მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია

მიხეილ გამცემლიძე

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული

ტელ.:2362352; 599 51 99 30

ელ-ფოსტა:omar_gamtsemlidze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

27.03.1940 წ.

განათლება:

1958-1963 – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობით: სამთო ინჟინერ-ტექნოლოგი

სამეც./აკად.ხარისხი:

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

შრომითი საქმიანობა:

1966 – დღემდე _ სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;
1977 - დღემდე - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტში (ამჟამად ტექნიკური უნივერსიტეტი) სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი  

პედაგოგიური მოღვაწეობა:

1977 – 2018 – ასოცირებული პროფესორი, სტუ–ს სამთო–გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტში, წიაღისეულის გამდიდრების მიმართულებით. სალექციო კურსი: "წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიური პროცესების დასინჯვა – კონტროლი"

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების პროცესების კვლევა;
 • გამდიდრების ტექნოლოგიური პროცესების მართვის პრინციპების მიღება და კვლევა;
 • ლაბორატორიული ტიპის ორიგინალური მანქანა-მოწყობილობების დამზადება: სალექი მანქანა, სამსხვრევი მოწყობილობა, პულპის სიმკვრივის გამზომი მოწყობილობა, საგების და განსაშრევებელი მასალის გაფხვიერებადობის შემაფასებელი მოწყობილობა.
შერჩეული პუბლიკაციები:

