ადმინისტრაცია

თამაზ ახვლედიანი

დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

ე.მინდელის ქ.7, II სართული

ფაქსი:+(995 32) 2325990

ტელ.:+(995 32) 2329116;

ელ-ფოსტა:akhvlediani@mining.org.ge; tamazakhvlediani@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

12.01.1955 წ.

განათლება:

1977 – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ინჟინერი;
1986 – საქ. მეცნ. აკადემიის სამთო მექანიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა;

1999 – ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი

შრომითი საქმიანობა:

1971-1972 – ვანის “რაიარქიტექტურა”, ტექნიკოსი; 
1977-1979 – ვანის მოძრავ მექანიზებული რაზმი, ტექნიკოსი; 
1979-V-1979-XI – კომკავშირის ვანის რაიკომის მეორე მდივანი; 
1979-1982 – კომკავშირის ვანის რაიკომის I მდივანი; 
1982-1999 – საქ. მეცნ აკადემიის გ. წულუკიძის სახ. სამთო მექანიკის ინსტიტუტში ინჟინერი, უფრ. ინჟინერი, უმცრ. მეცნ. თან., მეცნ. თან., უფრ. მეცნ. თან; 
1999-2000 –“ჭიათურმანგანუმის” გენერალური დირექტორი; 
2002-2003 – ქ. ვანის საკრებულოს თავმჯდომარე, გამგებელი; 
2003-2005 – ვანის რაიონის გამგებელი; 
2006-დღემდე – სამთო ინსტიტუტი:
2006-2007 – დირექტორის მოადგ. მოვალეობის შემსრულებელი; 
2007-დღემდე – დირექტორის მოადგილე;
2009-2011 – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;      


სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა წიაღისეულის დამუშავება
შერჩეული პუბლიკაციები:

       აქვს 20-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:

