კომპლექსური მექანიზაციის ლაბორატორია

მარადი ჯანგიძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 321978; 532 67 00 32

ელ-ფოსტა:jangidze@rambler.ru

დაბადების თარიღი:

23.07.1947 წ.

განათლება:

1964-1969 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობა: სამთო მანქანები და კომპლექსები; კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მექანიკოსი;

სამეც./აკად.ხარისხი:

აკადემიური დოქტორი (1984)

შრომითი საქმიანობა:

1969-1971 წ.წ. - ინსტიტუტი ”საქგიპროშახტი”-ინჟინერი;
1971-1973 წ.წ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო მანქანების, მაღაროს სტაციონარული დანადგარების და ტრანსპორტის კათედრა - უფრ. ინჟინერი;
1973_1986 წ.წ.  – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გ.წულუკიძის სახ. სამთო მექანიკის ინსტიტუტი - უმცრ. მეცნიერი თანამშრომელი;
1986 წ.-დან დღემდე - სსიპ  გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

1980-1990 წ.წ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო ფაკულტეტის, სამთო მანქანების, მაღაროს სტაციონარული დანადგარების და ტრანსპორტის კათედრაზე.

სამეცნიერო ინტერესები:

     სამეცნიერო საქმიანობა ეხება სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების საიმედოობისა და ეფექტურობის ამამაღლებელი მეთოდებისა და საშუალებების კვლევას და მოიცავს რამოდენიმე მიმართულებას:

 • ნამუშევარი სივრცის ჰიდრავლიკური ამოვსების მასალების და მისი ტრანსპორტირების ტექნოლოგიის შესწავლა;
 • აბრაზიული ჰიდრონარევების დამჭირხნი საშუალებების დამუშავება და კვლევა;
 • ტექნოლოგიური ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მუშაობის სარეჟიმო მახასიათებლების კვლევა და სრულყოფა; განსაკუთრებული აქცენტი გამახვილებულია შავი და ფერადი მეტალების მადნების გამდიდრების ნარჩენების მრავალსაფეხურიანი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მუშაობის რეჟიმების კვლევაზე;
 • ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მშენებლობა და მოწყობილობების გაცვეთილი დეტალების აღდგენა;
 • პლაზმური დანადგარებისა და პლაზმური ტექნოლოგიის გამოყენების საკითხები.
შერჩეული პუბლიკაციები:

       90–ზე მეტი სამეცნ. შრომის და გამოგონების ავტორი, მათ შორის ერთი დამხმარე სახელმძღვანელო და 20 გამოგონება