       80-ზე მეტი სამეცნ. ნაშრომის და გამოგონების ავტორი

 • გაუმჯობესებული კონსტრუქციის სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის ხერხით. „სამთო ჟურნალი“, №1(40), 2018. გვ: 43–46 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე);
 • მადნეულის საბადოს სპილენძ–ოქროს ძნელადგასამდიდრებელი მადნის ფლოტაციის პროცესის შესწავლა ოპტიმალური მართვის მიზნით. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N4(80), 2017. თბილისი (თანაავტორები: რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, გ.ჯავახიშვილი, ნ.სამხარაძე, მ.თუთბერიძე);
 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმიზაცია. „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, N116, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე, მ. თუთბერიძე, დ. თევზაძე);
 • სპილენძ–ოქროს შემცველი მადნების გამდიდრებადობის უნარის შესაფასებელი მოწყობილობა. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 45–49 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, დ.ტალახაძე, ნ.ღუღუნიშვილი);
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(36), 2016. გვ: 41–45 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე);
 • დიაფრაგმულ სალექ მანქანაზე მანგანუმის მადნის გამდიდრებისას სხვადასხვა სიმკვრივეების მინერალების განშრევების ეფექტურობაზე მმართველი სიდიდეების გავლენის დადგენა“, ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ , N 3(75), 2015 გვ. 70-74. თბილისი, სტუ  (თანაავტორები: გ. ჯავახიშვილი, ზ. არაბიძე, თ. რუხაძე, მ. თუთბერიძე, დ. თევზაძე);
 • სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 27–38 (თანაავტორები: გ.ჯავახიშვილი, ზ.არაბიძე, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე);
 • მადნეულის საბადოზე სპილენძის დაბალხარისხოვანი მადნების კვლევა გამდიდრებადობის მიხედვით. ჟურნ.: "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", №1(718), ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015 წ. გვ: 23–27 (თანაავტორები: დ.ტალახაძე, დ.თევზაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი);
 • გამდიდრების პროცესებში შემაშფოთებელი სიდიდეების უწყვეტად საზომი მოწყობილობები მართვის ხერხებით. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33), თბილისი, 2014.  გვ: 26-31 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე);
 • სამსხვრევი მოწყობილობა მართვის პრინციპის გათვალისწინებით. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 35–39 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული);
 • ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ:32–35 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, ა.შეყილაძე);
 • სალექ მანქანაში საგების გაფხვიერების შესაფასებელი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი, N1–3, 2011. გვ. 56–62 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, დ.აბზიანიძე, გ.ჩქარეული);
 • მანგანუმის მადნის ფლოტაციის პროცესის კვლევა - სამთო ჟურნალი, N2(27), 2011. გვ:46-55 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, ა.შეყილაძე, ი.სამხარაძე, ნ.ღუღუნიშვილი);
 • მანგანუმის ჟანგეული და დაჟანგული მინერალების შემცველი შლამების გამდიდრება ხრახნულ სეპარატორზე - ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” N7-9, 2011 (თანაავტორები: მ.თუთბერიძე, ა.შეყილაძე, ნ.სამხარაძე, ი.სამხარაძე, გ.ჩქარეული);
 • მანგანუმის კარბონატული მადნის შუალედური პროდუქტის მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების პროცესის კვლევა და კონტროლი. სამთო ჟურნალი, N2(25), 2010. გვ. 35–39 (თანაავტორები: მ.თუთბერიძე, ა.შეყილაძე, თ.რუხაძე);
 • მანგანუმის მადნის კუდების და შლამების მაგნიტური მეთოდით გამდიდრების კვლევა. სამთო ჟურნალი, N2(25), 2010. გვ. 30–35 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, გ.ჯავახიშვილი, მ.თუთბერიძე);
 • ჰაერის ნაკადით და ჭრის პრინციპით მომუშავე სამსხვრევი მოწყობილობა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", N10–12, 2010. გვ. 94–98 (თანაავტორები: ი.სამხარაძე, ნ.სამხარაძე);
