Home

მთავარი გვერდი დაგვიკავშირდით

     მთავარი გვერდი » იურიდიული დოკუმენტები » ნორმატიული აქტები 

ნორმატიული აქტები

   

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №218

2014 წლის 10 მარტი, ქ.თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის  დაფუძნების შესახებ


საქართველოს მთავრობის დადგენილება №219

2013 წლის 26 აგვისტო, ქ.თბილისი

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ


სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის შინაგანაწესი

2012 წლის 1 იანვარი


სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი "დელტა"–ს დირექტორის ბრძანება 095

 2011 წლის 16 აგვისტო, ქ.თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – "გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის" წესდების დამტკიცების შესახებ


სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი "დელტა"–ს დირექტორის ბრძანება 080

 2011 წლის 10 აგვისტო, ქ.თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი "დელტა"–სთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დირექტორების დანიშვნის შესახებსაქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება 1088

 2010 წლის 30 დეკემბერი, ქ.თბილისი

ზოგიერთი სამეცნიერო–კვლევითი დაწესებულების – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის რეორგანიზაციისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირთან – სახელმწიო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკურ ცენტრთან "დელტასთან" სამეცნიერო–კვლევითი დაწესებულებების – საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შექმნის შესახებსაქართველოს მთავრობის დადგენილება 58
2006 წლის 16 მარტი, ქ.თბილისი

სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებათა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნების შესახებ


ბოლო განახლება: 04/27/2015

გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი © 2003  ყველა უფლება დაცულია