 • მანგანუმის მადნის ფენების დამუშავების დაპროექტების მეთოდების სრულყოფა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების გამოყენებით. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33), თბილისი, 2014. გვ: 26-31 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ტაბატაძე);
 • საქართველოს სამთო საწარმოთა თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები. სამთო ჟურნალი,  №1(24), 2010. გვ.13–17 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ა.გურჯიძე);
 • Минимизация влияния отходов горнодобывающей промышленности на экосистему побережья Чёрного моря. Изд-во: Инновационные процессы в сообществе МЦНТИ. Экологические проблемы и пути их решения. 2009. стр. 43-51 (соавторы: А.Абесадзе, О.Чудакова, Г.Балиашвили);
 • Application of the Non-Explosive Demolition Agent for Underground Mining. Proceeding of 8thInternational Scientific Conference "Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection", SGEM 2008, Albena, Bulgaria, May 16-20, 2008 (თანაავტორები: ე.მატარაძე, ნ.ჩიხრაძე);
 • საქართველოს სამთო საწარმოების ეკოლოგიური პრობლემები. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”,  № 7-9, თბილისი, 2007. გვ. 63 (თანაავტორები: ა.აბესაძე, ო.ჩუდაკოვა, ს.დემეტრაშვილი);
 • შავი ზღვის სანაპიროს ეკოსისტემაზე საქართველოს წიაღისეულის მომპოვებელ-გადამმუშავებელი საწარმოების ზემოქმედების შესახებ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", No10-12, თბილისი, 2006. გვ.78-83 (თანაავტორები: ა.აბესაძე, ო.ჩუდაკოვა);
 • ქანების აუფეთქებლად რღვევის პარამეტრების კველვა – “სამთო ჟურნალი” N3, თბილისი, 1999;
 • Способ проходки восстающих выработок. А.с. №193249 (СССР), опуб.Б.И.19, 1991 (со-авторы: А.Смирнов, Э.Матарадзе);
 • О возможности применения невзрывчатых разрушающ. средств для разупрочнения рудного массива – Технология добычи и обогощения полезных ископаемых Грузии. «Мецниереба», Тбилиси, 1991. стр. 51-56 (соавторы: А.Смирнов, Э.Матарадзе, В.Мякотин);
 • Перспективы применения невзрывчатых разрушающих средств в горном деле. – Новая техника и технология для рудников цветной металургии. Сб научн.трудов. Ленинград, 1990. стр.102-108 (соавторы: А.Смирнов, Э.Матарадзе, В.Мякотин);
 • Применение невзрывчатых средств для предварительного разупрочнения горного массива. Тез. докл.научно-техн. конф. по оптимизации технолог. процес. при проектировании, стр-ве и эксплоатации горн. предпр. (12-14. 09.1990, Батуми), Тбилиси, 1990. стр.43-44  (соавторы: Э.Матарадзе, В.Нацвлишвили);
 • Применение невзрывчатых средств для комбайновой выемки крепких руд. Деформирование и разрушение горных пород, (Материалы 9 Всесоюзн. Конф. По механике горных пород) ИЛИМ, Бишкек, 1990. стр.598-601 (соавторы: Э.Матарадзе, В.Нацвлишвили);
 • Взаймодействие невзрывчатых расширяющихся средств по стенками скважины. Деформирование и разрушение горных пород. (Материалы 9 Всесоюзн. Конф. По механике горных пород) ИЛИМ, Бишкек, 1990. стр.185-188 (соавтор Л. Джапаридзе); 
  Распределение напряжении в среде вокруг скважины заполненной раствором НРС. Сб.«Марганец» №5 (125) Груз НИИНТИ, Тбилиси, 1989. стр.13-19 (соавтор: Л. Джапаридзе);
 • Опыт применения невзрывчатых разрушающих средств в горной промышленности - Тез. докл.научно-техн.конф.«Совершенств.информ. обесп. При проектир. И строительстве горнодобывающих предприят.». (14-15. 09.1989, Батуми), Тбилиси, 1990. стр.49-50 (со-авторы: Э.Матарадзе, В.Нацвлишвили);
 • Применение невзрывчатых средств для разупрочнения рудного массива. Сб. «Марганец», №5(125), ГрузНИИНТИ, Тбилиси, 1989. стр.9-13  (соавторы: Э.Матарадзе, В.Нацвлишвили);
 • Выбор технологических параметров при механизированной добыче марганцевых руд. Сб. «Марганец» №3(117) ГрузНИИНТИ, Тбилиси, 1988. стр.6-8 (соавторы: Э.Матарадзе, Г.Манвелишвили);
 • Предварительное разупрочнение крепких марганцевых руд с применением невзрывчатых разрушающих средств. Сб. «Марганец», №2 (116) ГрузНИИНТИ, Тбилиси, 1988. стр.5-8 (соавторы: Э.Матарадзе, В.Нацвлишвили);
 • Анализ факторов осложняющих работу механизированных крепей на рудниках ПО «Чиатурмарганец». Сб.«Марганец» №1(115), ГрузНИИНТИ, Тбилиси, 1988. стр.9-11 (со-авторы: Э.Матарадзе, К.Асабашвили);
 • Применение механизированных крепей при неустойчивых породах на рудниках ПО «Чиатурмарганец». Добыча и обогощение полезных ископ. Грузии. «Мецниереба», Тбилиси, 1987. стр. 34-38 (соавторы: Э.Матарадзе, И.Зурабишвили);
 • Применение невзрывчатых разрушающих средств для предварительного ослабления рудного массива. Совершенствование технологии и механизации добычи полезн. Ископаемых. Тез.докл.5 Респ. Научно-техн. Конф. Молодых ученых и специалистов горной пром. Грузии. Тбилиси, 1986. стр. 4-5.
გამოგონებები (პატენტები):
 • Способ проходки восстающих выработок. Государственный комитет по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР, SU 1693249 A1, 1991 (соавторы: А.Смирнов, Д.Гительмахер, В.Мякотин, В.Нацвлишвили, Э.Матарадзе);
 • Способ разработки месторождений полезных ископаемых - А.С. №1488488 (СССР), опуб.Б.И.23, 1989 (соавторы: Д.Гтельмахер, Э.Матарадзе).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 1. G-2209 „მიწისქვეშა ნაგებობებში შემთხვევითი აფეთქებებისაგან დამცავი ავტომატური სისტემა“ (2016-2019), შემსრულებელი; თანაშემსრულებელი ორგანიზაცია: წვის პრობლემების ინსტიტუტი, ყაზახეთი; დამფინანსებელი: საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი. 
 2. SPS 984595 ”მიწისქვეშა ნაგებობების დაცვა საწვავის ღრუბლის აფეთქებისაგან” (2014-2017), შემსრულებელი; დამფინანსებელი: NATO-ს პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის”. 
 3. SfP 980981 "ტერორისტული აფეთქებებისგან ხალხის და მიწისქვეშა ნაგებობების დამცავი სისტემის შემუშავება" (2005–2009), შემსრულებელი; დამფინანსებელი: NATO-ს  პროგრამა ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის”. 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • International conference “Processing & Disposal of Minerals Industry Wastes’07”, organized by Minerals Engineering International and sponsored by Industrial Minerals, Falmouth, United Kingdom, June 14-15, 2007. Paper: The ways of minimization of adverse effect of mining wastes on the Black Sea Coast ecosystem.