 • მინერალების დაყოფის პროცესის კვლევა სალექ მანქანაზე დამატებითი სიდიდის გათვალისწინებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", N10–12, 2010. გვ:89–94. (თანაავტორები: გ.ჯავახიშვილი, მ.თუთბერიძე, ი.სამხარაძე);
 • ხრახნული სეპარატორის მოწყობილობა და მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი, N2(23), 2009. გვ: 38–41 (თანაავტორები: ნ.სამხარაძე, გ.ჩქარეული);
 • მძიმე გარემოში მომუშავე ჰიდროციკლონებში გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი. ”სამთო ჟურნალი” , N1(22), თბილისი, 2009. გვ. 31-34. (თანაავტორები: მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული, ი.სამხარაძე);
 • წიაღისეულის გამდიდრების (გაყოფის) სირთულის შეფასების სიდიდის დადგენა და მისი უწყვეტად გაზომვა. ”სამთო ჟურნალი”, N1(22), თბილისი, 2009. გვ. 29-31;
 • შლამების შემსქელებლის და საბრუნი წყლის დაწმენდის მოწყობილობა და პროცესის მართვა. ”სამთო ჟურნალი”, N1-2(18-19), 2007. გვ. 15-23 (თანაავტორები: მ.თუთბერიძე, თ.მეჭურჭლიშვილი, გ.ჩქარეული);
 • იმპულსური მაგნიტური სეპარატორის მოწყობილობა და მართვის ხერხი, ”სამთო ჟურნალი”, N1-2 (16-17), 2006 (თანაავტორები: რ.სტურუა, მ.თუთბერიძე, თ.რუხაძე);
 • პულპის სიმკვრივის და მაგნიტური თვისების მქონე მინერალების რაოდენობის საზომი მოწყობილობა, სამთო ჟურნალი, N1 (14), თბილისი, 2005 (თანაავტორები: რ.სტურუა, გ.ბუცხრიკიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, კ.კეკელიძე);
 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი, N1-2 (10-11)თბილისი, 2003. გვ. 20-22 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე);
 • ფლოტაციის პროცესების რეგულირების მოწყობილობა. სამთო ჟურნალი, N1(6), თბილისი, 2001. გვ. 15-18 (თანაავტორები: მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე);
 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. სამთო ჟურნალი, N1(3), თბილისი, 1999. გვ. 26-28.(თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, ა.სტეპანოვი);
 • სალექ მანქანაში მადნის გამდიდრების პროცესის ოპტიმალური დამოკიდებულების შესახებ. საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, N2, 1995. გვ. 16-18.
  სიმკვრივის მიხედვით მარგანეცის მადნის დაყოფის პროცესიის მართვის პრინციპები. თსუ შრომები, 1994. გვ. 8-15 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, ა.სტეპანოვი);
 • სუსპენზიის სიმკვრივის გამზომი ხელსაწყო იმპელერთან ერთად. სამეცნიერო შრომები N3(376), 1991 (თანაავტორები: ა.სტეპანოვი, ა.ხეცურიანი, რ.ენაგელი);
 • დიაფრაგმული დამლექი მანქანის რეგულირებადი ამძრავი. ”სამთო ელექტრომექანიკა და ავტომატიკა”, სამეცნ. ნაშრომი, თსუ, N5(361), 1990 (თანაავტორები: ა.სტეპანოვი, ა.ხეცურიანი, ს.კურცხალია).
გამოგონებები (პატენტები):
 • დიაფრაგმული სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. U1962, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი”, თბილისი, 04.05.2018 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, თ.რუხაძე, მ.თუთბერიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, ნ.სამხარაძე);
 • ფლოტაციის პროცესის მართვის ხერხი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P6338, თბილისი, 2015 (თანაავტორები: რ.ენაგელი, ა.შეყილაძე);
 • სამსხვრევი მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P5445, GEP 2012 5445 B, თბილისი, 2012 (თანაავტორები: ნ.სამხარაძე, გ.ჩქარეული);
 • შლამების შემსქელებელი და წყლის დაწმენდის მოწყობილობა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P5399, თბილისი, 2012 (თანაავტორები: თ.მეჭურჭლიშვილი, დ.ტალახაძე, მ.თუთბერიძე, გ.ჩქარეული);
 • მძიმეგარემოიან ჰიდროციკლონებში მადნების გამდიდრების პროცესის მართვის ხერხი -პატენტი 22.11.2010 წ. P5098 (თანაავტორები: თ.მეჭურჭლიშვილი, დ.ტალახაძე);
 • ხრახნული სეპარატორი - პატენტი 07.10.2009 წ. #13.UU1562 (თანაავტორები: თ.მეჭურჭლიშვილი, ზ.არაბიძე, ა.აბშილავა, გ.ჩქარეული);
 • მაგნიტური სეპარატორი და მისი მართვის ხერხი, ინტელექტ. საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P4036, 2007 (თანაავტორი: რ.სტურუა);
 • პულპის სიმკვრივის და მაგნიტური თვისების მქონე მინერალების რაოდენობის საზომი მოწყობილობა. ინტელექტ. საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P3762, 2006 (თანაავტორები: რ.სტურუა, გ.ბუცხრიკიძე, ნ.ღუღუნიშვილი, კ.კეკელიძე);
