველო-საევაკუაციო მოწყობილობა, სამთო ჟურნალი, №2(15), თბილისი, 2004. გვ. 52-53 (თანაავტორები: გ. ნოზაძე, დ. პატარაია, ბ. შევარდენიძე);
 • Исследования в области канатного транспорта, სამთო ჟურნალი, №2(9), თბილისი, 2002. gv 63-65 (Соавтор: Д.Патарая).
გამოგონებები (პატენტები):
 • ფოლადის ბაგირების ურღვევი კონტროლის ორფუნქციური მაგნიტური დეფექტოსკოპი, საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 4023 ბიულ. №17, 09.11.2006 (თანაავტორები შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი); 
  გრძივ ფერომაგნიტურ ნაკეთობათა სტრუქტურული მთლიანობის კონტროლის მოწყობილობა, საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 3768, ბიულ. №5, 03.10.2006 (თანაავტორები შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი, პ. წერეთელი, დ. ხარაძე, ბ. კოჭლამაზაშვილი);
 • სიჩქარის ღვედური ვარიატორი, საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 3765 ბიულ. №5, 03.10.2006 (თანაავტორები შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი);
 • შპალერის მავთულებზე განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების სეტყვისაგან დასაცავი მოწყობილობა, დადებითი გადაწყვეტილება გამოგონებაზე, განაცხადის საიდენტიფიკაციო №8634/01, 2006 (თანაავტორები ი. ნადირაძე, ბ. ზარნაძე, შ. ნადირაძე, ა.სიხარულიძე, ნ. წვერიკმაზაშვილი);
 • ფოლადის ბაგირების ურღვევი სისტემატური კონტროლის მაგნიტური დეფექტოსკოპი -დეტექტორი, დადებითი გადაწყვეტილება გამოგონებაზე, განაცხადის საიდენტიფიკაციო №8885/01, 2006 (თანაავტორები ი. ნადირაძე, შ. ნადირაძე);
 • შპალერის მავთულებზე განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო მცენარეების სეტყვისაგან დასაცავი მოწყობილობა, დადებითი გადაწყვეტილება გამოგონებაზე, განაცხადის საიდენტიფიკაციო №9173/01, 2006 (თანაავტორები ი. ნადირაძე, შ. ნადირაძე);
 • მოწყობილობა ექსტრემელურ სიტუაციაში დიდი სიმაღლეებიდან ადამიანთა ოპერატიული დაშვებისათვის, საქართველოს პატენტი გამოგონებაზე, P 3539, ბიულ. №15, 08.10.2005 (თანაავტორები გ. ნოზაძე, დ. პატარაია, ბ. შევარდენიძე);
 • სიჩქარის ღვედური ვარიატორი. საპატენტო სიგელი №182, 01.09.1998 (თანაავტორები: შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი);
 • გადაცემათა კოლოფი. საპატენტო სიგელი №725, 01.03.1998 (თანაავტორები: შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი); 
 • ფაზის დაკარგვის კონტროლის მოწყობილობა. საპატენტო სიგელი №297, 15.07.1998 (თანაავტორები: შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი, თ.გოგიჩაიშვილი);
 • გადაცემათა კოლოფი, საქართველოს რესპუბლიკა, პატენტი გამოგონებაზე №725, ბიულეტ. №3, 1997 (თანაავტორები შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი);
 • ფაზის დაკარგვის კონტროლის მოწყობილობა, საქართველოს რესპუბლიკა, პატენტი სასარგებლო მოდელზე №297, ბიულ. №11, 1997 (თანაავტორები შ. ნადირაძე, კ. სტეფანიდი, თ. გოგიჩაიშვილი);
 • დეფექტოსკოპი გრძივ ფერომაგნიტურ ნაკეთობათა ურღვევი კონტროლისათვის. საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე, №1732251, 1992 (თანაავტორები: ვ.კალანდაძე, შ.ნადირაძე, კ.სტეფანიდი).
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხს: "თვითმავალი საბაგირო გზის ახალი ბუნიკი". 
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
 • სამგზავრო და სატვირთო საბაგირო გზების ვაგონების, მზიდი ლითონკონსტრუქციების, საყრდენების, ფუნდამენტების, შენობა ნაგებობების ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების დიაგნოსტიკური ექსპერტიზის მეთოდოლოგიის დამუშავება –შემსრულებელი, 2014 წ.;
 • შპს „ გუდაურის განვითარების სააგენტოს“ ბალანსზე რიცხული წრიული საბაგირო გზების „საძელე“ და „კუდები“ მზიდ საწევი ბაგირების , მათი გადაბმის უბნებისა და სავარძლების ჩამაგრების ადგილების ვიზუალური ექსპერტიზა –სამუშაოს ხელმძღვანელი, 2014 წ.;
 • ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის სამგზავრო და სატვირთო საბაგირო გზების ვაგონების, მზიდი ლითონკონსტრუქციების, საყრდენების, ფუნდამენტების, შენობა ნაგებობების ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების დიაგნოსტიკური ექსპერტიზა– შემსრულებელი, 2014 წ.;
 • შპს ”ჭიათურბაგირგზები”, ხელშეკრულება N#15, 2013 წ.;
 • შპს ”ჯორჯიანმანგანეზი”, ხელშეკრულება #142/13, 2013 წ.;
 • სსიპ ილიას უნივერსიტეტი, ხელშეკრულება #10/040, 2013 წ.