 • სს "მადნეულის" სპილენძ-პირიტის მადნების გადამუშავების მოცულობების გაზრდით განპირობებული გამდიდრების კუდების მიმწოდებელი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის სარეჟიმო და ტექნოლოგიური პარამეტრების დადგენა.  ”სამთო ჟურნალი”, №2(41), თბილისი, 2018. გვ. 38–46 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა);
 • კუდებსაცავებისა და კაშხლების მონალექი მანაწილებელი მილსადენების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(40), თბილისი, 2018. გვ. 29–34 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე,  ს.სტერიაკოვა);
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგისტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობაზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, №1(38), თბილისი, 2017. გვ. 83 –92 (თანაავტორები:  ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, ს.სტერიაკოვა);
 • საველე პირობებში დროებითი დისლოკაციის ადგილებში განთავსებული ობიექტის წყლით მომარაგება მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლებიდან. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 34 –39 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, ლ. მახარაძე, ს.სტერიაკოვა);
 • ძნელდნობადი მასალების და სამრეწველო ნარჩენების სადნობი ახალი ტიპის თერმული პლაზმური რკალის ღუმლის ელექტრომომარაგების სქემის დამუშავება და ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 57-61 (თანაავტორები: დ.გელენიძე, ლ.მახარაძე, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე, ზ.თადუმაძე);
 • დროებითი დისლოკაციის ადგილების წყალმომარაგების ძირითადი აპექტები. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(36), 2016. გვ: 49-57 (თანაავტორები:  ვ.სილაგაძე, ლ.მახარაძე, ს.სტერიაკოვა);
 • სს "მადნეულის" მამდიდრებელი ფაბრიკის სადრენაჟო ზუმპფების მიმდებარე ტერიტორიის მყარი ნალექებისაგან გამწმენდი ჰიდრავლიკური სქემის სრულყოფა. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №2(35), 2015. გვ: 31-36 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, ს.სტერიაკოვა);
 • სს "მადნეულის" მამდიდრებელი ფაბრიკის ობიექტების ტექნიკური წყლით მომარაგებაში დეფიციტის შევსების ვარიანტის დამუშავება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 50-54 (თანაავტორები:  ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, კ.კეკელიძე);
 • საავტომობილო გვირაბებში ხანძრის შედეგად წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციის შეფასების კრიტერიუმები -საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული. თბილისი 2014. “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”, საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. (თანაავტორები: ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, ნ. არუდაშვილი);
 • მდინარეების კალაპოტის გადაკეტვა ჰიდრომექანიზაციის გამოყენებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(32), 2014 წ. თბილისი გვ: 101–106 (თანაავტორები: ვ. სილაგაძე, ს. სტერიაკოვა);
 • სს “მადნეულის“ ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ობიექტების წყალმომარაგების სისტემის რეკონსტრუქციის ჰიდრავლიკური ანალიზი. „სამთო ჟურნალი“, №1(32), 2014 წ. თბილისი გვ: 63–68 (თანაავტორები: ვ. სილაგაძე,  ლ. მახარაძე);
 • ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობებში. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 43-47 (თანაავტორები: ო.ლანჩავა, ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი, ს.დემეტრაშვილი);
 • სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ეკონომიური ეფექტურობის გაანგარიშების მეთოდიკა მათი ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან სრულად დაცვის უზრუნველყოფის შემთხვევებში. ”სამთო ჟურნალი,” N 2(31), თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2013. გვ: 56-59 (თანაავტორები:  ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, ს.სტერიაკოვა);
 • მიწისქვეშა სათავსოებიდან ნიაღვრული ჩამონადენი წყლის მოცილების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების სპეციფიკურობის შესახებ. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 65–72 (თანაავტორი: ვ.სილაგაძე);
 • კუდებსაცავების და კაშხლების მოსალექი მანაწილებელი მილსადენის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების სპეციფიკა. სამთო ჟურნალი", თბილისი, #2(27), 2011. გვ.53–55(თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე,  თ.წამალაშვილი);
 • სს "მადნეულის" გამდიდრების კუდების ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარის ტუმბოების ჰიდროშემჭიდროებებში წყლის მიმწოდებელი ახალი სისტემის ჰიდრავლიკური ანალიზი. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.70-73 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე);
 • ბუნებრივი დაწნევით მომუშავე ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ძირითადი პარამეტრების საანგარიშო დამოკიდებულებები და ტექნიკურ–ეკონომიკური მაჩვენებლები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, #1(26), 2011. გვ.74–77. (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, ს.სტერიაკოვა);
 • მილსადენების ტემპერატურული დეფორმაციების და დინამიკური პროცესებით გამოწვეული განივი რხევების მაკომპენსირებელი საშუალება. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ: 56–59.(თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, ს.სტერიაკოვა);
 • ჰიდრავლიკური ამოვსება ტყიბული–შაორის საბადოს ქვანახშირის შახტებში. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, №1(24), 2010. გვ:28–31 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე);
 • სს ”მადნეულის” კარიერის და ნაყარქვეშა მჟავე წყლების ახალი სალექარ-რეზერვუარის ფუნქციონირების ჰიდრავლიკური ანალიზი. ”სამთო ჟურნალი”, №1(22), თბილისი, 2009. გვ:54-58 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, ბ.მენაბდიშვილი, კ.კეკელიძე);
 • სს ”მადნეულის” საბრუნი წყლის სატრანსპორტო სისტემის ჰიდრავლიკური ანალიზი და მისი სრულყოფის რეკომენდაციების დამუშავება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები , N10-12, თბილისი, 2008. გვ: 67-73 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, კ.კეკელიძე);