 • სალექი მანქანის ავტომატ.მართვის ხერხი. ინტელექტ.საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P3358, 2004 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, რ.ენაგელი, მ.თუთბერიძე, ნ.სამხარაძე);
 • პულპის სიმკვრივის საზომი მოწყობილობა. ინტელექტ.საკუთრების ეროვნული ცენტრი ”საქპატენტი” P2934, 2003 (თანაავტორი: გ.ბუცხრიკიძე);
 • პულპის სიმკვრივის საზომი მოწყობილობა. გამოგონება P2934, ძალაშია 17 ივლისიდან, 2001 (თანაავტორი გ.ბუცხრიკიძე);
 • პულპის სიმკვრივის გამზომი ხელსაწყო. საპატენტო სიგელი N1552, რეგისტრირებულია 27 ოქტომბერი, 1999 (თანაავტორები: ა.ხეცურიანი, ა.სტეპანოვი, ს. კურცხალია);
 • პულპის სიმკვრივის გამზომი მოწყობილობა. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე N1552, 1998 (თანაავტორები: ლ.ხეცურიანი, ა.სტეპანოვი, ს. კურცხალია);
 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. საპატენტო სიგელი გამოგონებაზე N550, 1997 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, ა.სტეპანოვი, რ.ენაგელი);
 • სალექი მანქანის ავტომატური მართვის ხერხი. საპატენტო სიგელი N550, პრიორიტეტი 12 აგვისტო, 1994 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, ა.სტეპანოვი, რ.ენაგელი);
 • მძიმე სუსპენზიის პროცესის მართვის პრინციპი. საავტორო მოწმობა N1717230, 1992 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, ა.სტეპანოვი, რ.ენაგელი, ს. კურცხალია, ა.კვერნაძე);
 • ფლოტაციის პროცესის რეგულირების მოწყობილობა. საავტორო მოწმობა N1717237, 1992 (თანაავტორები: ა.ხეცურიანი, შ.გრიგალაშვილი, მ.სანიკიძე, მ.თუთბერიძე);
 • ფლოტაციის პროცესის ავტომატური მართვის პრინციპი. საავტორო მოწმობა N1755935, 1992 (თანაავტორები: გ.ბუცხრიკიძე, ა.სტეპანოვი, ა.ხეცურიანი, ნ.შეყრილაძე, მ.სანიკიძე, მ.თუთბერიძე);
 • პულპის სიმკვრივის გამზომი ხელსაწყო. საავტორო მოწმობა N1631359, 1991 (თანაავტორები: ბ.გუჩუა, ა.სტეპანოვი, გ.ბუცხრიკიძე);
 • დამლექი მანქანის ავტომატური რეგულირების პრინციპი. საავტორო მოწმობა N1546147 ბ.8, 1991 (თანაავტორები: ბ.გუჩუა, ა.სტეპანოვი, გ.ბუცხრიკიძე, ა.ხეცურიანი);
 • პნევმატური დამლექი მანქანა. საავტორო მოწმობა N1570774, 1990 (თანაავტორები: ა.სტეპანოვი, შ.გრიგალაშვილი, ბ.გუჩუა, ა.ზამბახიძე)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. №FR/342/3-180/13 – "ძნელად გასამდიდრებელი მანგანუმის მადნების და ნახშირების გამდიდრების პროცესების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით" (2014-2016), მკვლევარი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);
2. №FR/354/3-180/13 – "სპილენძ-ოქროს შემცველი ღარიბი და წვრილად ჩაწინწკლული მადნების გამდიდრების კვლევა და კონტროლი დამატებითი მმართველი სიდიდეების გათვალისწინებით" (2014-2017), მენეჯერი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);
3. №GNSF/ST08/5-441 - "მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი" (2009-2011), სამეცნიერო ხელმძღვანელი. დამფინანსებელი: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (სესფ).

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; მოხსენება: "მანგანუმის ძნელად გასამდიდრებელი პროდუქტების გაუმჯობესებული ტექნოლოგია და მართვის ხერხები";
 • მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; მოხსენება: "ძნელად გასამდიდრებელი სპილენძის მადნის მომზადება ფლოტაციური მეთოდით გამდიდრების წინ";
 • მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; მოხსენება: "დიაფრაგმული სალექი მანქანის მართვის ხერხი დამატებითი მმართველი სიდიდის გათვალისწინებით";  
 • 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, სამთო ინსტიტუტი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია - მოხსენება: "სპილენძის მამდიდრებელი ფაბრიკის ნარჩენების გადამუშავების კომბინირებული ტექნოლოგია";
 • გეოლოგიისა და სამთო საქმის XIII საერთაშორისო კონფერენცია “წიაღისეულის ათვისების, რესურსაღდგენითი, მცირედნარჩენიანი და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები“, სტუ, თბილისი, 16-19 სექტემბერი, 2014: ”სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციის შესახებ” (მოხსენება); ”გამდიდრების პროცესებში შემაშფოთებელი სიდიდეების უწყვეტად გაზომვა მართვის ხერხებით” (პოსტერი).