ჟურნალი   ახალი ტექნოლოგიები

 ავტორთა საყურადღებოდ

ჟურნალი პერიოდულია და გამოვა წელიწადში ორჯერ. სტატია უნდა წარმოდგენილ იქნეს ინგლისურ და ქართულ ენებზე (იდენტური ეგზემპლარები). დასაშვებია  ქართულის ნაცვლად ტექსტის რუსულ ენაზე  წარმოდგენა.

გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატიები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

- ორივე ენაზე სტატიას უნდა ახლდეს რეზიუმე და საკვანძო სიტყვების ჩამონათვალი, რომლთა ჩათვლითაც გვერდების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატის 10 გვერდს (რეზიუმეს მოცულობა - არა უმეტეს 600 ნიშნისა). ლიტერატურა გაფორმებული უნდა იყოს ISO -  სტანდარტის მიხედვით (დანართი 1);

 • ტექსტი უნდა აიკრიფოს Microsoft  Word-ში, ფორმულები - Equation ის გამოყენებით, ცხრილები - Exel - ში, ნახაზები სასურველია მომზადდეს Visio -ს საშუალებით.

 • ფურცლის მინდვრების ზომები: ზედა - 35 მმ, ქვედა - 25 მმ, მარცხენა - 25 მმ, მარჯვენა - 20 მმ; 

 • ნახაზების კომპიუტერული ვარიანტი უნდა იყოს ჩაწერილი TIF და PCX გაფართოებით

 • სამუშაო ინგლისურ ენაზე აიკრიფება შრიფტით sylfaen;

 • ქართულ ენაზე - შრიფტით  sylfaen;

 • სათაურის ფონტის ზომა უნდა იყოს 14 (ყველა ასო ზედა რეგისტრში),ავტორის გვარი, სახელი _ 13;

 • ორგანიზაციის დასახელება, სადაც შესრულებულია ნაშრომი მოთავსებული ფრჩხილებში - 13;

 • რეზიუმე  - დახრილი 12;

 • საკვანძო  სიტყვები - 12;

 • ტექსტი - შრიფტის ზომა -  12, ინტერვალი -1.5;

     ქართულ ენაზე წარმოდგენილ სტატიას, ლიტერატურის შემდეგ (შრიფტი 12) თან უნდა ახლდეს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე ნაშრომის დასახელებით, შემსრულებელთა სახელებითა და გვარებით.

 • სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულად CD დისკზე და ნაბეჭდი ვერსია  A4 ფორმატის თაბახის ფურცელზე 1 ეგზემპლარად.

 • აუცილებელია აგრეთვე რეზიუმე რუსულ ენაზე.

 • Jurnalis Tematikis ZiriTadi mimarTulebebi mocemulia me-2 დანართში. ავტორმა უნდა მიუთითოს თუ რომელ მიმართულებას ეკუთვნის სტატია.

 • ნაშრომს თან უნდა ერთვოდეს მონაცემები ავტორის (ავტორების) შესახებ: სამეცნიერო ხარისხი და წოდება, თანამდებობა, მისამართი (სახლის, ოფისის), ტელეფონი, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა;

 • სტატიები უნდა შედგენილი იყოს წიგნიერად, სტილისტური და ტექნიკური შეცდომების გარეშე. ნახაზები და სურათები ხარისხიანი უნდა იყოს;

 • ავტორებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნაშრომის შინაარსზე.

 • წარმოდგენილი ნაშრომი რედაქციისგან გადაეცემა რაცენზიაზე შესაბამისი დარგის ცნობილ მეცნიერს სპეციალისტს.

 • ჟურნალი თვითდაფინანსებაზეა.

 • ავტორი (ან ავტორთა კოლექტივი) ერთ სამეცნიერო ნაშრომში მიიღებს ჟურნალის ერთ ეგზემპლარს.

 • წაყენებული მოთხოვნების დაუცველობის შემთხვევაში სამეცნიერო ნაშრომი არ იქნება მიღებული.

დანართი 1

          

ლიტერატურის გაფორმება ISO სტანდარტით

 

ლიტერატურული წყაროების მითითება ხდება ალფავიტის მიხედვით ან სამეცნიერო ნაშრომის ტექსტში მათი გამოყენების რიგის მიხედვით.

ლიტერატურის გაფორმებისას, როდესაც მოიხსენიება წიგნი ან მონოგრაფია, აუცილებელია ვაჩვენოთ: ავტორთა გვარები; ინიციალები; წიგნის (მონოგრაფიის) დასახელება; პუბლიკაციის გამოცემის ადგილი; გამომცემლობა; გამოცემის წელი; ფურცლების რაოდენობა. მაგალითად (ნიმუში აღებულია ჟურნალიდან Problems of Mechanics):

1. Davitashvili N.S., Sharashenidze G.S. Bases of dynamic analysis of a lever system for the braking of railcars. Tbilisi: Georgian Committee of  IFToMM, 2004. -264 p.

თუ მოიხსენიება სამეცნიერო ნაშრომი, აუცილებელია პირველ რიგში მოვიყვანოთ ავტორის გვარი; ნაშრომის დასახელება; ორი დახრილი ხაზი, რომელიც გამოყოფს ნაშრომის დასახელებას ჟურნალის (კონფერენციის, კონგრესის) სახელისაგან; გამოქვეყნების ადგილი; გამოქვეყნების წელი; ტომის (ჟურნალის) ნომერი; ფურცლები. მაგალითად:

2. BaranovG.V., Martinenko Z.S. Dynamic analysis of hinged mechanisms// Problems of Applied Mechanics. Tbilisi, 2002, No 3(4), pp. 55-67.

საავტორო უფლებისა და პატენტის მოხსენიების შემთხვევაში აუცილებელია: პირველ რიგში ვაჩვენოთ გამოგონების (პატენტის) დასახელება; ქვეყანა, რომელსაც ეკუთვნის   გამოგონება (პატენტი);  გამოგონების (პატენტის) ნომერი; ორი დახრილი ხაზი; ავტორ(ებ)ის გვარი; გამოქვეყნების ადგილი და წელი. მაგალითად:

3. Transformation mechanism of motion. Patent of Russia, No 25686//Ivanov V.E., Danilov P.G., Mamedov M.O. Russia, 2001.

 

 

დანართი 2

 

ჟურნალის  ძირითადი მიმართულებები:

 

 • წიაღისეულის მოპოვება და გადამუშავება;

 • მიწისქვეშა ნაგებობები;

 • ქანებისა და მასივების მექანიკა;

 • აფეთქების ფიზიკა და  ტექნოლოგიები;

 • ახალი მასალები;

 • ნანოტექნოლოგიები;

 • საინჟინრო ეკოლოგია;

 • ალტერნატივული ენერგიები;

 • სპეციალური ტრანსპორტი და მანქანა-დანადგარები;

 • საინჟინრო ნაგებობებისა და მოწყობილობების ექსპერტიზა.