 • სს ”მადნეულის” კარიერის მჟავე წყლების მართვის საკითხები. "სამთო ჟურნალი", თბილისი, N1-2 (18-19), 2007. გვ:43-47 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, ბ.მენაბდიშვილი, კ.კეკელიძე);
 • სს ”მადნეულის” წყალამოსაღვრელი სისტემის სარეჟიმო პარამეტრების განსაზღვრა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, N4-6, თბილისი, 2007. გვ:43-47 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, მ.გელენიძე);
 • Investigation of regime characteristics of hydrotransport system of the "Madneuli" SC copperpirite ores dressing tails. Transport and sedimentation solid paarticles. Joined with 13th International symposium on Freight pipelines. September 18-21, Tbilisi, Georgia, 2006. (co-authors: V.Silagadze, B.Menabdishvili, K.Kekelidze);
 • სს ”მადნეულის” ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მილსადნების ცვეთის ხასიათის კვლევა. სამთო ჟურნალი, N2(15), თბილისი, 2005. გვ; 63-66 (თანაავტორი: ვ.სილაგაძე);
 • Estimation of Wear of Slurry Pumps Details Restored by Means of Plasma Processing Method. 12th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, September 20-24, 2004, Prague, Czech Republic. 2004. pp.339-344 (co-authors: M.Gelenidze, T.Gochitashvili, L.Makharadze, G.Gelenidze);
 • სააქციო საზოგადოება "მადნეულის" ჰიდროსატრანსპორტო სისტემა. სამთო ჟურნალი №1(2), თბილისი, 2004. გვ. 53-56 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე, ბ.მენაბდიშვილი, კ.კეკელიძე);
 • Математическая модель системы плазменная дуга-индуктивно-емкостный преоброзователь источника напряжения и источника тока. Горный журнал, №1 (12), Тбилиси, 2004. с. 24-25 (соавторы: Л.Махарадзе, М.Геленидзе, В.Силагадзе, С.Стерякова, Г.Геленидзе);
 • Источник питания для установки плазменной резки магистральных трубопроводов при их монтаже и ремонте в полевых условиях. Горный журнал, №2(9), Тбилиси, 2002. с.70-74. (соавторы: Л.Махарадзе, М.Геленидзе, Т.Гочиташвили, В.Силагадзе, М.Геленидзе);
 • Анализ работы системы " плазматрон-источник питания". Труды горно-геологической секции международной научно-инженерной конференции "Новейшие технологии и Грузия". Тбилиси, 2002 (соавторы: Л.Махарадзе, М.Геленидзе, В.Силагадзе, С.Стерякова, Д.Геленидзе);
 • პლაზმატრონი მრავალკომპონენტიანი ჭავლით საველე პირობებში მილების ჭრის, შედუღებისა და დადუღებისათვის. "სამთო ჟურნალი", №1(8), თბილისი, 2002 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, მ.გელენიძე, თ.გოჩიტაშვილი, ვ.სილაგაძე და სხვა);
 • პროფილაქტიკური დალამვის ზოგიერთი საკითხი ტყიბულის შახტებისათვის. "სამთო ჟურნალი", №2(5), თბილისი, 2000. გვ. 47 (თანაავტორი: ვ.სილაგაძე);
 • Гидромеханизация горных работ. Учебник для ВТУЗ-ов (на Грузинском язике) Издат-во "Технический университет", Тбилиси, 1999. с. 154 (Соавторы: Т.Гочиташвили, В.Метревели, Л.Махарадзе);
 • ჭიათურის მანგანუმის შლამების ჰიდროსატრანსპორტო სისტემის მუშაობის რეჟიმის ანალიზი. სამთო ჟურნალი №1, თბილისი, 1998. გვ. 38-39 (თანაავტორი: ვ.სილაგაძე);
 • Рекомендации по обеспечению нормального режима работы гидротранспортной системы. Сб. Трудов "Горная механика и станционарные установки", "Мецниереба", Тбилиси, 1996. с.57-60 (Соавтор: Ш.Шавгулидзе);
 • Выбор опимального режима работы гидротранспортной системы.Сб. Трудов "Горная механика и станционарные установки", "Мецниереба", Тбилиси, 1996. с.61-66 (соавтор: В.Силагадзе);
 • Исследование возможности гидротранспортирования кальцитовых руд. В сб.: "Горная механика и станционарные установки", "Мецниереба", Тбилиси, 1996. с. 55-57 (соавторы: В.Силагадзе, Т.Гочиташвили, Ш.Шавгулидзе);
 • ამოსავსები მასალის ნორმის განსაზღვრა 1ტ მოპოვებულ ნახშირზე. "სამთო ელექტრომექანიკა და მაღაროს აეროდინამიკა", "მეცნიერება", თბილისი, 1979 (თანაავტორები: ვ.სილაგაძე და სხვა).
გამოგონებები (პატენტები):
 • მოწყობილობა ცენტრიდანული ტუმბოს უკუბრუნვის თავიდან აცილბისათვის - საქპატენტი, P5598, 2012 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, ვ.სილაგაძე, ს.სტერიაკოვა);
 • კომპენსატორი მაგისტრალური მილსადენის სისტემისათვის -საქპატენტი, P 5152, 2011 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე,, კ.ხატიაშვილი, ვ.სილაგაძე, ა.შარიქაძე, ს.სტერიაკოვა);
 • სტენდი მილსადენის ჰიდროდინამიკური გამოცდისათვის. საქპატენტი, P4669, 2009 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე, რ.ნასყიდაშვილი);
 • კომპენსატორი მაგისტრალური მილსადენი სისტემისათვის. საქპატენტი, P4612, 2009 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე , რ.ნასყიდაშვილი);
 • ასაწევი უკუსარქველი. საქპატენტი, P4459, 2008 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე, რ.ნასყიდაშვილი);
 • ტენზოელექტრული მანომეტრი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემებში წნევის გასაზომად. საქპატენტი, P4534, 2008 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, თ.გოჩიტაშვილი, ლ.გავაშელი, ვ.სილაგაძე);
 • ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა. საქპატენტი, P4473, 2008 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ვ.სილაგაძე, რ.ნასყიდაშვილი, ლ.გავაშელი);
 • პლაზმატრონის კათოდის დამზადების ხერხი. საქპატენტი, P4440, 2008 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, გ.გელენიძე, ვ.სილაგაძე, ზ.ბათხაძე, მ.გელენიძე, გ.კენჭოშვილი);
 • ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან დამცავი მოწყობილობა. საქპატენტი, P4472, 2008 (თანაავტორები: ლ.მახარაძე, კ.ხატიაშვილი, ვ.სილაგაძე, რ.ნასყიდაშვილი, ლ.გავაშელი);
 • ტუმბო აბრაზიული ჰიდრონარევისათვის. საქართველოს პატენტი, №პ 924, 1999 (თანაავტორი: ვ.სილაგაძე);
 • მილსადენი ტრანსპორტის პნევმო კონტეინერული დანადგარი. საავტორო მოწმობა №975542 გამოგონების ბიულეტენი №34 23|1182, 1983 (თანაავტორები: შ.შავგულიძე, ვ.სილაგაძე და სხვა).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები:

1. 2004-2005 წ.წ. - ”სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ეფექტურობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფის მეთოდებისა და საშუალებების ძირითადი დებულებების შემუშავება დარგობრივი ნორმატიული დოკუმენტის შექმნის მიზნით” - შემსრულებელი;
2. 2002-2003 წ.წ. - ”სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების გარდამავალი რეჟიმებისათვის ჰიდროდინამიკური პარამეტრების გაანგარიშების ძირითადი დებულებების შემუშავება დარგობრივი ნორმატიული დოკუმენტის შექმნის მიზნით” - შემსრულებელი;
3. 2000-2001 წ.წ. - ”მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ჰიდრავლიკური გაანგარიშების ძირითადი დებულებების შემუშავება დარგობრივი ნორმატიული დოკუმენტის შექმნის მიზნით” - შემსრულებელი;
4. 1997-1999 წ.წ. - ”მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტის პარამეტრების კვლევა ენერგოეფექტური სისტემების შემუშავების მიზნით” - შემსრულებელი

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

          მ.ჯანგიძე მონაწილეობდა 20-მდე რესპუბლიკურ, საკავშირო და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში. მათ შორის:

 • აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. მოხსენება: "ჭიათურის მანგანუმის გამდიდრების ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და დასაწყობების სქემების ანალიზი" – თბილისი, 26.12.2014.წ;
 • "13th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles", თბილისი, 2006 წ.
 • "Новейшие технологии и Грузия", Тбилиси, 2002 г.;"Вопросы гидромеханизации", Магдебург, Германия, 1993 г.
 • "Гидромеханизация - 6", Венгрия, Мишкольц, 1989 г.;
 • "Надежность и долговечность оборудования и трубопроводов гидротранспортных систем", Тбилиси, 1981 г.
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:

მ.ჯანგიძის ხელმძღვანელობით და უშუალო მონაწილეობით შესრულებულია 40-ზე მეტი სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაო. აქედან: 7 სამუშაოში -თემის ხელმძღვანელი, 13-ში პასუხისმგებელი შემსრულებელი. 30 სამუშაო შესრულებულია სახელშეკრულებო საწყისებზე სხვადასხვა უწყებების და ორგანიზაციების დაკვეთით

დამატებითი ინფორმაცია:
 • მ.ჯანგიძე მონაწილეობდა ყოფილ საბჭოთა კავშირში საკავშირო-მიზნობრივი და მეცნიერების და ტექნიკის კომიტეტის პროგრამებით გათვალისწინებული თემების შესრულებაში;
 • მ.ჯანგიძის მონაწილეობით დამუშავებული მილსადენი პნევმოკონტეინერული ტრანსპორტის დანადგარის მოქმედი მოდელი ექსპონირებული იყო ინდოეთში დელის საერთაშორისო გამოფენაზე 1985 წელს.